جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


شماره30437/ت31255ه- 4/6/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت مسکن و شهرسازی
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/6/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 1857/6563ه-/ب مورخ 19/1/1383 تصویب نمود :
شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر در زمره شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید قرار می گیرد.
این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 49001/ت29768ه- مورخ 16/9/1382 می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17336
تاریخ تصویب :
1383/06/01
تاریخ ابلاغ :
1383/06/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :