جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


ماده واحده - مواد 1 و 2 تبصره های ماده 2 و مواد 3 و 4 و بندهای الف وب و ج ماده 4 و مواد 6 و 7 و 9 سپاه ترویج و آبادانی مصوب 28 دی ماه 1343 (2523 شاهنشاهی ) به شرح زیر اصلاح می شود و ماده 10 حذف و ماده 11 به ماده 10 تبدیل می گردد.
1 - ماده یک به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1 - به منظور بالا بردن سطح زندگی و تامین رفاه روستاییان و آشنا
ساختن آنان به اصول جدید کشاورزی و طرق ازدیاد تولیدات زراعی و دامی و
آموزش و اجرای طرحهای افزایش تولید محصولات کشاورزی و توسعه و ترویج اصول
تعاونی و راهنمایی در امور مربوط به آبادانی و نوسازی روستاها سپاه ترویج
و آبادانی به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و سپاهیان مزبور برای اجرای
مفاد این قانون در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستایی گذارده می شود
آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشاورزی و عمران روستایی تهیه و پس
از موافقت وزارت جنگ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
2 - ماده 2 و تبصره های 1 و 2 آن به شرح زیر اصلاح می گردد.
ماده 2 - سپاه ترویج و آبادانی متشکل است از مشمولین دیپلمه و بالاتر که
با توجه به ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب اردیبهشت ماه 1350 (2530
شاهنشاهی ) و اصلاحیه ها آن به ترتیب مقرر از طرف ستاد بزرگ ارتشتاران برای
خدمت در سپاه مذکور اختصاص داده می شود.
تبصره 1 - دکترهای دامپزشک و دیپلمه ها و لیسانسیه های کشاورزی و بالاتر پس از تامین نیازمندیهای نیروهای مسلح شاهنشاهی منحصرا در سپاه ترویج و آبادانی انجام وظیفه خواهند کرد همچنین برای اجرای برنامه های عمرانی و نوسازی در سطح روستاها از افراد سپاه ترویج و آبادانی که دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم در رشته های معماری ، راه و ساختمان ، تاسیسات و برق و مکانیک هستند در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستایی قرار خواهد داد.
تبصره 2 - وزارت کشاورزی و عمران روستایی پس از رفع نیازمندیهای خود از
سپاهیان ترویج هر دوره به تعداد مورد نیاز سازمان حفاظت محیط زیست و
واحدهای سازمان غله و قند و شکر و چای کشور برای انجام خدمات سپاهیگری در
اختیار دو سازمان مذکور خواهد گذاشت و برنامه آموزش فنی سپاهیان مذکور با
همکاری و هماهنگی سازمان ترویج کشاورزی و سازمانهای مزبور تنظیم و اجرا
خواهد گردید.
3 - ماده سه به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 3 - افراد سپاه ترویج و آبادانی طبق برنامه ای که از طرف وزارت
کشاورزی و عمران روستایی با همکاری وزارت جنگ تنظیم می شود دوره آموزش
نظامی و تعلیمات فنی را در مرکز آموزش ترویج کشاورزی کرج و مراکز آموزش
دیگری که با توجه به ضرورت در سایر مناطق تاسیس خواهد شد طی کرده و درجات
مربوطه پس از پایان دوره آموزش و موفقیت در امتحانات به آنان اعطا خواهد
شد.
4 - ماده چهار به شرح زیر اصلاح و بند ج ماده مذکور حذف و بندهای الف
و ب اصلاح و بند د به بند ج تبدیل و اصلاح می شود و بند ه به بند د تبدیل
می گردد.
ماده 4 - هزینه های مربوط به اجرای این قانون از محل اعتبارات عمرانی یا
بودجه عمومی کشور به شرح زیر تامین و پرداخت خواهد شد:
الف - حقوق و مزایای سپاهیان ترویج و آبادانی و سایر هزینه های مربوط در
دوره آموزش (به استثنای حق التدریس استادان آموزش فنی که از طرف وزارت
کشاورزی و عمرانی روستایی پرداخت می شود) از طرف وزارت جنگ .
ب - حقوق و مزایا و سایر هزینه های مربوط به سپاهیان ترویج و آبادانی پس
از طی دوره آموزش از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستایی .
ج - در صورتی که مراکز آموزشی مورد نیاز سپاه ترویج و آبادانی که از طرف
وزارت کشاورزی و عمران روستایی تعیین می شود از نظر ساختمانی و وسایل
آموزش فنی احتیاج به تکمیل و تجهیز داشته باشد از طرف وزارت کشاورزی و
عمران روستایی .
5 - در ماده 6 - وزیر کشاورزی به وزیر کشاورزی و عمران روستایی و
وزیر آب و برق به وزیر نیرو و وزیر بهداری به وزیر بهداری و بهزیستی و
وزیر اقتصاد به وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاح و وزیر آبادانی و مسکن
حذف می گردد.
6 - در مواد 7 و 9 جمله وزارت آبادانی و مسکن حذف می گردد و وزارت
کشاورزی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی تبدیل می شود.
7 - ماده 10 حذف و ماده 11 به ماده 10 تبدیل می گردد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهار شنبه
26/11/2536 در جلسه روز یکشنبه سی و یکم اردیبهشت دو هزار و پانصد و سی و
هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
9764
تاریخ تصویب :
1357/02/31
تاریخ ابلاغ :
1357/03/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :