جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


شماره25069/ت31020ه- 4/6/1383

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/4/1383 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 62721/101 مورخ 14/4/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد هماهنگی و ساماندهی نظام بهداشت و درمان شهرستان بم تصویب نمود :
1- کلیه اعتبارات موجود بابت ارایه خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان بم که در اختیار سازمانهای بیمه گر و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد ، در یک حساب که از سوی خزانه به نام وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی افتتاح می شود ، تجمیع می شود.
2- وجوه واریزشده به آن حساب با نظر وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام الاختیار وی به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند - مصوب سال1364- قابل هزینه می باشد.
3 - طرح ساماندهی نظام بهداشت ، درمان شهرستان بم به مدت سه سال در شهرستان یادشده اجراشده و هزینه اجرای آن تا پایان سال1383 مجموعا 196میلیارد ریال خواهدبود که براساس جمعیت 240000 نفر و سرانه متعلقه به شرح زیر توسط مراجع ذکرشده در جدول زیر تامین خواهدشد و در سالهای بعد نیز به صورت مستقل در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی خواهدشد.

4 - کلیه اختیارات اجرایی ، مالی و اداری در راستای اصلاح ساختار اجرایی مطابق با شرایط منطقه ، مبتنی بر نظام ارجاع و پزشک خانواده به مدیر اجرایی نظام سلامت بم که در عین حال نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهدبود ، تفویض می شود.
5 - به مدیر اجرایی نظام سلامت شهرستان بم اختیار داده می شود تا به منظور ارایه خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی عقد قرارداد نماید. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17336
تاریخ تصویب :
1383/04/10
تاریخ ابلاغ :
1383/06/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :