جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره30312/ت28361ه- 4/6/1383
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیات وزیران در جلسه مورخ1/6/1383 بنابه پیشنهاد شماره34100/1 مورخ17/12/1381 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (17) قانون تشکیلات و اختیارات حج و اوقاف و امور خیریه" href="/tags/64764/سازمان-حج-و-اوقاف-و-امور-خیریه/" class="link">سازمان حج و اوقاف و امور خیریه - مصوب 1363- آئین نامه اجرائی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه
ماده 1- حج و زیارت" href="/tags/18998/سازمان-حج-و-زیارت/" class="link">سازمان حج و زیارت موظف است در چارچوب سیاستهای مصوب کشور ، برنامه های لازم را در زمینه برگزاری مراسم حج تمتع و عمره و زیارت عتبات مقدس و اماکن متبرک خارج از کشور اجرا نماید.
ماده 2- به منظور هماهنگی بین دستگاههای مختلف و تسریع در انجام امور حج و زیارت شورای عالی حج و زیارت تشکیل می شود.
ماده 3- شورای عالی حج و زیارت با ترکیب افراد و مسئولین دستگاههای زیر تشکیل می گردد :
1- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس شورای عالی).
2- نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت (درصورت معرفی).
3- وزیر امور خارجه.
4- وزیر کشور.
5- وزیر امور اقتصادی و دارایی.
6- وزیر راه و ترابری.
7- معاون وزیر و رئیس حج و زیارت" href="/tags/18998/سازمان-حج-و-زیارت/" class="link">سازمان حج و زیارت (دبیر شورا).
8 - رئیس کمیسیون مشترک ایران و عربستان.
9- یک نفر کارشناس به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
10- یک نفر کارشناس به انتخاب نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت.
تبصره - نحوه تشکیل جلسات شورا بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیر شورا تهیه و پس از تایید رئیس شورای عالی به تصویب اعضاء خواهد رسید.
ماده 4- وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است :
1- بررسی و تصویب خط مشیها و روشهای اجرایی سازمان در امور مربوط به حج و زیارت .
2- بررسی و تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی مربوط به بودجه عملیات اجرایی سازمان موضوع ماده (1) این آئین نامه.
3- بررسی و تصویب میزان وجوه قابل دریافت از زائران.
4- تصمیم گیری نسبت به کلیه پیشنهادهای مربوط به حج و زیارت ارایه شده به شورا در چارچوب قوانین و مقررات.
تبصره - مصوبات شورا پس از تایید و امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجرا خواهد بود.
ماده 5 - رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان و در حدود قوانین و مقررات مسئول اداره و حسن جریان امور و حافظ حقوق و اموال سازمان است.
ماده 6 - وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر است :
1- تهیه و تدوین برنامه های راهبردی و آئین نامه های مورد نیاز سازمان و پیشنهاد آن برای تصویب به مراجع ذیربط.
2- به کارگیری و عزل و نصب نیروی انسانی سازمان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
3- امضای مکاتبات و اسناد ، افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاهای مجاز و صدور اجازه پرداخت هزینه ها در حدود برنامه ها و اعتبارات مصوب.
4- نمایندگی سازمان درمقابل اشخاص حقیقی و حقوقی طرف دعوی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و حق وکالت در توکیل تا یک درجه و ارایه پیشنهاد صلح و سازش به مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات ذیربط.
5 - تهیه و تنظیم شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی حج و زیارت" href="/tags/18998/سازمان-حج-و-زیارت/" class="link">سازمان حج و زیارت و اجرای آن پس از تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مراجع ذیربط.
6- تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان و ارایه آن به مراجع ذیربط جهت تصویب.
ماده 7- اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور سازمان با امضای رئیس سازمان یا افراد مجاز از طرف وی و مدیر امور مالی سازمان معتبر خواهد بود.
ماده 8 - به منظور رسیدگی به حسابهای موضوع ماده(1) این آئین نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، حسابرس سازمان را انتخاب می کند.
ماده 9- حسابرس سازمان موظف است مطابق استانداردهای حسابرسی به حسابهای سازمان رسیدگی نماید و در اجرای این منظور بدون دخالت مستقیم در امور سازمان ، به نحوی که به عملیات جاری سازمان لطمه وارد نشود ، می تواند کلیه حسابها ، دفاتر ، اسناد و مدارک مربوط را موردرسیدگی قرار دهد و در صورتی که ضمن انجام وظایف خود به موردی از جریانات سوء و تخلفات برخورد نمود ، بلافاصله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را در جریان امور قرار دهد.
ماده 10- بودجه عملیات اجرایی سازمان که شامل ارقام درآمد وصولی از حجاج و زائران و هزینه های انجام شده در اجرای برنامه های حج و زیارت می باشد همزمان با صدور دستورالعمل تنظیم بودجه عمومی دولت در سازمان تهیه و پس از تایید رئیس سازمان و تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا خواهد شد.
ماده 11- وجوه دریافت شده از زائران در حساب مخصوصی متمرکز می شود و پس از تامین هزینه های زائران و سایر هزینه های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص می شود ، باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید رئیس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه می رسد.
ماده 12- مدیرامور مالی سازمان در چارچوب مقررات مربوط با حکم رئیس سازمان منصوب می شود.
ماده 13- حج و زیارت" href="/tags/18998/سازمان-حج-و-زیارت/" class="link">سازمان حج و زیارت موظف است برنامه ها و طرحهای اجرایی لازم را در زمینه بیمه زائران ، وصول و ایصال ماترک زائران متوفی ، اسکان ، امور بهداشت و سلامت جسمی ، تغذیه ، امنیت و روادید ، حمل و نقل با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای ذی ربط تدوین و اجرا نماید.
ماده 14- کلیه هزینه هایی که اعتبار آن از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود و نیز سایر خدماتی که در زمینه امور حج و زیارت در این آئین نامه پیش بینی نشده ، تابع مقررات عمومی کشور خواهد بود.
ماده 15- کارکنان سازمان مشمول مقررات استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری و آئین نامه ها و مقررات مربوط به آن هستند.
ماده 16- از تاریخ تصویب این آئین نامه ، تصویبنامه های مغایر لغو می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17334
تاریخ تصویب :
1383/06/01
تاریخ ابلاغ :
1383/06/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :