جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره 24208/ت31181ک 1/6/1383
وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن - وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزرای عضو کمیسیون ماده (1) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات در جلسه مورخ 23/3/1383 به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 25338/ت24794ه- مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند :
کالاهای مبادلات تجاری در سقف پنجاه میلیون (000‚000‚50) دلار بین جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکیه ، متضمن میزان ترجیحات و تخفیفات تعرفهای اعطایی به طرفین ، به شرح فهرست پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت میباشد ، تعیین میگردد.
این تصویبنامه در تاریخ 26/5/1383 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17331
تاریخ تصویب :
1383/03/23
تاریخ ابلاغ :
1383/06/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :