جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره24508/ت31089ه- 4/6/1383
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره 5807 -1/1 مورخ 23/4/1383 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه اجرائی بند (ث) تبصره (7) قانون بودجه سال 1383کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی بند (ث) تبصره (7) قانون بودجه سال 1383 کل کشور
ماده 1- خانه های قدیمی ، کاروانسراها و سایر اماکن موضوع بند (ث) تبصره (7) قانون بودجه سال1383 کل کشور عبارتند از بناهای با ارزش تاریخی - فرهنگی که در محورها یا قطبهای تاریخی - فرهنگی کشور قرار دارند و قابلیت تبدیل به مکانهای مناسب با کاربری واحدهای اقامتی ، پذیرایی و خدماتی را دارا می باشند. این اماکن می توانند براساس ضوابط و سیاستهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب ، مرمت و تجهیز و آماده بهره برداری گردند.
ماده 2- تملک ابنیه و اراضی همجوار بناهای با ارزش تاریخی - فرهنگی جهت حفظ شئونات بنا یا اثر تاریخی و همچنین تامین نیازمندیهای خدماتی لازم برای مجموعه با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز می باشد.
ماده 3- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند در مراحل مختلف تملیک ، تهیه طرح ، مرمت و آماده سازی و تجهیز اینگونه ابنیه نسبت به مشارکت اجاره ، اجاره به شرط تملیک و فروش به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب1380- و آیین نامه مربوط و قانون بودجه سال1383 کل کشور اقدام نماید.
ماده 4- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند با توجه به شئونات اثر و ویژگیهای آن و با توجه به ماده (1) این آئین نامه کاربری مناسب را معین نماید.
تبصره - تغییر کاربری ابنیه و اماکن تاریخی - فرهنگی واگذار شده توسط بهره برداران یا مالکین جدید اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بدون موافقت قبلی و کتبی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز نخواهد بود.
ماده5 - شرایط بهره برداری و مشارکت ، اجاره ، فروش و اجاره به شرط تملیک و واگذاری اماکن مذکور و همچنین شرایط و مدت اجاره و اجاره به شرط تملیک ابنیه و اماکن موضوع این آئین نامه و بهای آن توسط هیات سه نفره منتخب رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب1380- و آئین نامه مربوط و قانون بودجه سال1383 کل کشور تعیین خواهد شد.
تبصره - حداقل قیمت فروش ابنیه و املاک موضوع این آئین نامه و یا اجاره و بهره برداری از آن براساس نظر کارشناس دادگستری تعیین خواهد شد و تعیین اولویتها و همچنین تایید صلاحیت حرفه ای و سوابق و تجارب فرهنگی متقاضیان با رعایت صرفه و صلاح دولت در جهت توسعه امر مرمت و احیای ابنیه تاریخی و رونق گردشگری با هیات یادشده خواهدبود.
ماده 6- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ضوابط نگهداری و بهره برداری از ابنیه با ارزش تاریخی - فرهنگی را تهیه و ابلاغ خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17334
تاریخ تصویب :
1383/06/01
تاریخ ابلاغ :
1383/06/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :