جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


شماره 41273 - 12/6/1382
حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 57777/27915 مورخ 14/11/1381 دولت در مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه های محدود موسوم به مادرید راجع به علائم صنعتی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 28/5/1382 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان تصویب و بهتأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهپیوست ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 33142 - 20/6/1382
وزارت دادگستری
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به آن که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/6/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 41273 مورخ 12/6/1382 واصل گردیده، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رییس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به آن
ماده واحده - باتوجه به تصویبنامه شماره 6921/ت 24305هـ- مورخ/2/1380 هیأت وزیران، دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند نسبت به الحاق به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علایم مصوب 25 فروردین 1270 (14 آوریل) و پروتکل مربوط 6 تیر 1368 (27 ژوئن 1989) و آئین نامه مشترک موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به موافقتنامه مذکور (قابل اجرا ازسال 1379 (اول نوامبر سال 2000 میلادی) اقدام نماید و سند الحاق را به امین اسناد مربوط بسپارد.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم مصوب 25فروردین 1270 (14 آوریل 1891) بازنگری شده در بروکسل به تاریخ 23 آذر 1279 (14 دسامبر 1900)، در واشنگتن به تاریخ 12 خرداد 1290 (2 ژوئن 1911)، در لاه ه به تاریخ 15 آبان 1304 (6 نوامبر1925)، در لندن به تاریخ 12 خرداد 1313 (2 ژوئن 1934)، در نیس به تاریخ 25 خرداد1336 (15 ژوئن 1957)، و در استکهلم به تاریخ 23 تیر 1346 (14 ژوئیه 1967) واصلاح شده به تاریخ 6 مهر 1358 (28 سپتامبر 1979).
ماده 1 - (تأسیس اتحادیهای ویژه، تشکیل پرونده برای ثبت علائم در دفتر بین المللی ، تعریف کشور مبدأ)
1 - کشورهایی که این موافقتنامه نسبت به آنها اعمال میشود اتحادیهای ویژه برای ثبت بین المللی علائم تشکیل میدهند.
2 - اتباع هر کشور متعاهد میتوانند در تمام کشورهای دیگر طرف این موافقتنامه حمایت از علائم قابل استفاده برای کالاها و خدمات خود را که در کشور مبدأ به ثبت رسیده اند تضمین کنند و این کار را با تشکیل پرونده برای ثبت علائم مزبور در دفتر بین المللی مالکیت معنوی (که از این پس «دفتر بین المللی » خوانده میشود) مذکور در کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (که از این پس «سازمان» خوانده میشود) از طریق اداره مربوط در کشور مبدأ مذکور انجام دهند.
3 - کشوری در اتحادیه ویژه به عنوان کشور مبدأ شناخته میشود که متقاضی درآنجا دارای مقر واقعی و مؤثر صنعتی و تجاری باشد، اگر وی دارای چنان مقری در یک کشور عضو اتحادیه ویژه نباشد، کشوری از اتحادیه که اقامتگاه وی در آنجا قراردارد کشور مبدأ خواهد بود، اگر وی فاقد اقامتگاه در کشورهای عضو اتحادیه ویژه بوده ولی تبعه یکیاز کشورهای عضو اتحادیه باشد، کشور متبوع وی کشور مبدأ خواهد بود.

ماده 2 - (ارجاع به ماده «3» کنوانسیون پاریس «رفتار با گروه های معینی ازاشخاص، مشابه رفتاری که نسبت به اتباع کشورهای عضو اتحادیه اتخاذ میشود») در مورد اتباع کشورهایی که به این موافقتنامه ملحق نشده اند و در قلمرو اتحادیه ویژه که توسط موافقتنامه مذکور ایجاد شده است واجد شرایط مقرر در ماده (3) کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی هستند، همان رفتار معمول در مورداتباع کشورهای متعاهد اتخاذ خواهد شد.
ماده 3 - (مفاد تقاضانامه برای ثبت بین المللی )
1 - هر تقاضا برای ثبت بین المللی باید در فرمی که آئین نامه تعیین میکند ارائه شود. اداره کشور مبدأ علامت، مطابقت مشخصاتی که در چنین تقاضانامهای وارد میشود با مشخصات موجود در دفتر ثبت ملی را گواهی و همچنین تاریخها و شماره های تشکیل پرونده و ثبت علامت در کشور مبدأ و نیز تاریخ تقاضانامه برای ثبت بین المللی را ذکر خواهد کرد.
2 - متقاضی باید کالاها یا خدماتی را که برای آنها حمایت از علامت درخواست شده است و نیز درصورت امکان، طبقه یا طبقات مربوط را برحسب طبقه بندی موافقتنامه نیس راجع به طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم، قید کند. اگرمتقاضی چنین مشخصاتی را قید نکند، دفتر بین المللی ، کالاها یا خدمات را در طبقات مناسب طبقه بندی مذکور طبقه بندی خواهد کرد. دفتر بین المللی ، طبقات اعلام شده ازسوی متقاضی را با همکاری اداره ملی کنترل خواهد کرد. در صورت بروز اختلاف بیناداره ملی و دفتر بین المللی ، نظر دفتر بین المللی ارجحیت خواهد داشت.
3 - اگر متقاضی رنگ را به عنوان صفت مشخصه علامت خود درخواست نماید، ازاو درخواست خواهد شد که :
الف - مراتب را قید کرده و اطلاعیهای که در آن رنگ یا ترکیب رنگهای مورددرخواست مشخص شده است به تقاضانامه خود منضم نماید.
ب - به تقاضانامه خود نسخه های رنگی از علامت مذکور را ضمیمه کند تا به اطلاعیه هایی که از سوی دفتر بین المللی داده میشود پیوست گردد. تعداد نسخه های مزبور در آئین نامه تعیین خواهد شد.

4 - دفتر بین المللی علائمی را که برای آنها طبق ماده (1) تشکیل پرونده داده شده است بلافاصله به ثبت خواهد رساند. ثبت مزبور دارای همان تاریخ تقاضانامه برای ثبت بین المللی در کشور مبدأ خواهد بود، مشروط بر اینکه دفتر بین المللی طی مدت دو ماه پس از این تاریخ تقاضانامه را دریافت کرده باشد. اگر تقاضانامه در مدت مزبور دریافتنشده باشد، دفتر بین المللی تاریخی را برای ثبت منظور خواهد کرد که در آن تاریخ تقاضانامه را دریافت کرده است. دفتر بین المللی بدون تأخیر، مراتب ثبت را به اطلاع ادارات ذینفع خواهد رساند. علائم ثبت شده در نشریهای ادواری که دفتر بین المللی منتشر میکند به چاپ خواهد رسید. چاپ علائم برمبنای مشخصاتی خواهد بود که درتقاضانامه ثبت درج میشود. در مورد علائم دارای عنصر تصویری یا دارای یک فرم خاص مکتوب، ارائه یا عدم ارائه یک متن چاپی از سوی متقاضی در آئین نامه تعیین خواهد شد.
5 - به منظور مطلع کردن عموم در کشورهای متعاهد از علائم ثبت شده ، هر اداره به نسبت تعداد واحدهای مذکور در جزء (الف) بند (4) ماده (16) کنوانسیون پاریس برایحمایت از مالکیت صنعتی تعدادی از نسخه های نشریه پیش گفته را به طور رایگان وتعدادی را همراه با تخفیف، تحت شرایطی که در آئین نامه مشخص میشود، از دفتر بین المللی دریافت خواهد کرد. اطلاعیه عمومی مزبور در تمام کشورهای متعاهد کفایت میکند و هیچ اطلاعیه عمومی دیگری را نمیتوان از متقاضی درخواست کرد.
ماده 3 مکرر - (محدودیت مربوط به قلمرو حمایت)
1 - هر کشور متعاهد میتواند در هر زمانی کتباً به مدیرکل سازمان (که از این پس«مدیرکل» خوانده میشود) اطلاع دهد که حمایت ناشی از ثبت بین المللی فقط هنگامی بهآن کشور گسترش خواهد یافت که مالک علامت صراحتاً چنین درخواستی را به عمل آورد.
2 - این اطلاعیه تا شش ماه پس از تاریخ اعلام مطلب مزبور از سوی مدیرکل به سایر کشورهای متعاهد نافذ نخواهد بود.
ماده 3 ثالث - (درخواست برای گسترش قلمرو حمایت)
1 - هر درخواستی برای گسترش حمایت ناشی از ثبت بین المللی به کشوری که ازحق مذکور در ماده (3 مکرر) بهرهمند شده است باید بهطور خاص در تقاضانامه اشاره شده در بند (1) ماده (3) ذکر شود.
2 - هر درخواستی برای گسترش قلمرو حمایت پس از ثبت بین المللی باید از طریق اداره کشور مبدأ در فرم تعیین شده در آئین نامه ارائه شود. دفتر بین المللی درخواست مزبوررا بلافاصله ثبت خواهد کرد و مراتب را بدون تأخیر به اداره یا ادارات ذینفع اطلاع خواهد داد. درخواست مزبور باید در نشریه ادواری که دفتر بین المللی منتشر میکند چاپ گردد. این گسترش قلمرو از تاریخی نافذ خواهد بود که در دفتر ثبت بین المللی به ثبت رسیده است، اعتبار ثبت مزبور همراه با انقضای ثبت بین المللی علامتی که به آن مرتبط ست، خاتمه خواهد یافت.
ماده 4 - (آثار ثبت بین المللی )
1 - از تاریخ ثبت ی که طبق مقررات ماده (3) و ماده (3 ثالث) در دفتر بین المللی انجام میشود، حمایت از علامت در هر یک از کشورهای متعاهد ذیمدخل به هماننحوی خواهد بود که در صورت ثبت علامت مزبور به طور مستقیم در آن کشور، وجود یداشت. ذکر طبقات کالاها یا خدمات مذکور در ماده (3) تعهدی برای کشورهای تعاهد در مورد تعیین محدودة حمایت از علامت به وجود نخواهد آورد.
2 - هر علامت مشمول ثبت بین المللی از حق تقدم مقرر در ماده (4) کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی برخوردار خواهد ود، بدون اینکه نیازی به رعایت تشریفات مقرر در جزء (د) آن ماده باشد.
ماده 4 مکرر - (جانشینی ثبت بین المللی به جای ثبت های ملی قبلی)
1 - هنگامی که علامت قبلاً ثبت شده در یک یا چند کشور متعاهد، متعاقباً توسط دفتر بین المللی به نام همان مالک یا قائم مقام او از نظر مالکیت به ثبت میرسد، چنین تلقیمیشود که ثبت بین المللی جانشین ثبت های ملی قبلی شده است، بدون این که هیچگونه لطمهای به حقوقی که به دلیل ثبت های قبلی کسب شده اند، وارد شود.
2 - به مجرد درخواست، اداره ملی ملزم خواهد بود که ثبت بین المللی را در دفاتر ثبت ی خود قید کند.
ماده 5 - (رد درخواست حمایت از سوی ادارات ملی)
1 - در کشورهایی که قانون اجازه میدهد، اداراتی که دفتر بین المللی آنها را از ثبت علامت یا درخواست گسترش حمایت طبق ماده (3 ثالث) مطلع میکند از این حقبرخوردار خواهند بود اعلام کنند که در قلمرو آنها نمیتوان حمایت موردنظر را به علامت مزبور اعطاء کرد. رد درخواست حمایت مذکور فقط میتواند بر دلایلی مبتنی باشد که برطبق کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، در مورد علامتی اعمال میشود که برای ثبت ملی آن تشکیل پرونده داده شده است. باوجود این، درخواست حمایت را نمیتوان کلاً یا حتی جزئاً فقط به این دلیل رد کرد که قانون ملی ثبت را جز در مورد تعدادمحدودی از طبقات یا برای تعداد محدودی از کالاها یا خدمات، اجازه نمیدهد.
2 - اداراتی که مایل به اعمال حق مذکور هستند باید یادداشتی در مورد رد درخواست حمایت به دفتر بین المللی بدهند. این یادداشت باید ضمن بیان کلیه دلایل،ظرف مدت مقرر در قانون داخلی و حداکثر قبل از انقضای یک سال از تاریخ ثبت بین المللی علامت یا درخواست گسترش حمایت طبق ماده (3 ثالث)، ارسال شود.
3 - دفتر بین المللی بدون تأخیر نسخهای از یادداشت رد درخواست حمایت را که به ترتیب مذکور اطلاع داده شده است برای اداره کشور مبدأ و برای مالک علامت یانماینده او (در صورتی که اداره مذکور نمایندهای به دفتر بین المللی معرفی کرده باشد)ارسال خواهد کرد. طرف ذینفع از همان طرق جبرانی برخوردار خواهد بود که اگرعلامت موردنظر را به طور مستقیم در کشوری که درخواست حمایت را رد کرده است، به ثبت میرساند، وجود میداشت.
4 - دفتر بین المللی دلایل رد درخواست حمایت برای یک علامت را به اطلاع هرطرف ذینفع متقاضی خواهد رساند.
5 - اداراتی که ظرف حداکثر یک سال مذکور، هرگونه تصمیم موقت یا نهایی درمورد رد درخواست حمایت را درخصوص ثبت یک علامت یا گسترش حمایت به دفتر بین المللی اطلاع نداده باشند، مزایای ناشی از حق مقرر در بند (1) این ماده درخصوص علامت موردنظر را از دست خواهند داد.
6 - مراجع ذیصلاح نمیتوانند یک علامت بین المللی را بیاعتبار اعلام کنند، مگر اینکه قبلاً مراتب در زمان مناسب به اطلاع مالک علامت برسد و به او فرصتی برایدفاع از حقوقش داده شود. رد اعتبار به دفتر بین المللی اطلاع داده خواهد شد.
ماده 5 مکرر - (مدارک کتبی در مورد قانونی بودن استفاده از برخی عناصر علامت) مدارک کتبی در مورد قانونی بودن استفاده از برخی عناصر گنجانده شده در یک علامت، مانند نشانهای نجابت خانوادگی، تمثالها، امتیازات افتخاری، القاب، اسامی تجاری، اسامی اشخاصی غیر از اسم متقاضی، یا دیگر عناوین مشابه که ممکن است ادارات کشورهای متعاهد درخواست کنند، از هرگونه تسجیل یا تصدیق، جز در مواردی که از سوی اداره کشور مبدأ انجام میشوند معاف خواهند بود.
ماده 5 ثالث - (رونوشتهای مطالب ثبت شده در دفتر ثبت بین المللی ، جستجوهایی برای موارد قابل پیشبینی، خلاصه هایی از دفتر ثبت بین المللی )
1 - دفتر بین المللی درصورت پرداخت وجهی که طبق آئین نامه تعیین میشود، رونوشتی از مطالب ثبت شده در دفتر ثبت راجع به یک علامت مشخص را برای هرشخص درخواست کنندهای صادر خواهد کرد.
2 - دفتر بین المللی درصورت پرداخت هزینه، همچنین میتواند جستجوهایی رادر بین علائم بین المللی برای موارد قابل پیشبینی انجام دهد.
3 - خلاصه هایی از دفتر ثبت بین المللی که بهمنظور ارائه به یکی از کشورهای متعاهد درخواست میشوند، از هرگونه تسجیلی معاف خواهند بود.
ماده 6 - (مدت اعتبار ثبت بین المللی ، استقلال ثبت بین المللی ، خاتمه یافتنحمایت در کشور مبدأ)
1 - ثبت علامت در دفتر بین المللی برای مدت بیست سال معتبر است و امکان تجدید ثبت طبق شرایط مقرر در ماده (7) وجود دارد.
2 - به محض انقضای یک دوره پنج ساله از تاریخ ثبت بین المللی ، ثبت مزبور ازثبت علامت ملی که قبلاً در کشور مبدأ انجام شده ، با رعایت مقررات آتی، مستقل میگردد.
3 - حمایت ناشی از ثبت بین المللی ، اعم از اینکه موضوع انتقال واقع شده یا نشده باشد، در صورتی کلاً یا جزئاً قابل استناد نخواهد بود که ظرف پنج سال پس از تاریخ ثبت بین المللی ، علامت ملی که قبلاً در کشور مبدأ طبق ماده (1) به ثبت رسیده است، دیگر جزئاً یا کلاً از حمایت قانونی در آن کشور بهرهمند نباشد. این مقررات حاضر همچنین درموردی اعمال خواهد شد که حمایت قانونی متعاقباً بخاطر اقدامی که آغاز آن قبل ازانقضای مدت پنج ساله بوده است، متوقف شده باشد.
4 - در مورد ابطال ثبت به صورت اختیاری یا به اعتبار سمت یا مقام، اداره کشور مبدأ ابطال ثبت علامت در دفتر بین المللی را درخواست میکند و دفتر بین المللی اینابطال را انجام خواهد داد. در صورت اقدام قضایی، اداره مذکور به اعتبار سمت یا مقام یابه درخواست خواهان، رونوشتی از شکایت یا هر مدرک کتبی مبنی بر آغاز دعوا و نیز تصمیم نهائی دادگاه را برای دفتر بین المللی خواهد فرستاد. دفتر بین المللی موضوع را دردفتر ثبت بین المللی وارد خواهد کرد.
ماده 7 - ( تجدید ثبت بین المللی )
1 - هر ثبت ی را میتوان برای مدت بیست سال پس از انقضای مدت پیشین تجدید کرد. این کار با پرداخت فقط هزینه اصلی و در موارد ضروری پرداخت هزینه های تبعی و تکمیلی مقرر در بند (2) ماده (8) انجام میشود.
2 - تجدید ثبت نمیتواند شامل هیچ گونه تغییری در ثبت پیشین به صورت آخرین شکل آن باشد.
3 - اولین تجدیدی که طبق مقررات سند نیس مورخ 25 خرداد 1336 (15 ژوئن) یا این سند انجام میشود، شامل ذکر طبقات طبقه بندی بین المللی که ثبت به آنمربوط است، میگردد.
4 - شش ماه قبل از انقضای دوره حمایت، دفتر بین المللی با ارسال یادداشتی غیررسمی برای مالک علامت و نماینده او، تاریخ دقیق انقضاء را یادآوری خواهد کرد.
5 - درصورت پرداخت هزینه اضافی تعیین شده در آئین نامه، اجازه استفاده از یکمهلت شش ماه ه برای تجدید ثبت بین المللی اعطاء خواهد شد.
ماده 8 - (هزینه ملی، هزینه بین المللی ، تقسیم وصولی های اضافی، هزینه های تبعی و هزینه های تکمیلی)
1 - اداره کشور مبدأ به صلاحدید خود میتواند هزینهای ملی را که باید از مالک علامت بهخاطر درخواست ثبت بین المللی یا تجدید آن مطالبه کند، تعیین کرده و به نفعخود از وی وصول نماید.
2 - ثبت علامت در دفتر بین المللی موکول به پیشپرداخت هزینهای بین المللی شامل موارد زیر خواهد بود :
الف - هزینه اصلی.
ب - هزینه تبعی برای هر طبقه از طبقه بندی بین المللی ، بیش از سه طبقه، که کالاها یا خدمات موضوع علامت در آن طبقات جای میگیرند.
ج - هزینه تکمیلی برای هر درخواست گسترش حمایت طبق ماده (3 ثالث).
3 - باوجود این، هزینه تبعی مذکور در جزء (ب) بند (2) میتواند بدون واردکردن هیچگونه خدشهای به تاریخ ثبت ، ظرف مدت تعیین شده در آئین نامه پرداخت گردد ، مشروط بر اینکه دفتر بین المللی تعداد طبقات کالاها یا خدمات را به طور قطعی تعیین کرده یا مورد بحث قرارداده باشد. اگر به محض انقضای دوره مذکور، هزینه تبعی پرداخت نشده یا متقاضی فهرست کالاها یا خدمات را به میزان موردنظر کاهش نداده باشد، چنین تلقی خواهد شد که از پیگیری درخواست ثبت بین المللی انصراف حاصل شده است.
4 - دفتر بین المللی درآمدهای سالانه از محل وصولیهای گوناگون ناشی از ثبت بین المللی ، بهاستثنای موارد مقرر در جزءهای (ب) و (ج) بند (2)، را پس از کسر مخارج و هزینه های ضروری برای اجرای سند مذکور، به طور مساوی میان کشورهای طرف این سند تقسیم خواهد کرد. اگر در زمانی که این سند لازمالاجراء میشود، کشوری هنوز آن راتصویب نکرده یا به آن ملحق نشده باشد، تا تاریخی که تصویب یا الحاق کشور اعتبار مییابد، آن کشور استحقاق سهیم شدن در وصولیهای اضافی محاسبه شده برمبنای سند مقدمی را خواهد داشت که نسبت به آن کشور اعمال میشد.
5 - مبالغ حاصل از هزینه های تبعی مقرر در جزء (ب) بند (2) در پایان هر سال بین کشورهای طرف این سند یا سند نیس مصوب 25 خرداد 1336 (15 ژوئن 1957) تقسیم خواهد شد. این تقسیم به نسبت تعداد علائمی خواهد بود که در هر یک از کشورهای مزبور برای حمایت از آنهای طی سال موردنظر تقاضانامه داده شده است در مورد کشورهائی که در آنجا بررسی مقدماتی صورت میگیرد، تعداد فوق ضرب در عدد ثابتیمیگردد که در آئین نامه تعیین خواهد شد. اگر در زمانی که این سند لازمالاجرا میشود، کشوری هنوز این سند را تصویب نکرده یا به آن ملحق نشده باشد، تا تاریخی که تصویب یاالحاق کشور مزبور اعتبار مییابد، آن کشور استحقاق سهیم شدن در مبالغ محاسبه شده برمبنای سند نیس را خواهد داشت.
6 - مبالغ حاصل از هزینه های تکمیلی مقرر در جزء (ج) بند (2)، طبق الزامات بند(5) میان کشورهای بهره مند از حق مذکور در ماده (3 مکرر)، تقسیم خواهد شد. اگر درزمانی که این سند لازمالاجراء میشود، کشوری هنوز آن را تصویب نکرده یا به آن ملحق نشده باشد، تا تاریخی که تصویب یا الحاق کشور مزبور اعتبار مییابد، کشور مزبور استحقاق سهیمشدن در مبالغ محاسبه شده بر مبنای سند نیس را خواهد داشت.
ماده 8 مکرر - (صرفنظرکردن از حق حمایت در یک یا چند کشور) شخصی که ثبت بین المللی به نام او انجام شده است همواره میتواند با تنظیماعلامیه ای خطاب به اداره کشور خود، برای ارسال به دفتر بین المللی ، از حق حمایت خوددر یک یا چند کشور متعاهد صرفنظر کند. دفتر بین المللی مراتب را به اطلاع کشورهائی که از حق حمایت درمورد آنها صرفنظر شده است، خواهد رسانید. صرفنظرکردن از این حقمشمول هیچ هزینهای نخواهد بود.
ماده 9 - (تغییرات در دفاتر ثبت ملی که مؤثر بر ثبت بین المللی است، تقلیل فهرست کالاها و خدمات مذکور در ثبت بین المللی ، افزودن به فهرست مزبور،جایگزینی هایی در فهرست مزبور)
1 - اداره کشور متبوع شخصی که ثبت بین المللی به نام او انجام شده است نیز کلیه ابطالها ، لغوها ، صرفنظرکردنها ، انتقالها و سایر تغییرات انجام شده در ثبت علامت در دفترثبت ملی را به اطلاع دفتر بین المللی خواهد رساند، مشروط بر اینکه تغییرات مزبور بر ثبت بین المللی نیز مؤثر باشند.
2 - دفتر تغییرات مذکور را در دفتر ثبت بین المللی واردکرده به ترتیب به اداراتکشورهای متعاهد اطلاع خواهد داد و آنها را در نشریه خود منتشر خواهد کرد.
3 - اگر شخصی که ثبت بین المللی بهنام او انجام شده است درخواست تقلیل فهرست کالاها یا خدماتی را کند که ثبت مزبور در مورد آنها اعمال میشود، رویه مشابهی دنبال خواهد شد.
4 - عملیات مزبور ممکن است مشمول پرداخت هزینهای شود که در آئین نامه تعیین خواهد شد.
5 - افزودن بعدی کالاها یا خدمات جدید به فهرست مذکور فقط با تسلیم تقاضانامه جدید، به نحو مقرر در ماده (3)، امکان پذیر خواهد بود.
6 - جایگزینی یک کالا یا خدمت به جای مورددیگر، باید به عنوان افزودن بهفهرست تلقی شود.
ماده 9 مکرر - (انتقال علامت بین المللی که متضمن تغییر در کشور مالک است)
1 - در موردی که یک علامت ثبت شده در دفتر ثبت بین المللی به شخصی مستقر در یک کشور متعاهد منتقل میشود و این کشور غیر از کشور متبوع شخصی است که ثبت بین المللی به نام او انجام شده است، اداره کشور اخیر انتقال را به اطلاع دفتر بین المللی خواهد رساند. دفتر بین المللی انتقال را ثبت کرده به ادارات دیگر اطلاع خواهد داد و آن رادر نشریه خود منتشر خواهد کرد. اگر انتقال قبل از انقضای مدت پنج سال از ثبت بین المللی انجام شده باشد، دفتر بین المللی موافقت اداره کشور متبوع مالک جدید راتحصیل و در صورت امکان، تاریخ و شماره ثبت علامت در کشور مالک جدید را منتشرخواهد کرد.
2 - انتقال یک علامت ثبت شده در دفتر ثبت بین المللی ، به نفع شخصی که حقتشکیل پرونده برای یک علامت بین المللی را ندارد، به هیچ وجه ثبت نخواهد شد.
3 - در موردی که ثبت یک انتقال در دفتر ثبت بین المللی امکانپذیر نبوده، یا بهدلیل اینکه کشور متبوع مالک جدید از اعلام موافقت خودداری کرده یا به این دلیل که انتقال مذکور به نفع شخصی انجام شده که حق تقاضای ثبت بین المللی را نداشته است،اداره کشور متبوع مالک پیشین از این حق برخوردار خواهد بود که تقاضا کند دفتر بین المللی نسبت به ابطال علامت ثبت شده در دفتر خود اقدام نماید.
ماده 9 ثالث - (واگذاری جزیی علامت بین المللی فقط نسبت به کالاها یا خدمات ثبت شده یا فقط برای برخی از کشورهای متعاهد، ارجاع به ماده (6 رابع) کنوانسیونپاریس «واگذاری علامت»)
1 - اگر واگذاری جزیی یک علامت بین المللی فقط برای کالاها یا خدمات ثبت شده به اطلاع دفتر بین المللی رسانده شود، دفتر مزبور آن را در دفتر ثبت خود وارد خواهدکرد. هر یک از کشورهای متعاهد از این حق برخوردار خواهند بود که از شناسایی اعتبار واگذاری مزبور امتناع کنند، مشروط بر اینکه کالاها یا خدمات گنجانده شده در جزیی که بهطریق فوق واگذار شده اند، مشابه کالاها یا خدماتی باشند که در مورد آنها علامت به نفعواگذارکننده کماکان ثبت شده باقی میمانند.
2 - دفتر بین المللی به همین ترتیب واگذاری یک علامت بین المللی را که فقط درمورد یک یا چند کشور متعاهد است، ثبت خواهد کرد.
3 - اگر در موارد فوق، تغییری در کشور متبوع مالک حاصل شود، اداره کشوری که مالک جدید تابعیت آن را دارد، در صورتی که علامت بین المللی قبل از انقضای مدت پنجسال از ثبت بین المللی منتقل شده باشد، موافقت خود را به نحو مقرر در ماده (9 مکرر)اعلام خواهد کرد.
4 - مقررات بندهای پیشین با رعایت ماده (6 رابع) کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، اعمال خواهند شد.
ماده 9 رابع - ( اداره مشترک برای چند کشور متعاهد، درخواست چند کشور متعاهد برای اینکه با آنها به عنوان کشوری واحد رفتار شود)
1 - اگر چند کشور اتحادیه ویژه توافق کنند که مقررات داخلی خود در باره علائم را یکسان نمایند، میتوانند به اطلاع مدیرکل برسانند که :
الف - اداره مشترکی جانشین ادارات ملی هر یک از آنها خواهد شد.
ب - کل قلمروهای مربوط به آنها، از لحاظ اعمال تمام یا بخشی از مقرراتی که قبل از این ماده ذکر شده اند، به عنوان کشوری واحد تلقی خواهد شد.
2 - چنین اطلاعیهای تنها پس از گذشت شش ماه از تاریخ ارسال آن توسط مدیرکل برای کشورهای متعاهد دیگر نافذ خواهد بود.
ماده 10 - (مجمع اتحادیه ویژه)
1 - الف - اتحادیه ویژه دارای مجمعی مرکب از کشورهایی که این سند را تصویب کرده یا به آن ملحق شده اند، خواهد بود.
ب - حکومت هر کشور دارای یک نماینده در مجمع خواهد بود که میتواند ازیاری نمایندگان علیالبدل، مشاورین و کارشناسان بهرهمند شود.
ج - هزینه های هر هیأت نمایندگی بهعهده حکومت منصوبکننده آن خواهد بود،مگر هزینه های مسافرت و مدد معاش تنها یک نماینده هر کشور عضو که از صندوقاتحادیه ویژه پرداخت خواهد شد.
2 - الف - مجمع به امور زیر خواهد پرداخت :
یک - انجام کلیه امور راجع به حفظ وتوسعه اتحادیه ویژه واجرای اینموافقتنامه ،
دو - دادن دستوراتی به دفتر بین المللی راجع به تدارک فراهماییهای بازنگری، با توجه مقتضی به اظهارنظرهای آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه ویژه که این سند راتصویب نکرده یا به آن ملحق نشده اند، سه - اصلاح مقررات، شامل تعیین مبالغ هزینه های مذکور در بند (2) ماده (8)و سایر هزینه های مربوط به ثبت بین المللی ،
چهار - بررسی و تأیید گزارشها و فعالیتهای مدیرکل راجع به اتحادیه ویژه ودادن تمام دستورات لازم به او درباره موضوعاتی که در محدوده صلاحیت اتحادیه ویژه هستند،
پنج - تصمیمگیری در مورد برنامه و تصویب بودجه دوسالانه اتحادیه ویژه وتصویب صورت حسابهای نهایی آن،
شش - تصویب آئین نامه مالی اتحادیه ویژه،
هفت - تشکیل کمیته های کارشناسان و گروه های کاری، که ممکن است براینیل به اهداف اتحادیه ویژه ضرورت داشته باشد،
هشت - تعیین کشورهای غیرعضو اتحادیه ویژه و سازمانهای بین الدولی و غیردولتی بین المللی که به عنوان ناظر در جلسات آن پذیرفته میشوند،
نه - تصویب اصلاحات مواد (10) تا (13)،
ده - اتخاذ هر اقدام مناسب دیگر به منظور پیشبرد اهداف اتحادیه ویژه،
یازده - انجام وظایف دیگری که به موجب این موافقتنامه مقتضی باشد.
2 - ب - مجمع درخصوص اموری که همچنین مورد علاقه سایر اتحادیه هایتحت مدیریت سازمان هستند، پس از استماع نظر مشورتی، «کمیته هماهنگی سازمان»،تصمیمگیری خواهد نمود.
3 - الف - هر کشور عضو مجمع دارای یک رأی خواهد بود.
ب - حضور نصف کشورهای عضو مجمع برای رسمیت یافتن آن کافی خواهد بود.
ج - قطع نظر از مقررات جزء (ب) فوق، اگر در هر جلسه مجمع تعداد کشورهایحاضر کمتر از نصف ولی مساوی با یا بیشتر از ثلث کشورهای عضو مجمع باشند، مجمعمیتواند به استثنای تصمیمات راجع به آیینکار خود، در سایر موارد تصمیمگیری کند.کلیه تصمیمات مزبور تنها در صورتی نافذ خواهند بود که شرایطی که از این پس مقررمیشوند رعایت شده باشند. دفتر بین المللی تصمیمات مذکور را برای آن دسته از کشورهای عضو مجمع که نمایندگان آنها در جلسه حاضر نبودهاند، ارسال خواهد کرد و از آنها خواهد خواست که ظرف سه ماه از تاریخ ارسال، رأی مثبت یا منفی یا ممتنع خود را کتباً اعلام کنند. اگر پس از انقضای مدت مزبور، تعداد کشورهایی که به طریق فوق رأیمثبت یا منفی یا ممتنع خود را اعلام داشته اند به تعدادی برسند که صرفاً برای دستیابی بهحد نصاب درجلسه، کمبود وجود داشته است، تصمیمات مزبور نافذ خواهند بود، مشروط بر اینکه در همان زمان، اکثریت موردنیاز هنوز هم با این تعداد حاصل باشد.
د - با رعایت مقررات بند (2) ماده (13)، تصمیم گیریها در مجمع براساس دو سوم آرای داده شده خواهد بود.
هـ - آراء ممتنع به عنوان رأی محاسبه نخواهند شد.
و - یک نماینده معرف یک کشور بوده و تنها میتواند یک رأی به نام آن بدهد.
ز - کشورهای عضو اتحادیه ویژه که عضو مجمع نیستند به عنوان ناظر در جلسات مجمع پذیرفته خواهند شد.
4 - الف - مجمع به دعوت مدیرکل هر دو سال تقویمی یکبار به عنوان اجلاس عادی تشکیل جلسه خواهد داد و در صورتی که شرایط استثنایی وجود نداشته باشد ، تشکیل جلسه برای همان مدت و در همان محل مجمع عمومی سازمان خواهد بود.
ب - مجمع به درخواست یک چهارم کشورهای عضو مجمع ، به دعوت مدیرکل،اجلاس فوقالعاده تشکیل خواهد داد.
ج - دستور کار هر اجلاس را مدیرکل تهیه خواهد کرد.
5 - مجمع قواعد آیین کار خود را تصویب خواهد کرد.
ماده 11 - (دفتر بین المللی )
1 - الف - انجام ثبت بین المللی و وظایف مرتبط به آن، همچنین سایر تکالیف اداری راجع به اتحادیه ویژه، به عهده دفتر بین المللی خواهد بود.
ب - دفتر بین المللی به ویژه جلسات را تدارک خواهد کرد و امور دبیرخانه مجمع وکمیته های کارشناسان و گروه های کاری که ممکن است مجمع تشکیل دهد، به عهدهخواهد گرفت.
ج - مدیرکل عالیترین مقام اجرایی اتحادیه ویژه و نماینده آن خواهد بود.
2 - مدیرکل و هر مقام اداری که او تعیین میکند، بدون داشتن حق رأی، در تمام جلسات مجمع و کمیته های کارشناسان یا گروه های کاری که ممکن است مجمع تشکیلدهد شرکت خواهند کرد. مدیرکل یا مقام اداری که او تعیین میکند به اعتبار سمت خود،دبیر نهادهای مزبور خواهند بود.
3 - الف - دفتر بین المللی طبق دستورات مجمع، برگزاری فراهماییهای بازنگری درمقررات موافقتنامه، به غیر از مواد (10) تا (13)، را تدارک خواهد کرد.
ب - دفتر بین المللی میتواند درباره تدارک فراهماییهای بازنگری، با سازمانهایبینالدولی و سازمانهای غیردولتی بین المللی مشورت کند.
ج - مدیرکل و اشخاصی که از سوی او تعیین میشوند، بدون داشتن حق رأی، درمباحث فراهماییهای مزبور شرکت خواهند کرد.
4 - دفتر بین المللی سایر وظایف محوله را انجام خواهد داد.
ماده 12 - (امور مالی)
1 - الف - اتحادیه ویژه دارای یک بودجه خواهد بود.
ب - بودجه اتحادیه ویژه شامل درآمدها و مخارج خود اتحادیه ویژه، کمکه ای آنبه بودجه مخارج مشترک اتحادیه ها و در صورت امکان، مبالغی خواهد بود که در اختیاربودجه فراهمایی سازمان گذاشته میشود.
ج - مخارجی که منحصراً قابل انتساب به اتحادیه ویژه نیستند بلکه همچنین به یکیا چند اتحادیه دیگر تحت مدیریت سازمان مربوط میشوند، باید به عنوان مخارج مشترک اتحادیه ها درنظرگرفته شوند.
سهم اتحادیه ویژه در این مخارج مشترک به نسبتمنافع اتحادیه ویژه در آنها خواهد بود.
2 - بودجه اتحادیه ویژه باتوجه مقتضی به لزوم هماهنگی با بودجه های سایراتحادیه های تحت مدیریت سازمان تعیین خواهد شد.
3 - بودجه اتحادیه ویژه از منابع زیر تأمین مالی خواهد شد:
یک - هزینه های ثبت بین المللی و سایر هزینه ها و مخارج بهخاطر سایرخدماتی که دفتر بین المللی در ارتباط با اتحادیه ویژه انجام میدهد،
دو - فروش یا حقالامتیاز انتشارات دفتر بین المللی در ارتباط با اتحادیه ویژه،
سه - هدیه ها، مبالغ انتقالی بر طبق وصیت و مبالغ اهداءشده از سوی دولتها،
چهار - اجاره ها، منافع و سایر درآمدهای متفرقه.
4 - الف - مجمع به پیشنهاد مدیرکل مبالغ هزینه های مذکور در بند (2) ماده (8) و سایرهزینه های مربوط به ثبت بین المللی را تعیین خواهد کرد.
ب - مبالغ هزینه های مزبور به نحوی تعیین خواهند شد که درآمدهای اتحادیه ویژهاز محل هزینه های مزبور، به غیر از هزینه های تبعی و تکمیلی مذکور در جزءهای (ب) و(ج) بند (2) ماده (8) و سایر منابع، حداقل برای تأمین مخارج دفتر بین المللی در ارتباط بااتحادیه ویژه، کافی باشند.
ج - اگر قبل از آغاز دوره جدید مالی، بودجه به تصویب نرسد میزان آن در حدبودجه سال قبل، به نحو مقرر در آئین نامه مالی خواهد بود.
5 - با رعایت مقررات جزء (الف) بند (4)، مبالغ هزینه ها و مخارج بهخاطر سایرخدماتی که دفتر بین المللی در ارتباط با اتحادیه ویژه انجام میدهد تعیین خواهد شد ومدیرکل آن را به اطلاع مجمع خواهد رساند.
6 - الف - اتحادیه ویژه دارای یک صندوق سرمایه در گردش خواهد بود که با پرداختجداگانه هر کشور عضو اتحادیه ویژه ایجاد خواهد شد. اگر وجوه صندوق کافی نباشد،مجمع تصمیم به افزایش آن خواهد گرفت.
ب - مبلغ پرداخت اولیه هر کشور به صندوق مزبور یا مشارکت آن کشور در افزایشمبلغ آن به نسبت سهم آن کشور بهعنوان عضو اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در بودجه اتحادیه مزبور در سال تأسیس صندوق یا سال اتخاذ تصمیم برایافزایش وجوه آن خواهد بود.
ج - مجمع نسبت و شرایط پرداخت را به پیشنهاد مدیرکل، پس از استماع نظرمشورتی کمیته هماهنگی سازمان، تعیین خواهد کرد.
د - تا زمانی که مجمع اجازه استفاده از صندوق ذخیره اتحادیه ویژه را به عنوانصندوق سرمایه در گردش بدهد، میتواند اعمال مقررات جزءهای (الف)، (ب) و (ج)فوق را به حالت تعلیق درآورد.
7 - الف - در موافقتنامه مقر منعقده با کشوری که اداره مرکزی سازمان در قلمرو آنمستقر است پیشبینی خواهد شد که هرگاه وجوه صندوق سرمایه درگردش کافی نباشد،کشور مزبور پیشپرداختهایی را دراختیار بگذارد. مبلغ پیشپرداختهای مزبور و شرایط دراختیار گذاشتن آنها، موضوع توافقهای جداگانهای در هر مورد بین کشور مزبور وسازمان خواهد بود.
ب - کشور مذکور در جزء (الف) فوق و سازمان، هر یک از این حق برخوردار خواهند بود که تعهد برای دراختیار گذاشتن پیش پرداخت را با صدور اطلاعیهای کتبی لغوکنند. سه سال پس از پایان سالی که درآن اطلاعیه مذکور داده میشود، لغو نافذ خواهدگردید.
8 - یک یا چند کشور عضو اتحادیه ویژه یا حسابرسان بیرون از اتحادیه حسابرسیحسابها را به نحو مقرر در آئین نامه مالی انجام خواهند داد. مجمع پس از کسب موافقت(این کشورها یا اشخاص)، اقدام به تعیین آنها خواهد کرد.
ماده 13 - (اصلاح مواد «10» تا «13» )
1 - پیشنهادهای مربوط به اصلاح مواد (10)، (11) و (12) ماده حاضر میتواند بهابتکار هر کشور عضو مجمع یا به ابتکار مدیرکل باشد. مدیرکل پیشنهادهای مزبور راحداقل شش ماه قبل از بررسی آنها در مجمع، برای کشورهای عضو مجمع ارسال خواهدکرد.
2 - اصلاحات مواد مذکور در بند (1) فوق به تصویب مجمع خواهد رسید. اینتصویب نیازمند سه چهارم آرای داده شده خواهد بود، مشروط بر اینکه هرگونه اصلاحماده (10) و بند حاضر برمبنای چهار پنجم آرای داده شده باشد.
3 - هرگونه اصلاح مواد مذکور در بند (1) فوق، یک ماه پس از اینکه مدیرکلاطلاعیه های کتبی قبولی را که طبق روندهای قانون اساسی کشورهای مربوط صادرمیشوند، از سوی سه چهارم کشورهای عضو مجمع در زمان تصویب اصلاحیه، دریافتکرد، لازم الاجراء خواهد شد. هرگونه اصلاح این مواد که به نحو مزبور قبول شود، کلیه کشورهای عضو مجمع در زمان لازمالاجراءشدن اصلاحیه یا تمام کشورهایی را که بعد ازاین تاریخ عضو مجمع میشوند، ملزم خواهد ساخت.
ماده 14 - (تصویب و الحاق، لازمالاجراءشدن، الحاق به اسناد پیشین، ارجاع بهماده «24» کنوانسیون پاریس «قلمروها» )
1 - هر کشور عضو اتحادیه ویژه که این سند را امضاء کرده است، میتواند آن راتصویب کند و در صورت عدم امضاء، میتواند به آن ملحق شود.
2 - الف - هر کشور خارج از اتحادیه ویژه که عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت ازمالکیت صنعتی است میتواند به این سند ملحق و بدینوسیله عضو اتحادیه ویژه شود.
ب - به محض اینکه دفتر بین المللی مطلع گردد که چنین کشوری به این سند ملحقشده است، طبق ماده (3)، اطلاعیه مربوط به مجموع علایمی را که در آن زمان از حمایت بین المللی بهرهمند هستند، برای اداره آن کشور ارسال خواهد کرد.
ج - اطلاعیه مزبور برای علایم مذکور، به خودی خود منافع ناشی از مقررات گفتهشده را در قلمرو آن کشور تضمین خواهد کرد و نقطه آغاز دورهای یکساله خواهد بود که طی آن، اداره ذیربط میتواند اعلامیه مقرر در ماده (5) را صادر کند.
د - باوجود این، هر یک از کشورهای مزبور میتواند به هنگام الحاق به این سنداعلام کند که به استثنای علایم بین المللی که قبلاً در آن کشور موضوع ثبت ملی مشابهیبودهاند که هنوز اعتبار دارند و به محض درخواست طرفهای ذینفع قابل تأیید هستند،اجرای این سند محدود به علایمی خواهد بود که از تاریخ لازمالاجراءشدن الحاق به ثبت میرسند.
هـ- اعلامیه مزبور دفتر بین المللی را از صدور اطلاعیه مربوط به کل علایم مذکور درفوق، معاف خواهد کرد. دفتر بین المللی فقط علایمی را اطلاع خواهد داد که در ارتباط باآنها، ظرف یک دوره یک ساله از تاریخ الحاق یک کشور جدید، درخواستی با مشخصاتویژه، برای بهرهمندی از استثنای مذکور در جزء (د) فوق دریافت کرده باشد.
و - دفتر بین المللی اطلاعیه مربوط به مجموع علائم را برای کشورهایی ارسالنخواهد کرد که هنگام الحاق به این سند، اعلام کنند که میخواهند از حق مقرر در ماده (3مکرر) بهرهمند شوند. کشورهای مزبور همچنین میتوانند در همان زمان اعلام کنند که اجرای این سند، محدود به علایمی خواهد بود که از تاریخ لازمالاجراشدن الحاق، به ثبت میرسند. با وجود این، محدودیت مزبور مؤثر بر آن دسته از علائم بین المللی نخواهد بودکه قبلاً موضوع ثبت ملی مشابهی در کشورهای مزبور بودهاند و میتوانند مشمولدرخواست گسترش حمایت باشند که انجام و اطلاع آنها طبق ماده (3 ثالث) و جزء (ج)بند (2) ماده (8) صورت میگیرد.
ز - ثبت علایمی که مشمول یکی از اطلاعیه های مقرر در این بند بودهاند، جانشین ثبت هایی تلقی میشود که به طور مستقیم در کشور متعاهد جدید، قبل از تاریخ لازمالاجراءشدن الحاق، انجام شده اند.
3 - اسناد تصویب و الحاق به مدیرکل سپرده خواهند شد.
4 - الف - در ارتباط با اولین پنج کشوری که اسناد تصویب یا الحاق خود را به مدیرکلمیسپارند، این سند سه ماه پس از سپردن پنجمین سند، لازمالاجراء خواهد بود.
ب - در ارتباط با هر کشور دیگری، این سند سه ماه پس از تاریخ اعلام تصویب یاالحاق به مدیرکل، لازمالاجراء خواهد شد، مگر اینکه در سند تصویب یا الحاق تاریخمؤخری درج شده باشد. در مورد اخیر، این سند در ارتباط با آن کشور، در تاریخی که بهنحو فوق ذکر شده است، لازمالاجراء خواهد بود.
5 - تصویب یا الحاق به صورت خودکار متضمن قبول تمام قیود سند و بهرهمندیاز تمام مزایای آن است.
6 - پس از لازمالاجراءشدن این سند، هرکشوری تنها در پیوند با تصویب این سندیا الحاق به آن میتواند به سند نیس مورخ 25 خرداد 1336 (15 ژوئن 1957) ملحقشود. الحاق به سندهای پیش از سند نیس، حتی در پیوند با تصویب این سند یا الحاقبهآن، مجاز نخواهد بود.
7 - مقررات ماده (24) کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، نسبتبه این موافقتنامه اعمال خواهد شد.
ماده 15 - (لغو)
1 - این موافقتنامه بدون محدودیت زمانی معتبر خواهد بود.
2 - هر کشوری میتواند با صدور اطلاعیهای خطاب به مدیرکل، این سند را لغوکند. این اقدام شامل لغو تمام سندهای پیشین نیز خواهد شد و فقط مؤثر بر کشوریخواهد بود که آن را انجام میدهد. این موافقتنامه برای تمام کشورهای دیگر عضو اتحادیهویژه، کماکان به طور کامل مجری و معتبر خواهد بود.
3 - لغو این سند، یکسال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط مدیرکل، اعتبارقانونی خواهد یافت.
4 - هیچ کشوری حق لغو مقرر در این ماده را پیش از انقضای پنج سال از تاریخی که کشور مزبور به عضویت اتحادیه ویژه درمیآید، اعمال نخواهد کرد.
5 - علایم بین المللی که تا تاریخ نافذشدن لغو ثبت گردیده و ظرف یک سال مقرردر ماده (5) رد نشده اند، طی مدت حمایت بین المللی ، از همان حمایتی برخوردارخواهند بود که اگر به طور مستقیم در کشور لغو کننده به ثبت میرسیدند، وجودمیداشت.
ماده 16 - (اجرای اسناد پیشین)
1 - الف - از لحاظ روابط میان کشورهای عضو اتحادیه ویژه که این سند را تصویبکرده یا به آن ملحق شده اند، این سند از تاریخ لازمالاجراءشدن برای این کشورها، جانشینموافقتنامه مادرید مورخ 1270 (1891) و دیگر متنهای آن میشود که پیش از انعقاد اینسند وجود داشتند.
ب - باوجود این، هر کشور عضو اتحادیه ویژه که این سند را تصویب کرده یا به آنملحق شده است، از لحاظ روابط خود با کشورهایی که این سند را تصویب نکرده یا به آنملحق نشده اند ملتزم به متون پیشینی خواهد ماند که طبق بند (4) ماده (12) سند نیسمورخ 25 خرداد 1336 (15 ژوئن 1957) آنها را قبلاً لغو نکرده است.
2 - کشورهای خارج از اتحادیه ویژه که طرف این سند میگردند، آن را از طریقاداره ملی هر کشور عضو اتحادیه ویژه که طرف این سند نیست، در مورد ثبت های بین المللی انجام شده در دفتر بین المللی اعمال خواهند کرد، مشروط بر اینکه ثبت های مزبور در ارتباط با آن کشورها، الزامات این سند را برآورده سازند. در مورد ثبت های بین المللی انجام شده دردفتر بین المللی از طریق ادارات ملی کشورهای مذکور که خارج از اتحادیه ویژه هستند وطرف این سند میشوند، کشورهای مزبور این امر را مورد شناسایی قرار میدهند که کشور پیش گفته عضو اتحادیه ویژه، میتواند رعایت الزامات آخرین سندی را که طرف آناست، درخواست کند.
ماده 17 - (امضاء، زبانها، وظایف نگهدارنده سند)
1 - الف - این سند در نسخهای واحد به زبان فرانسه امضاء و نزد دولت سوئد سپردهخواهد شد. مدیرکل متون رسمی را پس از مشاوره با حکومتهای ذیعلاقه، به زبانهای دیگریکه ممکن است مجمع تعیین کند، تهیه خواهد کرد.
2 - این سند تا تاریخ 23 دی 1346 (13 ژانویه 1968) در استکه لم برای امضاءمفتوح باقی خواهد ماند.
3 - مدیرکل دو نسخه از متن امضاء شده این سند را که دولت سوئد تصدیقکرده است برای حکومتهای تمام کشورهای عضو اتحادیه ویژه و در صورت درخواست،برای حکومت هر کشور دیگری ارسال خواهد کرد.
4 - مدیرکل این سند را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رساند.
5 - مدیرکل مراتب امضاء، سپردن اسناد، تصویب یا الحاق و هر اعلامیه گنجانده شده در اسناد مزبور، لازمالاجراءشدن هر مقرره این سند، اطلاعیه های لغو واطلاعیه های منطبق با مواد (3 ثالث)، (9 رابع)، (13)، بند (7) ماده (14) و بند (2) ماده(15) را به اطلاع حکومتهای تمام کشورهای عضو اتحادیه ویژه خواهد رساند.
ماده 18 - (مقررات انتقالی)
1 - تا زمانی که اولین مدیرکل عهدهدار این سمت شود، ارجاعات این سند به دفتر بین المللی سازمان یا مدیرکل، به ترتیب بهعنوان ارجاع به اداره اتحادیه تشکیل شده توسط کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی یا مدیرآن تلقی خواهد شد.
2 - کشورهای عضو اتحادیه ویژه که این سند را تصویب نکرده یا به آن ملحقنشده اند در صورت تمایل میتوانند تا پنج سال پس از لازمالاجراءشدن کنوانسیون تأسیس سازمان، حقوق مقرر در مواد (10) تا (13) این سند را به نحوی اعمال کنند که گویی ملتزم به مواد مزبور هستند. هر کشوری که مایل به اعمال حقوق مزبور باشد باید اطلاعیهای کتبی در این باره به مدیرکل بدهد. این اطلاعیه از تاریخ وصول آن اعتبار قانونی خواهد یافت. کشورهای مزبور تا انقضای دوره مذکور، عضو مجمع تلقی خواهند شد. پروتکل مربوط به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تصویب شده در مادرید به تاریخ 6 تیر 1368 (27 ژوئن 1989) پروتکل ماده 1 - عضویت در اتحادیه مادرید کشورهای عضو این پروتکل (که از این پس «کشورهای متعاهد» خوانده میشوند)حتی اگر عضو موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم، بازنگری شده دراستکه لم در سال 1346 (1967) و اصلاح شده در سال 1358 (1979) (که از این پس«موافقتنامه مادرید (استکه لم) » خوانده میشود) نیستند و سازمانهای مذکور در جزء (ب)بند (1) ماده (14) که عضو این پروتکل هستند (که از این پس «سازمانهای متعاهد» خواندهمیشوند) عضو همان اتحادیهای خواهند بود که کشورهای عضو موافقتنامه مادرید(استکه لم) در آن عضویت دارند. هرگونه اشارهای در این پروتکل به «طرفهای متعاهد»بهعنوان کشورهای متعاهد و سازمانهای متعاهد تلقی خواهد شد.
ماده 2 - تضمین حمایت از طریق ثبت بین المللی
1 - در مواردی که تقاضانامة ثبت یک علامت به اداره یک طرف متعاهد تسلیممیشود یا علامتی در دفتر ثبت اداره یک طرف متعاهد ثبت میشود، شخصی که تقاضانامه (که از این پس «تقاضانامه اصلی» خوانده میشود) یا این ثبت (که از این پس«ثبت اصلی» خوانده میشود) به نام اوست میتواند با رعایت مقررات این پروتکل، ازطریق ثبت آن علامت در دفتر ثبت دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی (که ازاین پس به ترتیب «ثبت بین المللی »، «دفتر ثبت بین المللی »، «دفتر بین المللی » و «سازمان»خوانده میشوند)، حمایت از علامت خود در قلمرو طرفهای متعاهد را تضمین کند،مشروط بر اینکه :
یک - در مواردی که تقاضانامه اصلی به اداره یک کشور متعاهد تسلیم شده یا ادارهمزبور، ثبت مبدأ را انجام داده است، شخصی که تقاضانامه یا ثبت به نام اوست تبعه یامقیم آن کشور متعاهد یا دارای مقر واقعی و مؤثر صنعتی یا تجاری در آنجا باشد،
دو - در مواردی که تقاضانامه اصلی به اداره یک سازمان متعاهد تسلیم شده یا ادارهمزبور، ثبت مبدأ را انجام داده است، شخصی که تقاضانامه یا ثبت به نام اوست تبعه یککشور عضو آن سازمان متعاهد باشد یا در قلمرو آن سازمان متعاهد مقیم بوده یا دارای مقرواقعی و مؤثر صنعتی یا تجاری در آنجا باشد.
2 - تقاضانامه ثبت بین المللی (که از این پس «تقاضانامه بین المللی » خواندهمیشود) از طریق ادارهای که تقاضانامه اصلی به آن تسلیم شده یا اداره مزبور، ثبت اصلیرا انجام داده است (که از این پس «اداره مبدأ» خوانده میشود) برحسب مورد، به دفتر بین المللی تسلیم خواهد شد.
3 - هرگونه اشارهای در این پروتکل به یک «اداره» یا «اداره یک طرف متعاهد»بهعنوان اشاره به ادارهای تعبیر خواهد شد، که از جانب طرف متعاهد، مسؤول ثبت علائماست و هرگونه اشارهای در این پروتکل به «علائم» به عنوان اشاره به علائم تجارتی وعلائم خدماتی تعبیر خواهد شد.
4 - در این پروتکل، هرگاه طرف متعاهد یک کشور باشد، «قلمرو یک طرفمتعاهد» به معنی قلمرو یک کشور است و در موردی که طرف متعاهد یک سازمانبینالدولی باشد به معنی قلمروئی است که معاهدة تأسیس سازمان بینالدولی در آنجااعمال میشود.
ماده 3 - تقاضانامه بین المللی
1 - هر تقاضانامه بین المللی که طبق این پروتکل تسلیم شود در فرم تعیین شده درآئین نامه ارائه خواهد گردید. اداره مبدأ، گواهی خواهد کرد که مشخصات موجود درتقاضانامه بین المللی منطبق با مشخصاتی است که در زمان گواهی،در تقاضانامه اصلی یاثبت اصلی، حسب مورد، موجود است. علاوه بر این، اداره مزبور موارد زیر را درج خواهدکرد :
یک - در مورد تقاضانامه اصلی، تاریخ و شماره آن تقاضانامه،
دو - در مورد ثبت اصلی، تاریخ و شماره آن ثبت و نیز تاریخ و شماره تقاضانامهایکه ثبت اصلی از آن ناشی شده است اداره مبدأ همچنین تاریخ تقاضانامه بین المللی را ذکرخواهد کرد.
2 - متقاضی باید کالاها و خدماتی را که برای آنها، حمایت علامت درخواستشده است و نیز درصورت امکان، طبقه یا طبقات مربوط را بر حسب طبقه بندی موافقتنامه نیس راجع به طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات بهمنظور ثبت علائم، قید کند. اگرمتقاضی چنین مشخصاتی را قید نکند، دفتر بین المللی ، کالاها یا خدمات را در طبقاتمناسب طبقه بندی خواهد کرد. دفتر بین المللی ، طبقات اعلام شده از سوی متقاضی را باکمک اداره مبدأ کنترل خواهد کرد. در صورت بروز اختلاف بین اداره مزبور و دفتر بین المللی، نظر دفتر بین المللی ارجحیت خواهد داشت.
3 - اگر متقاضی رنگ را به عنوان صفت مشخصه علامت خود درخواست نماید، ازاو خواسته خواهد شد که :
یک - مراتب را قید کرده و اطلاعیهای که در آن رنگ یا ترکیب رنگهای مورددرخواست مشخص شده است به تقاضانامه بین المللی خود منضم نماید،
دو - به تقاضانامه بین المللی خود نسخه های رنگی علامت مذکور را ضمیمه کند که به اطلاعیه هایی که از سوی دفتر بین المللی داده میشود پیوست خواهند شد. تعدادنسخه های مزبور در آئین نامه تعیین خواهد شد.
4 - دفتر بین المللی بلافاصله علائمی را که طبق ماده (2) ثبت آنها تقاضا شده است، به ثبت خواهد رساند. ثبت بین المللی مزبور دارای همان تاریخ دریافت تقاضانامه بین المللی در اداره مبدأ خواهد بود، مشروط بر اینکه دفتر بین المللی طی دو ماه پس از اینتاریخ تقاضانامه بین المللی را دریافت کرده باشد. اگر تقاضانامه بین المللی ظرف مدت مزبور دریافت نشده باشد، ثبت بین المللی دارای تاریخی خواهد بود که در آن تاریخ تقاضانامه بین المللی توسط دفتر بین المللی دریافت شده است. دفتر بین المللی بدون تأخیر، مراتب ثبت بین المللی را به اطلاع ادارات ذینفع خواهد رساند. علائم ثبت شده در دفتر ثبت بین المللی در نشریهای ادواری که دفتر بین المللی منتشر میکند به چاپخواهد رسید. چاپ علائم برمبنای مشخصاتی خواهد بود که درتقاضانامه بین المللی درجمیشود.
5 - بهمنظور مطلع کردن عموم از علائم ثبت شده در دفتر ثبت بین المللی ، هر ادارهطبق شرایط مقرر توسط مجمع که در ماده (10) به آن اشاره شده است (که از این پس«مجمع» خوانده میشود) تعدادی از نسخه های نشریه پیشگفته را به طور رایگان و تعدادی را همراه با تخفیف، از دفتر بین المللی دریافت خواهد کرد. اطلاعیه عمومی مزبوراز نظر تمام طرفهای متعاهد کافی تلقی خواهد شد و هیچ اطلاعیه عمومی دیگری رانمیتوان از مالک ثبت بین المللی درخواست کرد.
ماده 3 مکرر - اثر سرزمینی حمایت ناشی از ثبت بین المللی فقط به درخواست شخصی که تقاضانامه بین المللی را تسلیم مینماید یا شخصی که مالک ثبت بین المللی است، به قلمرو هر طرفمتعاهدی گسترش خواهد یافت. باوجود این، در مورد طرف متعاهدی که اداره آن، ادارهمبدأ است، چنین درخواستی قابل طرح نخواهد بود.
ماده 3 ثالث - درخواست برای «گسترش قلمرو حمایت»
1 - هر درخواستی برای گسترش حمایت ناشی از ثبت بین المللی به قلمرو هرطرف متعاهد به طور خاص در تقاضانامه بین المللی ذکر خواهد شد.
2 - هرگونه درخواستی برای گسترش قلمرو را همچنین میتوان متعاقب ثبت بین المللی انجام داد. چنین درخواستی در فرم تعیین شده در آئین نامه ارائه خواهد شد.دفتر بین المللی درخواست مزبور را بلافاصله ثبت خواهد کرد و مراتب را بدون تأخیر بهاطلاع اداره یا ادارات ذیربط خواهد رساند. ثبت مزبور در نشریه ادواری که دفتر بین المللی منتشر میکند به چاپ خواهد رسید. این گسترش قلمرو از تاریخ ثبت آن در دفترثبت بین المللی نافذ خواهد بود، مدت اعتبار ثبت مزبور همراه با انقضای ثبت بین المللی مربوط به آن، خاتمه خواهد یافت.
ماده 4 - آثار ثبت بین المللی
1 - الف - از تاریخ ثبت علامت یا ثبت انجام شده طبق مقررات مواد (3) و (3 ثالث)،حمایت از علامت در هر یک از طرفهای متعاهد ذیمدخل به همان نحوی خواهد بود که در صورت تسلیم علامت مزبور به طور مستقیم به اداره این طرف متعاهد وجودمیداشت. اگر طبق بندهای (1) و (2) ماده (5)، هیچگونه رد درخواستی به دفتر بین المللی اعلام نشده باشد یا اینکه رد درخواست طبق ماده مزبور، متعاقباً پس گرفته شده باشد، از تاریخ مذکور، حمایت از علامت در قلمرو طرف متعاهد، به همان نحوی خواهدبود که در صورت ثبت علامت مزبور در اداره این طرف متعاهد وجود میداشت.
ب - ذکر طبقات کالاها و خدمات مقرر در ماده (3)، تعهدی برای طرفهای متعاهددر مورد تعیین محدوده حمایت از علامت، بوجود نخواهد آورد.
2 - هر ثبت بین المللی از حق تقدم مقرر در ماده (4) کنوانسیون پاریس برایحمایت از مالکیت صنعتی برخوردار خواهد بود، بدون اینکه نیازی به رعایت تشریفاتمقرر در جزء (د) این ماده باشد.
ماده 4 مکرر - جانشینی ثبت بین المللی به جای ثبت ملی یا منطقهای
1 - هرگاه علامت موضوع ثبت ملی یا منطقهای در اداره یک طرف متعاهد،موضوع ثبت بین المللی نیز قرار بگیرد و هر دو ثبت بهنام شخص واحدی باشند، چنینتلقی میشود که ثبت بین المللی جانشین ثبت ملی یا منطقهای شده است، بدون اینکه هیچگونه لطمهای به حقوقی که به دلیل ثبت های مذکور کسب شده اند وارد شود، مشروطبر اینکه :
یک - حمایت ناشی از ثبت بین المللی شامل طرف متعاهد مذکور طبق بندهای(1) و (2) ماده (3 ثالث) باشد،
دو - تمام کالاها و خدمات مندرج در ثبت ملی یا منطقهای، همچنین در ارتباط باطرف متعاهد مذکور در ثبت بین المللی درج شده باشند،
سه - این گسترش حمایت، از تاریخ ثبت ملی یا منطقهای نافذ شود.
2 - به مجرد درخواست، اداره مذکور در بند (1) ملزم خواهد بود که ثبت بین المللی را در دفاتر ثبت ی خود، قید کند.
ماده 5 - رد و بیاعتبارکردن آثار ثبت بین المللی در ارتباط با برخی از طرفهای متعاهد
1 - در مواردی که قوانین حاکم اجازه دهند، هر اداره طرف متعاهدی که توسط دفتر بین المللی از گسترش حمایت ناشی از ثبت بین المللی به قلمرو این طرف متعاهد طبقبندهای (1) یا (2) ماده (3 ثالث) مطلع شده است، از این حق برخوردار خواهد بود که طی اطلاعیهای مبنی بر رد حمایت اعلام کند که نمیتوان حمایت مزبور را در قلمرو این طرف متعاهد به علامتی اعطا کرد که مشمول گسترش موردنظر است. رد حمایت مذکور فقط میتواند بر دلایلی مبتنی باشد که طبق کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، در مورد علامتی اعمال میشود که به طور مستقیم به ادارهای سپرده شده که رد موردنظر را اعلام میکند. باوجود این، نمیتوان فقط به این دلیل که قوانین حاکم، ثبت را فقط در مورد تعداد محدودی از طبقات یا برای تعداد محدودی از کالاها یا خدمات اجازه میدهد، حمایت را کلاً یا حتی جزئاً رد کرد.
2 - الف - هر ادارهای که مایل به اعمال حق مذکور است باید مراتب رد را به دفتر بین المللی، همراه با توضیح کلیه دلایل رد، طی مدت مقرر در قانون حاکم بر آن اداره و بارعایت مفاد جزءهای (ب) و (ج)، حداکثر تا قبل از انقضای یک سال از تاریخی که دفتر بین المللی اطلاعیه گسترش اشاره شده در بند (1) را برای آن اداره ارسال کرده است،اطلاع بدهد.
ب - علیرغم جزء (الف)، هر طرف متعاهد میتواند اعلام کند که برای ثبت های بین المللی انجام شده طبق اینپروتکل، به جای مهلت یک ساله اشاره شده در جزء (الف)،هجده ماه درنظر گرفته میشود.
ج - در اعلامیه مزبور همچنین ممکن است تصریح شود که هرگاه رد حمایت ناشیاز اعتراض به اعطای حمایت باشد، اداره طرف متعاهد مذکور میتواند رد مزبور را پس ازانقضای مهلت هجدهماه ه، برای دفتر بین المللی ارسال کند. این اداره در مورد هر ثبت بین المللی معین میتواند رد حمایت را پس از انقضای مهلت هجدهماه ه، فقط به شرطرعایت مراتب زیر اطلاع دهد :
یک - اگر قبل از انقضای مهلت هجدهماه ه، به دفتر بین المللی اطلاع داده باشد که پس از انقضای مهلت هجده ماه ه نیز امکان اعتراض وجود دارد،
دو - اگر اطلاعیه رد حمایت مبتنی بر اعتراضی باشد که ظرف حداکثر هفت ماهپس از آغاز مدت اعتراض، ابلاغ شده است، چنانچه مدت اعتراض قبل از مهلت هفتماه ه مذکور خاتمه یابد، اطلاعیه را باید ظرف یک ماه پس از انقضاء مدت اعتراض ابلاغگردد.
د - هر اعلامیه ای طبق جزءهای (ب) یا (ج) را میتوان در اسناد اشاره شده در بند(2) ماده (14) صادر کرد و تاریخ نافذشدن اعلامیه مزبور همان تاریخ لازمالاجراءشدناین پروتکل در مورد کشور یا سازمان بینالدولی صادرکننده اعلامیه خواهد بود. ایناعلامیه را میتوان بعداً نیز صادر نمود که در این صورت تاریخ نافذشدن آن در مورد هرثبت بین المللی که تاریخ آن همان تاریخ نافذشدن اعلامیه یا تاریخی بعد از آن باشد، سهماه پس از وصول آن از سوی مدیرکل سازمان (که از این پس «مدیرکل» خوانده میشود) یاهر تاریخ بعدی مذکور در اعلامیه خواهد بود.
هـ - به مجرد انقضای مدت ده سال از لازمالاجراءشدن این پروتکل، مجمععمومی عملکرد سیستم ایجاد شده در جزءهای (الف) تا (د) را بررسی خواهد کرد. پس ازآن، میتوان مفاد جزءهای مزبور را با تصمیم مجمع عمومی که به اتفاق آراء گرفته میشوداصلاح کرد.
3 - دفتر بین المللی بدون تأخیر، نسخهای از اطلاعیه رد حمایت را برای مالک ثبت بین المللی ارسال خواهد کرد. مالک مزبور از همان طرق جبرانی برخوردار خواهد بود که در صورت تسلیم علامت مزبور به طور مستقیم به ادارهای که نظر رد خود را به اطلاع ویرسانده است وجود میداشت. در مواردی که دفتر بین المللی اطلاعاتی را طبق جزء (یک)جزء (ج) بند (2) دریافت کرده باشد، بدون تأخیر، اطلاعات مذکور را برای مالک ثبت بین المللی ارسال خواهد کرد.
4 - دفتر بین المللی دلایل رد یک علامت را به اطلاع هر طرف ذینفعی که چنیندرخواستی را بهعمل آورده است، خواهد رساند.
5 - هر ادارهای که درخصوص یک ثبت بین المللی معین، مراتب رد موقت یا قطعیرا طبق بندهای (1) و (2) به اطلاع دفتر بین المللی نرسانده است در مورد آن ثبت بین المللی، مزایای ناشی از حق مقرر در بند (1) را از دست خواهد داد.
6 - مراجع ذیصلاح یک طرف متعاهد نمیتوانند آثار یک ثبت بین المللی درقلمرو این طرف متعاهد را بیاعتبار اعلام کنند، مگر اینکه قبلاً مراتب در زمان مناسببهاطلاع مالک این ثبت بین المللی برسد و به او فرصتی برای دفاع از حقوقش داده شود. رداعتبار به دفتر بین المللی اطلاع داده خواهد شد.
ماده 5 مکرر - مدارک کتبی در مورد قانونی بودن استفاده از برخی عناصر علامت مدارک کتبی درمورد قانونی بودن استفاده از برخی عناصر گنجانده شده در یکعلامت، مانند نشانهای نجابت خانوادگی، تمثالها، امتیازات افتخاری، القاب، اسامیتجاری، اسامی اشخاصی غیر از اسم متقاضی یا دیگر عناوین مشابه که ممکن استادارات طرفهای متعاهد درخواست کنند از هرگونه تسجیل یا تصدیق، جز در مواردی که ازسوی اداره کشور مبدأ انجام میشوند، معاف خواهند بود.
ماده 5 ثالث - رونوشتهای مطالب ثبت شده در دفتر ثبت بین المللی ، جستجو برایموارد قابل پیشبینی، خلاصه هائی از دفتر ثبت بین المللی
1 - دفتر بین المللی به مجرد پرداخت وجهی که درآئین نامه تعیین میشود،رونوشتی از مطالب ثبت شده در دفتر ثبت بین المللی راجع به یک علامت مشخص رابرای هر شخص درخواست کنندهای صادر خواهد کرد.
2 - دفتر بین المللی در صورت پرداخت هزینه، همچنین میتواند جستجوهائی رادربین علائمی که موضوع ثبت بین المللی هستند برای موارد قابل پیشبینی انجام دهد.
3 - خلاصه هائی از دفتر ثبت بین المللی که به منظور ارائه به یکی از طرفهایمتعاهد درخواست میشوند از هرگونه تسجیلی معاف خواهند بود.
ماده 6 - مدت اعتبار ثبت بین المللی ، وابستگی و استقلال ثبت بین المللی
1 - ثبت علامت در دفتر بین المللی برای مدت ده سال معتبر است و امکانتجدیدثبت طبق شرایط مقرر در ماده (7) وجود دارد.
2 - به محض انقضای یک دوره پنج ساله از تاریخ ثبت بین المللی ، مشروط بهرعایت موارد زیر، ثبت مزبور از تقاضانامه اصلی یا ثبت ناشی از آن، یا از ثبت اصلی، بستهبه مورد، با رعایت مقررات آتی مستقل میگردد.
3 - اگر قبل از انقضای پنج سال از تاریخ ثبت بین المللی ، تقاضانامه اصلی یا ثبت ناشی از آن، یا ثبت اصلی، حسب مورد، پس گرفته شده ، منقضی شده ، صرفنظر شده یامشمول یک تصمیم قطعی مبنی بر رد، فسخ، لغو یا ابطال در ارتباط با تمام یا بعضی ازکالاها و خدمات مندرج در ثبت بین المللی قرار گرفته باشد، حمایت ناشی از ثبت بین المللی، اعم از اینکه موضوع انتقال واقع شده یا نشده باشد، دیگر قابل استناد نخواهدبود. اگر در مواردی ؛
یک - تقاضای تجدیدنظر در مورد تصمیم رد آثار تقاضانامه اصلی،
دو - دعوائی که موضوع آن پس گرفتن تقاضانامه اصلی یا فسخ، لغو یا ابطال ثبت ناشی از تقاضانامه اصلی یا ثبت اصلی است ، یا
سه - اعتراض به تقاضانامه اصلی پس از انقضای دوره پنج ساله، منجر به یک تصمیم قطعی مبنی بر رد، فسخ، لغو، ابطال، یاحکم مبنی بر پس گرفتن تقاضانامه اصلی یا ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی، بسته به مورد،شده باشد به همین ترتیب عمل میشود، مشروط بر اینکه این تقاضای تجدیدنظر، دعوی یا اعتراض پیش از انقضای دوره مذکور آغاز شده باشد. همچنین این موضوع ناظر برمواردی است که اگر تقاضانامه اصلی پس گرفته شود یا از ثبت ناشی از تقاضانامه اصلی یاثبت اصلی پس از انقضای دوره پنج ساله صرفنظر شود، مشروط بر اینکه در زمان پسگرفتن یا صرفنظرکردن، تقاضانامه یا ثبت مذکور موضوع رسیدگیهای اشاره شده درجزءهای (یک)، (دو) یا (سه) بوده و چنین رسیدگیهایی قبل از انقضای دوره مذکور آغاز شده باشد.
4 - اداره مبدأ، آن گونه که در آئین نامه مشخص شده است، واقعیتها و تصمیمات مربوط طبق بند (3) را به اطلاع دفتر بین المللی خواهد رساند و دفتر بین المللی طبقآئین نامه مراتب را به طرفهای ذینفع اطلاع خواهد داد و اطلاعات واصله را منتشر خواهدکرد. اداره مبدأ در مواردی که عملی باشد از دفتر بین المللی خواهد خواست که حتیالامکان ثبت بین المللی را لغو کند و دفتر بین المللی طبق درخواست مزبور اقدامخواهد کرد.
ماده 7 - تجدید ثبت بین المللی
1 - هر ثبت بین المللی را میتوان برای مدت ده سال پس از انقضای مدت پیشین تجدیدکرد. این کار صرفاً از طریق پرداخت هزینه اصلی و با رعایت بند (7) ماده (8)، ازطریق پرداخت هزینه های تبعی و تکمیلی مقرر در بند (2) ماده (8) انجام میشود.
2 - تجدید ثبت نمیتواند هیچگونه تغییری در آخرین شکل ثبت بین المللی بهوجود آورد.
3 - شش ماه قبل از انقضای دوره حمایت، دفتر بین المللی با ارسال یادداشتی غیررسمی برای مالک ثبت بین المللی و در صورت وجود، نماینده او، تاریخ دقیق انقضا رایادآوری خواهد کرد.
4 - درصورت پرداخت هزینه اضافی تعیین شده در آئین نامه، اجازه استفاده از یکمهلت شش ماه ه برای تجدید ثبت بین المللی اعطاء خواهد شد.
ماده 8 - هزینه های تقاضانامه و ثبت بین المللی
1 - اداره مبدأ به صلاحدید خود میتواند هزینهای را که متقاضیان ثبت بین المللی یا دارندگان ثبت بین المللی درخصوص تسلیم تقاضانامه های بین المللی یا تجدید ثبت بین المللی پرداخت کند تعیین کرده و به نفع خود از آنها وصول نماید.
2 - ثبت علامت در دفتر بین المللی موکول به پیشپرداخت هزینهای بین المللی خواهد بود که با رعایت مفاد جزء (الف) بند (7) شامل موارد زیر خواهد بود:
یک - هزینه اصلی.
دو - هزینه تبعی برای هر طبقه از طبقه بندی بین المللی ، بیش از سه طبقه، که کالاهایا خدمات موضوع علامت در آن طبقات جای میگیرند.
سه - هزینه تکمیلی برای هردرخواست گسترش حمایت طبق ماده (3 ثالث).
3 - باوجود این، هزینه تبعی مذکور در جزء (دو) بند (2) میتواند بدون واردکردنهیچگونه خدشهای به تاریخ ثبت بین المللی ، ظرف مدت تعیین شده در آئین نامه پرداخت گردد، مشروط بر اینکه دفتر بین المللی تعداد طبقات کالاها یا خدمات را بهطور قطعیتعیین کرده یا مورد بحث قرار داده باشد. اگر به محض انقضای دوره مذکور، هزینه تبعیپرداخت نشده یا متقاضی فهرست کالاها یا خدمات را به میزان موردنظر کاهش نداده باشد، چنین تلقی خواهد شد که از پیگیری تقاضانامه بین المللی انصراف حاصل شده است.
4 - دفتر بین المللی درآمدهای سالانه از محل وصولیهای گوناگون ناشی از ثبت بین المللی، به استثنای وصولیهای حاصل از هزینه های مذکور در جزءهای (دو) و (سه)بند (2) را پس از کسر مخارج و هزینه های ضروری برای اجرای این پروتکل، میان طرفهای متعاهد به طور مساوی تقسیم خواهد کرد.
5 - مبالغ حاصل از هزینه های تبعی مقرر در جزء (دو) بند (2)، در پایان هر سالبین طرفهای متعاهد ذینفع تقسیم خواهد شد. این تقسیم به نسبت تعداد علائمی خواهدبود که در هر یک از طرفهای مزبور برای حمایت از آنها طی سال موردنظر تقاضانامه دادهشده است. در مورد طرفهای متعاهدی که در آنجا بررسی صورت میگیرد تعداد فوقضرب در عدد ثابتی میگردد که در آئین نامه تعیین خواهد شد.
6 - مبالغ حاصل از هزینه های تکمیلی مقرر در جزء (سه) بند (2)، طبق همانقواعد پیشبینی شده در بند (5) تقسیم خواهد شد.
7 - الف - هر طرف متعاهدی میتواند اعلام کند که در ارتباط با هر ثبت بین المللی که نامش طبق ماده (3 ثالث) در آن ثبت ذکر شده است و در ارتباط با تجدید اینگونه ثبت بین المللی، مایل است به جای سهم خود از درآمد حاصل از هزینه های تبعی و تکمیلی، مبلغی را دریافت کند (که از این پس «هزینه جداگانه» خوانده میشود) که میزان آن دراعلامیه مزبور مشخص خواهد شد و در اعلامیه های بعدی قابل تغییر است، ولی اینمیزان نمیتواند بیشتر از معادل مبلغی باشد که اداره طرف متعاهد مذکور حق دریافت آنرا از متقاضی برای یک ثبت ده ساله دارد یا بیشتر از معادل مبلغی باشد که اداره طرف متعاهد حق دریافت آن را از مالک ثبت برای تجدید ده ساله ثبت علامت در دفتر ثبت آناداره دارد. مبلغ ذخیره شده حاصل از این رویه بین المللی از مبلغ فوقالذکر کسر میشود.در مواردی که این هزینه جداگانه پرداخت میشود،
یک - هیچ گونه هزینه تبعی مذکور در جزء (دو) بند (2) قابل پرداخت نخواهد بود،تنها به این شرط که اسامی طرفهای متعاهدی که بهموجب این جزء اعلامیه ای صادرکردهاند طبق ماده (3 ثالث) ذکر شده باشد،
دو - هیچ گونه هزینه تکمیلی مذکور در جزء (سه) بند (2) در رابطه با هر طرفمتعاهدی که اعلامیه ای را به موجب این جزء صادر کردهاست، قابل پرداخت نخواهد بود.
ب - هر اعلامیه ای که طبق جزء (الف) صادر میشود میتواند در اسناد اشارهشده در بند (2) ماده (14) درج گردد و تاریخ نافذشدن اعلامیه مزبور همان تاریخلازمالاجراءشدن این پروتکل درخصوص کشور یا سازمان بینالدولی صادرکننده اعلامیه مزبور خواهد بود. چنین اعلامیه ای را میتوان بعداً نیز صادر کرد که در این صورت،اعلامیه مزبور سه ماه پس از وصول آن توسط مدیرکل، یا در هر تاریخ مؤخری که دراعلامیه ذکر شود، در مورد هر ثبت بین المللی که تاریخ آن همان تاریخ نافذشدن اعلامیه یا بعد از آن است، نافذ خواهد شد.
ماده 9 - ثبت تغییر در مالکیت ثبت بین المللی دفتر بین المللی به درخواست شخصی که ثبت بین المللی به نام او صورت گرفته، یابهدرخواست اداره ذینفع بهاعتبار سمت آن یا به درخواست یک شخص ذینفع، هرگونهتغییر در مالکیت ثبت را در مورد تمام یا برخی از طرفهای متعاهد که در قلمرو آنها، ثبت مذکور نافذ است و در مورد تمام یا برخی از کالاها و خدماتی که در فهرست ثبت ذکرشده اند، در دفتر ثبت بین المللی ثبت خواهد کرد، مشروط بر اینکه مالک جدید شخصیباشد که طبق بند (1) ماده (2)، حق تسلیم تقاضانامه های بین المللی را داشته باشد.
ماده 9 مکرر - ثبت موضوعات خاص راجع به ثبت بین المللی دفتر بین المللی در دفتر ثبت بین المللی موارد زیر را ثبت خواهد کرد :
یک - هر تغییر در نام یا نشانی مالک ثبت بین المللی ،
دو - تعیین نماینده برای مالک ثبت بین المللی و هرگونه اطلاعات مربوط دیگرراجع به نماینده مذکور،
سه - هرگونه محدودیت در مورد کالاها یا خدمات مندرج در ثبت بین المللی درارتباط با تمام یا برخی از طرفهای متعاهد،
چهار - هرگونه صرفنظر کردن، لغو یا ابطال ثبت بین المللی در ارتباط با تمام یابرخی از طرفهای متعاهد،
پنج - هرگونه اطلاعات مربوط دیگری که در آئین نامه تصریح شده و راجع بهحقوق علامتی است که موضوع ثبت بین المللی قرار گرفته است.
ماده 9 ثالث - هزینه های ثبت موارد خاص هرگونه ثبت ی طبق ماده (9) یا ماده (9 مکرر) ممکن است مشمول پرداخت هزینهایگردد.
ماده 9 رابع - اداره مشترک برای چند کشور متعاهد
1 - اگر چند کشور متعاهد توافق کنند که مقررات داخلی خود درباره علائم رایکسان نمایند، میتوانند به اطلاع مدیرکل برسانند که :
یک - اداره مشترکی جانشین ادارات ملی هر یک از آنها خواهد شد و
دو - کل قلمروهای مربوط به آنها، از نظر اعمال تمام یا بخشی از مقرراتی که قبل ازاین ماده ذکر شده اند، و همچنین از نظر مقررات مواد (9 خامس) و (9 سادس)، به عنوانیک کشور واحد تلقی خواهد شد.
2 - اطلاعیه مذکور پس از سه ماه از تاریخی که مدیرکل آن را برای سایر طرفهایمتعاهد ارسال کرد، نافذ خواهد بود.
ماده 9 خامس - تبدیل ثبت بین المللی به تقاضانامه های ملی یا منطقهای در مواردی که ثبت بین المللی به درخواست اداره مبدأ طبق بند (4) ماده (6) برایتمام یا بخشی از کالاها و خدمات مندرج در ثبت مذکور باطل میگردد، اگر شخصی که مالک ثبت بین المللی بوده است، جهت ثبت همان علامت تقاضانامهای به اداره هر یک ازطرفهای متعاهد که در قلمرو آن ثبت بین المللی اعتبار داشت تسلیم کند، تقاضانامه مزبوربه نحوی تلقی خواهد شد که گویی در تاریخ ثبت بین المللی طبق بند (4) ماده (3) یا درتاریخ ثبت گسترش قلمرو حمایت طبق بند (2) ماده (3 ثالث) تسلیم شده است و اگر ثبت بین المللی دارای حق تقدم بوده باشد، ثبت اخیر از همان حق تقدم بهرهمند خواهد بود،مشروط بر اینکه ؛
یک - تقاضانامه مزبور ظرف سه ماه پس از تاریخ ابطال ثبت بین المللی تسلیم شده باشد،
دو - کالاها و خدمات مندرج در تقاضانامه در واقع جزو فهرست کالاها و خدماتمشمول ثبت بین المللی در ارتباط با طرف متعاهد مربوط باشند.
سه - در تقاضانامه مزبور تمام الزامات قانون حاکم، از جمله شرایط راجع بهپرداخت هزینه ها رعایت شده باشد.
ماده 9 سادس - حمایت از موافقتنامه مادرید (استکهلم)
1 - در مواردی که درخصوص یک تقاضانامه بین المللی یا یک ثبت بین المللی معین، اداره مبدأ، اداره کشوری است که هم عضو این پروتکل و هم عضو موافقتنامه مادرید (استکهلم) است، مقررات این پروتکل در قلمرو هیچ کشور دیگری که عضو این پروتکل و همچنین عضو موافقتنامه مادرید (استکهلم) است، تأثیری نخواهد داشت.
2 - مجمع میتواند پس از انقضای ده سال از تاریخ لازمالاجراءشدن این پروتکل ولی نه قبل از انقضای پنج سال از تاریخی که در آن اکثریت کشورهای طرف موافقتنامهمادرید (استکهلم) عضو این پروتکل شده اند، با اکثریت سهچهارم آراء، مشمول بند (1)فوق را لغو یا حوزه آن را محدود کند. تنها آن دسته از کشورهائی که هم در موافقتنامه مذکور و هم در این پروتکل عضویت دارند میتوانند در رأیگیری مجمع شرکت کنند.
ماده 10 - مجمع
1 - الف - طرفهای متعاهد در همان مجمعی عضویت خواهند داشت که کشورهایمتعاهد موافقتنامه مادرید (استکه لم) عضو آن هستند.
ب - هر طرف متعاهد دارای یک نماینده در مجمع خواهد بود که میتواند از یارینمایندگان علیالبدل، مشاورین و کارشناسان بهرهمند شود.
ج - هزینه های هر هیأت نمایندگی به عهده طرف متعاهدی خواهد بود که آن رامنصوب کرده است، مگر هزینه های مسافرت و مدد معاش تنها یک نماینده هر طرفمتعاهد که از صندوق اتحادیه پرداخت خواهد شد.
2 - مجمع علاوه بر وظایفی که طبق موافقتنامه مادرید (استکهلم) به عهده دارد،همچنین به امور زیر خواهد پرداخت :
یک - انجام کلیه امور راجع به اجرای این پروتکل.
دو - دادن دستوراتی به دفتر بین المللی راجع به تدارک فراهماییهای بازنگری اینپروتکل، باتوجه مقتضی به اظهارنظرهای آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه که عضو اینپروتکل نیستند.
سه - تصویب و اصلاح مقررات آئین نامه مربوط به اجرای این پروتکل. چهار - انجام وظایف دیگری که طبق این پروتکل مقتضی باشد.
3 - الف - هر طرف متعاهدی دارای یک رأی در مجمع خواهد بود. در اموری که صرفاًبه کشورهای عضو موافقتنامه مادرید (استکه لم) مربوط میشود، طرفهای متعاهدی که عضو موافقتنامه مزبور نیستند حق رأی نخواهند داشت. از سوی دیگر در موضوعاتی که صرفاً راجع به طرفهای متعاهد است، فقط طرفهای اخیرالذکر حق رأی خواهند داشت.
ب - نصف اعضای مجمع که دارای حق رأی در موضوع موردنظر باشند،حدنصاب لازم برای رأیگیری در مورد آن موضوع خاص را تشکیل میدهند.
ج - قطع نظر از مقررات جزء بند (ب) اگر در هر جلسه مجمع، تعداد اعضای مجمعکه حق رأی در موضوع موردنظر دارند، کمتر از نصف ولی مساوی یا بیشتر از ثلث اعضایمجمع باشند که در آن موضوع موردنظر دارای حق رأی هستند، مجمع میتواند به استثنای تصمیمات راجع به آیینکار خود در سایر موارد تصمیمگیری کند. کلیه تصمیمات مزبورتنها در صورتی نافذ خواهند بود که شرایطی که از این پس مقرر میشوند رعایت شده باشند. دفتر بین المللی تصمیمات مذکور را برای آن دسته از کشورهای عضو مجمع که دارای حق رأی در آن موضوع هستند ولی نمایندگان آنها در جلسه حاضر نبودهاند ارسالخواهد کرد و از آنها خواهد خواست که ظرف سه ماه از تاریخ ارسال، رأی مثبت یا منفی یا ممتنع خود را کتباً اعلام کنند. اگر پس از انقضای مدت مزبور تعداد اعضایی که به طریق فوق رأی مثبت یا منفی یا ممتنع خود را اعلام داشتهاند به تعدادی برسد که صرفاً دستیابیبه حدنصاب در جلسه کمبود وجود داشته است، تصمیمات مزبور نافذ خواهند بود، مشروط بر اینکه در همان زمان، اکثریت موردنیاز هنوز هم با این تعداد حاصل باشد. د - با رعایت مقررات جزء (هـ) بند (2) ماده (5) و بند (2) ماده (9 سادس)، ماده(12) و بند (2) ماده (13)، تصمیمگیریها در مجمع براساس دوسوم آراء داده شده خواهد بود.
هـ- آراء ممتنع به عنوان رأی محاسبه نخواهند شد.
و - یک نماینده معرف یک عضو مجمع بوده و تنها میتواند یک رأی به نام آنبدهد.
4 - مجمع علاوه بر اجلاسهای عادی و فوقالعاده به نحو مقرر در موافقتنامهمادرید (استکهلم)، به درخواست یک چهارم اعضای مجمع که دارای حق رأی در موردموضوعات پیشنهادی برای درج در دستور اجلاس هستند، به دعوت مدیرکل اجلاس فوق العاده تشکیل خواهد داد. دستور کار اجلاس فوقالعاده را مدیرکل تهیه خواهد کرد.
ماده 11 - دفتر بین المللی
1 - انجام ثبت بین المللی و وظایف مرتبط به آن، همچنین سایر تکالیف اداری،بهموجب این پروتکل یا راجع به آن به عهده دفتر بین المللی خواهد بود.
2 - الف - دفتر بین المللی طبق دستورات مجمع، برگزاری فراهماییهای بازنگری این پروتکل را تدارک خواهد کرد.
ب - دفتر بین المللی میتواند درباره تدارک فراهماییهای بازنگری، با سازمانهای بینالدولی و سازمانهای بین المللی غیردولتی مشورت کند. ج - مدیرکل و اشخاصی که از سوی او تعیین میشوند، بدون داشتن حق رأی درمباحثات فراهماییهای مزبور شرکت خواهند کرد.
3 - دفتر بین المللی سایر وظایف محوله در ارتباط با این پروتکل را انجام خواهد داد.
ماده 12 - امور مالی تا آنجا که به طرفهای متعاهد مربوط میشود، امور مالی اتحادیه تابع همان مقرراتمندرج در ماده (12) موافقتنامه مادرید (استکهلم) خواهد بود، مشروط بر اینکه هرگونهارجاع به ماده (8) موافقتنامه مزبور به عنوان ارجاع به ماده (8) این پروتکل تلقی شود. به علاوه از لحاظ جزء (ب) بند (6) ماده (12) موافقتنامه مزبور، سازمانهای متعاهد بهشرطتصمیم به اتفاق آرای مغایر از سوی مجمع، در ردیف کشورهای دارای سهمالشرکه طبقه 1(یک) طبق کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی تلقی خواهند شد.
ماده 13 - اصلاح بعضی از مواد پروتکل
1 - پیشنهادهای مربوط به اصلاح مواد (10)، (11) و (12) و ماده حاضر میتواندبه ابتکار هر طرف متعاهد یا مدیرکل باشد. مدیرکل پیشنهادهای مزبور را حداقل شش ماهقبل از بررسی آنها در مجمع، برای طرفهای متعاهد ارسال خواهد کرد.
2 - اصلاحات مواد مذکور در بند (1) فوق به تصویب مجمع خواهد رسید. اینتصویب نیازمند رأی سهچهارم آرای داده شده خواهد بود، مشروط بر اینکه هرگونه اصلاح ماده (10) و بند حاضر بر مبنای چهارپنجم آرای داده شده باشد.
3 - هرگونه اصلاح مواد مذکور در بند (1) فوق، یک ماه پس از اینکه مدیرکلاطلاعیه های کتبی قبولی را که طبق روندهای قانون اساسی کشورهای مربوط صادرمیشوند، از سوی سهچهارم کشورها و سازمانهای بین المللی مزبور که در زمان تصویباصلاحیه عضو مجمع و دارای حق رأی نسبت به اصلاحیه بودهاند دریافت کرد،لازمالاجراء خواهد شد. هرگونه اصلاح این مواد که به نحو مزبور قبول شود، تمام کشورهاو سازمانهای بینالدولی را که در زمان لازمالاجراءشدن اصلاحیه یا در تاریخ مؤخری،طرف متعاهد محسوب میشوند ملزم خواهد ساخت.
ماده 14 - عضویت در پروتکل، لازمالاجراءشدن
1 - الف - هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی میتواندبه عضویت این پروتکل درآید.
ب - به علاوه، هر سازمان بینالدولی نیز میتواند در صورت رعایت شرایط زیربهعضویت این پروتکل درآید :
یک - حداقل یکی از کشورهای عضو آن سازمان، عضو کنوانسیون پاریس برایحمایت از مالکیت صنعتی باشد،
دو - آن سازمان برای ثبت علائمی که دارای اثر قانونی در قلمرو سازمان مزبورهستند یک اداره منطقهای داشته باشد، مشروط بر اینکه اداره مزبور مشمول اطلاعیهمندرج در ماده (9 رابع) نباشد.
2 - هر کشور یا سازمان اشاره شده در بند (1) فوق میتواند این پروتکل راامضاءکند. کشور یا سازمان مزبور در صورت امضای این پروتکل میتواند سند تصویب،قبولی یا تأیید این پروتکل را بسپارد یا اگر این پروتکل را امضاء نکرده است سند الحاق بهاین پروتکل را بسپارد.
3 - اسناد اشاره شده در بند (2) فوق به دبیرکل سپرده خواهند شد.
4 - الف - این پروتکل سه ماه پس از این که اسناد تصویب، قبولی، تأیید یا الحاقسپرده شدند، لازمالاجراء خواهد گردید، مشروط بر اینکه حداقل یکی از اسناد مزبور رایک کشور عضو موافقتنامه مادرید (استکه لم) و حداقل یکی دیگر از اسناد مزبور را کشوری که عضو موافقتنامه مادرید (استکه لم) نیست یا هر یک از سازمانهای اشاره شده در جزء (ب) بند (1) سپرده باشد.
ب - درخصوص هرکشور یا سازمان دیگر اشاره شده در بند (1)، این پروتکل سهماه پس از اینکه موضوع تصویب، قبولی، تأیید یا الحاق آن کشور یا سازمان به مدیرکل اطلاع داده شد، لازمالاجرا خواهد گردید.
5 - هر کشور یا سازمان اشاره شده در بند (1) فوق میتواند به هنگام سپردن اسنادتصویب، قبولی یا تأیید یا الحاق خود به این پروتکل اعلام کند که حمایت ناشی از هر ثبت بین المللی را که طبق این پروتکل و قبل از تاریخ لازمالاجراءشدن پروتکل مزبور برای آنکشور انجام شده است را نمیتوان به کشور مزبور تسری داد.
ماده 15 - لغو 1 - این پروتکل بدون محدودیت زمانی معتبر خواهد بود.
2 - هر طرف متعاهدی میتواند با صدور اطلاعیهای خطاب به مدیرکل اینپروتکل را لغو کند.
3 - لغو، یکسال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط مدیرکل اعتبار قانونی خواهدیافت.
4 - هیچ طرف متعاهدی حق لغو مذکور در این ماده را پیش از انقضای پنج سال ازتاریخی که پروتکل حاضر در مورد آن طرف متعاهد لازمالاجراء شده است، اعمالنخواهد کرد.
5 - الف - در مواردی که علامت موضوع ثبت بین المللی ، در تاریخ نافذشدن لغو درکشور یا سازمان بینالدولی لغوکننده معتبر باشد، مالک آن ثبت میتواند جهت ثبت همانعلامت، تقاضانامهای به اداره کشور یا سازمان بینالدولی لغوکننده تسلیم کند. تقاضانامه به نحوی تلقی خواهد شد که گویی در تاریخ ثبت بین المللی طبق بند (4) ماده (3) یا درتاریخ ثبت گسترش قلمرو حمایت طبق بند (2) ماده (3 ثالث) تسلیم شده است و اگر ثبت بین المللی دارای حق تقدم باشد، ثبت اخیر از همان حق تقدم بهرهمند خواهد بود، مشروط بر اینکه :
یک - تقاضانامه مزبور ظرف مدت دو سال از تاریخ نافذشدن لغو، تسلیم شده باشد.
دو - کالاها و خدمات مندرج در تقاضانامه در واقع جزو فهرست کالاها و خدمات مشمول ثبت بین المللی در ارتباط با کشور یا سازمان بینالدولی لغوکننده باشند.
سه - در تقاضانامه مزبور تمام الزامات قانون حاکم، از جمله شرایط راجع بهپرداخت هزینه ها رعایت شده باشد.
ب - مقررات جزء (الف) فوق همچنین در مورد هر علامتی اعمال خواهد شد که موضوع یک ثبت بین المللی نافذ در قلمرو طرفهای متعاهد غیر از کشور یا سازمانبینالدولی لغوکننده در تاریخی باشد که لغو اعتبار قانونی مییابد و مالک آن به دلیل لغو،دیگر حق تسلیم تقاضانامه های بین المللی طبق بند (1) ماده (2) را ندارد.
ماده 16 - امضاء، زبانها، وظایف نگهدارنده سند
1 - الف - این پروتکل در نسخهای واحد به زبانهای انگلیسی و فرانسه و اسپانیاییامضاء خواهد شد و پس از خاتمه دوره افتتاح آن برای امضاء در مادرید، نزد مدیرکلسپرده خواهد شد. متون به هر سه زبان اعتبار یکسان خواهند داشت.
ب - مدیرکل متون رسمی این پروتکل را، پس از مشاوره با حکومتها وسازمانهای ذینفع، به زبانهای عربی، چینی، آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی، پرتغالی و روسی وبه زبانهای دیگری که ممکن است مجمع تعیین کند، تهیه خواهد کرد.
2 - این پروتکل تا تاریخ 10 دی 1368 (31 دسامبر 1989) در مادرید برای امضاءمفتوح خواهد ماند.
3 - مدیرکل دو نسخه از متن امضاء شده این پروتکل را که دولت اسپانیا تصدیقکرده است برای تمام دولتها و سازمانهای بینالدولی که به عضویت این پروتکل در میآیندارسال خواهد کرد.
4 - مدیرکل این پروتکل را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رساند.
5 - مدیرکل مراتب امضاء، سپردن اسناد تصویب، قبولی، تأیید یا الحاق،لازمالاجراشدن این پروتکل و اصلاحات آن، هر اطلاعیه لغو و هر اعلامیه پیشبینی شده در این پروتکل را به اطلاع تمام دولتها و سازمانهای بین المللی که ممکن است به عضویتاین پروتکل در آیند یا عضو آن هستند، خواهد رساند. آئین نامه مشترک موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکلمربوط به موافقتنامه مذکور قابل اجراء از دهم آبانماه 1379 (اول نوامبر2000) فهرست مواد :
فصل اول - مقررات عمومی
ماده اول - اصلاحات اختصاری
ماده دوم - مکاتبات با دفتر بین المللی ماده سوم - نمایندگی در دفتر بین المللی ماده چهارم - محاسبه محدودیتهای زمانی ماده پنجم - خدمات نامنظم و نامرتب پستی و تحویل ماده ششم - زبانها ماده هفتم - ابلاغ برخی مدارک و شرایط لازم فصل دوم - اظهارنامه های ثبت بین المللی ماده هشتم - متقاضیان متعدد ماده نهم - مدارک لازم برای اظهارنامه های ثبت بین المللی ماده دهم - هزینه های قانونی مربوط به اظهارنامه های ثبت بین المللی ماده یازدهم - نقصهای مربوط به مواردی غیر از موارد مربوط به طبقه بندی کالاهاو خدمات و نحوه درج آنها ماده دوازدهم - نقصهای مربوط به طبقه بندی کالاها یا خدمات ماده سیزدهم - نقصهای مربوط به نحوه درج کالاها و خدمات فصل سوم - ثبت بین المللی ماده چهاردهم - ثبت علامت در دفاتر ثبت بین المللی ماده پانزدهم - تاریخ ثبت بین المللی در موارد خاص فصل چهارم - شرایط و مقتضیات حاکم در کشورهای متعاهد که برثبت بین المللی تأثیر میگذارد ماده شانزدهم - مهلت اعلام مردودیت موقت در صورت وصول اعتراض ماده هفدهم - رد موقت درخواست و اعلام اعطاء حمایت ماده هجدهم - اخطارهای ناقص مبنی بر رد موقت ماده نوزدهم - ابطال در کشورهای متعاهد تعیین شده ماده بیستم - محدودیت حق تصرف مالک ثبت ماده بیستم مکرر - واگذاری حق اجازه استفاده ماده بیست و یکم - جایگزین کردن یک ثبت ملی یا منطقهای با یک ثبت بین المللی ماده بیست و دوم - ختم اعتبار اظهارنامه ثبت مبدأ، ختم اعتبار ثبت حاصل ازاظهارنامه مبدأ، یا ختم اعتبار ثبت مبدأ ماده بیست و سوم - تقسیم یا ادغام اظهارنامه ثبت مبدأ، تقسیم یا ادغام ثبت های بین المللی حاصل از آنها، یا تقسیم یا ادغام ثبت مبدأ فصل پنجم - تعیین متعاقب یک یا چند کشور، تغییرات ماده بیست و چهارم - تعیین یک کشور یا چند کشور پس از ثبت بین المللی ماده بیست و پنجم - درخواست ثبت تغییر، درخواست ثبت ابطال ماده بیست و ششم - نقصهای مربوط به درخواست ثبت تغییر و ثبت ابطال ثبت ماده بیست و هفتم - ثبت و ابلاغ تغییر یا ابطال ثبت ، ادغام ثبت بین المللی ،اعلامیه ای مبنی بر اینکه تغییر در مالکیت یا محدودیت فاقد اعتبار است ماده بیست و هشتم - تصحیح دفاتر ثبت بین المللی فصل ششم - تمدیدمدت ماده بیست و نهم - اعلام غیررسمی انقضاء مدت ماده سیام - جزئیات مربوط به تمدید مدت ماده سی و یکم - ثبت تمدید مدت، ابلاغ آن و گواهینامه آن فصل هفتم - مجله و بانک اطلاعاتی ماده سی و دوم - مجله ماده سی و سوم - بانک اطلاعاتی الکترونیکی فصل هشتم - هزینه های رسمی ماده سی و چهارم - مبلغ و نحوه پرداخت هزینه ها ماده سی و پنجم - وجه رایج برای پرداخت هزینه ها ماده سی و ششم - معافیت از پرداخت ماده سی و هفتم - توزیع هزینه های متمم و هزینه های تکمیلی ماده سی و هشتم - واریز هزینه های انفرادی به حسابهای کشورهای متعاهدمربوطه فصل نهم - موارد متفرقه ماده سی و نهم - استمرار اعتبار ثبت های بین المللی در برخی دولتهای جانشین ماده چهلم - لازمالاجراءشدن، مقررات انتقالی ماده چهلو یکم - دستورالعملهای اداری فصل اول - مقررات عمومی ماده یکم -
اصطلاحات اختصاری در این آئین نامه :
1 - «موافقتنامه» یعنی موافقتنامه مادرید درخصوص ثبت بین المللی علائم مورخ فروردین 1270 (14 آوریل 1891)، تجدیدنظر شده در استکه لم به تاریخ 23 تیر1346 (14 ژوئیه 1967) و اصلاح شده در تاریخ 6 مهر1358 (دوم اکتبر 1979).
2 - «پروتکل» یعنی پروتکل مربوط به موافقتنامه مادرید درخصوص ثبت بین المللی علائم مصوب 6 تیر 1368 (27 ژوئن 1989) در مادرید.
3 - «عضو متعاهد» یعنی هر کشوری که در موافقتنامه عضویت دارد یا هر دولت یاسازمان بین دولتی که در پروتکل عضویت دارد.
4 - «کشور متعاهد» یعنی عضو متعاهد که یک کشور است.
5 - «سازمان متعاهد» یعنی عضو متعاهدی که یک سازمان بینالدولی است.
6 - «ثبت بین المللی » یعنی ثبت یک علامت تجاری که حسب مورد تحتموافقتنامه یا پروتکل یا هر دو آنها انجام شده باشد.
7 - «اظهارنامه ثبت بین المللی » یعنی اظهارنامهای برای ثبت بین المللی که برحسب مورد تحت موافقتنامه یا پروتکل یا هر دو آنها تسلیم شده است.
8 - «اظهارنامه ثبت بین المللی که منحصراً تابع موافقتنامه است» یعنی اظهارنامه بین المللی که اداره مبدأ آن عبارت است از اداره :
- کشوری که مقید به رعایت مفاد موافقتنامه میباشد ولی مکلف به رعایت مفادپروتکل نمیباشد یا، - کشوری که مقید به رعایت مفاد موافقتنامه و پروتکل میباشد اگر کلیه کشورهایتعیین شده در اظهارنامه ثبت بین المللی مکلف به رعایت مفاد موافقتنامه باشند (اعم ازاینکه کشورهای مذکور مکلف به رعایت مفاد پروتکل باشند یا خیر)
9 - «اظهارنامه ثبت بین المللی که منحصراً تابع پروتکل است» یعنی اظهارنامه بین المللی که اداره مبدأ آن عبارت است از اداره:
- کشوری که مکلف به رعایت مفاد پروتکل است و مکلف به رعایت مفادموافقتنامه نمیباشد، یا - متعلق به یک سازمان متعاهد است. - متعلق به کشوری که مکلف به رعایت مفاد موافقتنامه و همچنین پروتکل استاگر در اظهارنامه ثبت بین المللی مراتب تعیین کشوری که مکلف به رعایت موافقتنامه استقید نشده باشد،
10 - «اظهارنامه ثبت بین المللی که تابع موافقتنامه و پروتکل است» یعنی اظهارنامه بین المللی که اداره مبدأ آن اداره کشوری است که مکلف به رعایت مفاد موافقتنامه وهمچنین پروتکل است و اظهارنامه مذکور براساس یک ثبت تقاضا شده است و حاویمراتب تعیین کشورهای زیر است : - تعیین حداقل یک کشور مقید به رعایت مفاد موافقتنامه (اعم از اینکه کشورمذکور ملزم و متعهد به رعایت مفاد پروتکل باشد یا خیر) - تعیین حداقل یک کشور که مکلف به رعایت مفاد پروتکل باشد ولی مکلف بهرعایت مفاد موافقتنامه نباشد یا تعیین حداقل یک سازمان متعاهد.
11 - «متقاضی» یعنی یک شخصیت حقوقی که اظهارنامه ثبت بین المللی بهنام اوتسلیم شده است.
12 - «شخصیت حقوقی» یعنی یک شرکت، مؤسسه یا سایر گروه ها یا سازمانها که تحت قوانین حاکم بر آن، قادر به تحصیل حقوق، قبول مسؤولیت و طرح دعوی دردادگاه های قانونی باشد یا بتوان علیه آنها اقامه دعوی نمود.
13 - «اظهارنامه مبدأ» یعنی اظهارنامه ثبت یک علامت که در اداره یک عضومتعاهد تسلیم شده و مبنای اظهارنامه ثبت بین المللی علائم است.
14 - «ثبت مبدأ» یعنی ثبت یک علامت تجاری که توسط اداره یک عضو متعاهدانجام شده و مبنای اظهارنامه ثبت بین المللی آن علامت میباشد.
15 - «تعیین» یعنی تقاضای توسعه حیطه حمایت (توسعه منطقهای) طبق بند یکیا دو ماده (3 مکرر) موافقتنامه یا بند یک یا دو ماده (3 مکرر) پروتکل، کلمه مذکور بهمعنای توسعهای که در دفاتر ثبت بین المللی ذکر شده است نیز میباشد. 16 - «عضو متعاهد تعیین شده » یعنی عضو متعاهدی که طبق بندهای یک یا دوماده (3 مکرر) موافقتنامه یا بندهای یک یا دو ماده (3 مکرر) پروتکل برای آن تقاضای توسعه حمایت (توسعه منطقهای) شده باشد و مراتب در دفتر ثبت بین المللی منعکس شده باشد. 17 - «عضو متعاهد که طبق موافقتنامه تعیین شده است» یعنی یک عضو متعاهدتعیین شده که طبق بندهای یک یا دو ماده (3 مکرر) موافقتنامه برای آن تقاضای حمایت(توسعه منطقهای) شده باشد و مراتب در دفاتر ثبت بین المللی منعکس شده باشد. 17 مکرر - «عضو متعاهد که مراتب تعیین آن تابع موافقتنامه است» یعنی کشورمتعاهدی که طبق موافقتنامه تعیین شده است یا هرگاه تغییر در مالکیت ثبت شده باشد وکشور متعاهد مالک تابع موافقتنامه باشد، کشور متعاهد تعیین شده ای که تابع موافقتنامهاست. 18 - «عضو متعاهد که طبق پروتکل تعیین شده است» یعنی عضو متعاهد تعیینشده که طبق بندهای یک یا دو ماده (3 مکرر) پروتکل برای آن تقاضای حمایت (توسعهمنطقهای) شده باشد و مراتب در دفاتر ثبت بین المللی منعکس شده باشد. 19 - «اخطار رد موقت» یعنی اعلامیه صادرشده توسط اداره عضو تعیین شده طبقبند یک ماده (5) موافقتنامه یا بند یک ماده (5) پروتکل. 19 مکرر - «ابطال» یعنی تصمیم اتخاذ شده توسط مقام صلاحیتدار (اعم از ادارییا قضایی) یک عضو متعاهد تعیین شده مبنی بر ابطال و رفع اثر یک ثبت بین المللی درخصوص کلیه یا بخشی از کالاها یا خدمات مشمول تعیین آن عضو متعاهد و در قلمروآن. 20 - «مجله» یعنی مجله ادواری که در ماده (32) آئین نامه به آن اشاره شده است. 21 - «مالک» یعنی شخصیت حقوقی یا حقیقی که ثبت بین المللی بهنام او در دفاترثبت ی بین المللی انجام شده است. 22 - «طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری» یعنی طبقه بندی تحت موافقتنامهوین برای طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم مورخ 22 خرداد 1352 (دوازدهمژوئن 1973). 23 - «طبقه بندی بین المللی کالا و خدمات» یعنی طبقه بندی تحت موافقتنامه نیسدرخصوص طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات بهمنظور ثبت علائم مورخ 25 خرداد1336 (15 ژوئن 1957)، تجدیدنظر شده در استکه لم به تاریخ 23 تیر 1346 (14 ژوئیه) و در ژنو به تاریخ 23 اردیبهشت (13 مه 1977). 24 - «دفتر ثبت بین المللی » یعنی مجموعه رسمی داده های مربوط به ثبت های بین المللی که توسط دفتر بین المللی نگهداری میشوند که داده های مذکور بدون توجه بهوسائلی که در آن ذخیره میشوند، به اجازه یا تجویز موافقتنامه، پروتکل یا آئین نامهاجرائی آنها ضبط و ثبت شده اند. 25 - «اداره» یعنی اداره عضو متعاهد که مسؤولیت ثبت علائم را بهعهده دارد، یااداره مشترک که در ماده (9 رابع) موافقتنامه یا ماده (9 رابع) پروتکل یا هر دو آنها به آناشاره شده است. 26 - «اداره مبدأ» یعنی اداره کشور مبدأ مندرج در بند (3) ماده (1) موافقتنامه وبند (2) ماده (2) پروتکل یا هر دو آنها برحسب مورد. 26 مکرر - «کشور عضو متعاهد مالک» یعنی؛ - کشور متعاهدی که اداره آن کشور همان اداره مالک است، یا - هرگاه تغییر مالکیت ثبت شده باشد کشور متعاهد یا یکی از کشورهای متعاهدیکه در مورد آن مالک توانسته باشد شرایط مندرج در بند (2) ماده (1) و ماده (2) موافقتنامهو یا ماده (2) پروتکل را جهت احراز مالکیت ثبت بین المللی رعایت کرده باشد. 27 - «فرم رسمی» یعنی فرمی که توسط دفتر بین المللی تهیه شده است یا هر فرمدیگری که دارای همان چارچوب و محتویات است. 28 - «هزینه های مقرره» یعنی هزینه های مربوطه که در لیست هزینه ها درجشده اند. 29 - «دبیرکل» یعنی دبیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی. 30 - «دفتر بین المللی » یعنی دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی. 31 - «دستورالعملهای اداری» یعنی دستورالعملهای مندرج در ماده (41)آئین نامه. ماده 2 - مکاتبات با دفتر بین المللی کلیه مکاتبات ارسالی به دفتر بین المللی طبق شرایط مندرج در دستورالعملهایاداری انجام خواهند شد. ماده 3 - نمایندگی در دفتر بین المللی 1 - (نماینده، نشانی نماینده، تعداد نمایندگان) الف - متقاضی یا مالک میتواند نمایندهای در دفتر بین المللی داشته باشد. ب - نشانی نماینده : (1) - درخصوص اظهارنامه های بین المللی که منحصراً تابع موافقتنامه هستند درحیطه قلمرو عضو متعاهد که ملزم به رعایت مفاد موافقتنامه است، خواهد بود. (2) - درخصوص اظهارنامه های بین المللی که منحصراً تابع پروتکل هستند درحیطه قلمرو عضو متعاهد که ملزم به رعایت مفاد پروتکل است، خواهد بود. (3) - درخصوص اظهارنامه های بین المللی که تابع موافقتنامه و همچنین پروتکلهستند در حیطه قلمرو یک عضو متعاهد خواهد بود. (4) - درخصوص یک ثبت بین المللی ، درحیطه قلمرو یک عضو متعاهد خواهدبود. ج - متقاضی یا مالک میتوانند فقط یک نماینده داشته باشند. هرگاه چندیننماینده منصوب شده باشند، فقط اولین نمایندهای که در فهرست مربوطه ذکر شده استبه عنوان نماینده تلقی و در دفاتر مربوطه ثبت خواهد شد. د - هرگاه یک شرکت یا اداره متشکل از چندین وکیل یا عامل ثبت علائم واختراعات بهعنوان نماینده به دفتر بین المللی معرفی شده باشد، شرکت یا اداره مذکوربهعنوان نماینده تلقی خواهد شد. 2 - (منصوب کردن نماینده) الف - نصب نماینده میتواند در اظهارنامه بین المللی انجام شود یا میتوان این کاررا هنگام تعیین متعاقب یا از طریق درخواستی طبق ماده (25) آئین نامه انجام داد. ب - نصب نماینده میتواند از طریق مکاتبات جداگانه که ممکن است به یک یاچند اظهارنامه بین المللی یا ثبت بین المللی خاص و یا به کلیه اظهارنامه های بین المللی یاثبت بین المللی آتی متقاضی یا مالک مربوط باشند، انجام گیرد. مکاتبات ذکر شده باید ازطریق افراد زیر به دفتر بین المللی تسلیم شوند : (1) - توسط متقاضی، مالک یا نماینده تعیین شده . (2) - توسط اداره کشور متعاهد مالک، یا مکاتبات یادشده باید توسط متقاضی، یا مالک یا ادارهای که از طریق آن تسلیممیگردد امضاء شده باشد. 3 - (منصوب کردن نماینده به صورت ناقص یا خلاف قاعده) الف - هرگاه نشانی نماینده در محدوده قلمرو ذکرشده در بند (1) (ب) این مادهنباشد، دفتر بین المللی مراتب تعیین نماینده را باطل اعلام خواهد کرد و مراتب را بهمتقاضی یا مالک، نماینده مذکور و اگر فرستنده یا ارسال کننده درخواست ثبت نمایندگییک اداره باشد، به اداره مذکور عیناً اطلاع خواهد داد. ب - هرگاه دفتر بین المللی تشخیص دهد که مراتب نصب یک نماینده مفاد بند (2)فوق را رعایت نکرده است، مراتب را به متقاضی یا مالک، نماینده مذکور و اگر فرستندهدرخواست ثبت نمایندگی یک اداره باشد، به اداره مذکور عیناً اطلاع خواهد داد. ج - مادامی که الزامات مربوطه طبق مفاد بند (1) (ب) و همچنین بند (2) این مادهرعایت نشده باشد، دفتر بین المللی کلیه مکاتبات لازم را به شخص متقاضی یا مالکارسال خواهد کرد. 4 - (ثبت و اعلام ثبت نصب یک نماینده، تاریخ آغاز اعتبار نصب نمایندگی) الف - هرگاه دفتر بین المللی تشخیص دهد که مراتب نصب نمایندگی با رعایت کلیه شرایط مربوط انجام شده است، مراتب نصب نمایندگی توسط مالک یا متقاضی را باذکر نام و نشانی نماینده در دفاتر ثبت بین المللی ثبت خواهد کرد. در اینگونه موارد، تاریخآغاز اعتبار نمایندگی تاریخی خواهد بود که دفتر بین المللی اظهارنامه ثبت بین المللی ،مراتب «تعیین متعاقب» یا درخواست یا هرگونه مکاتبات جداگانه که در آنها نماینده نصبشده است را در آن تاریخ دریافت کرده است. ب - دفتر بین المللی مراتب ثبت ذکر شده در جزء (الف) را عیناً به متقاضی یا مالکو همچنین نماینده او اطلاع خواهد داد. هرگاه مراتب نصب نماینده از طریق مکاتبات جداگانه ارسالی توسط یک اداره صورت گرفته باشد، دفتر بین المللی مراتب ثبت نمایندگی را به اداره مذکور نیز ابلاغ خواهد کرد. 5 - (تأثیر نصب یک نماینده) الف - به غیر از مواردی که در این آئین نامه خلاف آن مقرر شده باشد، امضاء یکنماینده ثبت شده طبق بند (4) (ب) این ماده، به منزله امضاء متقاضی یا مالک خواهد بود. ب - به غیر از مواردی که در این آئین نامه صریحاً ذکر شده است دعوتنامه،اخطاریه یا هرگونه مکاتبات دیگر باید به متقاضی یا مالک و همچنین نماینده او ارسالگردد، دفتر بین المللی هرگونه دعوتنامه، اخطاریه یا هرگونه مکاتبات دیگر که در غیابنماینده قانونی باید به متقاضی یا مالک ارسال میشد را به نماینده قانونی مذکور در بند(4)(الف) این ماده ارسال خواهد کرد، هرگونه دعوتنامه، اخطاریه یا هرگونه مکاتبات دیگرکه به این ترتیب به نماینده قانونی ابلاغ و ارسال گردد دارای همان تأثیر و اعتباری است که هنگام ارسال و ابلاغ به مالک یا متقاضی خواهد داشت. ج - کلیه مکاتبات که از جانب نمایندهای که طبق بند (4) (الف) این ماده ثبت شده است به دفتر بین المللی ارسال میگردد، دارای همان تأثیر و اعتباری است که اگر از جانبمالک یا متقاضی ارسال میشد، از آن برخوردار میگردید. 6 - (ابطال ثبت ، تاریخ اجرای ابطال) الف - هرگونه نمایندگی که طبق بند (4) (الف) این ماده ثبت شده است درصورتوصول درخواست کتبی از جانب متقاضی، مالک یا نماینده قانونی که توسط آنها امضاءشده باشد، باطل خواهد شد. هرگاه نماینده جدیدی منصوب شود یا درصورتی که تغییری در مالکیت ثبت ایجاد شود و نمایندهای توسط مالک جدید ثبت بین المللی منصوب نشده باشد، مراتب نمایندگی توسط دفتر بین المللی بهاعتبار مقام و سمت آن،باطل خواهد شد. ب - مشروط بر رعایت جزء (ج)، مراتب ابطال نمایندگی از تاریخ دریافت مکاتبات مربوط توسط دفتر بین المللی معتبر و نافذ خواهد بود. ج - هرگاه مراتب ابطال نمایندگی توسط نماینده درخواست گردد، ابطال از یکی ازتاریخهای زیر که مقدم بر دیگری باشد، معتبر و نافذ خواهد بود. (1) - تاریخی که در آن تاریخ دفتر بین المللی مکاتبات مبنی بر نصب نماینده جدیدرا دریافت نماید. (2) - تاریخ انقضاء مدت دو ماه پس از دریافت درخواستی از جانب نمایندهمبنی بر تقاضای ابطال نمایندگی. تا تاریخ ابطال نمایندگی، کلیه مراسلات و مکاتبات مذکور در بند (5) (ب) این مادهتوسط دفتر بین المللی به متقاضی یا مالک و همچنین نماینده او ارسال خواهد شد. د - بلافاصله پس از دریافت درخواست ابطال نمایندگی از جانب نماینده، دفتر بین المللی مراتب را عیناً به متقاضی یا مالک اعلام خواهد کرد و نسخه هائی از کلیه مکاتبات ارسال شده به نماینده و همچنین ارسال شده از جانب دفتر بین المللی به نمایندهرا که ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ اعلامیه مذکور ارسال شده اند به این اعلامیه ضمیمه کرده و ارسال خواهد کرد. هـ- پس از مشخصشدن تاریخ ثبت ابطال نمایندگی، دفتر بین المللی مراتب ابطالنمایندگی را عیناً به نمایندهای که نمایندگی او باطل شده است، به متقاضی و مالک مربوطوهرگاه مراتب نصب نماینده توسط ادارهای انجام شده باشد، به آن اداره ابلاغ خواهد کرد. ماده 4 - محاسبه محدودیتهای زمانی 1 - (دوره های زمانی که به صورت سال ذکر میشوند) هر دوره زمانی که به صورتسال ذکر شده است در سال بعدی، در ماهی با همان نام و روزی با همان عدد که واقعهمربوطه در آن ماه و روز اتفاق افتاده و مدت زمان مقرر از آن روز آغاز شده است، منقضیخواهد گردید. به استثناء مواردی که آغاز دوره زمانی 29 فوریه باشد و در سال بعدی ماهفوریه 28 روزه باشد، در این صورت دوره زمانی مذکور در تاریخ 28 فوریه برابر با 9 اسفندمنقضی خواهد شد. 2 - (دوره های زمانی که بهصورت ماه ذکر میشوند) هر دوره زمانی که به صورتماه ذکر شده است در ماه بعدی و در روزی با همان عدد روزی که واقعه در آن روز اتفاقافتاده و مدت زمان مقرر از آن روز آغاز شده است منقضی خواهد گردید به استثناءمواردی که ماه بعدی دارای روزی با همان عدد نباشد، در این صورت دوره مذکور در پایانآن ماه منقضی خواهد شد. 3 - (دوره های زمانی که به روز ذکر میشوند) محاسبه هر دوره زمانی که به روز ذکرمیشود از یک روز پس از روزی که رویداد مربوطه اتفاق افتاده است آغاز و پس از گذشت تعداد روزهای تعیین شده پایان خواهد یافت. 4 - (انقضاء در روزی که در آن روز دفتر بین المللی یا یک اداره برای عموم تعطیلاست) اگر دورهای زمانی در روزی خاتمه یابد که در آن روز دفتر بین المللی یا اداره مربوطه برای عموم تعطیل است، دوره مذکور، با وجود بندهای (1) الی (3) این ماده، در اولینروز کاری پس از تعطیلی مذکور، منقضی خواهد شد. 5 - (ذکر تاریخ انقضاء) در کلیه مکاتباتی که در آنها دفتر بین المللی یک محدوده یادوره زمانی را ابلاغ مینماید، دفتر مذکور باید تاریخ انقضاء مدت مذکور را طبق بندهای(1) الی (3) این ماده قید نماید. ماده 5 - خدمات نامنظم و نامرتب پستی و تحویل 1 - (مراسلات و مکاتباتی که از طریق پست ارسال میشوند.) هرگاه یک شخص ذینفع قادر نباشد ظرف مدت مقرر مکاتباتی یا مراسلاتی رابرای دفتر بین المللی از طریق پست ارسال نماید، اگر شخص مذکور بتواند دلایل و مدارککافی دال بر وجود موارد زیر را به دفتر بین المللی ارائه نماید، مراتب تأخیر وی عفو خواهدشد: (1) - مدارک و دلایلی دال بر اینکه مکاتبات مربوطه حداقل پنج روز قبل از انقضاءمهلت مقرر ارسال شده اند یا مدارک و دلایلی دال بر اینکه ظرف ده روز قبل از انقضاءمهلت مقرر، خدمات پستی مربوطه به دلیل بروز جنگ، انقلاب، اغتشاش، اعتصاب،بلایای طبیعی یا دلایل مشابه فعالیت خود را متوقف کرده است و اینکه مکاتبات مربوطه حداکثر قبل از پایان پنج روز پس از آغاز خدمات پستی ارسال شده اند، (2) - مدارکی دال بر اینکه اطلاعات مربوط به ارسال مکاتبات یا مراسلات توسطخدمات پستی در هنگام ارسال آنها در دفاتر مربوطه ثبت شده اند. (3) - هنگامی که کلیه خدمات پستی در مواقع عادی ظرف مدت دو روز از تاریخارسال به دست دفتر بین المللی نمیرسند، مدارک دال بر اینکه مکاتبات مربوط از طریقخدمات پستی ارسال شده است که از طریق آن عموماً ظرف مدت دو روز از تاریخ ارسالبه دست دفتر بین المللی میرسد یا اینکه به وسیله پست هوائی ارسال شده اند. 2 - (مراسلات و مکاتباتی که از طریق سیستم تحویل فوری ارسال میشوند) هرگاه یک شخص ذینفع قادر نباشد ظرف مدت مقرر مکاتباتی یا مراسلاتی رابرای دفتر بین المللی از طریق «یک سیستم خدمات تحویل فوری» ارسال نماید، اگرشخص مذکور بتواند دلایل و مدارک کافی دال بر وجود موارد زیر را به دفتر بین المللی ارائه نماید، مراتب تأخیر وی عفو خواهد شد: (1) - مدارک و دلایلی دال بر اینکه مکاتبات مربوط حداقل پنج روز قبل از انقضاءمهلت مقرر ارسال شده اند یا مدارک و دلایلی دال بر اینکه ظرف ده روز قبل از انقضاءمهلت مقرر، خدمات تحویل فوری به دلیل بروز جنگ، انقلاب، اغتشاش، اعتصاب،بلایای طبیعی یا دلایل مشابه فعالیت خود را متوقف کرده است و اینکه مکاتبات مربوطه حداکثر قبل از پایان پنج روز پس از آغاز خدمات پستی ارسال شده اند. (2) - مدارکی دال بر اینکه اطلاعات مربوط به ارسال مکاتبات یا مراسلات توسطخدمات پستی در هنگام ارسال آنها در دفاتر مربوطه ثبت شده اند. 3 - (محدودیت زمانی برای عفو) عدم رعایت مهلتهای مقرر شده در این مادهتنها در مواردی بخشوده میشوند که مدارک یا مستندات مذکور در بندهای (1) یا (2) ومکاتبات و نامه ها یا نسخه های ثانی آنها حداکثر قبل از شش ماه پس از انقضاء مهلت مقررتوسط دفتر بین المللی دریافت گردد. 4 - (اظهارنامه ثبت بین المللی و مراتب تعیین متعاقب) هرگاه دفتر بین المللی اظهارنامه ثبت بین المللی یا مراتب تعیین متعاقب را پس از انقضاء مدت دو ماه ه مندرجدر بند (4) ماده (3) موافقتنامه، بند (4) ماده (3) پروتکل و بند (6) (ب) ماده (24) اینآئین نامه دریافت نماید، و اداره مربوطه اعلام نماید که تأخیر در دریافت در نتیجه شرایط ومقتضیات مندرج در بندهای (1) یا (2) این ماده صورت گرفته است، مفاد بندهای (1) یا (2) یا (3) صادق خواهند بود. ماده 6 - زبانها 1 - (اظهارنامه ثبت بین المللی ) الف - کلیه اظهارنامه های ثبت بین المللی که منحصراً تابع موافقتنامه هستند به زبانفرانسه تنظیم خواهند شد. ب - کلیه اظهارنامه های ثبت بین المللی که منحصراً تابع پروتکل یا پروتکل وهمچنین موافقتنامه هستند بنابر تصمیم اداره مبدأ به زبان فرانسه یا انگلیسی تنظیمخواهند شد یعنی به عبارت دیگر اداره مبدأ اجازه خواهد داد متقاضی یکی از دو زبانفرانسه یا انگلیسی را انتخاب نماید. 2 - (سایر مکاتبات به غیر از اظهارنامه های ثبت بین المللی ) الف - کلیه مکاتبات مربوط به اظهارنامه های ثبت بین المللی که منحصراً تابعموافقتنامه هستند یا ثبت های بین المللی ناشی از اینگونه اظهارنامه ها، مشروط بر رعایت مفاد بند (2) (5) ماده (17) و بند (3) همان ماده این آئین نامه، به زبان فرانسه خواهد بودبه استثناء مواردی که ثبت بین المللی ناشی از اظهارنامه بین المللی که منحصراً تابعموافقتنامه بوده است مشمول تعیین متعاقب طبق پروتکل باشد، در این صورت مفاد جزء(ب) همین بند صادق خواهد بود. ب - هرگونه مکاتبات انجام شده مرتبط با اظهارنامه ثبت بین المللی که منحصراًتابع پروتکل یا پروتکل و همچنین موافقتنامه هستند یا ثبت بین المللی ناشی از آن،مشروط به رعایت بند (2) (5) ماده (17) و بند (3) همان ماده این آئین نامه ؛ (1) - هرگاه مکاتبات مذکور توسط متقاضی یا مالک یا از طریق یک اداره به دفتر بین المللی ارسال شده باشد به زبان انگلیسی یا فرانسه خواهد بود. (2) - هرگاه مکاتبات انجام شده حاوی اعلامیه ای مبنی بر قصد استفاده از علامتباشد که طبق بند (5) (و) ماده (9) آئین نامه به اظهارنامه ثبت بین المللی یا طبق شق (ب)(1) بند (3) ماده (24) آئین نامه به درخواست تعیین متعاقب ضمیمه میگردد، مکاتباتمذکور باید به هر زبانی که در بند (2) ماده (7) آئین نامه مقرر شده است تنظیم شوند. (3) - هرگاه مکاتبات انجام شده اعلامیه ای یا اخطاریهای باشد که توسط دفتر بین المللی صادر و به ادارهای خطاب شده است، مکاتبات مذکور باید به همان زبانیتنظیم شوند که اظهارنامه ثبت بین المللی تنظیم شده است مگر اینکه اداره مذکور به دفتر بین المللی اعلام کرده باشد که کلیه اخطارها باید به زبان انگلیسی باشند یا کلیه اخطارهاباید به زبان فرانسه باشند، هرگاه اخطار یا اعلامیه ای که دفتر بین المللی صادرکرده است درمورد ثبت بین المللی یک علامت در دفاتر ثبت ی بین المللی باشد، اعلامیه مذکور زبانی که اظهارنامه بین المللی به آن زبان توسط دفتر بین المللی دریافت شده است را منعکسخواهد کرد. 4 - هرگاه مکاتبات انجام شده اعلامیه یا اخطاری باشد که توسط دفتر بین المللی صادر و به متقاضی یا مالک خطاب شده است، مکاتبات مذکور باید به همان زبانی تنظیمشوند که اظهارنامه بین المللی تنظیم شده است مگر اینکه باوجود اینکه اظهارنامه بین المللی به زبان فرانسه تنظیم شده است متقاضی یا مالک صریحاً اعلام کرده باشد که مایل است چنین مکاتبات (اعلامیه یا اخطار) را به زبان انگلیسی دریافت کند، یا برعکسیعنی باوجود اینکه اظهارنامه بین المللی به زبان انگلیسی تنظیم شده است، متقاضی یامالک صریحاً اعلام کرده باشد که مایل است چنین مکاتبات (اعلامیه یا اخطار) را به زبانفرانسه دریافت کند. 3 - (ثبت و انتشار آگهی) الف - هرگاه اظهارنامه بین المللی منحصراً تابع موافقتنامه باشد، مراتب ثبت دردفاتر ثبت ی بین المللی ، انتشار آگهی ثبت بین المللی حاصل از آن در مجله و هرگونهداده های دیگر که طبق این آئین نامه درخصوص ثبت بین المللی مذکور باید آگهی شوند، بهزبان فرانسه خواهند بود. ب - هرگاه اظهارنامه بین المللی منحصراً تابع پروتکل یا پروتکل و همچنینموافقتنامه باشد، مراتب ثبت در دفاتر ثبت ی بین المللی و انتشار آگهی ثبت بین المللی حاصل از آن در مجله و هرگونه داده های دیگر که طبق این آئین نامه درخصوص ثبت بین المللی مذکور باید آگهی شوند به زبان فرانسه و انگلیسی خواهند بود. مراتب ثبت وآگهی ثبت بین المللی زبانی که به آن زبان اظهارنامه بین المللی مذکور توسط دفتر بین المللی دریافت شده است را منعکس خواهد کرد. ج - اگر مراتب تعیین متعاقب که طبق پروتکل انجام شده است، اولین تعیینمتعاقب است که طبق پروتکل در خصوص ثبت بین المللی معین انجام پذیرفته است، دفتر بین المللی به همراه انتشار آگهی مراتب مذکور در مجله، ثبت بین المللی را به زبان انگلیسیمنتشر خواهد کرد و ثبت بین المللی را مجدداً به زبان فرانسه منتشر خواهد کرد. پس از آن،مراتب تعیین متعاقب در دفاتر ثبت بین المللی به زبان فرانسه و انگلیسی ثبت خواهد شد.مراتب ثبت در دفتر ثبت بین المللی و همچنین انتشار هرگونه داده هائی که باید تحت اینآئین نامه درخصوص ثبت بین المللی ثبت و سپس در مجله منتشر شوند، به زبانهایانگلیسی و فرانسه انجام خواهند شد. 4 - (ترجمه) الف - مدارک و اسنادی که برای تهیه اخطاریه یا اعلامیه های موضوع بند (2) (ب)(3) و (4) این ماده و همچنین برای ثبت و نشر آگهی طبق بند (3) (ب) و (ج) این مادهضروری هستند، توسط دفتر بین المللی از زبان فرانسه به انگلیسی یا از انگلیسی به فرانسهترجمه خواهند شد. متقاضی یا مالک، میتواند یک نسخه ترجمه پیشنهادی از هر متنی که در اظهارنامه بین المللی یا تقاضای تعیین متعاقب ذکر شده است تهیه و به اظهارنامه یاتقاضای مزبور ضمیمه نماید اگر به نظر دفتر بین المللی ترجمه پیشنهادی مذکور صحیحنباشد، دفتر بین المللی از متقاضی یا مالک دعوت خواهد کرد تا نظر خود را در موردتصحیحات لازم ارائه نماید و ظرف یک ماه پس از دعوت مذکور نسبت به اصلاح ترجمهاقدام خواهد کرد. ب - باوجود جزء (الف) فوق، دفتر بین المللی علامت را ترجمه نخواهد کرد.هرگاه، طبق بند (4) ب (3) ماده (9) یا بند (3) (ج) ماده (24) این آئین نامه، متقاضی یامالک ترجمه یا ترجمه هائی از علامت را ارائه دهد، دفتر بین المللی صحت چنینترجمه هائی را کنترل نخواهد کرد. ماده 7 - ابلاغ برخی شرایط و مدارک لازم 1 - (حذف شد). 2 - (قصد استفاده از علامت) هرگاه یک عضو متعاهد، به عنوان کشور عضوی که طبق پروتکل تعیین شده است،اعلامیه ای مبنی بر قصد استفاده از علامت را درخواست نماید، مراتب مذکور را به دبیرکلاعلام خواهد کرد. هرگاه کشور عضو مذکور اعلام نماید که درخواست مزبور باید روی فرمرسمی جداگانهای تنظیم و توسط شخص متقاضی امضاء شود و به اظهارنامه بین المللی ضمیمه گردد، هنگام اعلام مراتب مذکور به دبیرکل، باید طی نامهای متن دقیق اعلامیه مورددرخواست را نیز به دبیرکل تسلیم نماید. هرگاه آن کشور عضو اعلام نماید که باوجوداینکه اظهارنامه بین المللی به زبان فرانسه تنظیم شده است، اعلامیه فوق باید به زبانانگلیسی باشد و یا برعکس، باوجود اینکه اظهارنامه بین المللی به زبان انگلیسی تنظیمشده است، اعلامیه فوق باید به زبان فرانسه تنظیم گردد، زبان موردنظر باید در اعلامیه تحویلی به دبیرکل مشخص گردد. 3 - (ابلاغ) الف - هرنوع ابلاغیه مندرج در بند (2) فوق ممکن است هنگام تحویل سندالحاق، پذیرش یا امضاء پروتکل توسط کشور عضو تسلیم گردد و تاریخ آغاز اعتبار ابلاغیهمذکور همان تاریخ لازمالاجراشدن پروتکل درخصوص کشور عضوی است که ابلاغیهمذکور را تحویل داده است. این ابلاغیه را میتوان متعاقباً نیز تحویل داد که در این صورتتاریخ آغاز اعتبار و اجرای آن سه ماه پس از دریافت آن توسط دبیرکل درخصوص ثبت بین المللی که تاریخ آن همان تاریخ یا بعد از تاریخ آغاز اعتبار ابلاغیه توسط دبیرکل استیا هر تاریخ دیگری که در ابلاغیه ذکر شده باشد، خواهد بود. ب - هر نوع ابلاغیه که طبق بند (1) که قبل از 12 مهر ماه 1380 (4 اکتبر 2001)معتبر بوده یا طبق بند(2) تنظیم شده است را میتوان در صورت تمایل در هر زمان مستردنمود. اعلامیه استرداد به دبیرکل ارسال خواهد شد. مراتب استرداد پس از دریافتاعلامیه استرداد توسط دبیرکل یا در هر تاریخ دیگری که در اعلامیه مذکور ذکر شده است،معتبر خواهد بود. فصل دوم - اظهارنامه های ثبت بین المللی ماده 8 - متقاضیان متعدد 1 - (دو یا چند متقاضی که منحصراً به تابعیت از موافقتنامه یا به تبعیت ازموافقتنامه و همچنین پروتکل اظهارنامهای را تسلیم میکنند.) دو یا چند متقاضی میتوانند متفقاً اظهارنامه ثبت بین المللی که به تابعیت ازموافقتنامه یا موافقتنامه و همچنین پروتکل را تسلیم نمایند به شرطی که ثبت مبدأ علامتمتعلق به همه آنها باشد و اینکه ، طبق بند (3) ماده (1) موافقتنامه، کشور مبدأ کلیه متقاضیان یک کشور باشد. 2 - (دو یا چند متقاضی که منحصراً طبق مفاد پروتکل اظهارنامهای را تقاضامیکنند.) دو یا چند متقاضی میتوانند اظهارنامه ثبت بین المللی را منحصراً به تابعیت ازپروتکل تقاضانمایند به شرطی که اظهارنامه مبدأ توسط آنها به صورت متفق تسلیم شده باشد یا ثبت مبدأ متعلق به همه آنها باشد و به شرطی که هر یک از آنها، درخصوص عضومتعاهدی که اداره آن اداره مبدأ است، طبق مفاد بند (1) ماده (2) پروتکل، صلاحیتتسلیم اظهارنامه بین المللی را داشته باشد. ماده 9 - مدارک لازم برای تسلیم اظهارنامه ثبت بین المللی 1 - (تسلیم مدارک) اظهارنامه ثبت بین المللی توسط اداره مبدأ به دفتر بین المللی تسلیم خواهد شد. 2 - (فرم و امضاء) الف - اظهارنامه ثبت بین المللی روی فرم رسمی تنظیم و در یک نسخه تسلیمخواهد شد. ب - اظهارنامه ثبت بین المللی توسط اداره مبدأ امضاء و هرگاه اداره مبدأ مقتضیبداند متقاضی نیز آن را امضاء مینماید. هرگاه اداره مبدأ امضاء اظهارنامه ثبت بین المللی توسط متقاضی را ضروری تشخیص ندهد ولی اجازه دهد که نامبرده نیز آن را امضاء کند،متقاضی میتواند اظهارنامه را امضاء نماید. 3 - (هزینه ها) هزینه های مقرر مربوط به اظهارنامه ثبت بین المللی طبق مفاد مواد (10)، (34) و(35) این آئین نامه پرداخت خواهد شد. 4 - (محتویات اظهارنامه های بین المللی ) الف - اظهارنامه ثبت بین المللی حاوی مطالب زیر خواهد بود: (1) - نام متقاضی، طبق مفاد دستورالعملهای اداری. (2) - نشانی متقاضی، طبق مفاد دستورالعملهای اداری. (3) - نام و نشانی نماینده یا وکیل، (اگر وکیل یا نمایندهای وجود داشته باشد.)،طبق مفاد دستورالعملهای اداری. (4) - هرگاه طبق کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، متقاضی مایلباشد از مزایای حق تقدم اظهارنامه مقدم استفاده نماید، اعلامیه ای مبنی بر ادعای حقتقدم اظهارنامه مقدم که در آن نام ادارهای که در آن اداره اظهارنامه مذکور تسلیم شده به همراه شماره و تاریخ آن ذکر خواهد شد، در صورتی که کالاها و خدمات اظهارنامه مقدمکه حق تقدم آن ادعا شده است کمتر از کالا و خدمات اظهارنامه بین المللی باشد، کالاها وخدماتی که حق تقدم آنها ادعا شده است نیز در اظهارنامه بین المللی قید میگردد. (5) - نمونهای از علامت که در کادر مربوطه در فرم رسمی قرار میگیرد، نمونهمذکور کاملاً روشن و واضح خواهد بود و رنگی یا سیاه و سفیدبودن آن به این نکته بستگیدارد که آیا علامت مذکور در اظهارنامه مبدأ و یا ثبت مبدأ بهصورت رنگی یا سیاه و سفیدبوده است. اگر در اظهارنامه یا ثبت مبدأ رنگی باشد، در اظهارنامه بین المللی نیز به صورترنگی خواهد بود و اگر در اظهارنامه یا ثبت مبدأ بهصورت سیاه و سفید باشد در اظهارنامه بین المللی نیز به صورت سیاه و سفید درج خواهد شد. (6) - هرگاه متقاضی مایل باشد که علامت موردنظر با حروف استاندارد ومشخصی درج شود، مراتب باید در اظهارنامه بین المللی عیناً قید شود. (7) - هرگاه رنگ به عنوان صفت مشخصه علامت ادعا شود یا هرگاه متقاضی رنگبخصوصی را به عنوان ویژگی خاص علامت ادعا کند و آن علامت در اظهارنامه مبدأ یاثبت مبدأ بصورت رنگی باشد، مراتب مذکور باید در اظهارنامه منعکس شود و همچنینرنگ یا ترکیبی از رنگهای ادعا شده نیز به حروف در اظهارنامه بین المللی درج خواهند شدو هرگاه نمونه علامت که طبق بند (5) فوق تسلیم شده است به صورت سیاه و سفیدباشد، یک نمونه رنگی آن در اظهارنامه الصاق خواهد شد. (7 مکرر) - هرگاه علامت موضوع اظهارنامه مبدأ یا ثبت مبدأ حاوی رنگ یا ترکیبیاز رنگها باشد مراتب عیناً قید خواهد شد. (8) - هرگاه اظهارنامه مبدأ یا تصدیق ثبت مبدأ مربوط به یک علامت سه بعدیباشد، عبارت «سه بعدی» در اظهارنامه بین المللی ذکر خواهد شد. (9) - هرگاه اظهارنامه مبدأ یا تصدیق ثبت مبدأ به یک علامت صوتی مربوط باشد،عبارت «علامت صوتی» در اظهارنامه بین المللی ذکر خواهد شد. (10) - هرگاه اظهارنامه مبدأ یا تصدیق ثبت مبدأ به یک «علامت جمعی» یا«علامت گواهیکننده» یا «علامت ضمانت» مربوط باشد، مراتب عیناً در اظهارنامه بین المللی ذکر خواهد شد. (11) - هرگاه در اظهارنامه مبدأ یا تصدیق ثبت مبدأ علامت با استفاده از حروفتوصیف شده باشد، و متقاضی مایل باشد آن توصیف در اظهارنامه بین المللی نیز درجشود یا اداره مبدأ درج آن را درخواست نماید، توصیف مذکور عیناً در اظهارنامه بین المللی درج خواهد شد، هرگاه توصیف مذکور در اظهارنامه مبدأ به زبانی غیر از زبانی که با آناظهارنامه بین المللی تنظیم شده است درج شده باشد، توصیف موردنظر در اظهارنامه بین المللی به زبانی درج خواهد شد که اظهارنامه بین المللی به آن زبان تنظیم شده است. (12) - هرگاه علامت متشکل باشد از یا حاوی مطالبی باشد که با حروفی غیر ازحروف لاتین نوشته شده اند یا حاوی اعدادی بهغیر از اعداد عربی یا رومی باشد،نویسهگردانی (آوانویسی) مطالب فوق به حروف لاتین یا اعداد عربی در اظهارنامه مذکوردرج خواهد شد، نویسه گردانی به حروف لاتین به پیروی از قوانین آوائی و صوتی زبانیخواهد بود که به آن زبان اظهارنامه بین المللی تنظیم شده است. (13) - نام کالاها و خدماتی که برای آنها ثبت بین المللی علامت درخواستمیگردد، کالاها و خدمات مزبور باید در یک طبقه مناسب طبق طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات طبقه بندی شوند و عددی که نمایانگر هر طبقه است قبل از کالاها یاخدمات آن ذکر خواهد شد و کالاها و خدمات با رعایت ترتیب طبقات طبقه بندی بین المللی درج خواهند شد، کالاها و خدمات دقیقاً درج خواهند شد که این کار ترجیحاً بااستفاده از فهرست طبقه بندی بین المللی که به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است انجامخواهد شد، اظهارنامه بین المللی میتواند حاوی مراتب محدودیت کالاها یا خدماتموردنظر برای یک یا چند عضو متعاهد تعیین شده باشد، مراتب محدودیت کالاها یاخدمات برای هر عضو متعاهد میتواند متفاوت باشد، (14) - مبلغ هزینه های قانونی پرداخت شده و روش پرداخت آن، یا دستوراتمربوطه مبنی بر اینکه مبلغ موردنظر به حسابی که توسط دفتر بین المللی افتتاح شده واریزگردد، مشخصات عضوی که مبلغ را پرداخت خواهد کرد یا دستورات فوقالذکر را صادرکرده است نیز در اظهارنامه بین المللی قید خواهد شد، و (15) - کشورهای متعاهد عضو تعیین شده . ب - اظهارنامه ثبت بین المللی موارد زیر را نیز دربرخواهد داشت : (1) - هرگاه متقاضی شخصی حقیقی باشد، کشوری که متقاضی تابعیت آن را دارد. (2) - هرگاه متقاضی شخصی حقوقی باشد، ماهیت حقوقی شخصیت حقوقیمذکور و کشور آن و در صورت لزوم، مشخصات منطقهای (استان، شهرستان، ایالت یاغیره) که تحت قوانین آن منطقه این شخصیت حقوقی تأسیس شده است. (3) - اگر اظهارنامه بین المللی منحصراً تابع موافقتنامه باشد، و علامت متشکلباشد از یا حاوی کلمه یا کلماتی که قابل ترجمه هستند، ترجمه آن کلمه یا کلمات به زبانفرانسه، یا اگر اظهارنامه بین المللی منحصراً تابع پروتکل یا موافقتنامه و همچنین پروتکلباشد، ترجمه آن به زبان انگلیسی یا فرانسه یا هر دو. (4) - هرگاه متقاضی، رنگ را به عنوان صفت مشخصه علامت ادعاکند، بخشهایاصلی علامت که به رنگ مزبور میباشند کتباً توصیف خواهند شد. (5) - هرگاه متقاضی از حمایت از هر جزئی از علامت صرفنظر نماید مراتب عیناًقید خواهد شد و جزء یا اجزائی که از آنها صرفنظر شده است نیز درج خواهد شد. 5 - (سایر محتویات اظهارنامه ثبت بین المللی ) الف - اظهارنامه ثبت بین المللی که منحصراً تابع موافقتنامه و همچنین پروتکل یاهر دو است، حاوی شماره و تاریخ ثبت مبدأ خواهد بود و یکی از مطالب زیر را منعکسخواهد کرد : (1) - این نکته که متقاضی در قلمرو کشور متعاهد که اداره آن اداره مبدأ استدارای مرکز بازرگانی یا صنعتی واقعی و مؤثر است. (2) - هرگاه متقاضی در هیچ یک از کشورهای متعاهد عضو موافقتنامه مرکزبازرگانی یا صنعتی واقعی و مؤثر نداشته باشد، این نکته که وی در قلمرو کشوری که ادارهآن اداره مبدأ است سکونت دارد، یا. (3) - هرگاه متقاضی در قلمرو هیچ یک از کشورهای متعاهد عضو موافقتنامه مرکزبازرگانی یا صنعتی واقعی و مؤثر نداشته یا در آن سکونت نداشته باشد، این نکته که ویتبعه کشور دیگری است که اداره آن اداره مبدأ است. ب - اظهارنامه ثبت بین المللی که منحصراً تابع پروتکل است، حاوی شماره وتاریخ اظهارنامه یا ثبت مبدأ خواهد بود و یک یا چند مورد از مطالب زیر را منعکسخواهد کرد : (1) - هرگاه عضو متعاهدی که اداره آن اداره مبدأ است یک کشور باشد، این نکتهکه متقاضی تبعه آن کشور است . (2) - هرگاه عضو متعاهدی که اداره آن اداره مبدأ است یک سازمان باشد، نامکشور عضو آن سازمان که متقاضی تبعه آن است. (3) - این نکته که متقاضی در قلمرو عضو متعاهدی که اداره آن اداره مبدأ استسکونت دارد. (4) - این نکته که متقاضی در قلمرو کشور عضوی که اداره آن اداره مبدأ استدارای مرکز بازرگانی یا صنعتی واقعی و مؤثر است. ج - هرگاه نشانی متقاضی که طبق بند (4) (الف) (2) این ماده ارائه شده است درمحدوده قلمرو عضو متعاهدی که ادارهآن اداره مبدأاست نباشد وطبق(الف)(1) یا(2) یابند (ب)(3)(4) قید شده باشد که متقاضی درمحدوده قلمرو آن عضومتعاهد سکونتداردیا مرکز فعالیت دارد، آن نشانی و آن مرکز فعالیت در اظهارنامه بین المللی درج خواهد شد. د - اظهارنامه بین المللی حاوی اعلامیه ای خواهد بود که موارد زیر را گواهیخواهد کرد : (1) - تاریخی که در آن تاریخ اداره مبدأ طبق بند (1) ماده (11) این آئین نامه،درخواست متقاضی مبنی بر تسلیم اظهارنامه ثبت بین المللی به دفتر بین المللی را دریافتکرده است. (2) - اینکه متقاضی مندرج در اظهارنامه ثبت بین المللی بر حسب مورد همانمتقاضی مندرج در اظهارنامه مبدأ یا مالک ثبت مبدأ است. (3) - کلیه مندرجات ذکر شده در بند (4) (الف) (7 مکرر) الی (11) که دراظهارنامه بین المللی قید شده اند برحسب مورد در اظهارنامه یا در تصدیق ثبت مبدأ نیزمنعکس شده اند. (4) - اینکه علامت موضوع اظهارنامه ثبت بین المللی برحسب مورد همان علامتموضوع اظهارنامه یا تصدیق ثبت مبدأ میباشد. (5) - اینکه اگر در اظهارنامه بین المللی رنگ به عنوان بخش یا صفت مشخصهعلامت ادعا شده است، همان رنگ نیز در اظهارنامه یا تصدیق ثبت مبدأ مورد ادعا قرارگرفته است، یا اگر در اظهارنامه بین المللی رنگ به عنوان بخش یا صفت مشخصه علامت ادعا شده باشد ولی در اظهارنامه یا تصدیق ثبت مبدأ ادعا نشده باشد، علامت مندرج دراظهارنامه مبدأ یا ثبت مبدأ به رنگ یا ترکیبی از رنگهای ادعا شده میباشد، و (6) - اینکه کالاها یا خدمات مندرج در اظهارنامه ثبت بین المللی جزء کالاها و خدمات مندرج در اظهارنامه یا تصدیق ثبت مبدأ میباشد. هـ - هرگاه اظهارنامه ثبت بین المللی براساس دو یا چند اظهارنامه یا تصدیق ثبت مبدأ تسلیم شده باشد، اعلامیه مندرج در جزء (د) درخصوص کلیه اظهارنامه ها یاتصدیقهای ثبت مذکور صادق خواهد بود. و - هرگاه اظهارنامه بین المللی حاوی تعیین عضو متعاهدی باشد که طبق بند (2)ماده (7) این آئین نامه اعلامیه ای صادر کرده است، اظهارنامه ثبت بین المللی حاوی«اعلامیه قصد استفاده» از علامت در قلمرو آن عضو متعاهد نیز خواهد بود، اعلامیه مذکور به عنوان بخشی از تعیین عضو متعاهد درخواست کننده آن تلقی خواهد شد و بنابردرخواست آن عضو متعاهد: (1) - توسط شخص متقاضی امضاء و بر فرم رسمی جداگانهای که به اظهارنامه بین المللی ضمیمه میشود تنظیم خواهد شد، یا (2) - در اظهارنامه بین المللی درج خواهد شد. ماده 10 - هزینه های قانونی مربوط به اظهارنامه ثبت بین المللی 1 - (اظهارنامه های ثبت بین المللی که منحصراً تابع موافقتنامه هستند) اظهارنامه ثبت بین المللی که منحصراً تابع موافقتنامه است مشمول پرداخت هزینهاولیه، هزینه متمم و در صورت لزوم هزینه های تکمیلی خواهد بود که در بخش اولفهرست هزینه ها مشخص شده اند. هزینه های مذکور طی دو قسط پنج ساله پرداختخواهند شد. برای پرداخت قسط دوم شرایط ماده (30) این آئین نامه صادق خواهد بود. 2 - (اظهارنامه های ثبت بین المللی که منحصراً تابع پروتکل هستند) اظهارنامه ثبت بین المللی که منحصراً تابع پروتکل است مشمول پرداخت هزینه اولیه، هزینه های متمم و یا هزینه های منفرد و در صورت لزوم تکمیلی خواهد بود که دربخش دوم فهرست هزینه ها مشخص شده یا به آنها اشاره شده است. هزینه های مذکوربرای مدت ده سال پرداخت خواهند شد. 3 - (اظهارنامه ثبت بین المللی که منحصراً تابع موافقتنامه و همچنین پروتکلاست) یک اظهارنامه ثبت بین المللی که تابع موافقتنامه و همچنین پروتکل است مشمولپرداخت هزینه های اولیه، هزینه های متمم و، در صورت لزوم، هزینه های انفرادی وهزینه های تکمیلی خواهد بود که در بخش سوم فهرست هزینه ها مشخص شده یا به آنهااشاره شده است. تا آنجائی که به اعضای متعاهد که طبق موافقتنامه تعیین شده اند مربوطمیشود، مفاد بند (1) این ماده صادق خواهد بود. تا آنجائی که به اعضای متعاهد که طبقمفاد پروتکل تعیین شده اند، مفاد بند (2) این ماده صادق خواهد بود. ماده 11 - نقصهای مربوط به مواردی به غیر از موارد مربوط به طبقه بندی کالاها وخدمات و نحوه درج آنها 1 - (درخواست ناقص از اداره مبدأ) الف - هرگاه اداره مبدأ درخواست تسلیم اظهارنامه بین المللی که منحصراً تابعموافقتنامه است به دفتر بین المللی را قبل از اینکه علامت موضوع درخواست مزبور دردفاتر ثبت ی آن اداره، ثبت شده باشد دریافت کند، تاریخ دریافت درخواست توسط ادارهمبدأ طبق مفاد بند (4) ماده (3) موافقتنامه، تاریخ ثبت علامت در دفاتر ثبت ی آن اداره،تلقی خواهد شد. ب - مشروط بر رعایت مفاد جزء (ج) این بند، هرگاه اداره مبدأ درخواست تسلیماظهارنامه بین المللی که تابع موافقتنامه و همچنین پروتکل است به دفتر بین المللی را قبلاز اینکه علامت موضوع درخواست مزبور در دفاتر ثبت ی آن اداره ثبت شده باشد، دریافتکند، اظهارنامه بین المللی به عنوان یک اظهارنامه بین المللی که تابع پروتکل است تلقیخواهد گردید و اداره مبدأ مراتب تعیین کلیه اعضای متعاهد که مکلف به رعایت موافقتنامه هستند را حذف خواهد کرد. ج - هرگاه درخواست مذکور در جزء (ب) این بند به درخواست صریح منضم باشدمبنی بر اینکه اظهارنامه بین المللی پس از ثبت علامت در دفاتر ثبت ی اداره مبدأ به عنوانیک اظهارنامه بین المللی که تابع موافقتنامه و همچنین پروتکل است تلقی گردد، اداره مبدأمراتب تعیین کلیه اعضای متعاهد مکلف به رعایت موافقتنامه را حذف نخواهد کرد وتاریخ درخواست تسلیم اظهارنامه ثبت بین المللی ، طبق بند (4) ماده (3) موافقتنامه و بند(4) ماده (3) پروتکل ، تاریخ ثبت علامت در دفاتر ثبت ی اداره مبدأ منظور خواهد شد. 2 - (نقصهائی که باید توسط متقاضی اصلاح شوند) الف - هرگاه دفتر بین المللی تشخیص دهد که اظهارنامه ثبت بین المللی حاوینقصهای بهغیر از موارد ذکر شده در بندهای (3)، (4) و (6) این ماده و همچنین مواد(12) و (13) آئین نامه است، دفتر بین المللی مراتب فوق را عیناً به متقاضی ابلاغ وهمزمان با آن به اداره مبدأ اطلاع خواهد داد. ب - متقاضی میتواند اینگونه نقصها را ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافتاخطار رفع نقص توسط دفتر بین المللی ، رفع نماید. اگر این موارد ظرف مدت سه ماه پس ازدریافت اخطار رفع نقص توسط دفتر بین المللی رفع نشوند، اظهارنامه ثبت بین المللی ترکشده یا مسترد شده تلقی خواهد شد و دفتر بین المللی مراتب را همزمان عیناً به متقاضی واداره مبدأ ابلاغ خواهد کرد. 3 - (نقصی که باید توسط متقاضی یا اداره مبدأ رفع شود) الف - باوجود بند (2) فوق، هرگاه هزینه های قانونی که باید طبق ماده (10) اینآئین نامه پرداخت شوند توسط اداره مبدأ به دفتر بین المللی پرداخت گردد و دفتر بین المللی چنین تشخیص دهد که مبلغ دریافت شده کمتر از مبلغ موردنیاز است، مراتب راهمزمان به اداره مبدأ و متقاضی ابلاغ خواهد کرد. ابلاغیه مذکور مبلغ کسری را مشخصخواهد کرد. ب - اداره مبدأ یا متقاضی مبلغ کسری را میتواند ظرف مدت سه ماه پس از تاریخاخطار دفتر بین المللی ، پرداخت نماید. اگر مبلغ مذکور ظرف مدت سه ماه پس از تاریخاخطار دفتر بین المللی پرداخت نشود، اظهارنامه ثبت بین المللی ترک شده یا مسترد شده تلقی خواهد شد و دفتر بین المللی مراتب را عیناً همزمان به اداره مبدأ و متقاضی ابلاغخواهد کرد. 4 - (نقصهائی که باید توسط اداره مبدأ رفع شوند) الف - اگر دفتر بین المللی : (1) - تشخیص دهد که اظهارنامه ثبت بین المللی الزامات ماده (2) این آئین نامه رارعایت نکرده است یا در قالب فرم رسمی مقرر در بند (2) (الف) ماده (9) این آئین نامهتسلیم نشده است. (2) - تشخیص دهد که اظهارنامه ثبت بین المللی حاوی هر یک از نقصهایمندرج در بند (1) ماده (15) این آئین نامه است. (3) - تشخیص دهد که اظهارنامه ثبت بین المللی حاوی نقصهای مرتبط با حقوقمتقاضی برای تسلیم اظهارنامه ثبت بین المللی است. (4) - تشخیص دهد که اظهارنامه ثبت بین المللی حاوی نقصهای مربوط بهاعلامیه اداره مبدأ طبق مفاد بند (5) (د) ماده (9) این آئین نامه است. (5) - (حذف شده است) (6) - تشخیص دهد که اظهارنامه ثبت بین المللی توسط اداره مبدأ امضاء نشده است. (7) - تشخیص دهد که اظهارنامه ثبت بین المللی برحسب مورد حاوی شماره وتاریخ اظهارنامه یا ثبت مبدأ نیست. مراتب را عیناً به اداره مبدأ ابلاغ خواهد کرد و همزمان با آن مراتب را عیناً بهمتقاضی اطلاع خواهد داد. ب - این گونه نقصها میتوانند توسط اداره مبدأ ظرف مدت سه ماه از تاریخ اخطاردفتر بین المللی رفع شوند. اگر این نقصها ظرف مدت سه ماه از تاریخ اخطار دفتر بین المللی اصلاح شوند، اظهارنامه بین المللی ترک شده تلقی خواهد شد و دفتر بین المللی مراتب را به اداره مبدأ ابلاغ و همزمان با آن به متقاضی ابلاغ خواهد کرد. 5 - (استرداد هزینه های پرداخت شده ) هرگاه، طبق بند (2) (ب)، بند (3) یا بند (4) (ب) این ماده، اظهارنامه ثبت بین المللی ترک شده تلقی گردد، دفتر بین المللی هرگونه هزینه پرداخت شده درخصوصاظهارنامه مذکور را پس از کسر مبلغی برابر نصف هزینه اولیه منعکس شده در بخشهای-1-1 ، 2-1-1 یا 3-1-1 فهرست هزینه ها به عضوی که مبالغ مذکور را پرداخت کردهاست مسترد خواهد کرد. 6 - (سایر موارد خلاف قاعده درخصوص تعیین یک عضو متعاهد طبق پروتکل) الف - هرگاه، طبق بند (4) ماده (3) پروتکل، دفتر بین المللی یک اظهارنامه ثبت بین المللی را ظرف مدت دو ماه پس از تاریخ دریافت آن توسط اداره مبدأ دریافت کندودفتر بین المللی تشخیص دهد که طبق بند (5) (د) ماده (9) این آئین نامه ارائه اعلامیه ای مبنی بر قصد استفاده از علامت الزامی است ولی اعلامیه مذکور تسلیم نشده باشد یاتسلیم شده باشد ولی با آئین نامه مطابقت نداشته باشد، دفتر بین المللی مراتب را سریعاً وعیناً و بهصورت همزمان به متقاضی و اداره مبدأ ابلاغ خواهد کرد. ب - هرگاه اعلامیه قصد استفادهاز علامتی که قبلاً تسلیم نشده بود یانسخه اصلاح شده اعلامیه ای که قبلاً تسلیم شده بود ظرف مدت دو ماه مقرر در بند (الف) فوق توسط دفتر بین المللی دریافت شود، چنین تلقی خواهد شد که اعلامیه مذکور همزمان بااظهارنامه ثبت بین المللی توسط دفتر بین المللی دریافت شده است. ج - اگر نسخه اصلاح شده یا نسخه اصلی اعلامیه مبنی بر قصد استفاده از علامتدر یک کشور متعاهد عضو برای اظهارنامه ثبت بین المللی در مواردی که تسلیم اعلامیه فوق در آن کشور الزامی است ولی ظرف مدت دو ماه مقرر در بند (ب) توسط دفتر بین المللی دریافت شده باشد، چنین تلقی خواهد شد که اظهارنامه مذکور فاقد مراتبتعیین آن عضو متعاهد میباشد. دفتر بین المللی مراتب را عیناً و به صورت همزمان بهمتقاضی و اداره مبدأ ابلاغ خواهد کرد و سپس هرگونه هزینهای که جهت تعیین عضومتعاهد مذکور پرداخت شده است را مسترد خواهد کرد و اعلام خواهد کرد که مراتبتعیین آن عضو متعاهد تنها طبق ماده (24) این آئین نامه امکانپذیر خواهد بود به شرطیکه اعلامیه موردنظر به همراه درخواست تعیین ثانوی تسلیم گردد. 7 - (اظهارنامه بین المللی که به عنوان اظهارنامه بین المللی تلقی نمیشود) اگر اظهارنامه ثبت بین المللی مستقیماً توسط متقاضی به دفتر بین المللی تسلیم گرددو یا با مفاد مربوط بند (1) ماده (6) این آئین نامه مطابقت نداشته باشد، اظهارنامه مذکور بهعنوان اظهارنامه ثبت بین المللی تلقی نخواهد شد و عیناً به فرستنده آن برگردانده خواهدشد. ماده 12 - نقصهای مربوط به طبقه بندی کالاها یا خدمات 1 - (پیشنهاد طبقه بندی) الف - هرگاه دفتر بین المللی تشخیص دهد که الزامات بند (4) (الف) (13) ماده(9) این آئین نامه رعایت نشده اند، دفتر مذکور طبقه بندی و گروهبندی پیشنهادی خود راتنظیم خواهد کرد و آن را عیناً و به صورت همزمان به اداره مبدأ ابلاغ و به متقاضی اطلاعخواهد داد. ب - اعلام پیشنهاد طبقه بندی مبلغ را در صورت وجود و هرگونه هزینه ناشی ازطبقه بندی و گروهبندی پیشنهاد شده منعکس خواهد کرد. 2 - (نظریهای متفاوت با پیشنهاد) اداره مبدأ درخصوص طبقه بندی و گروهبندی پیشنهادشده نظر خود را ظرف سهماه از تاریخ ابلاغ پیشنهاد به دفتر بین المللی ارسال خواهد کرد. 3 - (یادآوری پیشنهاد) در صورتی که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اخطار موضوع بند (1) (الف)، اداره مبدأدرخصوص طبقه بندی و گروهبندی پیشنهاد شده نظر خود را ارسال ننماید، دفتر بین المللی طی نامهای خطاب به اداره مبدأ و متقاضی، مراتب پیشنهاد شده را یادآوریخواهد کرد. ارسال چنین نامهای بر مهلت سه ماه مقرر در بند (2) تأثیری نخواهد داشت. 4 - (استرداد پیشنهاد) در صورتی که ، با توجه به نظریه ارسالی طبق بند (2)، دفتر بین المللی پیشنهاد خودرا مسترد نماید، مراتب را عیناً به اداره مبدأ ابلاغ و همزمان با آن به متقاضی ابلاغ خواهدکرد. 5 - (تغییرات در پیشنهاد) در صورتی که باتوجه به نظریه ارسالی طبق بند (2)، دفتر بین المللی پیشنهاد خود راتغییر دهد، تغییرات به عمل آمده را عیناً و به صورت همزمان به متقاضی اطلاع و به ادارهمبدأ ابلاغ خواهد کرد و همچنین هرگونه تغییرات بوجودآمده در مبالغ مذکور در بند (1)(ب) را به آنها ابلاغ خواهد کرد. 6 - (تأیید پیشنهاد) در صورتی که علیرغم نظر اعلامی طبق بند (2) فوق، دفتر بین المللی پیشنهاد خودرا تأیید نماید، مراتب را عیناً و به صورت همزمان به اداره مبدأ و متقاضی ابلاغ خواهدکرد. 7 - (هزینه ها) الف - درصورتی که طبق بند (2) فوق هیچ گونه نظری به دفتر بین المللی ارسالنشده باشد، مبلغ پیشبینی شده در بند (1) (ب) ظرف مدت چهارماه از تاریخ اخطارمذکور در بند (1) (الف) قابل پرداخت خواهد بود. در صورت عدم پرداخت مبلغ مذکور،اظهارنامه ثبت بین المللی ترک شده تلقی خواهد شد و دفتر بین المللی مراتب را عیناً وبهصورت همزمان به اداره مبدأ ابلاغ و به متقاضی اطلاع خواهد داد. ب - اگر نظریهای طبق بند (2) فوق به دفتر بین المللی ارسال شده باشد، مبلغپیشنهاد شده در بند (1) (ب) ، یا در صورت لزوم بند (5)، ظرف مدت سه ماه از تاریخارسال تغییرات با تأییدیه پیشنهادی که حسب مورد طبق بندهای (5) یا (6) فوق توسطدفتر بین المللی انجام شده اند، قابل پرداخت خواهد بود. در صورت عدم پرداخت مبلغمذکور اظهارنامه ثبت بین المللی ترک شده تلقی خواهد شد و دفتر بین المللی مراتب راعیناً و بهصورت همزمان به اداره مبدأ و متقاضی ابلاغ خواهد کرد. ج - در صورتی که طبق بند (2) فوق نظریهای به دفتر بین المللی ارسال شده باشد،و اگر باتوجه به نظریه مذکور دفتر بین المللی طبق بند (4) فوق پیشنهاد خود را مستردنماید، مبلغ پیشبینی شده در بند (1) (ب) پرداخت نخواهد شد. 8 - (استرداد مبلغ پرداخت شده ) هرگاه، طبق بند (7)، اظهارنامه ثبت بین المللی ترک شده و مستردشده تلقی گردد،دفتر بین المللی هرگونه هزینه پرداخت شده درخصوص آن اظهارنامه را پس از کسر مبلغیبرابر نصف هزینه اولیه پیشبینی شده در بخشهای 1-1-1 ، 2-1-1 یا 3-1-1 فهرستهزینه ها را به عضوی که مبالغ مذکور را پرداخت نموده است برگشت خواهد داد. 9 - (طبقه بندی در تصدیق ثبت ) مشروط بر تطابق اظهارنامه ثبت بین المللی با سایر شرایط و آئین نامه مربوط،علامت موردنظر طبق طبقه بندی و گروهبندی که دفتر بین المللی آن را صحیح بداند به ثبت خواهد رسید. ماده 13 - نقصهای مربوط به نحوه درج کالاها و خدمات 1 - (ابلاغ نقصها توسط دفتر بین المللی به اداره مبدأ) در صورتی که دفتر بین المللی تشخیص دهد که هر یک از کالاها یا خدماتدراظهارنامه ثبت بین المللی به وسیله کلمهای منعکس شده است که به اندازهای گنگ وغیرقابل فهم است که نمیتوان آن را طبقه بندی نمود و یا از نظر زبان شناسی نامفهوم واشتباه است، مراتب را عیناً و به صورت همزمان به اداره مبدأ و متقاضی ابلاغ خواهد کردو در نامه ارسالی کلمه جایگزین آن را یا حتی حذف کلمه مزبور را پیشنهاد خواهد کرد. 2 - (مدت رفع نقص) الف - اداره مبدأ ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ اخطاریه مذکور در بند (1) فوقمیتواند پیشنهادات خود برای رفع نقصها را ارائه نماید. ب - در صورتی که هیچ پیشنهادی درخصوص اصلاح نقصها که از نظر دفتر بین المللی قابل قبول باشد ظرف مهلت مقرره در بند (الف) فوق تسلیم نشده باشد، دفتر بین المللی همان کلمهای که در اظهارنامه ثبت بین المللی قید شده است را در تصدیق ثبت بین المللی قید خواهد کرد مشروط بر اینکه اداره مبدأ طبقهای که کلمه مذکور مشمول آنمیشود را تعیین نموده باشد، در تصدیق ثبت عبارتی مبنی بر اینکه بهنظر دفتر بین المللی ،کلمه موردنظر به اندازهای گنگ و غیرقابل فهم است که نمیتوان آن را طبقه بندی نموده یاحسب مورد از نظر زبان شناسی نامفهوم و اشتباه است درج خواهد کرد. هرگاه توسط ادارهمبدأ طبقهای تعیین نشده باشد، دفتر بین المللی کلمه مذکور را به اعتبار مقام و سمت خودحذف خواهد کرد و مراتب را عیناً و به صورت همزمان به اداره مبدأ و متقاضی ابلاغخواهد کرد. فصل سوم - ثبت بین المللی ماده 14 - ثبت علامت در دفاتر ثبت بین المللی 1 - (ثبت علامت در دفاتر ثبت بین المللی ) هرگاه دفتر بین المللی تشخیص دهد که اظهارنامه ثبت بین المللی آئیننامه و شرایطمربوط را رعایت کردهاست، علامت مورد نظر را در دفاتر ثبت بین المللی ثبت خواهدکرد،ادارات کشورهای متعاهد تعیین شده را در مورد ثبت بین المللی مطلع خواهدکرد، مراتبرا به اداره مبداء عیناً اطلاع خواهدداد و گواهینامه مربوطه را به مالک ارسال خواهدکرد.هرگاه اداره مبداء مایل باشد و دفتر بین المللی را مطلع کردهباشد، گواهی نامه ثبت از طریقاداره مبداء برای مالک فرستاده خواهدشد. 2 - (محتویات تصدیق ثبت ) ثبت بین المللی حاوی مطالب زیر خواهدبود: (1) کلیه داده های مندرج در اظهارنامه ثبت بین المللی ، به استثناء هرگونه حق تقدمادعا شده طبق بند (4) (الف) (4) ماده (9) اگر تاریخ تقاضای اظهارنامه مقدم بیش از 6 ماهقبل از تاریخ ثبت بین المللی باشد، (2) - تاریخ ثبت بین المللی ، (3) - شماره ثبت بین المللی ، (4) - هرگاه علامت را بتوان طبق طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم،طبقه بندی نمود، مگر اینکه اظهارنامه ثبت بین المللی حاوی اعلامیه ای باشد مبنی براینکه متقاضی مایل است علامت مورد نظر به عنوان علامتی با حروف استاندارد تلقیشود، نشانهای طبقه بندی طبق طبقه بندی مذکور وفق تصمیم دفتر بین المللی ، (5) - عبارتی درخصوص هر عضو متعاهد تعیین شده مبنی بر اینکه آیا کشور عضومذکور یک عضو تعیین شده طبق مفاد موافقتنامه است یا یک عضو تعیین شده طبقپروتکل میباشد. ماده 15 - تاریخ ثبت بین المللی 1 - (نقصهای مؤثر بر تاریخ ثبت بین المللی ) هرگاه اظهارنامه ثبت بین المللی که توسط دفتر بین المللی دریافت شده است حاویکلیه نکات زیر نباشد: (1) - اطلاعات لازم برای شناسائی هویت متقاضی که برای تماس با او و درصورتی که نمایندهای داشتهباشد با نماینده او تعیین شده و کافی باشند، (2) - کشورهای عضو متعاهد که تعیین شده اند، (3) - نمونهای از علامت، (4) - کالا یا خدماتی که علامت مورد نظر برای آنها ثبت میشود، تصدیق ثبت بین المللی حاوی تاریخی خواهدبود که در آن تاریخ آخرین نکته یاجزئی که کسری بوده به دفتر بین المللی تسلیم شده است، مشروط بر اینکه ، هرگاه آخرینمورد مزبور ظرف مدت دو ماه پیشبینی شده در بند (4) ماده (3) موافقتنامه و در بند (4)ماده (3) پروتکل توسط دفتر بین المللی دریافت شده باشد، تصدیق ثبت بین المللی حاویتاریخ دریافت اظهارنامه ثبت بین المللی ناقص توسط اداره مبداء یا طبق بند (1) ماده (11)این آئیننامه دریافت شده از سوی اداره مبداء تلقی میشود، خواهد بود. 2 - (تاریخ ثبت بین المللی در سایر موارد) در سایر موارد، تصدیق ثبت بین المللی حاوی تاریخی خواهدبود که طبق بند (3)ماده (4) موافقتنامه و بند (3) ماده (4) پروتکل تعیین میشود. فصل چهارم - شرائط و مقتضیات حاکم در کشورهای متعاهد مؤثر بر ثبت بین المللی ماده 16 - مهلت اعلام مردودیت در صورت وصول اعتراض 1- (اطلاعات مربوط به اعتراض احتمالی) الف - هرگاه طبق جمله اول بند (2) (ب) و (ج) ماده (5) پروتکل اعلامیه ایتوسط یک عضو متعاهد صادر گردید، هرگاه مشخص گردید که درخصوص یک ثبت بین المللی تعیین کننده آن عضو متعاهد به دلیل رد حمایت ناشی از اعتراض که ظرفمدت 18 ماه ه مندرج در بند (2) (ب) ماده (5) پروتکل باید به دفتر بین المللی ابلاغ گرددمهلت اعتراض خیلی دیرتر منقضی خواهدشد، اداره آن کشور عضو متعهد شماره و ناممالک ثبت بین المللی را به دفتر بین المللی اطلاع خواهدداد. ب - هرگاه در زمان ابلاغ اطلاعات مندرج در (الف) فوق، تاریخ آغاز و خاتمهمدت اعتراض معلوم باشند، تاریخهای مذکور در اخطار قید میشوند. در صورتیکه تاریخهای مذکور هنوز در آن زمان معلوم نباشند، حداکثر همزمان با ابلاغ رد حمایتموقت ناشی از اعتراض به دفتر بین المللی ابلاغ خواهدشد. ج - هرگاه جزء (الف) صادق باشد و اداره مذکور در آن، قبل از انقضاء مدت 18ماه پیشبینی شده در همان بند، به دفتر بین المللی اطلاع دادهباشد که مهلت تسلیم هرگونهاعتراض ظرف 30 روز قبل از انقضاء مدت 18 ماه منقضی میگردد و امکان دارد که ظرفمدت 30 روز اعتراضی وارد شود، مراتب رد براساس اعتراضی که ظرف مدت 30 روزتسلیم شده است ممکن است ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، به دفتر بین المللی اطلاع داده شود. 2- (ثبت و ارسال اطلاعات) دفتر بین المللی اطلاعاتی که طبق بند (1) فوق دریافت کردهاست را در دفاتر ثبت بین المللی ثبت خواهد کرد و آنها را برای مالک ارسال خواهدکرد. ماده 17 - رد موقت درخواست و اعلام اعطاء حمایت 1- (ابلاغ مردودیت موقت اظهارنامه) الف - اخطار رد موقت ممکن است متشکل باشد از اعلامیه ای حاوی دلایل ومستنداتی که براساس آنها اداره صادر کننده اخطار، تشخیص میدهد که در آن عضومتعاهد حمایت قابل اعطاء نیست (رد موقت با استفاده از اعتبار سمت و مقام خود) یاممکن است متشکل باشد از اعلامیه ای مبنی بر اینکه به دلیل وصول اعتراض، در آنکشور عضو متعاهد حمایت قابل اعطاء نیست (رد موقت ناشی از اعتراض) یا ممکن استحاوی هر دو اعلامیه ها باشد. ب - اخطار رد موقت حمایت به یک ثبت بین المللی مربوط خواهدبود و توسطادارهای که آنرا صادر مینماید تاریخگذاری و امضاء خواهدشد. 2 - (محتوای اخطار رد) اخطار رد موقت حاوی نکات زیر خواهدبود: (1) - ادارهای که اخطار را تنظیم و صادر کردهاست. (2) - شماره ثبت بین المللی ، ترجیحاً همراه با سایر نکاتی که با کمک آنها هویتثبت بین المللی قابل تأئید باشند از قبیل عناصر شفاهی علامت یا اظهارنامه مبداء یاتصدیق ثبت مبداء. (3) - حذف شده است. (4) - کلیه دلایل و مستندات رد موقت با اشاره به مواد اساسی قوانین مربوط. (5) - هرگاه دلیل رد موقت یک اظهارنامه علامتی باشد که طی یک اظهارنامه مقدمتسلیم یا ثبت شده است و علامت موضوع اظهارنامه ثبت بین المللی ظاهراً با آن علامتدر تعارض باشد، تاریخ و شماره تسلیم، تاریخ حق تقدم (اگر داشتهباشد) شماره و تاریخثبت (در صورت موجود بودن)، نام ونشانی مالک و نمونهای از علامت قبلی به همراهفهرست کلیه کالاها و خدمات موضوع اظهارنامه یا تصدیق آن علامت. (چنین مستفادمیشود که فهرست مذکور به زبانی خواهد بود که اظهارنامه تسلیم یا تصدیق ثبت به آنزبان تنظیم شده است.) (6) - این نکته که دلایل و مستندات رد موقت بر کلیه کالاها یا خدمات تاثیرمیگذارد یا ذکر فهرست کالاها و خدماتی که تحت تاثیر رد موقت قرار میگیرند یانمیگیرند. (7) - مهلت تسلیم اعتراض یا تجدید نظرخواهی از رد موقت براساس اعتبارسمت و مقام یا رد موقت ناشی از وصول اعتراض، برحسب مورد، یا تسلیم پاسخ مربوطکه تحت شرائط حاکم مهلتی معقول خواهدبود، و ترجیحاً تاریخ خاتمه مهلت مذکور،مقامی که تجدیدنظرخواهی، پاسخ یا اعتراض به آن تسلیم خواهدشد، با ذکر این مطلبکه ، هرگاه لازم باشد، درخواست تجدیدنظرخواهی یا اعتراض مذکور باید از طریقنمایندهای تسلیم شود که نشانی او در حیطه قلمرو عضو متعاهدی است که اداره آن کشورعضو مراتب رد را اعلام نمودهاست، 3- (سایر الزامات مربوط به اخطار رد موقت ناشی از اعتراض) هرگاه رد موقت حمایت براساس اعتراض وارده یا براساس یک اعتراض وارده وهمچنین سایر دلایل صورت گرفته باشد، اخطار مربوط علاوه بر رعایت الزامات اشارهشده در بند (2)، دلایل رد درخواست و همچنین نام و نشانی معترض را منعکس خواهدکرد؛ با این حال، با وجود بند (2) (5)، اداره صادرکننده و ارسال کننده اخطار رد، هرگاهاعتراض براساس علامتی باشد که قبلاً طی اظهارنامهای تسلیم و یا ثبت شده است، بایدفهرست کالاها و خدماتی که اعتراض بر پایه آنها تسلیم شده است را نیز اعلام نماید وعلاوه بر آن، فهرست کامل کلیه کالاها و خدمات اظهارنامه یا تصدیق ثبت قبلی را نیزاعلام خواهد کرد، البته فهرستهای مذکور به همان زبانی خواهد بود که اظهارنامه یا تصدیقثبت قبلی به آن زبان تنظیم و صادر شده اند. 4 - (ثبت ؛ ارسال نسخه های اخطارها) دفتر بین المللی مردودیت اظهارنامه به همراه داده های مندرج در اخطار رد را دردفتر ثبت بین المللی ثبت خواهد کرد و تاریخ ارسال اخطار به دفتر بین المللی یا تاریخی که طبق بند (1) (د) ماده (18) این آئین نامه تاریخ ارسال به دفتر بین المللی تلقی میگردد رانیز درج خواهد کرد و اگر اداره مبداء به دفتر بین المللی اعلام کرده باشد که مایل استچنین نسخه هائی را دریافت کند، آن نسخه ها را برای اداره مبداء و به صورت همزمان آنهارا برای مالک نیز ارسال خواهد کرد. 5 - (تأیید یا استرداد رد موقت) الف - ادارهای که به دفتر بین المللی اخطار رد موقت را ارسال کرده است، به محضاینکه تشریفات مربوط به حمایت از علامت در آن اداره تکمیل شوند، به دفتر بین المللی اظهاریهای خواهد فرستاد که در آن یکی از موارد زیر منعکس خواهد شد: (1) - این که حمایت از آن علامت برای کلیه کالاها و خدمات در آن کشور عضومتعاهد رد میشود. (2) - این که از آن علامت برای کلیه کالاها و خدمات مورد تقاضا در آن کشور عضومتعاهد حمایت میشود. (3) - کالاها و خدماتی که برای آنها علامت در آن کشور عضو متعاهد حمایتمیشود. ب - هرگاه پس از ارسال اظهاریه طبق بند (الف) تصمیمگیری حمایت از علامت راتحت تأثیر قرار دهد، اداره، تا حدی که از آن تصمیم آگاه است، اظهاریه دیگری برای دفتر بین المللی ارسال خواهد کرد و کالاها و خدماتی را که برای آنها علامت در آن کشور عضومتعاهد حمایت میشود ذکر خواهد کرد. ج - دفتر بین المللی تمامی اظهاریه های مندرج در جزءهای (الف) یا (ب) فوق رادر دفاتر بین المللی ثبت خواهد کرد و نسخهای از آن را برای مالک خواهد فرستاد. د - اداره آن کشور عضو متعاهد میتواند در اعلامیه ای به دبیرکل اطلاع دهد که طبق قوانین آن کشور عضو متعاهد: (1) - هرگونه رد موقت که به دفتر بین المللی ابلاغ شده است باید توسط آن ادارهمجدداً بررسی شود اعم از این که بررسی مجدد را درخواست کرده باشد یا خیر، (2) - تصمیم اتخاذ شده در نتیجه بررسی مجدد فوق را میتوان مجدداً بررسی کردیا علیه آن به آن اداره اعتراض نمود. هرگاه این اعلامیه صادق باشد و اداره در وضعیتی نباشد که تصمیم مزبور رامستقیماً به مالک ثبت بین المللی ابلاغ نماید، اداره، علیرغم این که ممکن است تشریفاتلازم در آن اداره درارتباط با حمایت از علامت تکمیل نشده باشد، اظهاریه مندرج در(الف) را بلافاصله پس از اخذ آن تصمیم برای دفتر بین المللی ارسال خواهد کرد. هرتصمیم دیگر که حمایت از علامت را تحت تأثیر قرار دهد طبق جزء (ب) به دفتر بین المللی ارسال خواهد شد. هـ - اداره کشور متعاهد میتواند طی اعلامیه ای، به دبیرکل اطلاع دهد که طبققوانین آن کشور متعاهد، هر رد موقت که براساس اعتبار سمت و مقام صادر شده استمجدداً قابل بررسی نیست. هرگاه این اعلامیه صادق باشد، هرگونه اخطار رد موقتبراساس اعتبار سمت و مقام توسط آن اداره به گونهای تلقی خواهد شد که حاویاظهاریهای طبق جزء (الف) (1) یا (2) است. 6 - (اعلام اعطاء حمایت) الف - ادارهای که اخطار رد موقت را صادر نکرده است، ظرف مهلت پیشبینیشده در بند (2) ماده (5) موافقتنامه یا بند (2) (الف) یا (ب) ماده (5) پروتکل، هر یک ازموارد زیر را به دفتر بین المللی ارسال خواهد کرد: (1) - اعلامیه ای مبنی بر این که کلیه تشریفات لازم در آن اداره تکمیل شده و پایانیافته است و اداره مذکور تصمیم گرفته است حمایت از علامت موضوع تصدیق ثبت بین المللی را اعطاء نماید؛ (2) - اعلامیه ای مبنی بر این که به اعتبار مقام و سمت آن اداره بررسیهای لازمانجام شده و پایان یافتهاند و هیچ دلیلی برای رد تقاضا دیده نشده است ولی حمایت ازعلامت هنوز مشمول اعتراض احتمالی توسط عضو ثالث میباشد و تاریخ انقضاء مهلتاعتراض نیز باید منعکس گردد. (3) - هرگاه اعلامیه ای طبق بند (2) فوق ارسال شده باشد، اعلامیه دیگری مبنی براینکه مهلت اعتراض پایان یافته است و هیچگونه اعتراضی تسلیم نشده است و در نتیجهآن اداره تصمیم گرفته است که حمایت از علامت موضوع تصدیق ثبت بین المللی را اعطاءنماید. ب - دفتر بین المللی هرگونه اعلامیه ایرا که وفق جزء(الف) فوق دریافتکردهاستدر دفاتر ثبت بین المللی ثبت خواهد کرد و نسخهای از آن را به مالک ارسال خواهد کرد. ماده 18 - اخطارهای ناقص مبنی بر رد موقت 1 - (عضو متعاهدی که طبق موافقتنامه تعیین شده است.) الف - اخطار رد موقت یک اظهارنامه بین المللی صادره توسط اداره یک عضومتعاهد که طبق موافقتنامه تعیین شده است، در موارد زیر توسط دفتر بین المللی به منزلهاخطار رد تقاضا تلقی نخواهد شد: (1) - اخطار فوق شماره ثبت بین المللی مربوطه را منعکس نکند، مگر این که سایرمطالب مندرج در اخطار شناسائی ثبت بین المللی که در رد موقت براساس آن انجام شده است را میسر سازند، (2) - دلایل و مستندات رد تقاضا را منعکس نکند، (3) - بسیار دیرتر از موعد به دفتر بین المللی ارسال شده باشد، یعنی اگر پس ازانقضاء یک سال از تاریخ ثبت بین المللی یا پس از تاریخ ثبت مراتب تعیین یک کشور پساز این که ثبت بین المللی صورت گرفته است ارسال شده باشد، به این معنی که تاریخمذکور همان تاریخ ارسال اعلامیه ثبت بین المللی یا مراتب تعیین یک کشور عضو پس ازانجام ثبت بین المللی ، میباشد. ب - هرگاه جزء (الف) فوق صادق باشد، با وجود این، دفتر بین المللی نسخهای ازاخطار را به مالک ارسال خواهد کرد و مالک و همچنین اداره ارسال کننده اخطار را بهصورت همزمان مطلع خواهد کرد که اخطار رد موقت ارسالی توسط دفتر بین المللی بهعنوان یک اخطار رد تلقی نمیشود و دلایل آن را نیز ذکر خواهد کرد. ج - اگر اخطار رد : (1) - از طرف اداره ارسال کننده آن امضاء نشده باشد و یا به هر طریق دیگر مفادماده (2) یا الزامات بند (2) ماده (6) این آئین نامه را رعایت نکرده باشد. (2) - مشخصات علامتی که با علامت موضوع تصدیق ثبت بین المللی در تعارضاست را در صورت امکان منعکس نکند. (بند (3) و بند (2) (5) ماده (17) این آئین نامه) (3) - مفاد بند (2) (6) ماده (17) این آئین نامه را رعایت نکند. (4) - مفاد بند (2) (7) ماده (17) این آئیننامه را رعایت نکند، یا (5) - (حذف شده است) (6) - نام نشانی معترض و فهرست کالاها و خدماتی که اعتراض بر پایه آنها تسلیمشده است را درصورت امکان منعکس نکند (بند «3» ماده «17» این آئیننامه). با این وجود، به استثناء مواردی که بند (د) صادق است، دفتر بین المللی رد موقترا در دفاتر ثبت ی بین المللی ثبت خواهدکرد. دفتر بین المللی از ادارهای که مراتب رد را ارسال نمودهاست دعوت خواهدکرد تا ظرف مدت دو ماه از تاریخ دعوت مذکور نسبتبه اصلاح اخطار خود اقدام نماید و نسخهای از اخطار رد ناقص را برای مالک و همچنیننسخهای از دعوتنامه مذکور را برای اداره مربوط ارسال خواهدکرد. د - اگر اخطار مفاد بند (2) (7) ماده (17) این آئیننامه را رعایت نکردهباشد،مراتب رد موقت در دفاتر ثبت ی بین المللی ثبت نخواهدشد. با اینحال، اگر اخطار اصلاحشده ای ظرف مهلت مقرر در جزء (ج) ارسال گردد، به منظور رعایت ماده (5) موافقتنامه،تاریخ ارسال اخطار اصلاح شده همان تاریخ ارسال اخطار ناقص تلقی خواهدشد. اگراخطار اصلاح نشود، اخطار مذکور به عنوان اخطار رد موقت تلقی نخواهدشد. دراینصورت، دفتر بین المللی به اداره صادرکننده اخطار و همزمان با آن به مالک اعلامخواهد کرد که اخطار مزبور را به عنوان اخطار رد موقت به رسمیت نمیشناسد و دلایلآنرا نیز ذکر خواهدکرد. هـ - هر اخطار اصلاح شده ، هرگاه قوانین حاکم اجازه دهد، مهلت جدیدی برایتسلیم اعتراض یا تجدید نظرخواهی از رد موقت براساس اعتبار سمت ومقام یا رد موقتناشی از وصول اعتراض، برحسب مورد، یا تسلیم پاسخ به اعتراض مربوط که تحتشرائط حاکم مهلتی معقول خواهدبود و همچنین تاریخ خاتمه مهلت مذکور را منعکسخواهدکرد. و - دفتر بین المللی نسخهای از هر اخطار اصلاح شده را برای مالک ارسالخواهدکرد. 2- (عضو متعاهد که طبق مفاد پروتکل تعیین شده است) الف - بند (1) درخصوص اخطار رد موقت تقاضا در مورد اداره عضو متعاهدی که طبق مفاد پروتکل تعیین شده است نیز صادق میباشد و این مطلب به آن معنی است که مهلت پیشبینی شده در بند (1) (الف) (3) همان مهلت پیشبینی شده در بند (2)(الف)،(ب)یا (ج)(2) ماده (5) پروتکل میباشد. ب) برای تشخیص اینکه آیا مهلت مقررشده که قبل از انقضاء آن اداره عضو متعاهدباید اطلاعات مشروحه در بند (2)(ج) (1) ماده (5) پروتکل را در اختیار دفتر بین المللی قراردهد رعایت شده است یا خیر، بند(1)(الف) در اینجا صادق خواهدبود. چنانچهاطلاعات مذکور پس از انقضاء مهلت مزبور در اختیار دفتر بین المللی قرار گرفتهباشد،چنین تلقی خواهدشد که اطلاعات مذکور هیچگاه به دفتر بین المللی تحویل نشده اند ودفتر بین المللی مراتب را به اطلاع اداره مربوطه خواهدرساند. ج) هرگاه بدون رعایت الزامات بند(2) (ج)(1) ماده (5) پروتکل اخطار رد موقتوفق بند (2) (ج)(2) ماده (5) پروتکل تنظیم و صادر شده باشد، اخطار مذکور به عنوانیک اخطار رد تقاضا شناختهنخواهدشد. با این حال، در اینگونه موارد، دفتر بین المللی نسخهای از اخطار را برای مالک ارسال خواهدکرد و همزمان با آن به اداره صادر کنندهاخطار و همچنین مالک اطلاع خواهدداد که اخطار رد مذکور به عنوان یک اخطار رد تقاضاشناختهنمیشود و دلایل آنرا نیز ذکر خواهدکرد. ماده 19- ابطال در کشورهای عضو متعاهد تعیینشده 1- (محتویات اخطار ابطال) هرگاه اعتبار یک ثبت بین المللی در یک کشور عضو متعاهد تعیین شده طبق بند(6)ماده (5) موافقتنامه یا بند (6) ماده (5) پروتکل رفع اثر و باطل شود و مراتب ابطال و رفعاثر غیرقابل اعتراض یا تجدیدنظر خواهی باشد، اداره کشور عضو متعاهد که مقامصلاحیتدار آن ابطال را اعلام نمودهاست مراتب را عیناً به دفتر بین المللی اطلاعخواهدداد. اطلاعیه مزبور حاوی مطالب زیر خواهد بود: (1) - مقامی که ابطال را اعلام نمودهاست. (2) - این مطلب که ابطال غیرقابل اعتراض یا تجدیدنظر خواهیاست. (3) - شماره ثبت بین المللی (4) - نام مالک (5) - اگر «ابطال» کلیه کالاها و خدمات را شامل نشود، آن دسته از کالاها و خدماتیکه ابطال آنها اعلام شده یا آن دسته از کالاها و خدماتی که ابطال آنها اعلام نشده است، و (6) - تاریخ اعلام ابطال و در صورت امکان تاریخ اجرای آن. 2- (ثبت ابطال و اطلاع دادن به اداره مبداء و مالک) دفتر بین المللی ابطال ثبت به همراه داده های مشروحه در اعلامیه ابطال را در دفاترثبت بین المللی ثبت خواهدکرد و مراتب را عیناً به مالک و در صورتیکه اداره مبداء اعلامکرده باشد که مایل است تاریخ ثبت ابطال را نیز دریافت کند، همزمان به اداره مبداء نیزاطلاع خواهدداد. ماده 20- محدودیت حق تصرف مالک ثبت 1- (ارسال اطلاعات) الف - مالک یک ثبت بین المللی یا اداره کشور عضو متعاهد مالک به دفتر بین المللی اطلاع خواهدداد که حقوق تصرف مالک نسبت به ثبت بین المللی محدودگردیدهاست و در صورت اقتضا اعضای متعاهد مربوط به محدودیت را منعکسخواهدکرد. ب - اداره هر کشور عضو متعاهد تعیینشده ممکن است به دفتر بین المللی اطلاع دهد که حقوق تصرف مالک نسبت به ثبت بین المللی به حیطه قلمرو آن عضومتعاهد محدود گردیدهاست. ج - اطلاعات ارائه شده طبق جزءهای (الف) و (ب)، متشکل خواهدبود ازخلاصهای از مطالب اصلی و مهم مربوط به محدودیت فوق. 2- (حذف بخشی از یا تمامی محدودیت فوق) هرگاه دفتر بین المللی از محدودیتی درخصوص حقوق تصرف مالک ثبت طبق بند(1) فوق مطلع شده باشد، در صورتیکه بخشی از یا تمامی محدودیت مذکور حذف گردد،اداره کشور عضوی که اطلاعات مربوطه را در اختیار دفتر بین المللی قرار داده است،مراتب حذف مذکور را نیز به دفتر بین المللی اطلاع خواهدداد. 3- (ثبت ) دفتر بین المللی اطلاعات ابلاغ شده طبق بندهای (1) و (2) فوق را در دفاتر ثبت ی بهثبت خواهد رساند و مراتب را عیناً به مالک، به اعضاء متعاهد مربوط و هرگاه اطلاعاتلازم توسط ادارهای ارائه شده باشند به آن اداره نیز اطلاع خواهدداد. ماده 20 مکرر - واگذاری حق اجازه استفاده 1- (درخواست ثبت اجازه استفاده) الف - درخواست ثبت اجازه استفاده روی فرم رسمی مخصوص توسط مالک، یااگر اداره قبول کند توسط اداره عضو متعاهد مالک یا اداره کشور عضو متعاهدی که اجازهاستفاده در آن کشور واگذار میشود، به دفتر بین المللی تسلیم خواهدشد. ب - درخواست مذکور حاوی مطالب زیر خواهدبود. (1) - شماره ثبت بین المللی (2) - نام مالک (3) - نام و نشانی گیرنده اجازه استفاده که طبق دستورالعملهای اداری ذکر میشود (4) - اعضای متعاهد تعیین شده که اجازه استفاده در آن کشورها واگذار میشود (5) - این نکته که اجازه استفاده برای کلیه کالاها و خدمات مندرج در ثبت بین المللی اعطا میشود یا فقط کالاها و خدماتی که اجازه استفاده برای آنها اعطا میشودکه طبق طبقات مناسب طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات گروهبندی میشوند. ج - درخواست فوق موارد زیر را نیز منعکس خواهدکرد: (1) - هرگاه گیرنده اجازه استفاده شخصیت حقیقی باشد، نام کشوری که او تبعه آناست. (2) - هرگاه گیرنده اجازه استفاده شخصی حقوقی باشد، ماهیت حقوقیشخصیت حقوقی مذکور و کشور آن و در صورت لزوم، مشخصات منطقهای (استان،شهرستان، ایالت یا غیره) که تحت قوانین آن منطقه این شخصیت حقوقی تأسیسشده است. (3) - این نکته که اجازه استفاده فقط بخشی از قلمرو یک عضو خاص متعاهدتعیین شده را در بر میگیرد. (4) - هرگاه گیرنده اجازه استفاده نمایندهای داشتهباشد، نام و نشانی نماینده طبقدستورالعملهای اداری. (5) - هرگاه اجازه استفاده انحصاری باشد، این قضیه نیز قید خواهدشد. (6) - در صورت امکان، مدت اجازه استفاده. د - درخواست فوق توسط مالک یا ادارهای که به وسیله آن درخواست مذکورتسلیم شده است امضاء خواهدشد. 2- (درخواست ناقص) الف - اگر درخواست ثبت اجازه استفاده شرائط بند (1)(الف)(ب)و (د) رارعایت نکردهباشد، دفتر بین المللی مراتب را به مالک و اگر درخواست توسط اداره تسلیمشده باشد به آن اداره اطلاع خواهدداد. ب - در صورتیکه نقصها ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اخطار رفع نقص فوق که توسط دفتر بین المللی ارسال شده است رفع نشود، درخواست مذکور ترک شده تلقیخواهدشد و دفتر بین المللی مراتب را به صورت همزمان به مالک و اگر درخواست توسطادارهای تسلیم شده باشد، به آن اداره نیز ابلاغ خواهدکرد و هرگونه هزینه پرداخت شده راپس از کسر مبلغی برابر نصف مبلغ اصلی پیشبینی شده در بخش 7 فهرست هزینه ها بهعضوی که آنرا پرداخت نموده است مسترد خواهدکرد. 3- (ثبت و ابلاغ) هرگاه درخواست ثبت اجازه استفاده شرائط بند (1)(الف)(ب)و (د) را رعایت کردهباشد، دفتر بین المللی اجازه استفاده و همچنین اطلاعات مندرج در درخواست را دردفاتر ثبت ی بین المللی به ثبت خواهد رساند و مراتب را عیناً به ادارات کشورهای عضومتعاهد تعیین شده که در آنها اجازه استفاده اعطا شده است ابلاغ خواهدکرد و همزمان باآن به مالک و اگر درخواست توسط ادارهای تسلیم شده باشد به آن اداره اطلاع خواهدداد. 4- (اصلاح یا ابطال ثبت اجازه استفاده) بندهای (1)الی (3) در مورد درخواست اصلاح یا ابطال ثبت اجازه استفاده دراینجا با انجام اصلاحات لازم صادق خواهندبود. 5- (اعلامیه ای مبنی بر اینکه ثبت یک اجازه استفاده معین هیچ تأثیری ندارد) الف - اداره یک کشور عضو متعاهد تعیین شده که توسط دفتر بین المللی از ثبت اجازه استفاده در آن کشور مطلع شده است میتواند اعلام نماید که ثبت اجازه استفاده درآن کشور فاقد اعتبار است و هیچ تأثیری ندارد. ب - اعلامیه مشروحه در جزء (الف) فوق حاوی مطالب زیر خواهدبود: (1) - دلایلی که براساس آنها ثبت اجازه استفاده فاقد اعتبار است و هیچ تأثیریندارد. (2) - هرگاه اعلامیه فوق بر کلیه کالاها و خدمات که اجازه استفاده به آنها مربوطمیشود مؤثر نباشد، آن دسته از کالاها و خدمات که تحت تأثیر اعلامیه قرار میگیرند و آندسته از کالاها و خدمات که تحت تأثیر قرار نمیگیرند. (3) - مواد اساسی قانونی مربوط به آن اگر وجود داشته باشد و (4) - اینکه آیا اعلامیه مذکور میتواند مشمول تجدیدنظرخواهی یا بررسی مجددبشود یا خیر ج - اعلامیه مندرج در جزء (الف) قبل از خاتمه مدت 18 ماه از تاریخی که در آنتاریخ اعلامیه مندرج در بند (3) به اداره مربوط ارسال گردیدهاست برای دفتر بین المللی ارسال خواهدشد و د - دفتر بین المللی هرگونه اعلامیه صادره طبق جزء (ج) را در دفاتر ثبت ی بین المللی به ثبت خواهدرساند و مراتب را عیناً به عضوی که (مالک یا اداره) درخواست ثبت اجازهاستفاده را تسلیم نموده ابلاغ خواهدکرد. هـ - هرگونه تصمیم نهائی و قطعی مربوط به اعلامیه صادره طبق جزء (ج) به دفتر بین المللی ابلاغ خواهدشد و دفتر مذکور آنرا در دفاتر ثبت ی بین المللی به ثبت خواهدرساند و آنرا عیناً به عضوی که (مالک یا اداره) درخواست ثبت اجازه استفاده را تسلیمنموده ابلاغ خواهدکرد. 6- (اعلامیه ای مبنی بر اینکه یک اجازه استفاده ثبت شده در دفاتر ثبت ی بین المللی در مورد یک کشور متعاهد هیچ تأثیری ندارد) الف - اداره یک کشور عضو متعاهد که قوانین آن ثبت اجازه استفاده از علائمتجارتی را مقرر نمیکند میتواند به دبیرکل اعلام کند که ثبت اجازه استفاده در دفاتر ثبت ی بین المللی در مورد آن عضو متعاهد هیچ تأثیری ندارد و فاقد اعتبار است. ب - اداره یک کشور عضو متعاهد که قوانین آن ثبت اجازه استفاده از علائمتجارتی را مقرر میکند میتواند قبل از تاریخ لازمالاجراشدن این ماده از این آئیننامه یاقبل از تاریخی که در آن تاریخ عضو متعاهد مکلف به رعایت موافقتنامه یا پروتکل شود، بهدبیرکل اطلاع دهد که ثبت اجازه استفاده در دفاتر ثبت ی بین المللی در آن کشور عضومتعاهد هیچ تأثیری ندارد و فاقد اعتبار است. این اعلامیه را میتوان در هر زمان در صورتتمایل مسترد نمود. ماده 21 - جایگزین کردن یک ثبت ملی یا منطقهای با یک ثبت بین المللی 1 - (ابلاغ) هرگاه وفق بند (2) ماده (4) مکرر موافقتنامه یا بند (2) ماده (4) مکرر پروتکل،اداره یک کشور عضو متعاهد تعیین شده ، بنا بر درخواستی که مستقیماً توسط مالک بهاداره مذکور تسلیم شده است، در دفاتر خود مطالبی دال بر این که یک ثبت بین المللی جایگزین یک ثبت ملی یا منطقهای شده است را ذکر کرده باشد، اداره مذکور مراتب راعیناً به دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد. اطلاعیه مربوطه حاوی مطالب زیر خواهد بود: (1) - شماره ثبت بین المللی مربوط، (2) - هرگاه جایگزینی فقط شامل یک یا چند کالا یا خدمات منظور شده درتصدیق ثبت بین المللی باشد، کالاها یا خدمات مزبور، (3) - شماره و تاریخ تقاضا، شماره و تاریخ ثبت و تاریخ حق تقدم ثبت ملی یامنطقهای (اگر داشته باشد) که ثبت بین المللی جایگزین آن شده است، 2 - (ثبت ) دفتر بین المللی موارد ابلاغ شده در بند (1) را در دفاتر ثبت ی بین المللی وارد خواهدکرد و مراتب را عیناً به مالک اطلاع خواهد داد. ماده 22 - ختم اعتبار اظهارنامه ثبت مبداء، ختم اعتبار ثبت ناشی از اظهارنامه مبداء، یا ختم اعتبار ثبت مبداء 1 - (ابلاغیه مربوط به ختم اعتبار اظهارنامه ثبت مبداء، ختم اعتبار ثبت ناشی ازاظهارنامه مبداء یا ختم اعتبار ثبت مبداء): الف - هرگاه بندهای (3) و (4) ماده (6) موافقتنامه یا بندهای (3) و (4) ماده (6)پروتکل یا هر دو آنها صادق باشند، اداره مبداء مراتب را عیناً به دفتر بین المللی اطلاع دادهو موارد زیر را ذکر خواهد کرد: (1) - شماره ثبت بین المللی (2) - نام مالک (3) - مطالب و تصمیماتی که ثبت مبداء را تحت تأثیر قرار میدهند یا هرگاه آنثبت بین المللی براساس یک اظهارنامه ثبت مبداء باشد که منتهی به ثبت نشده است،مطالب و تصمیماتی که اظهارنامه ثبت مبداء را تحت تأثیر قرار میدهند و هرگاه ثبت بین المللی براساس یک اظهارنامه مبداء باشد که منتهی به ثبت شده است، مطالب وتصمیماتی که آن ثبت را تحت تأثیر قرار میدهند و تاریخ قابلیت اجرای مطالب وتصمیمات مذکور، و (4) - هرگاه مطالب و تصمیمات فوق ثبت بین المللی را فقط درخصوص برخی ازکالاها یا خدمات تحت تأثیر قرار میدهند، آن دسته از کالاها یا خدمات که تحت تأثیرمطالب و تصمیمات فوق قرار گرفتهاند یا آن دسته از کالاها یا خدمات که تحت تأثیرمطالب و تصمیمات فوق قرار نگرفتهاند. ب - هرگاه اقدام قضائی مندرج در بند (4) ماده (6) موافقتنامه، یا دعوی مندرج دراجزاء (1)، (2) یا (3) بند (3) ماده (6) پروتکل قبل از انقضاء مدت پنج ساله آغاز شده باشد ولی قبل از پایان مدت مذکور منتهی به صدور تصمیم نهائی ذکر شده در بند (4) ماده(6) موافقتنامه نشده باشد و یا به صدور تصمیم نهائی ذکر شده در جمله دوم بند (3) ماده(6) پروتکل منجر شده باشد یا به استرداد یا ترک مشروح در جمله سوم بند (3) ماده (6)پروتکل منتهی شده باشد، اداره مبداء هر زمان که از مطالب مذکور آگاه شود بلافاصله پساز انقضاء مدت مذکور، مراتب را عیناً به دفتر بین المللی منعکس خواهد کرد. ج - پس از این که اقدام قضائی یا دعوی مشروح در بند (ب) فوق به صدور تصمیمنهائی ذکر شده در بند (4) ماده (6) منجر شده باشد، یا به صدور تصمیم نهائی ذکر شده درجمله دوم بند (3) ماده (6) پروتکل منتهی شده یا به استرداد یا ترک مشروح در جملهسوم بند (3) ماده (6) پروتکل منجر شده باشد، هرگاه اداره مبداء از مراتب مذکور آگاهشود، سریعاً آنرا به دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد و نکات مشروح در جزء (الف) (1)الی (4) را دراختیار دفتر بین المللی قرار خواهد داد. 2 - (ثبت و ارسال اخطار؛ ابطال ثبت بین المللی ) الف - دفتر بین المللی هرگونه اخطار مشروح در بند (1) را در دفتر ثبت بین المللی وارد خواهد کرد و نسخهای از آن را به ادارات کشورهای عضو متعاهد تعیین شده وهمچنین به مالک ارسال خواهد کرد. ب - هرگاه اخطار ذکر شده در بند (1) (الف) یا (ج) ابطال ثبت بین المللی رادرخواست نماید و الزامات بندهای مذکور را رعایت نماید، دفتر بین المللی تا حدی که امکانپذیر باشد، ثبت بین المللی را در دفاتر ثبت ی بین المللی باطل خواهد کرد. ج - هرگاه ثبت بین المللی طبق مفاد جزء (ب) فوق در دفاتر ثبت ی بین المللی باطلشود، دفتر بین المللی موارد زیر را به ادارات کشورهای عضو متعاهد تعیین شده و مالکاطلاع خواهد داد: (1) - تاریخ ابطال ثبت بین المللی در دفاتر، (2) - اگر ابطال شامل کلیه کالاها و خدمات باشد، مراتب عیناً ذکر میگردد، (3) - اگر ابطال تنها شامل برخی کالاها و خدمات باشد، کالاها و خدماتی که در بند(1) (الف) (4) ذکر شده است. ماده 23 - تقسیم یا ادغام اظهارنامه ثبت مبداء، تقسیم یا ادغام ثبت بین المللی حاصل از آن، یا تقسیم یا ادغام ثبت مبداء 1 - (اطلاع دادن تقسیم اظهارنامه یا ادغام اظهارنامه مبداء) هرگاه طی مدت پنج ساله مندرج در بند (3) ماده (6) پروتکل، اظهارنامه مبداء بهدو یا چند اظهارنامه تقسیم شده باشد، یا چندین اظهارنامه با یک اظهارنامه ادغام شده باشند، اداره مبداء مراتب را عیناً با ذکر موارد زیر به دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد. (1) - شماره ثبت بین المللی یا اگر ثبت بین المللی هنوز انجام نشده باشد، شمارهاظهارنامه مبداء (2) - نام مالک یا متقاضی، (3) - شماره هر یک از اظهارنامه های ناشی از تقسیم یا شماره اظهارنامه ناشی ازادغام. 2 - (ثبت و ابلاغ آن توسط دفتر بین المللی ) دفتر بین المللی مراتب ابلاغ اشاره شده در بند (1) را در دفاتر ثبت ی بین المللی ثبت خواهد کرد و آن را به ادارات کشورهای عضو متعاهد تعیین شده و همزمان با آن به مالکابلاغ خواهد کرد. 3 - (تقسیم یا ادغام ثبت های حاصل از اظهارنامه مبداء یا ثبت مبداء) بندهای (1) و (2) فوق با اعمال تغییرات لازم درخصوص تقسیم ثبت مبداء یاادغام ثبت های مبداء ناشی از اظهارنامه یا اظهارنامه های مبداء مندرج در بند (3) ماده (6)پروتکل و تقسیم ثبت مبداء یا ادغام ثبت های مبداء طی مدت پنج سال مندرج در بند (3)ماده (6) موافقتنامه و بند (3) ماده (6) پروتکل نیز صادق خواهد بود. فصل پنجم - تعیین متعاقب یک یا چند کشور؛ تغییرات ماده 24 - تعیین یک یا چند کشور پس از ثبت بین المللی 1 - (حقوق مربوطه ) الف - اگر در زمان تعیین، وفق بند (2) ماده (1) و ماده (2) موافقتنامه یا ماده (2)پروتکل، مالک حق تعیین عضو متعاهدی را داشته باشد هر عضو متعاهد را میتوان پس ازانجام ثبت بین المللی به عنوان یک کشور مورد نظر تعیین نمود (که از این پس «تعیینمتعاقب» نامیده میشود). ب - هرگاه کشور عضو متعاهد مالک مکلف به رعایت موافقتنامه باشد، مالکمیتواند طبق موافقتنامه هر عضو متعاهد مکلف به رعایت موافقتنامه را تعیین نماید. ج - هرگاه کشور عضو متعاهد مالک مکلف به رعایت پروتکل باشد، مالکمیتواند طبق پروتکل هر عضو متعاهد مکلف به رعایت پروتکل را تعیین نماید به شرطیکه هر دو عضو متعاهد مذکور مکلف به رعایت موافقتنامه نباشند. 2 - (تسلیم؛ فرم و امضاء) الف - مراتب «تعیین متعاقب» توسط مالک یا توسط اداره کشور عضو متعاهد مالکبه دفتر بین المللی تسلیم خواهد شد؛ با این حال: (1) - هرگاه بند (1) ماده (7) که قبل از دوازدهم مهرماه 1380 (4 اکتبر 2001)معتبر است صادق باشد، باید توسط اداره مبداء تسلیم شود؛ (2) - هرگاه هر یک از اعضای متعاهد طبق موافقتنامه تعیین شوند «تعیین متعاقب»باید توسط اداره مبداء یا مالک تسلیم شود. ب - مراتب تعیین متعاقب بر روی فرم مخصوص و در یک نسخه تسلیم میگردد.هرگاه توسط مالک تسلیم شود، توسط مالک امضاء خواهد شد. هرگاه توسط ادارهایتسلیم شود، توسط آن اداره امضاء خواهد شد و هرگاه آن اداره درخواست نماید، توسطمالک نیز امضاء خواهد شد. هرگاه توسط ادارهای تسلیم شود و اداره مذکور بدون این که ازمالک درخواست نماید که آن را امضاء کند ولی به وی اجازه امضاء کردن آن را بدهد،مالک میتواند آن را امضاء نماید. 3 - (محتویات) الف - مراتب «تعیین متعاقب» حاوی مطالب زیر خواهد بود: (1) - شماره ثبت بین المللی مربوطه ، (2) - نام و نشانی مالک، (3) - عضو متعاهدی که تعیین میگردد، (4) - هرگاه «تعیین متعاقب» برای کلیه کالاها و خدمات ذکر شده در تصدیق ثبت بین المللی مربوطه انجام گیرد، کلیه کالاها و خدمات یا هرگاه «تعیین متعاقب» برای تنهابخشی از کالاها یا خدمات ذکر شده در تصدیق ثبت بین المللی مربوطه انجام گیرد، فقطکالاها و خدمات مزبور، (5) - مبلغ هزینه پرداختی و روش پرداخت یا دستورات مقتضی مبنی بر واریز مبلغمربوطه به حساب دفتر بین المللی و مشخصات طرف پرداخت کننده یا صادرکنندهدستور، و (6) - هرگاه «تعیین متعاقب» توسط ادارهای تسلیم شده باشد، تاریخ دریافت آنتوسط آن اداره. ب - هرگاه «تعیین متعاقب» درخصوص کشور متعاهدی باشد که وفق بند (2) ماده(7) این آئین نامه، اعلامیه ای را صادر کرده است، «تعیین متعاقب» حاوی اعلامیه ای مبنی بر قصد استفاده از علامت در حیطه قلمرو آن عضو متعاهد نیز خواهد بود؛ این اعلامیه ،طبق درخواست عضو متعاهد مذکور: (1) - روی فرم رسمی جداگانهای تنظیم و پس از امضاء توسط شخص مالک به فرم«تعیین متعاقب» ضمیمه خواهد گردید، یا (2) - در فرم «تعیین متعاقب» گنجانده خواهد شد. ج - «تعیین متعاقب» میتواند حاوی مطالب زیر نیز باشد: (1) - مطالب و ترجمه یا ترجمه های پیشبینی شده در بند (4) (ب) ماده (9)آئین نامه بر حسب مورد، (2) - درخواستی مبنی بر این که «تعیین متعاقب» پس از ثبت یک تغییر یا یک ابطالدرمورد ثبت بین المللی مربوط یا پس از تمدید مدت ثبت بین المللی ، انجام گیرد. د - هرگاه ثبت بین المللی براساس یک اظهارنامه ثبت مبداء باشد، به فرم «تعیینمتعاقب» اعلامیه ای باید ضمیمه باشد که ضمن ذکر شماره و تاریخ ثبت ، گواهی نماید که اظهارنامه مذکور به ثبت رسیده است، مگر این که چنین اعلامیه ای قبلاً توسط دفتر بین المللی دریافت شده باشد. این اعلامیه باید توسط اداره مبداء امضاء شود. 4 - (هزینه ها) مراتب تعیین متعاقب مشمول پرداخت هزینه هائی خواهد بود که در بخش (5)فهرست هزینه ها مشخص شده یا به آنها اشاره شده است. 5 - (نقصها) الف - اگر «تعیین متعاقب» شرایط لازم را رعایت نکند و مشروط بر رعایت بند (9)این ماده، دفتر بین المللی مراتب را عیناً به مالک و درصورتی که فرم مربوطه تعیین متعاقبتوسط ادارهای تسلیم شده باشد، به آن اداره نیز اطلاع خواهد داد. ب - در صورتی که نقصها ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اخطار رفع نقص فوق که توسطدفتر بین المللی ارسال شده است رفع نشود، مراتب «تعیین متعاقب» ترک شده تلقیخواهدشد و دفتر بین المللی مراتب را به مالک و اگر فرم مربوطه توسط ادارهای تسلیمشده باشد، به آن اداره نیز به صورت همزمان اطلاع خواهدداد و پس از کسر مبلغی برابرنصف مبلغ اصلی پیشبینی شده در بخش 1-5 فهرست هزینه ها کلیه هزینه های پرداختشده را به عضوی که آنرا پرداخت نموده است برگشت خواهدداد. ج - با وجود جزءهای (الف) و (ب) فوق، هرگاه شرائط بند (1)(ب) یا (ج)درخصوص یک یا چند عضو متعاهد تعیین شده رعایت نشده باشد، چنین تلقیخواهدشد که «تعیین متعاقب» حاوی تعیین اعضای متعاهد تعیین شده مذکور نمیباشد وهر گونه هزینه تکمیلی که تاکنون پرداخت شده برای آن کشورهای عضو عیناً مستردخواهدشد. اگر الزامات بند (1)(ب) یا (ج) درخصوص هیچیک از اعضاء تعیینشده رعایت نشوند، بند (5)(ب) فوق صادق خواهدبود. 6- (تاریخ تعیین متعاقب) الف - تعیین متعاقب که مستقیماً توسط مالک به دفتر بین المللی تسلیم شده است،مشروط بر مفاد جزء (ج)(1)، حاوی تاریخ دریافت آن توسط دفتر بین المللی خواهدبود. ب - «تعیین متعاقب» که توسط ادارهای به دفتر بین المللی تسلیم شده است،مشروط بر مفاد جزء (ج)(1)، حاوی تاریخ دریافت آن توسط اداره مذکور خواهدبود بهشرطی که فرم مذکور ظرف مدت دو ماه از تاریخ مذکور توسط دفتر بین المللی دریافتشده باشد. در صورتی که دفتر بین المللی فرم مذکور را ظرف مدت مزبور دریافتنکردهباشد، مشروط بر مفاد جزء (ج)(1)، حاوی تاریخ دریافت آن توسط دفتر بین المللی خواهدبود. ج - هرگاه «تعیین متعاقب» مقررات مربوطه را رعایت نکردهباشد و نقصهای آنظرف مدت 3 ماه از تاریخ اخطار ذکر شده در بند (5)(الف) فوق اصلاح شده باشد: (1) - هرگاه نقصها به هر یک از مقررات ذکر شده در اجزاء (1)، (3) و (4) بند(3)(الف) و (ب)(1) مربوط باشند، فرم «تعیین متعاقب» حاوی تاریخ رفع آن نقصهاخواهدبود، مگر اینکه فرم مذکور توسط یک اداره به دفتر بین المللی تسلیم شده باشد ونقص مربوط ظرف مدت دو ماه پیشبینی شده در جزء (ب) فوق اصلاح شده باشد، که دراینصورت فرم «تعیین متعاقب» حاوی تاریخ دریافت آن به وسیله اداره مذکور خواهدبود. (2) - تاریخ ذکر شده در جزء (الف) یا (ب) برحسب مورد به هیچ وجه تحت تأثیرنقصهای مربوط به الزامات به غیر از آنچه که در اجزاء (1)، (3) و (4) بند (3)(الف) و(ب)(1) ذکر شده اند، قرار نخواهدگرفت. د - علی رغم جزءهای (الف)،(ب)و (ج)، هرگاه فرم تعیین متعاقب حاویدرخواستی باشد که وفق بند (3)(ج)(2) انجام شده است، فرم مذکور حاوی تاریخیمؤخر بر تاریخ ناشی از جزءهای (الف)(ب) یا (ج) خواهدبود. 7- (ثبت و ابلاغ) هرگاه دفتر بین المللی تشخیص دهد که تعیین متعاقب مطابق با مقررات مربوط بهآن میباشد، آنرا در دفاتر ثبت ی بین المللی ثبت خواهدکرد و مراتب را عیناً به اداره عضومتعاهد که در فرم تعیین متعاقب تعیین شده است و همزمان به مالک و در صورتی که فرممربوطه توسط ادارهای تسلیم شده باشد به آن اداره ابلاغ خواهدکرد. 8- (مردودیت) در اینجا مواد (16) الی (18) با انجام اصلاحات لازم قابل اجرا خواهندبود. 9- («تعیین متعاقب» که به عنوان مراتب تعیین متعاقب تلقی نمیشوند.) در صورتی که الزامات بند (2)(الف) رعایت نشده باشند، مراتب تعیین متعاقبقابل قبول نخواهدبود و مراتب عدم پذیرش آن توسط دفتر بین المللی عیناً به فرستنده آناطلاع داده خواهدشد. ماده 25- درخواست ثبت تغییر؛ درخواست ثبت ابطال 1- (تسلیم درخواست) الف - هرگاه درخواستی برای ثبت هر یک از موارد زیر تنظیم شده باشد،درخواست مذکور روی فرم مخصوص در یک نسخه تنظیم و به دفتر بین المللی تسلیمخواهدشد: (1) - تغییر در مالکیت ثبت بین المللی درخصوص کلیه یا بخشی از کالاها یاخدمات و کلیه یا برخی از کشورهای عضو متعاهد تعیین شده (2) - محدودیت فهرست کالاها و خدمات در کلیه یا برخی از کشورهای عضومتعاهد تعیین شده . (3) - حذف کلیه کالاها و خدمات در برخی از کشورهای عضو متعاهد تعیینشده (4) - تغییر نام یا نشانی مالک. (5) - ابطال ثبت بین المللی درخصوص کلیه یا برخی از کالاها یا خدمات در کلیه کشورهای عضو متعاهد تعیینشده . ب - مشروط بر رعایت جزء (ج) درخواست فوق توسط مالک یا اداره عضومتعاهد مالک تسلیم خواهدشد، با این حال درخواست ثبت تغییر مالکیت ممکن است بهوسیله اداره عضو متعاهد یا یکی از اعضاء متعاهد که در درخواست پیشبینی شده در بند(2)(الف)(4) درج میشود، تسلیم شود. ج - اگر ابطال یا حذف هر یک از اعضاء متعاهد که طبق موافقتنامه تعیین شده اند راتحت تأثیر قرار دهد مالک نمیتواند درخواست ثبت ابطال یا حذف را مستقیماً تسلیمنماید. د - هرگاه درخواست توسط مالک تسلیم شود، توسط مالک امضاء خواهدشد.هرگاه توسط ادارهای تسلیم شود، توسط آن اداره امضاء خواهدشد و هرگاه اداره مذکوردرخواست نماید، مالک نیز آنرا امضاء خواهدکرد. هرگاه درخواست توسط ادارهای تسلیمشود و اداره مذکور بدون اینکه از مالک رسماً درخواست نماید که آنرا امضاء نماید ولی بهوی اجازه امضاء کردن آنرا بدهد مالک میتواند آنرا امضاء کند. 2- (محتویات درخواست) الف - درخواست ثبت یک تغییر یا درخواست ثبت ابطال ثبت علاوه بر ذکر تغییریا ابطال مورد درخواست مطالب زیر را نیز در بر خواهد داشت: (1) - شماره ثبت بین المللی مربوط (2) - نام مالک، مگر اینکه تغییر مورد نظر به نام و نشانی نماینده مربوط باشد. (3) - در موارد تغییر مالکیت ثبت بین المللی ، نام و نشانی شخص حقیقی یاحقوقی طبق دستورالعملهای اجرائی که به عنوان مالک جدید ثبت در درخواست معرفیمیشود (که از این پس انتقال گیرنده نامیده میشود.) (4) - در موارد تغییر مالکیت ثبت بین المللی ، نام عضو یا اعضای متعاهد تعیینشده که درخصوص آنها انتقال گیرنده وفق مفاد بند (2) ماده (1) و ماده (2) موافقتنامه وطبق ماده (2) پروتکل شرائط لازم برای احراز مالکیت ثبت بین المللی را دارا میباشد. (5) - در موارد تغییر در مالکیت ثبت بین المللی ، هرگاه نشانی انتقال گیرنده که طبقجزء (3) فوق ذکر گردیده در قلمرو عضو متعاهد یا یکی از اعضای متعاهد که طبق جزء(4) درج شده است، نباشد، و مگر اینکه انتقال گیرنده اعلام کردهباشد که تابعیت یککشور متعاهد یا کشوری که در یک سازمان متعاهد عضویت دارد را دارا میباشد، نشانیمحل کار یا تجارتخانه یا نشانی محل اقامت انتقال گیرنده در کشور عضو متعاهد یا در یکیاز کشورهای عضو متعاهد که در آنها انتقال گیرنده شرائط لازم برای احراز مالکیت ثبت بین المللی را داراست. (6) - در موارد تغییر مالکیت ثبت بین المللی که به کلیه کالاها و خدمات و کلیه اعضای متعاهد مرتبط نمیباشد، کالاها و خدمات و اعضای متعاهد تعیینشده که تغییرمالکیت به آنها مربوط میشود، و (7) - مبلغ هزینهای که پرداخت میشود و روش پرداخت آن، یا دستورات مقتضیدرخصوص واریز مبلغ مذکور به حسابی که توسط دفتر بین المللی افتتاح شده ، ومشخصات شخص پرداخت کننده یا صادرکننده دستورات فوق. ب - درخواست ثبت یک تغییر در مالکیت ثبت بین المللی میتواند حاوی مطالبزیر نیز باشد: (1) - هرگاه انتقال گیرنده یک شخص حقیقی باشد، نام کشوری که انتقال گیرندهتابعیت آنرا دارد (2) - هرگاه انتقال گیرنده یک شخص حقوقی باشد، اطلاعاتی درخصوص ماهیتحقوقی آن و همچنین کشور و حتی واحد منطقهای (مانند ایالت، استان و غیره) که طبققوانین آن، شخصیت حقوقی مذکور تأسیس شده است. ج - درخواست ثبت تغییر یا ابطال ثبت میتواند حاوی درخواستی باشد مبنی براینکه تغییر یا ابطال مورد نظر قبل یا بعد از ثبت تغییر یا ابطال دیگری یا «تعیین متعاقب»درخصوص ثبت بین المللی مورد نظر یا پس از تمدید مدت ثبت بین المللی ، به ثبت برسد. 3- (درخواست غیرمجاز - غیرمسموع) تغییر در مالکیت یک ثبت بین المللی در یک عضو متعاهد تعیین شده ممکن استقابل ثبت نباشد اگر آن عضو متعاهد: (1) - متعهد و ملزم به رعایت مفاد موافقتنامه باشد ولی متعهد و ملزم به رعایت پروتکل نباشد و عضو متعاهد مذکور در بند (2)(الف)(4) متعهد و ملزم به رعایت موافقتنامه نباشد یا هیچ یک از اعضای متعاهد مشورحه در بند مذکور متعهد و ملزم بهرعایت موافقتنامه نباشند. (2) - متعهد و ملزم به رعایت مفاد پروتکل باشد ولی متعهد و ملزم به رعایت موافقتنامه نباشد و عضو متعاهد مذکور در بند (2)(الف)(4) متعهد و ملزم به رعایت پروتکل نباشد و یا هیچ یک از اعضای متعاهد مشروحه در بند مذکور متعهد و ملزم بهرعایت پروتکل نباشند. 4- (انتقال گیرنده های متعدد) هرگاه درخواست ثبت تغییری در مالکیت ثبت بین المللی چندین انتقال گیرنده رادر برگیرد، در کشور عضو متعاهد تعیین شده ای که هر یک از انتقال گیرندگان شرائط احرازمالکیت ثبت بین المللی در آن کشور عضو را دارا نباشند، تغییر مزبور قابل ثبت نخواهدبود. ماده 26- نقصهای مربوط به درخواست ثبت تغییر و ابطال ثبت 1- (درخواست ناقص) اگر درخواست ثبت تغییر یا درخواست ثبت ابطال ثبت مندرج در بند (1)(الف)ماده (25) این آئیننامه شرائط مربوط را رعایت نکند و مشروط بر رعایت بند(3) این ماده،دفتر بین المللی مراتب را به مالک و اگر درخواست توسط ادارهای تسلیم شده باشد، به آناداره اطلاع خواهدداد. 2- (مهلت مجاز برای رفع نقص) نقصها را میتوان ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغیه دفتر بین المللی رفع نمود. درصورتی که نقصها ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغیه دفتر بین المللی رفع نشوند،درخواست مورد نظر ترک شده تلقی خواهدشد و دفتر بین المللی مراتب را به مالک و درصورتی که درخواست ثبت تغییر یا ابطال توسط ادارهای تسلیم شده باشد، به صورتهمزمان به آن اداره نیز ابلاغ خواهدکرد و پس از کسر مبلغی برابر با نصف هزینه مربوطمشروحه در بخش (7) فهرست هزینه ها مبلغ پرداختشده را به عضو پرداختکنندهمسترد خواهدکرد. 3- (درخواستهای غیرقابل قبول) در صورتی که مقررات بند (1)(ب) یا (ج) ماده (25) این آئین نامه رعایت نشده باشند، درخواست مطروحه به عنوان درخواست ثبت یا ابطال پذیرفته و تلقینخواهد شد و دفتر بین المللی مراتب را عیناً به فرستنده آن اطلاع خواهد داد. ماده 27- ثبت و ابلاغ تغییر و ابطال ثبت ، ادغام ثبت های بین المللی ، اعلامیه ای مبنی بر اینکه تغییر در مالکیت یا محدودیت فاقد اعتبار است. 1 - ثبت و ابلاغ تغییر و ابطال ثبت الف - مشروط بر این که درخواست مندرج در بند (1) (الف) ماده (25) آئین نامهکامل و بدون نقص باشد، دفتر بین المللی سریعاً تغییر یا ابطال را در دفاتر ثبت ی بین المللی بهثبت خواهند رساند و به ادارات اعضای متعاهد تعیین شده که تغییر مذکور در آنها معتبراست یا درخصوص ابطال، ادارات اعضای متعاهد تعیین شده که ابطال در آن کشورها نافذاست و همزمان با آنها به مالک مراتب را عیناً اطلاع خواهد داد و درصورتی که درخواستمورد نظر توسط ادارهای تسلیم شده باشد همزمان به آن اداره نیز اطلاع خواهد داد. هرگاهتغییر مورد نظر درخصوص تغییر کلی مالکیت یک ثبت بین المللی باشد، دفتر بین المللی نیز مراتب را به مالک قبلی اطلاع خواهد داد و درصورتی که بخشی از مالکیت تغییر یافتهباشد مراتب را به مالک بخشی از ثبت بین المللی که انتقال یافته است اطلاع خواهد داد.هرگاه درخواست ثبت ابطال توسط مالک یا ادارهای غیر از اداره مبداء طی مدت پنج سالهپیشبینی شده در بند (3) ماده (6) موافقتنامه و بند (3) ماده (6) پروتکل، تسلیم شده باشد، دفتر بین المللی مراتب را به اطلاع اداره مبداء نیز خواهد رساند. ب - تغییر یا ابطال از تاریخ دریافت درخواستی توسط دفتر بین المللی که مطابق باشرایط مربوط تنظیم و تسلیم شده است به ثبت خواهد رسید، مگر در مواردی که درخواست مزبور طبق بند (2) (ج) ماده (25) تنظیم شده باشد که در این صورت در تاریخمؤخری ثبت خواهد شد. 2 - حذف شده است. 3 - ثبت ادغام ثبت بین المللی هرگاه یک شخصیت حقوقی یا شخصیت حقیقی به عنوان مالک دو یا چند ثبت ناشی از تغییر بخشی از مالکیت که طبق بند (2) انجام شده است، به ثبت رسیده باشد،بنابر درخواست شخصیت حقوقی یا حقیقی مذکور که به صورت مستقیم یا ازطریق ادارهمبداء مالک تسلیم میشود، ثبت های مذکور ادغام خواهند شد. دفتر بین المللی مراتب راعیناً به ادارات کشورهای عضو متعاهد تعیین شده که تحت تأثیر تغییر قرار گرفتهاند اطلاعخواهد داد و همزمان با آن به مالک و اگر درخواست توسط ادارهای تسلیم شده باشد به آناداره ابلاغ خواهد کرد. 4 - اعلامیه ای مبنی بر این که تغییر مالکیت فاقد اعتبار است الف - اداره یک عضو متعاهد تعیین شده که توسط دفتر بین المللی از تغییر مالکیتدر آن کشور مطلع شده است میتواند اعلام نماید که تغییر مالکیت در آن کشور عضو فاقداعتبار است. نتیجه این اعلامیه این خواهد بود که تا آنجائی که به آن عضو متعاهد مربوطمیشود آن ثبت بین المللی کماکان بنام انتقال دهنده باقی خواهد ماند. ب - اعلامیه مشروحه در جزء (الف) فوق حاوی مطالب زیر خواهد بود: (1) - دلایلی که براساس آنها تغییر در مالکیت فاقد اعتبار است، (2) - مواد اساسی قانونی مربوط به آن؛ و (3) - آیا اعلامیه مذکور میتواند مشمول تجدیدنظرخواهی یا تقاضای بررسیمجدد بشود یا خیر؟ ج - اعلامیه مندرج در جزء (الف) قبل از خاتمه مدت هجده ماه از تاریخی که درآن تاریخ اعلامیه مذکور در جزء (الف) فوق به اداره مزبور ارسال گردیده است به دفتر بین المللی ابلاغ خواهد شد. د - دفتر بین المللی هرگونه اعلامیه ای که طبق جزء (ج) فوق صادر شده است،برحسب مورد، به عنوان ثبت بین المللی جداگانه یا بخشی از ثبت بین المللی که مشمولاعلامیه مذکور است را در دفاتر ثبت ی بین المللی به ثبت خواهد رساند و آن را عیناً بهعضوی که (مالک یا اداره) درخواست ثبت تغییر مالکیت را تسلیم نموده و همچنین بهمالک جدید ابلاغ خواهد کرد. هـ - هرگونه تصمیم نهائی و قطعی مربوط به اعلامیه صادره طبق جزء (ج) به دفتر بین المللی ابلاغ خواهد شد و دفتر مذکور آن را در دفاتر ثبت ی بین المللی ثبت خواهد کرد وبنابر مورد، تغییرات لازم را در دفاتر ثبت ی درج خواهد کرد و آن را عیناً به عضوی که (مالکیا اداره) درخواست ثبت تغییر مالکیت را تسلیم نموده و همچنین به مالک جدید ابلاغخواهد کرد. 5 - اعلامیه ای مبنی بر این که محدودیت فاقد اعتبار است الف - اداره یک عضو متعاهد تعیین شده که توسط دفتر بین المللی از محدودیتفهرست کالاها و خدمات که آن کشور عضو را تحت تأثیر قرار میدهد مطلع شده استمیتواند اعلام نماید محدودیت در آن کشور عضو فاقد اعتبار است. نتیجه این اعلامیه اینخواهد بود که تا آنجائی که به آن کشور عضو متعاهد مربوط میشود محدودیت مورد نظردرمورد کالاها و خدمات مندرج در اعلامیه صادق نخواهد بود. ب - اعلامیه مشروحه در جزء (الف) فوق حاوی مطالب زیر خواهد بود: (1) - دلایلی که براساس آنها محدودیت فاقد اعتبار است، (2) - هرگاه اعلامیه مذکور کلیه کالاها و خدمات که محدودیت به آنها مربوطمیشوند را شامل نشود، آن دسته از کالاها و خدمات که تحت تأثیر اعلامیه قرار گرفتهاند وآن دسته از کالاها و خدمات که تحت تأثیر قرار نگرفتهاند، (3) - مواد اساسی قانونی مربوط به آن؛ و (4) - آیا اعلامیه مذکور میتواند مشمول تجدیدنظرخواهی یا بررسی مجدد بشودیا خیر؟ ج - اعلامیه مندرج در جزء (الف) قبل از خاتمه مدت هجده ماه از تاریخی که درآن تاریخ اعلامیه مذکور در جزء (الف) فوق به اداره مزبور ارسال گردیده است به دفتر بین المللی ابلاغ خواهد شد. د - دفتر بین المللی هرگونه اعلامیه ای که طبق جزء (ج) فوق صادر شده است را دردفاتر ثبت ی بین المللی به ثبت خواهد رساند و آن را عیناً به عضوی که (مالک یا اداره)درخواست ثبت محدودیت را تسلیم نموده ابلاغ خواهد کرد. هـ - هرگونه تصمیم نهائی و قطعی مربوط به اعلامیه صادره طبق جزء (ج) به دفتر بین المللی ابلاغ خواهد شد و دفتر مذکور آن را در دفاتر ثبت ی بین المللی ثبت خواهد کرد وآن را عیناً به عضوی که (مالک یا اداره) درخواست ثبت محدودیت را تسلیم نموده ابلاغخواهد کرد. ماده 28 - تصحیح دفاتر ثبت ی بین المللی 1 - تصحیح هرگاه دفتر بین المللی به اعتبار مقام و سمت خود یا بنا به درخواست مالک یا یکاداره، تشخیص دهد که اشتباهی درمورد ثبت بین المللی در دفاتر ثبت ی بین المللی رخ دادهاست، نسبت به تصحیح آن اقدام خواهد کرد. 2 - ابلاغ دفتر بین المللی به مالک و همزمان با وی به ادارات کشورهای متعاهد تعیین شده که تصحیحات انجام شده به آنها مربوط میشود، مراتب را عیناً ابلاغ خواهد کرد. 3 - رد تصحیحات هر یک از ادارات مندرج در بند (2) میتواند طی اعلامیه ای به دفتر بین المللی اعلام نماید که تصحیحات انجام شده را به رسمیت نمیشناسند و نمیپذیرند. ماده (5)موافقتنامه و ماده (5) پروتکل و مواد (16) تا (18) این آئیننامه با انجام تغییرات لازم قابلاجراء خواهند بود با این معنی که تاریخ ارسال اعلامیه تصحیح اشتباهات همان تاریخیخواهد بود که از آن تاریخ مهلت مردودیت محاسبه میشود. 4 - مهلت تصحیح علیرغم بند (1) یک اشتباه که به یک اداره نسبت داده میشود و تصحیح آنبرحقوق حاصل از ثبت بین المللی تأثیر میگذارد صرفاً درصورتی میتواند تصحیح شودکه درخواست تصحیح توسط دفتر بین المللی ظرف مدت نه ماه از تاریخ انتشار ثبت موضوع تصحیح در دفاتر ثبت ی بین المللی دریافت شده باشد. فصل ششم - تمدید مدت ماده 29 - اعلام غیررسمی انقضاء مدت این مطلب که اعلامیه غیررسمی مشروحه در بند (4) ماده (7) موافقتنامه و بند (3)ماده (7) پروتکل دریافت نشده است دلیل موجهی برای عدم رعایت هرگونه مهلت مقرردر ماده (30) این آئیننامه نمیباشد. ماده 30 - جزئیات مربوط به تمدید مدت 1 - (هزینه ها) الف - ثبت بین المللی پس از پرداخت هزینه های زیر همانگونه که در بخش (6)فهرست هزینه ها ذکر شده است حداکثر در تاریخی که موعد تمدید ثبت بین المللی فرامیرسد، تمدید خواهد شد: (1) - هزینه اصلی، (2) - درصورت لزوم، هزینه اضافه، و (3) - هزینه تکمیلی یا هزینه انفرادی، بنا بر مورد، برای هر عضو متعاهد تعیینشده که در آنجا هیچگونه رد درخواست یا ابطال در دفاتر ثبت ی برای کلیه کالاها و خدماتمربوطه ثبت نشده است، با این حال، هزینه های فوق را میتوان ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ موعدتمدید ثبت بین المللی نیز پرداخت نمود مشروط بر این که هزینه اضافی مشخص شده دربخش (6 - 5) فهرست هزینه ها همزمان پرداخت گردد. ب - درصورتی که مبالغ پرداخت شده جهت تمدید مدت قبل از سه ماه قبل ازتاریخ موعد تمدید ثبت بین المللی توسط دفتر بین المللی دریافت شود، چنین تلقیخواهد شد که مبلغ مذکور سه ماه قبل از موعد تمدید دریافت شده است. 2 - (جزئیات بیشتر) الف - هرگاه مالک مایل نباشد ثبت بین المللی را در یک کشور عضو متعاهد تعیینشده ای که برای آن مراتب رد در دفاتر ثبت ی بین المللی برای کلیه کالاها و خدمات مربوطه ثبت نشده است تمدید نماید، پرداخت هزینه لازم اعلامیه ای را به همراه خواهد داشتمبنی بر این که تمدید مدت ثبت بین المللی نباید درخصوص آن کشور عضو در دفاتر ثبت ی بین المللی به ثبت برسد. ب - هرگاه مالک مایل باشد درخصوص یک عضو متعاهد تعیین شده بدون درنظرگرفتن این که در دفاتر ثبت ی بین المللی برای آن کشور عضو مراتب رد درخواستدرخصوص کلیه کالاها و خدمات ثبت شده است، ثبت بین المللی را تمدید نماید،پرداخت هزینه مربوطه ، شامل هزینه تکمیلی یا هزینه انفرادی برای آن کشور عضو،برحسب مورد، اعلامیه ای را به همراه خواهد داشت مبنی بر این که تمدید آن ثبت بین المللی باید در دفاتر ثبت ی بین المللی درخصوص آن کشور عضو متعاهد به ثبت برسد. ج - در هر کشور عضو متعاهد تعیین شده که برای آن درخصوص کلیه کالاها وخدمات طبق بند (2) ماده (19) این آئیننامه ابطال به ثبت رسیده باشد یا برای آن طبقبند (1) (الف) ماده (27) این آئین نامه مراتب استرداد به ثبت رسیده باشد، ثبت بین المللی قابل تمدید نخواهد بود. در هر کشور عضو متعاهد تعیین شده که برای کالاها وخدماتی که برای آنها ابطال اعتبار ثبت بین المللی در آن کشور عضو متعاهد طبق بند (2)ماده (19) این آئیننامه به ثبت رسیده باشد یا درخصوص آن محدودیتی طبق بند (1)(الف) ماده (27) این آئین نامه به ثبت رسیده باشد، ثبت بین المللی مذکور قابل تمدیدنخواهد بود. د - این مطلب که مدت ثبت بین المللی درخصوص کلیه کشورهای عضو متعاهدتمدید نشده است هیچ نوع تغییری درخصوص مقاصد مشروح در بند (2) ماده (7)موافقتنامه یا بند (2) ماده (7) پروتکل به وجود نمیآورد. 3 - (هزینه های ناکافی) الف - چنانچه مبلغ هزینه های دریافت شده کمتر از مبلغ هزینه های مقرر شده برایتمدید باشد، دفتر بین المللی مراتب را سریعاً و به صورت همزمان به مالک و نماینده اواطلاع خواهد داد. اطلاعیه مذکور مبلغ کسری را مشخص خواهد کرد. ب - هرگاه، در تاریخ انقضاء مدت شش ماه پیشبینی شده در بند (1) (الف)، مبلغهزینه های دریافت شده کمتر از مبلغ تعیین شده در بند (1) باشد، دفتر بین المللی مشروطبه رعایت مفاد جزء (ج)، مراتب تمدید مدت را ثبت نخواهد کرد و مبلغ دریافت شده رابه پرداخت کننده آن مسترد کرده و مراتب را عیناً به مالک و اگر نمایندهای داشته باشد بهآن نماینده اطلاع خواهد داد. ج - درصورتی که ابلاغیه مشروح در جزء (الف) فوق طی مدت سه ماه قبل ازانقضاء مدت شش ماه مشروح در بند (1) (الف) ارسال شده باشد و اگر مبلغ هزینه مقرردریافت شده ، در تاریخ انقضاء مدت مذکور، کمتر از مبلغ مقرر در بند (1) باشد ولیحداقل 70 درصد مبلغ مذکور باشد، دفتر بین المللی طبق بندهای (1) و (3) ماده (31) اینآئیننامه اقدام خواهد کرد. درصورتی که مبلغ مقرر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغیهفوق به صورت کامل پرداخت نشود، دفتر بین المللی تمدید را لغو خواهد کرد و مراتب رابه مالک و اگر نمایندهای داشته باشد به نماینده او و اداراتی که تمدید به آنها ابلاغ شده است اطلاع خواهد داد و مبلغ دریافتی را به پرداخت کننده آن مسترد خواهد کرد. 4 - (مدتی که هزینه تمدید مدت برای آن پرداخت میشود) بدون در نظر گرفتن این که فهرست کشورهای عضو متعاهد تعیین شده در تصدیقثبت بین المللی ، تنها حاوی اعضای متعاهد تعیین شده طبق موافقتنامه باشد، یا تنها حاویاعضای متعاهد تعیین شده طبق پروتکل باشد یا هر دو آنها باشد یعنی هم اعضای متعاهدتعیین شده طبق موافقتنامه و هم اعضای متعاهد تعیین شده طبق پروتکل باشد،هزینه های مقرر برای تمدید برای ده سال پرداخت خواهد شد. آنچه که به پرداخت طبقموافقتنامه مربوط میشود، پرداخت هزینه برای ده سال به عنوان پرداخت قسط ده سالهتلقی خواهد شد. ماده 31 - ثبت تمدید مدت؛ ابلاغ آن و گواهینامه آن 1 - (ثبت و تاریخ آغاز اعتبار تمدید) تمدید مدت در دفاتر ثبت ی بین المللی از تاریخ موعد تمدید به ثبت خواهد رسید،حتی اگر هزینه های مقرر برای تمدید ظرف مهلت پیشبینی شده در بند (5) ماده (7)موافقتنامه و بند (4) ماده (7) پروتکل پرداخت شده باشد. 2 - (تاریخ تمدید در «تعیین متعاقب») تاریخ آغاز اعتبار تمدید برای کلیه کشورهای تعیین شده در تصدیق ثبت بین المللی بدون در نظر گرفتن تاریخ ثبت تعیین آنها در دفاتر بین المللی ، یکسان خواهد بود. 3 - (ابلاغ و گواهینامه) دفتر بین المللی به ادارات کشورهای عضو متعاهد تعیین شده مربوط مراتب تمدیدمهلت را ابلاغ خواهد کرد و گواهینامه مربوطه را به مالک ارسال خواهد کرد. 4 - (ابلاغ مراتب عدم تمدید) الف - هرگاه یک ثبت بین المللی تمدید نشود، دفتر بین المللی مراتب عدم تمدید راعیناً به ادارات کلیه کشورهای عضو متعاهد تعیین شده در ثبت بین المللی مذکور، ابلاغخواهد کرد. ب - هرگاه یک ثبت بین المللی درخصوص یک عضو متعاهد تعیین شده تمدیدنشده باشد، دفتر بین المللی مراتب عدم تمدید را عیناً به اداره آن عضو متعاهد ابلاغخواهد کرد. فصل هفتم - مجله و بانک اطلاعاتی ماده 32 - مجله 1 - (اطلاعات مربوط به ثبت های بین المللی ) الف - دفتر بین المللی داده های مربوط به موارد زیر را در مجلهای منتشر خواهدکرد: (1) - ثبت های بین المللی که طبق ماده (14) این آئین نامه به ثبت رسیده است؛ (2) - اطلاعات ارسال شده طبق بند (1) ماده (16) این آئین نامه؛ (3) - مراتب رد موقت مندرج در بند (4) ماده (17) این آئیننامه با ذکر این که ردمذکور به کلیه کالاها یا خدمات مربوط میشود یا فقط برخی از آنها، بدون ذکر کالاها یاخدمات مورد نظر و بدون ذکر دلایل و مستندات رد و اعلامیه ها یا اطلاعات ثبت شده طبق بند (5) (ج) و (6) (ب) ماده (17) این آئیننامه. (4) - تمدید ثبت شده طبق بند (1) ماده (31) این آئیننامه؛ (5) - تعیین متعاقب که طبق بند (7) ماده (24) این آئیننامه ثبت شده است؛ (6) - ادامه اعتبار ثبت بین المللی طبق ماده (39) این آئیننامه؛ (7) - تغییرات در مالکیت، محدودیتها، استرداد و صرفنظر کردن و تغییرات نام ونشانی مالک که طبق ماده (27) این آئیننامه ثبت شده اند؛ (8) - ابطالهای ثبت شده طبق بند (2) ماده (22) یا بند (1) ماده (27) یا بند (3)(د) ماده (34) این آئیننامه؛ (9) - تصحیحات انجام شده طبق ماده (28) این آئیننامه؛ (10) - ابطالهائی که طبق بند (2) ماده (19) این آئیننامه انجام شده اند؛ (11) - اطلاعات ثبت شده طبق ماده (20)، ماده (20) مکرر، ماده (21)، بند (2)(الف) ماده (22)، ماده (23)، بندهای (3) و (4) ماده (27) و بند (3) ماده (40) اینآئیننامه؛ (12) - ثبت های بین المللی که تمدید نشده اند. ب - نمونه علامت همان گونه که در اظهارنامه ثبت بین المللی درج شده استمنتشر خواهدشد. هرگاه متقاضی اعلامیه ای طبق بند (4)(الف)(6) ماده (9) این آئیننامهتنظیم کردهباشد، اعلامیه مذکور نیز آگهی خواهدشد. ج - هرگاه نمونه رنگی علامت طبق بند(4)(الف)(5) یا (7) ماده (9) این آئین نامهتسلیم شده باشد، مجله حاوی نمونه سفید و سیاه و همچنین نمونه رنگی خواهدبود. 2- (اطلاعات مربوط به شرائط خاص و اعلامیه های به خصوص صادره توسطاعضای متعاهد.) دفتر بین المللی موارد زیر را در مجله منتشر خواهدکرد: (1) - هرگونه اطلاعیه که طبق ماده (7) یا بند (6) ماده (20) مکرر این آئین نامه واعلامیه صادره طبق بند (5) (د) یا (هـ) ماده (17) این آئیننامه صادر شده است؛ (2) - هرگونه اطلاعیه که طبق اولین جمله بند (2)(ب) ماده (5) یا بند (2)(ب) و(ج) ماده (5) پروتکل تنظیم شده اند. (3) - هرگونه اعلامیه ای که طبق بند (7) ماده (8) پروتکل تنظیم شده باشد. (4) - هر گونه ابلاغیه صادره طبق بند (2) (ب) یا (3) (الف) ماده (34) اینآئیننامه. (5) - فهرست روزهائی از سال جاری و سال بعد که طبق برنامه، دفتر بین المللی برای عموم تعطیل است. 3- (اندیکس سالانه) برای هر سال، دفتر بین المللی اندیکسی را منتشر خواهدکرد که در آن به ترتیبحروف الفبا، نام آن دسته از مالکین ثبت های بین المللی که طی آن سال در مورد آنها یک یاچند مورد در مجله منتشر شده است، به همراه نام مالک، شماره ثبت بین المللی ، شمارهصفحهای از مجله که آگهی مربوط به ثبت بین المللی در آن منتشر شده و مطالبی دال برماهیت آگهی مانند ثبت ، تمدید، رد، ابطال، لغو اعتبار یا تغییر نیز درج خواهدشد. 4- (تعداد نسخه ها برای ادارات کشورهای عضو متعاهد) الف - دفتر بین المللی نسخهای از مجله را برای ادارات هر یک از کشورهای عضومتعاهد خواهد فرستاد. هر اداره مجاز خواهد بود دو نسخه را به صورت مجانی دریافتنماید و هرگاه طی یک سال تعداد موارد تعیین شده در مورد آن عضو متعاهد بیش از 000 2 باشد، سال بعد از آن یک نسخه اضافه نیز دریافت خواهدکرد و برای هر 000 1مورد تعیین بیش از 000 2 مورد یک نسخه اضافه دریافت خواهدکرد. هر عضو متعاهدمیتواند هر ساله با پرداخت مبلغی برابر نصف هزینه آبونمان، به تعداد نسخه هائیکه مجاز است به صورت مجانی دریافت کند به همان تعداد مجله خریداری نماید. ب - در صورتی که مجله به بیش از یک شکل موجود باشد، هر اداره میتواند شکلمورد علاقه خود را برای نسخه هائی که مجاز است دریافت کند را انتخاب نماید. ماده 33- بانک اطلاعاتی الکترونیکی 1- (محتویات بانک اطلاعاتی) داده هائی که در دفاتر ثبت ی بین المللی ثبت و همچنین در مجله طبق ماده (32) اینآئیننامه منتشر میشوند در یک بانک اطلاعاتی الکترونیکی وارد خواهندشد. 2- (داده های مربوط به اظهار نامه های ثبت بین المللی و مراتب تعیین متعاقب که ثبت نشده .) در صورتی که یک اظهارنامه ثبت بین المللی یا مراتب تعیین یک کشور طبق ماده(24) این آئین نامه ظرف مدت سه روز کاری پس از دریافت آن توسط دفتر بین المللی دردفاتر ثبت ی بین المللی ثبت نشود، دفتر بین المللی علیرغم وجود هرگونه نقص دراظهارنامه بین المللی یا درخواست تعیین دریافت شده ، کلیه اطلاعات موجود در آنرا دربانک اطلاعاتی الکترونیکی وارد خواهدکرد. 3- (دستیابی به بانک اطلاعاتی الکترونیکی) بانک اطلاعاتی الکترونیکی برای ادارات اعضای متعاهد قابل دسترسی خواهدبودو عموم نیز در صورت پرداخت هزینه های مقرر، (اگر تعیین شده باشد) میتوانند به آندسترسی داشتهباشند. دسترسی به بانک اطلاعاتی الکترونیکی به صورت آن - لاین و یا ازطریق دیگری که دفتر بین المللی مقتضی بداند و تعیین نماید امکانپذیر خواهدبود. هزینهدستیابی به عهده استفاده کننده خواهدبود. داده هائی که طبق بند (2) فوق وارد شونداخطاریهای به همراه خواهندداشت مبنی بر اینکه دفتر بین المللی درخصوص اظهارنامهثبت بین المللی یا در مورد تعیین اعضای متعاهد طبق ماده (24)، هنوز تصمیمی اتخاذنکردهاست. فصل هشتم - هزینه ها ماده 34- مبلغ و نحوه پرداخت هزینه ها 1- (مبلغ هزینه ها) مبلغ هزینه مقرر طبق موافقتنامه، پروتکل یا این آئیننامه به غیر از هزینه هایانفرادی در فهرست هزینه ها که به این آئیننامه ضمیمه است و بخش لاینفک آن محسوبمیشود مشخص شده اند. 2- (پرداخت) الف - متقاضی، یا مالک، میتوانند هزینه های مندرج در فهرست هزینه ها را به دفتر بین المللی پرداخت نمایند، یا هرگاه اداره مبداء یا اداره عضو متعاهد بپذیرد که اینگونه هزینه را دریافت و سپس به دفتر بین المللی پرداخت نماید و متقاضی یا مالک هم موافقتخود را اعلام کرده باشد، اداره مذکور نیز میتواند مبالغ مربوطه را پرداخت نماید. ب - هر عضو متعاهد که اداره آن بپذیرد که هزینه ها را دریافت و سپس به دفتر بین المللی پرداخت نماید، مراتب را به دبیر کل اطلاع خواهدداد. 3- (هزینه انفرادی که در دو بخش قابل پرداخت است) الف - عضو متعاهدی که طبق بند (7) ماده (8) پروتکل اعلامیه ای صادر میکند یاصادر کرده است ممکن است به دبیر کل اطلاع دهد که هزینه انفرادی که درخصوص تعیینآن عضو متعاهد باید پرداخت گردد متشکل از دو بخش است که بخش اول باید همزمان باتسلیم اظهارنامه بین المللی یا تعیین متعاقب آن عضو متعاهد پرداخت گردد و بخش دومباید متعاقباً پرداخت شود که تاریخ آن طبق قوانین آن کشور عضو متعاهد تعیین میگردد. ب - هرگاه جزء (الف) فوق صادق باشد، اشارات انجام شده به هزینه انفرادی درمواد 3، 2 و 5 فهرست هزینه ها به عنوان اشاره انجام شده به بخش اول هزینه انفرادیتلقی خواهدشد. ج - هرگاه بند (الف) فوق صادق باشد، اداره عضو متعاهد موردنظر موعد پرداختبخش دوم هزینه انفرادی را به دفتر بین المللی اطلاع خواهدداد. اطلاعیه مذکور حاویمطالب زیر خواهدبود: (1) - شماره ثبت بین المللی مربوط. (2) - نام مالک. (3) - تاریخی که قبل از آن بخش دوم هزینه انفرادی باید پرداخت شود. (4) - هرگاه مبلغ بخش دوم هزینه انفرادی به تعداد طبقات کالاها و خدمات وطبقات علامتی که در کشور عضو متعاهد تعیین شده مربوط حمایت میشود بستگیداشتهباشد، تعداد آن طبقات د - دفتر بین المللی اطلاعیه فوق را برای مالک ارسال خواهدکرد. هرگاه بخش دومهزینه انفرادی ظرف مهلت مقرر پرداخت گردد، دفتر بین المللی مراتب پرداخت را دردفاتر ثبت ی بین المللی ثبت خواهد کرد و مراتب را عیناً به اداره کشور عضو متعاهد ابلاغخواهدکرد. هرگاه بخش دوم هزینه انفرادی ظرف دوره مربوط پرداخت نشود، دفتر بین المللی مراتب عدم پرداخت را به اداره کشور عضو متعاهد ابلاغ، و ثبت بین المللی رادرخصوص آن عضو متعاهد در دفاتر ثبت ی بین المللی باطل و مراتب را عیناً به مالک ابلاغخواهدکرد. 4- (روش پرداخت هزینه ها به دفتر بین المللی ) هزینه مقرر طبق دستورالعملهای اداری به دفتر بین المللی پرداخت خواهدشد. 5- (مطالبی که باید به همراه قبض پرداخت ذکر شوند) هنگام پرداخت هرگونه هزینه به دفتر بین المللی مطالب زیر باید ذکر شوند: (1) - قبل از ثبت بین المللی ، نام مالک، علامت مورد نظر و مقصود از پرداخت. (2) - پس از ثبت بین المللی ، نام مالک: شماره ثبت بین المللی مورد نظر و مقصوداز پرداخت. 6- (تاریخ پرداخت) الف - مشروط بر رعایت بند(1)(ب) ماده(30) این آئیننامه و همچنین بند(ب)این ماده هر گونه هزینه زمانی به دفتر بین المللی پرداخت شده محسوب خواهدشد که دفتر بین المللی آن مبلغ را دریافت نماید. ب - هرگاه مبلغ مقرر در حسابی که توسط دفتر بین المللی افتتاح شده است موجودباشد و دفتر بین المللی از جانب صاحب حساب دستور برداشت آن مبلغ را دریافت نماید،در تاریخ دریافت اظهارنامه ثبت بین المللی ، درخواست تعیین متعاقب، درخواست ثبت تغییر، یا دستور تمدید مدت ثبت بین المللی توسط دفتر بین المللی ، هزینه مزبور پرداختشده تلقی خواهدشد. 7- (تغییر در مبلغ هزینه ها) الف - هرگاه مبلغ هزینه های قابل پرداخت درخصوص یک اظهارنامه ثبت بین المللی در فاصله زمانی میان تاریخ دریافت درخواست تسلیم اظهارنامه ثبت بین المللی به دفتر بین المللی یا تاریخی که در آن تاریخ طبق بند (1)(الف) یا (ج) ماده (11) اینآئین نامه چنین تلقی میگردد که توسط اداره مبداء چنین درخواستی دریافت شده است ازیک طرف، و تاریخ دریافت اظهارنامه ثبت بین المللی توسط دفتر بین المللی از طرف دیگر،تغییر یابد، مبلغی که در اولین تاریخ، معتبر بودهاست قابل پرداخت خواهدبود. ب - هرگاه درخواست تعیین کشوری طبق ماده (24) این آئین نامه توسط ادارهمبداء یا اداره عضو متعاهد مالک تسلیم شده باشد و مبلغ هزینه های قابل پرداخت درمورد تعیین مذکور در فاصله زمانی میان تاریخ دریافت درخواست صادره از جانب مالکبه اداره مزبور مبنی بر تسلیم آن از یک طرف و تاریخ دریافت آن توسط دفتر بین المللی ازطرف دیگر، تغییر یابد، مبلغی که در اولین تاریخ معتبر بودهاست قابل پرداختخواهدبود. ج - هرگاه بند (3) (الف) صادق باشد، مبلغ دومین بخش هزینه انفرادی که درتاریخ مؤخر مندرج در آن بند معتبر است صادق خواهد بود. د - هرگاه مبلغ قابل پرداخت درخصوص تمدید مدت یک ثبت بین المللی درفاصله زمانی میان تاریخ پرداخت و تاریخ موعد تمدید تغییر یابد، مبلغی که در تاریخپرداخت یا تاریخی که در آن تاریخ طبق بند(1)(ب) ماده (30) مبلغ مقرر پرداخت شده تلقی شده و اعتبار داشتهاست قابل پرداخت خواهدبود. هرگاه بعد از تاریخ موعد تمدیدپرداخت انجام شده باشد، مبلغی که در تاریخ موعد تمدید معتبر بود قابل پرداختخواهدبود. هـ - هرگاه مبلغ هزینه هائی به غیر از هزینه های مندرج در جزءهای(الف)،(ب)،(ج) و (د) فوق تغییر یابد، مبلغی که در تاریخ دریافت هزینه توسط دفتر بین المللی معتبر بوده قابل پرداخت خواهدبود. ماده 35- وجه رایج برای پرداخت هزینه ها 1- (اجبار به استفاده از وجه رایج کشور سوئیس) کلیه وجوهی که طبق این مقررات به دفتر بین المللی پرداخت میشوند به وجه رایجکشور سوئیس انجام خواهدشد بدون در نظر گرفتن اینکه مبالغ مذکور توسط اداره مبداءپرداخت شوند و اداره مذکور قبلاً وجوه مربوطه را به وجه دیگری دریافت کردهباشد. 2- (تعیین مبلغ هزینه انفرادی به وجه رایج کشور سوئیس) الف - هرگاه یک عضو متعاهد طبق بند (7)(الف) ماده (8) پروتکل اعلامیه ایبدهد مبنی بر اینکه مایل است هزینه انفرادی دریافت کند، مبلغ هزینه انفرادی مذکور که به دفتر بین المللی منعکس میشود باید به وجه رایجی باشد که توسط اداره آن کشور مورداستفاده قرار میگیرد. ب - هرگاه مبلغ مورد نظر در اعلامیه مندرج در جزء(الف) فوق به وجه دیگری غیراز وجه رایج کشور سوئیس منعکس شده باشد، دبیر کل پس از مشاوره با اداره آن عضومتعاهد، مبلغ هزینه انفرادی مذکور را به وجه رایج کشور سوئیس براساس نرخ رسمیبرابری ارزهای سازمان ملل متحد تعیین خواهدکرد. ج - هرگاه، برای مدت بیش از سه ماه متوالی، نرخ رسمی برابری ارزهای سازمانملل بین وجه رایج کشور سوئیس و وجه رایج دیگری که هزینه انفرادی به آن وجه توسطیک عضو متعاهد منعکس شده است حداقل 5 درصد کمتر یا بیشتر از آخرین نرخ برابریکه به منظور تعیین هزینه انفرادی به وجه رایج کشور سوئیس بکار رفتهباشد، اداره آن عضومتعاهد میتواند از دبیرکل درخواست نماید مبلغ جدید هزینه انفرادی را به وجه رایجکشور سوئیس براساس نرخ رسمی برابری ارزهای سازمان ملل متحد در روز قبل از تسلیمدرخواست مزبور، تعیین نماید. دبیرکل طبق درخواست مزبور عمل خواهدکرد. مبلغجدید از تاریخی که توسط دبیر کل تعیین خواهدشد قابل پرداخت خواهدبود به شرطیکه تاریخ مذکور بین یک ماه و دو ماه پس از تاریخ انتشار مبلغ مذکور در مجله باشد. د - هرگاه برای سه ماه متوالی، نرخ رسمی برابری ارزهای سازمان ملل متحد بینوجه رایج کشور سوئیس و وجه رایج دیگری که هزینه انفرادی به آن وجه توسط یک عضومتعاهد منعکس شده است حداقل 10 درصد کمتر از آخرین نرخ بکار رفته برای تعیینمبلغ هزینه انفرادی به وجه رایج کشور سوئیس باشد، دبیرکل مبلغ جدیدی برای هزینهانفرادی به وجه رایج کشور سوئیس بر اساس نرخ رسمی برابری ارزهای سازمان ملل،تعیین خواهدکرد. مبلغ جدید در تاریخی که توسط دبیرکل تعیین خواهدشد قابل پرداختخواهدبود به شرطی که تاریخ مذکور بین یک ماه و دو ماه پس از تاریخ انتشار مبلغ مذکوردر مجله باشد. ماده 36- معافیت از پرداخت ثبت موارد زیر از پرداخت هزینه معاف خواهد بود: (1) - منصوب کردن نماینده جدید، هرگونه تغییر مربوط به نماینده و ابطال ثبت یک نماینده، (2) - هر تغییری مربوط به شماره تلفن یا دورنگار مالک (3) - ابطال ثبت بین المللی (4) - هرگونه ترک پرونده یا صرفنظر کردن طبق بند(1)(الف) (3) ماده (25) اینآئیننامه. (5) - هر گونه محدودیت در اظهارنامه ثبت بین المللی طبق بند (4)(الف)(8) ماده(9) این آئین نامه یا تعیین متعاقب طبق بند (3)(الف)(4) ماده (24) این آئین نامه (6) - هر گونه درخواست ارائه شده توسط اداره طبق جمله اول بند (4) ماده(6)موافقتنامه یا بند (4) ماده(6) پروتکل (7) - وجود یک دعوی قضائی یا تصمیم قطعی و نهائی مؤثر بر اظهارنامه مبداء یاثبت ناشی از آن یا ثبت مبداء (8) - مراتب رد طبق ماده (17)، بند(8) ماده(24) یا بند(3) ماده(28) اینآئیننامه، هرگونه اعلامیه طبق بندهای (5) یا (6) ماده (17) یا هرگونه ابلاغیه طبق بند(5)ماده(20مکرر) یا بندهای (4) یا (5) ماده(27) این آئیننامه (9) - ابطال ثبت بین المللی (10) - اطلاعات تبادلشده طبق ماده (20) این آئین نامه (11) - هرگونه ابلاغیه طبق ماده(21) یا ماده(23) این آئیننامه (12) - هر گونه تصحیح در دفاتر ثبت ی بین المللی ماده 37- توزیع هزینه های متمم و هزینه های تکمیلی 1- ضریب پیشبینی شده در بندهای (5) و (6) ماده (8) موافقتنامه و بندهای (5)و (6) ماده (8) پروتکل به شرح زیر میباشد: - برای اعضای متعاهدی که فقط برای دلایل و مستندات قطعی رد تقاضا، بررسی میکنند ......................................................................................2 - برای اعضای متعاهدی که برای تعیین هرگونه حق تقدم بررسی میکنند: الف - پس از ورود اعتراض از جانب اشخاص ثالث......................3 ب - به اعتبار مقام وسمت خود .................................................4 2- ضریب (4) برای اعضای متعاهدی که بنابر اعتبار مقام و سمت خود به منظوریافتن حقوق قبلی و سابقه ثبت قبلی در سوابق خود جستجو میکنند و مهمترین آنها را ذکرمیکنند نیز بکار میرود. ماده 38- واریز هزینه های انفرادی به حسابهای اعضای متعاهد مربوطه هرگونه هزینه انفرادی که برای یک عضو متعاهد که اعلامیه ای را طبق بند(7)(الف) ماده(8) پروتکل صادر کرده به دفتر بین المللی پرداخت شده است ظرف ماهبعد از ماهی که در طی آن مراتب ثبت یک ثبت بین المللی ، تعیین متعاقب یا تمدید که هزینه مذکور برای آن پرداخت شده است، انجام گرفتهاست، به حساب آن عضو متعاهدنزد دفتر بین المللی واریز خواهدشد. فصل نهم - موارد متفرقه ماده 39- استمرار اعتبار ثبت های بین المللی در برخی دولتهای جانشین 1- هرگاه هر کشور (دولت یا کشور جانشین) که قلمرو آن قبل از استقلال آن کشور،بخشی از قلمرو یک کشور متعاهد بودهاست (دولت یا کشور سابق) به دبیر کل اعلامیه استمرار تسلیم کردهباشد به این مضمون که «موافقتنامه» توسط کشور جانشین نیز بکارگرفته میشود، اعتبار هر ثبت بین المللی در کشور جانشین با گسترش قلمرو به کشور سابقکه از تاریخی قبل از تاریخ تعیین شده طبق بند(2) معتبر است مشروط خواهدبود بر: (1) - تسلیم درخواستی به دفتر بین المللی ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اعلامیه دفتر بین المللی خطاب به مالک ثبت بین المللی ، مبنی بر درخواست اینکه اعتبار ثبت بین المللی در کشور جانشین ادامه پیداکند. (2) - پرداخت مبلغ 23 فرانک سوئیس، در همان مهلت فوق، به دفتر بین المللی که به وسیله دفتر بین المللی به اداره آن کشور جانشین پرداخت خواهدشد و همچنین واریزکردن مبلغ 41 فرانک سوئیس به حساب دفتر بین المللی . 2- تاریخ ذکر شده در بند(1)، همان تاریخی خواهدبود که به منظور رعایت مفاداین ماده توسط دولت جانشین به دفتر بین المللی ابلاغ شده است به شرطی که تاریخ مذکورقبل از تاریخ استقلال آن کشور نباشد. 3- پس از دریافت درخواست و هزینه پیشبینی شده در بند(1)، دفتر بین المللی مراتب را به اداره کشور جانشین ابلاغ خواهدکرد و آنرا در دفاتر ثبت ی مربوط به ثبت خواهدرساند. 4- درخصوص هرگونه ثبت بین المللی مربوط که برای آن اداره کشور جانشینابلاغیهای را طبق بند(3) فوق دریافت کردهاست، اداره مذکور تنها در صورتی میتواندحمایت درخواست شده را رد کند که مهلت پیشبینی شده در بند(2) ماده(5) موافقتنامهدرخصوص گسترش منطقهای به کشور سابق منقضی نشده باشد، و اخطار رد ظرف مهلتمذکور توسط دفتر بین المللی دریافت شده باشد. 5- این ماده فدارسیون روسیه را شامل نمیشود. ماده 40- لازمالاجرا شدن مقررات انتقالی 1- (لازمالاجراشدن) این آئیننامه برابر با دوازدهم فروردین 1375 (اول آوریل 1996) قابل اجرا خواهدبود و از آن تاریخ جانشین آئیننامه تحت موافقتنامه مورخ یازدهم اسفند 1375 (سوممارس 1996) خواهد بود (از این پس «آئیننامه موافقتنامه» نامیده میشود.) 2 - مقررات انتقالی عمومی الف - با وجود بند (1) فوق (1) - اظهارنامه بین المللی که درخواست تسلیم آن به دفتر بین المللی توسط ادارهمبداء قبل از دوازدهم فروردین 1375 (اول آوریل 1996) دریافت شده یا طبق بند (1)(الف) یا (ج) ماده (11) این آئین نامه دریافت شده تلقی میگردد، تا حدی که مفاد«آئیننامه موافقتنامه» را رعایت نماید، چنین تلقی خواهد شد که با آئیننامه مربوطه جهترعایت مفاد ماده (14) طابقت دارد؛ (2) - اگر درخواست ثبت یک تغییر طبق ماده (20) «آئیننامه موافقتنامه» توسطاداره مبداء یا هر اداره ذینفع دیگر قبل از دوازدهم فروردین 1375 (اول آوریل 1996) بهدفتر بین المللی ارسال گردیده باشد، یا اگر بتوان تاریخ ارسال آن را مشخص نمود مبنی براین که تاریخ دریافت آن توسط اداره مبداء یا هر اداره ذینفع دیگر به منظور تسلیم آن بهدفتر بین المللی قبل از دوازدهم فروردین 1375 (اول آوریل 1996) بوده است، چنیندرخواستی تا حدی که با مفاد «آئیننامه موافقتنامه» مطابقت داشته باشد، چنین تلقیخواهد شد که با مفاد مربوط آئیننامه ذکر شده در بند (7) ماده (24) یا ماده (27) اینآئیننامه مطابقت دارد؛ (3) - یک اظهارنامه تقاضای ثبت بین المللی ، یا درخواست ثبت تغییر که وفق ماده(20) «آئیننامه موافقتنامه» قبلاز دوازدهم فروردین 1375 (اول آوریل 1996) طبق مواد(11)، (12)، (13) یا (21) «آئیننامه موافقتنامه» مشمول هر نوع عملیات از جانب دفتر بین المللی شده است، کماکان طبق مواد مذکور توسط دفتر بین المللی تحت بررسی قرارخواهد گرفت و رسیدگی خواهد شد؛ تاریخ ثبت بین المللی ناشی از اظهارنامه مذکور یاثبت تغییر در دفاتر ثبت ی بین المللی طبق مواد (15) یا (22) تابع «آئیننامه موافقتنامه»خواهد بود؛ (4) - اخطار رد یا اخطار ابطال که توسط اداره یک عضو متعاهد تعیین شده قبل ازدوازدهم فروردین 1375 (اول آوریل 1996) ارسال شده است، تا حدی که مطابق باالزامات «آئیننامه موافقتنامه» باشد چنین تلقی خواهد شد که با مفاد بندهای (4) و (5)ماده (17) و بند (2) ماده (19) مطابقت دارد؛ ب - در بند (7) ماده (34) هزینه های تعیین شده و معتبر قبل از دوازدهم فروردین (اول آوریل 1996) همان هزینه های پیشبینی شده در ماده (32) «آئیننامهموافقتنامه» خواهد بود. ج - با وجود بند (1) ماده (10)این آئین نامه، هرگاه طبق بند (7) (الف) ماده (34)این آئین نامه هزینه های پرداخت شده درخصوص یک اظهارنامه ثبت بین المللی همانهزینه های پیشبینی شده برای مدت بیست سال طبق ماده (32) «آئیننامه موافقتنامه»باشند، قسط دوم پرداخت نخواهد شد. د - هرگاه طبق بند (7) (ب) ماده (34) این آئین نامه هزینه های پرداخت شده درخصوص مراتب تعیین متعاقب همان هزینه های پیشبینی شده توسط ماده (32)آئیننامه موافقتنامه باشند، بند (3) صادق نبوده و قابل اجرا نخواهد بود. 3 - مقررات انتقالی مربوط به اظهارنامه های ثبت بین المللی که برای آنها هزینه هایلازم برای مدت بیست سال پرداخت شده اند. الف - هرگاه یک ثبت بین المللی که هزینه های مربوط به آن برای مدت بیست سالپرداخت شده است، طبق ماده (24) این آئین نامه مشمول «تعیین متعاقب» گردد و هرگاهمدت فعلی حمایت از ثبت بین المللی مذکور بیش از ده سال پس از تاریخ «تعیین متعاقب»مزبور همانگونه که طبق بند (6) ماده (24) این آئین نامه تعیین شده است، منقضی شود،مفاد جزءهای (ب) و (ج) صادق بوده و قابل اجراء خواهند بود. ب - شش ماه پس از انقضاء اولین دوره ده ساله مدت فعلی حمایت از ثبت بین المللی، دفتر بین المللی اخطاریهای که تاریخ دقیق انقضاء اولین دوره ده ساله وهمچنین نام اعضای متعاهد که در «تعیین متعاقب» مندرج در (الف) فوق تعیین شده رامنعکس مینماید را به مالک یا نماینده او (اگر داشته باشد) ارسال خواهد کرد. ماده (29)این آئین نامه با انجام تغییرات لازم قابل اجرا خواهد بود. ج - پرداخت هزینه های تکمیلی و هزینه های انفرادی مربوط به هزینه هایمشروحه در بند (1) و (3) ماده (30) این آئین نامه برای دومین دوره ده ساله درخصوصکشورهائی که طبق بند (الف) متعاقباً تعیین شده اند، الزامی خواهد بود. بندهای (1) و (3)ماده (30) این آئین نامه با انجام تغییرات لازم قابل اجراء خواهد بود. د - مراتب پرداخت هزینه های مربوطه برای دومین دوره ده ساله توسط دفتر بین المللی در دفاتر ثبت ی بین المللی ثبت خواهد شد. تاریخ ثبت آن تاریخ انقضاء اولیندوره ده ساله خواهد بود حتی اگر هزینه های لازم ظرف مدت احتیاط پیشبینی شده دربند (5) ماده (7) موافقتنامه و بند (4) ماده (7) پروتکل پرداخت شده باشند. هـ - دفتر بین المللی مراتب پرداخت یا عدم پرداخت هزینه های لازم را برای دومیندوره ده ساله به ادارات کشورهای عضو متعاهد تعیین شده و همزمان با آنها به مالک ابلاغخواهد کرد. ماده 41 - دستورالعملهای اداری 1 - (تهیه دستورالعملهای اداری؛ اموری که تابع آنها هستند) الف - دبیرکل دستورالعملهای اداری را تهیه و تنظیم خواهد کرد. دبیرکل میتواندآنها را تغییر داده یا اصلاح کند. قبل از تهیه یا اصلاح آنها، دبیرکل با اداراتی که مستقیماًدرارتباط با دستورالعملهای اداری پیشنهادی یا اصلاحات آنها ذینفع هستند مشورتخواهند کرد. ب - دستورالعملهای اداری در ارتباط با مواردی که در این آئین نامه صریحاً به آنهااشاره شده است و همچنین جزئیات اجرای این آئین نامه، خواهد بود. 2 - (کنترل به وسیله مجمع) مجمع ممکن است از دبیرکل دعوت نماید تا هر یک از مفاد مقرراتدستورالعملهای اداری را اصلاح یا تغییر دهد و دبیرکل طبق آن عمل خواهد کرد. 3 - (انتشار و تاریخ اجراء) الف - دستورالعملهای اداری و هرگونه اصلاح آنها در مجله منتشر خواهد شد. ب - متنی که منتشر میشود تاریخ قابلیت اجرائی هر یک از مقررات را دقیقاًمشخص و منعکس خواهد کرد. تاریخهای مذکور برای مقررات متفاوت یکسان نخواهدبود، به شرطی که هیچ یک از مقررات قبل از انتشار آن در مجله قابل اجراء اعلام نشوند. 4 - (تناقض با موافقتنامه، پروتکل یا این آئین نامه) در صورت تناقض میان مفاد دستورالعملهای اداری از یک طرف و مفادموافقتنامه، پروتکل یا این آئین نامه از طرف دیگر، موافقتنامه، پروتکل یا این آئین نامهارجحیت خواهند داشت. دستورالعملهای اداری برای اجرای موافقتنامه مادرید درخصوص ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به آن [قابل اجرا از تاریخ دوازدهم فروردین (اول آوریل 2002)] فهرست مواد بخش اول - تعاریف ماده 1 - اصطلاحات اختصاری بخش دوم - فرمها ماده 2 - اظهارنامه بین المللی ماده 3 - تعیین پس از ثبت بین المللی ماده 4 - سایر فرمهای رسمی ماده 5 - فرمهای غیررسمی بخش سوم - مکاتبات با دفتر بین المللی ، امضاء ماده 6 - مکاتبه کتبی، اسناد متعدد در یک پاکت ماده 7 - امضاء ماده 8 - مکاتبه از طریق فکس ماده 9 - نمونه یا نمونه های اصلی علامت ماده 10 - تأیید و تاریخ دریافت فکس توسط دفتر بین المللی ماده 11 - مکاتبات الکترونیکی، تأیید و تاریخ دریافت مکاتبات الکترونیکی توسط دفتر بین المللی بخش چهارم - شرایط مربوط به نامها و نشانیها ماده 12 - نامها و نشانیها ماده 13 - نشانی مکاتباتی بخش پنجم - ابلاغ رد موقت ماده 14 - تاریخ ارسال اخطار رد موقت ماده 15 - محتوای اخطار رد موقت براساس اعتراض بخش ششم - شمارهگذاری ثبت بین المللی ماده 16 - شمارهگذاری پس از تغییر قسمتی از مالکیت ماده 17 - شمارهگذاری پس از ادغام ثبت های بین المللی ماده 18 - شمارهگذاری پس از اعلام اینکه تغییر در مالکیت فاقد اعتبار است بخش هفتم - پرداخت هزینه ها ماده 19 - نحوه پرداخت بخش اول - تعاریف ماده 1 - اصطلاحات اختصاری الف - ازنظر این دستورالعملهای اداری : (1) - «آئین نامه» یعنی آئین نامه مشترک موافقتنامه مادرید درخصوص ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به آن موافقتنامه. (2) - «ماده» یعنی مادهای از آئین نامه. ب - ازنظر این دستورالعملهای اداری، اصطلاحی که در ماده (MMI) به آن اشاره شده است دارای همان معنی موجود در آئین نامه است. بخش دوم - فرمها ماده 2 - اظهارنامه بین المللی الف - اظهارنامه بین المللی که منحصراً تابع موافقتنامه است بر روی فرم مربوط تنظیم خواهد شد. ب - اظهارنامه بین المللی که منحصراً تابع پروتکل است بر روی فرم مربوط (MMI2) تنظیم خواهد شد. ج - اظهارنامه بین المللی که تابع موافقتنامه و همچنین پروتکل است بر روی فرممربوط (MMI3) تنظیم خواهد شد. ماده 3 - تعیین پس از ثبت بین المللی تعیین ثانوی بر روی فرم مربوط (MMI?) تنظیم خواهد شد. ماده 4 - سایر فرمهای رسمی الف - درخواست ثبت تغییر در مالکیت بر روی فرم مربوط (MMI5) تنظیم خواهد شد. ب - درخواست ثبت محدودیت فهرست کالاها و خدمات بر روی فرم مربوط (MMI?) تنظیم خواهد شد. ج - درخواست ثبت انصراف بر روی فرم مربوط (MMI?) تنظیم خواهد شد. د - درخواست ثبت ابطال بر روی فرم مربوط (MMI?) تنظیم خواهد شد. هـ- درخواست ثبت تغییر نام یا نشانی مالک بر روی فرم مربوط (MMI?) تنظیم خواهدشد. و - درخواست ثبت اجازه استفاده مالک بر روی فرم مربوط (MMI??) تنظیم خواهد شد. ز - درخواست ثبت اصلاح ثبت اجازه استفاده بر روی فرم مربوط (MMI??) تنظیم خواهدشد. ح - درخواست ثبت ابطال ثبت اجازه استفاده بر روی فرم مربوط (MMI??) تنظیم خواهدشد. ماده 5 - فرمهای غیررسمی الف - درخواست ثبت تغییر درنام یا نشانی نماینده را میتوان بر روی فرممربوط (MMI??) تنظیم نمود. ب - درخواست تمدید مدت ثبت بین المللی را میتوان بر روی فرم مربوط (MMI??) تنظیم نمود. ج - مکاتبات جداگانه مربوط به نصب نماینده موضوع بند (2) (ب) ماده (3)آئین نامه را میتوان بر روی فرم مربوط (MMI??) تنظیم نمود. بخش سوم - مکاتبات با دفتر بین المللی ، امضاء ماده 6 - مکاتبات کتبی، اسناد متعدد در یک پاکت الف - با رعایت ماده (11) (الف) این دستورالعمل، مکاتبات خطاب به دفتر بین المللی باید به صورت کتبی با استفاده از ماشین تحریر یا ماشین دیگری تهیه و امضاءشود. ب - اگر اسناد متعدد در یک پاکت با پست ارسال شوند، فهرستی که نشان دهندهمشخصات هر یک از اسناد مذکور است باید به آنها ضمیمه گردد. ماده 7 - امضاء امضاء باید به صورت دستخط ، چاپی یا مهر شده باشد، به جای آن میتوان از مهرنیز استفاده نمود یا درخصوص مکاتبات الکترونیکی مندرج در ماده (11) (الف) ایندستورالعمل میتوان از وسیلهای برای شناسایی هویت استفاده نمود که در مورد آن دفتر بین المللی و اداره مربوط به توافق رسیده اند. ماده 8 - مکاتبه از طریق فکس هرگونه مکاتبه را میتوان از طریق فکس به دفتر بین المللی ارسال نمود به این شرطکه هرگاه مکاتبات مذکور باید روی فرم رسمی تسلیم شوند، آن فرم رسمی در مکاتبه انجامشده از طریق فکس نیز مورد استفاده قرار گرفته شود. ماده 9 - نمونه یا نمونه های اصلی علامت الف - هرگاه اظهارنامه بین المللی به وسیله اداره مبدأ از طریق فکس به دفتر بین المللی ارسال شود، نسخه اصلی صفحهای از فرم رسمی که نمونه یا نمونه های اصلیعلامت روی آن الصاق شده ، توسط اداره مبدأ امضاء شده و اطلاعات کافی که شناسائیهویت اظهارنامه بین المللی مربوط به آن را میسر سازد در آن درج شده است باید به دفتر بین المللی ارسال گردد. ب - هرگاه اظهارنامه بین المللی به وسیله اداره مبدأ از طریق فکس به دفتر بین المللی ارسال شود، بررسی اظهارنامه بین المللی توسط دفتر بین المللی بهمنظور تعیینمطابقت آن با شرایط و مقررات مربوط در موارد زیر آغاز خواهد شد : (1) - پس از دریافت نسخه اصل آن اگر نسخه اصلی ظرف مدت یک ماه از تاریخدریافت از طریق فکس دریافت شود، یا (2) - پس از انقضاء مدت یک ماه مندرج در جزء (1) فوق اگر نسخهاصلی ظرفمدت مذکور توسط دفتر بین المللی دریافت نشود. ماده 10 - تأیید و تاریخ دریافت فکس توسط دفتر بین المللی الف - دفتر بین المللی سریعاً و از طریق فکس به ارسال کننده فکس وصولمکاتبات از طریق فکس را اعلام خواهد کرد و هرگاه مکاتبات ارسالی از طریق فکس ناقصیا ناخوانا باشد، مراتب مذکور را نیز به وی اطلاع خواهد داد به این شرط که هویت ارسالکننده را بتوان شناسائی نمود و بتوان از طریق فکس با او تماس گرفت. ب - هرگاه مکاتبهای از طریق فکس مخابره شود و به دلیل تفاوت زمانی بین مکانیکه از آنجا فکس مخابره شده و شهر ژنو، تاریخ آغاز مخابره فکس با تاریخ دریافت کاملمکاتبات توسط دفتر بین المللی تفاوت داشته باشد، تاریخی که زودتر است به عنوان تاریخدریافت توسط دفتر بین المللی محسوب خواهد شد. ماده 11 - مکاتبات الکترونیکی، تأیید و تاریخ دریافت مکاتبات الکترونیکی توسط دفتر بین المللی الف - هرگاه اداره مایل باشد، مکاتبات انجام شده بین آن اداره و دفتر بین المللی ،شامل تسلیم اظهارنامه بین المللی ، به صورت الکترونیکی و به طریقی که مورد توافق دفتر بین المللی و اداره مذکور باشد، انجام خواهد گرفت. ب - دفتر بین المللی سریعاً و از طریق مکاتبه الکترونیکی وصول مکاتبات الکترونیکی را به ارسال کننده آن اعلام خواهد کرد و هرگاه مکاتبه الکترونیکی مذکورناقص یا غیرقابل استفاده باشد مراتب را نیز به وی اطلاع خواهد داد به این شرط که هویتارسال کننده قابل شناسائی باشد و وی قابل دسترسی باشد. ج - هرگاه مکاتبات از طریق الکترونیکی باشد و ، به دلیل تفاوت زمانی بین مکانیکه پیام مخابره شده است و شهر ژنو، تاریخ آغاز ارسال مخابره با تاریخ دریافت کامل آنتوسط دفتر بین المللی تفاوت داشته باشد، تاریخی که زودتر است به عنوان تاریخ دریافتتوسط دفتر بین المللی محسوب خواهد شد. بخش چهارم - شرایط و مدارک مربوط به نامها و نشانیها ماده 12 - نامها و نشانیها الف - درخصوص اشخاص حقیقی، نامی که باید ذکر شود نام خانوادگی، نام اصلیو نام یا نامهای دوم یا مشخص و نام شخص حقیقی خواهد بود. ب - درخصوص اشخاص حقوقی، نامی که باید ذکر شود نام کامل رسمی شخصحقوقی مذکور خواهد بود. ج - درخصوص نامهائی که با حروفی غیر از حروف لاتین نوشته میشوند،آوانویسی آن نام با حروف لاتین که باید طبق اصول آوانویسی زبانی باشد که اظهارنامه بین المللی به آن زبان تنظیم شده است، پس از نام مذکور ذکر خواهد شد. درخصوصشخص حقوقی که نام آن با حروفی غیر از حروف لاتین ذکر میشود، به جای آوانویسیمیتوان آن نام را به زبانی که اظهارنامه بین المللی تنظیم شده است ترجمه و درج نمود. د - نشانی باید با رعایت کلیه شرایط و مقررات لازم برای تحویل پستی سریع درجگردد و حداقل باید حاوی کلیه اطلاعات دقیق درباره تمامی واحدهای اداری باشد شاملشماره ساختمان در صورتی که وجود داشته باشد. به علاوه، شماره های تلفن، فکس،نشانی پست الکترونیکی و همچنین نشانی متفاوت مکاتباتی را نیز میتوان درج نمود. ماده 13 - نشانی مکاتباتی هرگاه دو یا چند متقاضی، مالکین جدید یا دارندگان اجازه استفاده با نشانیهایمتفاوت وجود داشته باشند، باید یک نشانی مکاتباتی ذکر شود. هرگاه چنین نشانی ذکرنشود، نشانی اولین شخصی که نام او ذکر شده است به عنوان نشانی مکاتباتی محسوبخواهد شد. بخش پنجم - ابلاغ رد موقت ماده 14 - تاریخ ارسال اخطار رد موقت در صورتی که اخطار رد موقت از طریق خدمات پستی ارسال شده باشد، تاریخارسال براساس تاریخ ذکر شده توسط اداره پست تعیین خواهد شد. اگر تاریخ مذکور ذکرنشده یا ناخوانا باشد، دفتر بین المللی چنین تلقی خواهد کرد که اخطار بیست روز قبل ازتاریخ دریافت آن توسط دفتر بین المللی ارسال شده است. با این حال، گر تاریخی که بهترتیب مذکور تعیین میشود زودتر از تاریخ اخطار یا تاریخ ارسال اخطار باشد، دفتر بین المللی چنین تلقی خواهد کرد که آن اخطار در تاریخ اخیرالذکر ارسال شده است. هرگاهاخطار رد توسط خدمات پیک ارسال شده باشد، تاریخ ارسال همان تاریخی خواهد بود که پیک مذکور براساس اطلاعات پستی ثبت شده خود اعلام میکند. ماده 15 - محتوای اخطار رد موقت براساس اعتراض الف - محتوای اخطار رد موقت براساس اعتراض به موارد مندرج در بندهای (2) و(3) ماده (17) آئین نامه خواهد بود. هنگام ذکر دلیل و مستندات رد موقت، طبق بند (2)(4) ماده (17) آئین نامه، علاوه بر درج اینکه رد براساس اعتراض صورت گرفته است،دلیل و مستندات اعتراض نیز باید دقیقاً و به طور خلاصه ذکر شود (مانند تناقض با علامتیا حقوق پیشین، عدم صفت مشخصه). هرگاه اعتراض براساس تناقض با حقوق پیشینباشد غیر از علامتی که قبلاً ثبت شده یا تقاضای ثبت آن تسلیم شده است، حقوق مذکور وترجیحاً نام مالک آن حقوق درحد امکان به صورت خلاصه درج خواهد شد. هیچیادداشت یا مدارکی به اخطار ضمیمه نخواهد شد. ب - هر سندی که به اخطار ضمیمه باشد ولی بر کاغذ جداگانهای به اندازه A4نباشد و یا برای اسکن کردن مناسب نباشد و هرگونه سند دیگر از قبیل نمونه یا بسته، ثبت نخواهد شد و دفتر بین المللی آنها را منهدم خواهد کرد. بخش ششم - شمارهگذاری ثبت بین المللی ماده 16 - شمارهگذاری پس از تغییر قسمتی از مالکیت الف - انتقال یا واگذاری مالکیت ثبت بین المللی درخصوص فقط برخی از کالاها یاخدمات یا فقط درخصوص برخی از کشورهای متعاهد تعیین شده در دفاتر ثبت ی بین المللی تحت همان شماره ثبت بین المللی ثبت خواهد شد که بخشی از آن واگذار یا بهنحو دیگر منتقل شده است. ب - هر بخش منتقل یا واگذار شده تحت شماره ثبت بین المللی مذکور باطل و بهعنوان ثبت بین المللی جداگانهای ثبت خواهد شد. ثبت بین المللی جداگانه مذکور دارایهمان شماره ثبت ی خواهد بود که بخشی از آن منتقل یا به نحو دیگری واگذار شده است ویک حرف بزرگ از حروف الفبا در کنار آن درج خواهد شد. ماده 17 - شمارهگذاری پس از ادغام ثبت های بین المللی ثبت بین المللی که در نتیجه ادغام ثبت های بین المللی طبق بند (3) ماده (27)آئین نامه ایجاد شده است شماره همان ثبت بین المللی را خواهد داشت که بخشی از آنمنتقل یا به نحو دیگر واگذار شده است و در صورت لزوم یک حرف بزرگ از حروف الفبادر کنار آن درج خواهد شد. ماده 18 - شماره گذاری پس از اعلام اینکه تغییر در مالکیت فاقد اعتبار است ثبت بین المللی جداگانهای که طبق بند (4) (هـ) ماده (27) آئین نامه در دفاتر ثبت ی بین المللی ثبت شده است همان شماره ثبت ی را خواهد داشت که بخشی از آن منتقل یا بهنحو دیگر واگذار شده است و یک حرف بزرگ از حروف الفبا در کنار آن درج خواهد شد. بخش هفتم - پرداخت هزینه ها ماده 19 - نحوه پرداخت هزینه ها را میتوان از طریق زیر به دفتر بین المللی پرداخت نمود : (1) - واریز به حساب جاری دفتر بین المللی . (2) - پرداخت به حساب چک پستی یا سوئیسی یا هر حساب بانکی خاص متعلقبه دفتر بین المللی . (3) - به وسیله چک بانکی. (4) - به صورت نقد به دفتر بین المللی . فهرست هزینه ها که از 12 فروردین 1381 (اول آوریل 2002) معتبر است فرانک سوئیس 1 - اظهارنامه تقاضای ثبت بین المللی که منحصراً تابع موافقتنامه است. هزینه های زیر قابل پرداخت خواهند بود و برای مدت ده سال میباشند : 1-1 - هزینه اولیه (بند (2) (الف) ماده (8) موافقتنامه) 1-1-1- اگر نمونه علامت به صورت رنگی نباشد 653 1-1-2 - اگر نمونه علامت به صورت رنگی باشد 903 1-2 - هزینه تکمیلی برای هر طبقه کالا و خدمات بیش از 3 طبقه (بند (2) (ب) ماده (8) موافقتنامه) 73 1-3 - هزینه متمم برای تعیین هر کشور متعاهد تعیین شده (بند (2) (ج) ماده (8) موافقتنامه) 73 2 - اظهارنامه تقاضای ثبت بین المللی که منحصراً تابع پروتکل است. هزینه های زیر قابل پرداخت خواهند بود و برای مدت ده سال میباشند : 2-1 - هزینه اولیه (بند (2) (1) ماده (8) پروتکل)؛ 2-1-1 - اگر نمونه علامت به صورت رنگی نباشد. 653 2-1-2 - اگر نمونه علامت به صورت رنگی باشد 903 2-2 - هزینه تکمیلی برای هر طبقه کالا و خدمات بیش از سه طبقه: (بند (2) (2) ماده (8) پروتکل) به استثناء اینکه اگر فقط اعضای متعاهدی که هزینه انفرادی (2-4 زیر) برای آنها پرداخت میشونـد تعییـن شده باشد (به بند (7) (الف) (1) ماده (8) پروتکل مراجعه شود). 73 2-3 - هزینه متمم برای تعیین هر عضو متعاهد تعیین شده (بند (2) (3) مــاده (8) پروتکل) به استثناء اینکه اگر عضو متعاهد تعیین شده ، عضـو متعاهـدی باشـد که هزینه انفرادی (2-4) برای آن قابل پرداخت است (به بند (7) (الف) (2) ماده (8) پروتکل مراجعه شود. ) 73 2-4 - هزینه انفرادی برای تعیین هر عضو متعاهد تعیین شده که برای آن هزینه انفرادی (به غیر از هزینه متمم) قابل پرداختاست (به بند (7) (الف ماده (8) پروتکـل مراجعـه شود) : مبلغ هزینـه انفـرادی توسط عضـو متعاهد تعیین خواهد شد. - 3 - اظهارنامه های تقاضای ثبت که تابع موافقتنامه و همچنین پروتکلهستند هزینه های زیر قابل پرداخت هستند و برای ده سال خواهند بود : 3-1 - هزینه اولیه ؛ 3-1-1 - اگر نمونه علامت به صورت رنگی نباشد 653 3-1-2 - اگر نمونه علامت به صورت رنگی باشد 903 3-2 - هزینه تکمیلی برای هر طبقه کالاها یا خدمات بیش از سه طبقه 73 3-3 - هزینه متمم برای تعیین هر عضو متعاهد تعیین شده که برای آن هزینـه انفرادی قابل پرداخت نمیباشد 73 3-4 - هزینه انفرادی برای تعیین هر عضو متعاهد تعیین شده که درخصـوص آن هزینهانفرادی قابل پرداختاست (بند (7) (الف) ماده (8)پروتکل) به استثناء مواردی که کشور تعیین شده ملزم به رعایت مفاد موافقتنامه (نیز) میباشـد و اداره مبـدأ اداره کشـوری است که ملـزم بــه رعایت موافقتنـامـه (نیز) است (بـرای چنیـن کشـوری، یک هـزینه متمم قـابل پرداخت است): مبلغ هزینه انفرادی تـوسط هـر عضـو متعاهـد تعیین میگردد : 4 - نقص درخصوص طبقه بندی کالاها و خدمات هزینه های زیر قابل پرداخت خواهند بود. (بند (1) (ب) ماده (12) 4-1 - هرگاه کالاها و خدمات در یک گروه قرار بگیرند 77 به اضافه فرانک برای هر کلمه بیشاز 20کلمه 4-2 - هرگاه در طبقه بندی درج شده در اظهارنامه یک یا چند کلمه اشتباهباشد 20 به اضافه فرانک برای هر کلمه که به غلط طبقه بندی شده بهشرطی که ، جمع مبلغ قابل پرداخت طبق این بخش برای یک اظهارنامه بین المللی کمتر از 150 فرانک سوئیس باشد، هیچ هزینهای پرداخت نخواهد شد. 5 - تعیین یک کشور پس از ثبت بین المللی هزینه های زیر قابل پرداخت خواهند بود و مدت زمان میان تاریخ آغاز اعتبـار تعیین یک کشـور و خـاتمـه مـدت اعتبـار ثبت بین المللی را دربرخواهد گرفت : 5-1 - هزینه اولیه 300 5-2 - هزینه متمم برای هر عضو متعاهد تعیینشده که در یک درخواست قیدشده اند اگرهزینهانفرادی برای چنینکشور عضوی قابلپرداخت نباشد (این مبلغ مدت باقیمانده از ده سال رادربر میگیرد.) 73 5-3 - هزینه انفرادی برای تعیین هرعضو متعاهد تعیین شده که برای آن هزینه انفرادی (بهجای هزینه متمم) قابل پرداخت است (به بنـد (7) (الف) ماده (8) پروتکل مراجعه شود): مبلغ هزینه انفرادی توسـط هر عضـو متعاهد تعیین شده مشخص خواهد شد. 6 - تمدیدمدت هزینه های زیر قابل پرداخت خواهند بود و مدت ده سال را دربرخواهند گرفت : 6-1 - هزینه اولیه 653 6-2 - هزینه تکمیلی، مگر اینکه تمدید مدت تنها برای اعضای متعاهد تعیین شده ای انجام شود که برای آن کشـورهـای عضـو هـزینه انفرادی قابـل پرداخت است. 73 6-3 - هزینه متمم برای هر عضو متعاهد تعیین شده که بـرای آن کشور عضو هزینه انفرادی قابل پرداخت نمیباشد. 73 6-4 - هزینه انفرادی برای تعیین هر عضو متعاهد تعیینشده که برای آن هزینه انفرادی (به جای هزینه متمم) قابل پرداخت است (به بند (7) (الف) ماده (8) پروتکل مراجعه شود): مبلغ هزینه های انفـرادی تـوسط هـر عضو متعاهد تعیین شده مشخص میشود : 50% مبلغی که طبق 6 - 1 پرداخت میشود. 6-5 - هزینه اضافی برای استفاده از ضرب الاجل 7 - ثبت های متفرقه 7-1 - انتقال کامل یک ثبت بین المللی 177 7-2 - انتقال بخشی از یک ثبت بین المللی (برای برخی از کالاهـا و خـدمـات برای برخی اعضای متعاهد) 177 7-3 - محدودیت درخواست شده توسط مالک پـس از انجام ثبت بین المللی ، بهشرطی که ، اگر محدودیت بیش از یک عضـو متعـاهـد را دربرگیـرد، محدودیت مذکور برای کلیه کشورهای عضو یکسان باشد. 177 7-4 - تغییر نام و یا نشانی مالک یک یا چند ثبت بین المللی که بـرای آن ثبت یک تغییر از طریق یک درخواست یکسان تقاضا شده است. 150 7-5 - ثبت اجازه استفاده در مورد ثبت بین المللی یا اصلاح ثبت اجازهاستفاده 177 8 - اطلاعات مربوط به ثبت های بین المللی 8-1 - تهیه مستخرجه گواهی شده از اداره ثبت بین المللی متشکل از تجـزیـه تحلیل وضعیت ثبت بین المللی (مستخرجه گواهی شده مفصل حاوی جزئیات) تا سه صفحه 155 برای هر صفحه بیش از سه صفحه 10 8-2 - تهیه مستخرجه گواهی شده از اداره ثبت بین المللی متشکل از رونوشتی از کلیه آگهی هـا و کلیه اخطـارهای رد درخواست که درخصوص یک ثبت بین المللی صادرشده اند. (مستخرجه گواهی شده ساده) تا سه صفحه 77 برای هر صفحه بیش از سه صفحه 2 8-3 - گواهی یا اطلاعات منفرد به صورت کتبی برای یک ثبت بین المللی 77 برای هر ثبت بین المللی علاوه برای مورد فوق اگر اطلاعات یکسان در یک درخواست واحد تقاضا شده باشد. 10 8-4 - چاپ مجدد یا فتوکپی آگهی یک ثبت بین المللی ، هر صفحه 5 9 - خدمات ویژه دفتر بین المللی مجاز است برای عملیاتی که به صورت فوری انجام میشوند و همچنین برای خدماتی که در ایـن فهرست هزینـه هـا گنجانده نشده اند، هزینه هائی که مبلـغ آن را خـود تعیین میکنـد را دریافت کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه و پروتکل مربوط به آن وآئین نامه مشترک در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و هشتم مردادماه یکه زار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/6/1382 به تأییدشورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1382/05/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :