جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 10388/ت30372ه- 1/6/1383
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیات وزیران در جلسه مورخ 25/5/1383 بنا به پیشنهاد شماره 197727 مورخ 24/12/1382 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره(3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی - مصوب 1370 - تصویب نمود :
1- برگزاری شانزدهمین گردهمایی بین المللی بیماریهای کودکان توسط علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مجاز است.
2- دانشگاه یادشده میتواند از کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3- هزینه های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت میشود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17331
تاریخ تصویب :
1383/05/25
تاریخ ابلاغ :
1383/06/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :