جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


شماره 29534/ت30695ه- 1/6/1383
سازمان حفاظت محیط زیست
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/5/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه های شماره 88059/6380ه-/ب مورخ 29/11/1382 و شماره 1869/6567ه-/ب مورخ 19/1/1383 تصویب نمود :
متن زیر به تصویبنامه شماره 46258/ت22293ه- مورخ 18/8/1382 الحاق میگردد :
در مورد شهرهای تهران ، مشهد ، تبریز ، اهواز ، اراک ، شیراز و اصفهان طرح جامع کاهش آلودگی هوا براساس آئین نامه اجرائی تبصره (82) قانون برنامه دوم توسعه مستند به بند (د) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه صورت خواهد گرفت.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17331
تاریخ تصویب :
1383/05/28
تاریخ ابلاغ :
1383/06/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :