جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


ماده واحده - دبیر کل شورای مرکزی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور
از هر لحاظ مشمول مقررات مربوط به روسای دانشگاههای کشور بوده و حقوق و
مزایای وی برابر حقوق و مزایای یکی از روسای دانشگاههای کشور به تعیین
وزیر علوم و آموزش عالی خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
یکشنبه 16 بهمن ماه 2536 در جلسه روز چهارشنبه بیستم اردیبهشت ماه دو
هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
9757
تاریخ تصویب :
1357/02/20
تاریخ ابلاغ :
1357/03/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :