جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره30310/ت31045ه- 4/6/1383
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/6/1383 بنابه پیشنهاد شماره 5095-1/1 مورخ 14/4/1383 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد تبصره (45) اصلاحی قانون بودجه سال 1343 کل کشور و با رعایت بند (د) ماده (55) دولت و مصرف آن در موارد معین" href="/tags/65858/قانون-وصول-برخی-از-درآمدهای-دولت-و-مصرف-آن-در-موارد-معین/" class="link">قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب1373- آئین نامه اجرائی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی تبصره (45) اصلاحی قانون بودجه سال 1343 کل کشور
ماده1- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز است ورودیه اماکن و بناهای تاریخی و فرهنگی و طبیعی و موزه های تحت پوشش خود را بر حسب اهمیت ، موقعیت و آثار موجود در آنها ، حداکثر به میزان پنج هزار (000‚5) ریال تعیین و دریافت نماید.
تبصره - محوطه های فرهنگی - تاریخی و موزه هایی که در اجرای ماده (5) سازمان میراث فرهنگی و گردشگری" href="/tags/65427/قانون-تشکیل-سازمان-میراث-فرهنگی-و-گردشگری/" class="link">قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - مصوب1382- به صورت هیات امنایی اداره می شوند و محوطه ها و موزه هایی که مدیریت آنها در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب1380- واگذار می شود ، مشمول مفاد این آئین نامه نمی باشند.
ماده2- اشخاص ذیل از پرداخت ورودیه معاف می باشند :
الف - پژوهشگران و محققان با ارایه تاییدیه از مراکز تحقیقاتی و علمی مربوط.
ب - مدعوین و میهمانان رسمی دولت با ارائه دعوت نامه مربوط.
ج - اشخاصی که به منظور انجام فرایض و آیین های دینی در ساعات مقرر وارد مساجد و اماکن متبرکه می شوند.
د - بازدید کلیه دانش آموزان و دانشجویان در ایام دهه فجر با ارائه کارت شناسایی یا معرفی نامه.
ه- بازدید اتباع ایرانی در جمعه اول هرماه.
ماده3- مبلغ ورودیه افراد ذیل به میزان نصف مبلغ مقرر برای ورودیه خواهدبود :
الف - افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی ، آزادگان ، جانبازان و خانواده های شهدا با ارائه معرفی نامه از مراجع ذی ربط.
ب - بازدیدهای گروهی دانش آموزان و دانشجویان به همراه معلمان ، استادان دانشگاهها و سرپرستان آنها.
ماده4- درآمدهای حاصل از اجرای این آئین نامه براساس ضوابط قانونی به حساب خزانه ع-مومی کشور واریز و معادل آن در اختیار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار خواهدگرفت تا در زمینه تجهیز ، تکمیل ، تعمیر ، حفاظت و توسعه موزه ها و آماده سازی بناها و محوطه های فرهنگی و تاریخ و طبیعی برای بازدید عمومی ، احداث موزه و پرداخت پاداش و کارانه و اضافه کار به کارکنان خود به مصرف برساند.
ماده5- از تاریخ تصویب این آئین نامه ، کلیه آئین نامه های مغایر لغو می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

= قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور =
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17334
تاریخ تصویب :
1383/06/01
تاریخ ابلاغ :
1383/06/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :