جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


شماره30311/ت31241ه- 4/6/1383
وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره2195/ه- مورخ 20/5/1383 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه اجرائی تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده ( 60 ) و جدول شماره ( 2 ) برنامه سوم توسعه اقتصادی" href="/tags/57374/قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی/" class="link">قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1382کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده ( 60 ) و جدول شماره ( 2 ) برنامه سوم توسعه اقتصادی" href="/tags/57374/قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی/" class="link">قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1382کل کشور
ماده 1- در این آئین نامه واژه های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف - تبصره (1) : تبصره (1) قانون الحاق پنج تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده ( 60 ) و جدول شماره ( 2 ) برنامه سوم توسعه اقتصادی" href="/tags/57374/قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی/" class="link">قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1382کل کشور - مصوب1382 -
ب - خزانه : وزارت امور اقتصادی و دارایی - خزانه داری کل کشور.
ج - سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
د - بانک : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده 2- موارد قابل تامین و پرداخت از منابع مندرج در تبصره (1) موضوع ردیف 105003 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال1383 کل کشور عبارتند از :
الف - مابه التفاوت ریالی ناشی از تغییر نرخ ارز تعهدات ارزی و اعتبارات اسنادی که از محل درآمدهای ارزی کشور ، موضوع تبصره (29) قوانین بودجه سالهای قبل از سال 1381 و اصلاحی آنها و در چارچوب مصوبات قانونی مربوط و براساس مجوزهای مراجع ذی صلاح تا پایان سال 1380 انجام یا گشایش یافته است و ارز مربوط نیز به نرخ رسمی در تاریخ تعهد با افتتاح اعتبار اسنادی ، مقرر و تعیین شده است و همچنین تعهدات ارزی و اعتبارات اسنادی مربوط به تعهدات موضوع تبصره (29) قانون بودجه سال1380 کل کشور که مراحل اجرایی آن در سالهای 1381 ، 1382 و 1383 انجام شده یا می شود و تسویه آنها و پرداخت ارز مربوط حسب مورد به ذینفع یا بانک انجام می پذیرد.
ب - ایفای تعهدات ارزی دولت ناشی از اجرای بند (ت) تبصره (29) قانون بودجه سال1378 کل کشور ، جزء (3-1) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال1380 کل کشور و بند (م) تبصره (21) قانون بودجه سال1381 کل کشور به سررسید تا پایان سال1383.
ج - تفاوت نرخ هر دلار سه هزار ریال تا نرخ روز تسویه تعهدات صنایع فولادموضوع مصوبه شماره 158671/34 مورخ 29/8/1381 شورای اقتصاد.
د - سهم الشرکه ایران در موسسه تضمین سرمایه گذاری چند جانبه (میگا) موضوع تصویبنامه شماره 26738/ت29185ه- مورخ 4/6/1382 هیات وزیران.
ماده 3- بانک مجاز است معادل ارزی پرداختهای موضوع ماده (2) این آئین نامه را حداکثر تا معادل ارقام پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1383 کل کشور ، موضوع ردیف اعتباری شماره105003 منظور در قسمت چهارم قانون یادشده از حساب ذخیره ارزی برداشت و وجوه ریالی مربوط را به حساب شماره 1392 خزانه نزد بانک واریز نماید.
ماده 4 - خزانه موظف است پرداختهای موضوع این آئین نامه را صرفا براساس تخصیص اعتبار ابلاغ شده که تمام اعتبار ردیف105003 را شامل می شود ، انجام دهد و بانک مکلف است صورت ریز پرداختهای انجام شده موضوع ماده (2) این آئین نامه و بندهای ذیل آن را به خزانه و سازمان ارسال نماید.
ماده 5 - کارگروه تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب1351 - تمام اعتبار ردیف105003 (تملک داراییهای مالی - درآمد ، هزینه) منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال1383 کل کشور را تخصیص و به بانک ابلاغ می نماید تا در چارچوب مفاد موافقتنامه مبادله شده با سازمان و طبق مقررات این تصویبنامه مورد استفاده قرارگیرد. خزانه موظف است منابع حاصل از تملک داراییهای مالی موضوع این آئین نامه را صرفا به پرداخت اعتبار یادشده اختصاص دهد.
ماده 6- تصمیم گیری در خصوص رفع هرگونه ابهام و یا اشکال در اجرای مفاد این آئین نامه به عهده هیاتی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رئیس سازمان و رئیس کل بانک خواهدبود. دبیری هیات یادشده به عهده بانک می باشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17336
تاریخ تصویب :
1383/06/01
تاریخ ابلاغ :
1383/06/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :