جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره 26420/ت31228ه- 1/6/1383
وزارت کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/5/1383 بنا به پیشنهاد شماره 45880/4 مورخ 18/5/1383 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
1- به منظور حمایت و تسریع در امر سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استانهای کشور ، ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان که در این تصویبنامه به اختصار ستاد نامیده می شود ، در راستای اهداف مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و نیز ارتقای سرمایه گذاری در استانهای کشور زیر نظر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری هر استان ، موضوع ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه و با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاههای زیر به ریاست معاون برنامه ریزی ، اداری و مالی استانداری تشکیل می شود :
الف - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.
ب - سازمان امور اقتصادی و دارایی استان.
پ - سازمان جهاد کشاورزی استان.
ت - سازمان بازرگانی استان.
ث - سازمان صنایع و معادن استان.
ج - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان.
چ - اداره کل تعاون استان.
ح - مسکن و شهرسازی" href="/tags/10847/سازمان-مسکن-و-شهرسازی/" class="link">سازمان مسکن و شهرسازی استان.
خ - اداره کل محیط زیست استان.
تبصره 1- حسب ضرورت با نظر استاندار از نمایندگان تام الاختیار سایر دستگاههای ذیربط دعوت خواهد شد.
تبصره 2- دبیر ستاد به پیشنهاد استاندار و تایید معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و با حکم استاندار منصوب می شود.
تبصره 3- نمایندگان تام الاختیار دستگاههای یاد شده توسط مدیران دستگاهها معرفی می شوند.
2- ستاد با سازماندهی مناسب وظایف ذیل را برعهده خواهد داشت :
الف - پاسخگویی و ارایه تسهیلات لازم به متقاضیان سرمایه گذاری داخلی وخارجی.
ب - کاهش بوروکراسی زائد اداری و تسهیل و روان سازی فعالیت سرمایه گذاران در استان.
پ - حمایت و راهنمایی سرمایه گذاران داخلی و خارجی.
ت - انجام هماهنگی با دستگاههای اجرایی استان جهت اخذ مجوزهای لازم.
ث - اطلاع رسانی و ارائه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران داخلی وخارجی.
ج - انجام هماهنگیهای لازم توسط نمایندگان دستگاهها در واحدهای اجرایی دستگاه ذیربط آنها در ارتباط با حل مسایل و مشکلات اداری سرمایه گذاران داخلی و خارجی.
چ - اقدامات لازم برای تشویق ، جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی.
3- ستاد کانون مراجعه متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در سطح استانها بوده و رابط اصلی مراوده با سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان نهاد مرکزی پذیرش و صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی می باشد.
4- به منظور تقویت توان کارشناسی ستاد ، سازمان یادشده نسبت به ارائه کمکهای آموزشی و فنی مربوط اقدام می نماید. ستاد مکلف است گزارش عملکرد خود را در زمینه های مربوط به سرمایه گذاری خارجی به صورت دوره ای (حداقل هر سه ماه یک بار) به سازمان مذکور ارائه نماید.
5 - دستور عمل اجرایی نحوه اداره و روابط ستاد با سایر دستگاههای اجرایی ذیربط در سطح استان و تنظیم روابط آنها با سازمان یاد شده با همکاری مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه و پس از تایید وزیران وزارتخانه های مزبور قابل اجرا می باشد.
6 - نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه به عهده معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و معاون بین الملل و امور اقتصادی وزیر کشور می باشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17334
تاریخ تصویب :
1383/05/28
تاریخ ابلاغ :
1383/06/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :