جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده 10 قانون تامین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب تیر ماه 1348 (دو هزار و پانصد و بیست و هشت شاهنشاهی ) به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 10 - به پزشکان ، دندان پزشکان ، داروسازان ، دامپزشکان ، نرس ماما، ماما، نرس ، تکنیسینهای مشاغل پزشکی ، پرستار، بهیار، پزشکیار، درجه دار پرستار، دامپزشکیار و کمک دامپزشک که طبق قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی استخدام شده یا می شوند و محل خدمت آنان در نقاطی غیر از مراکز استانها (به استنثای مرکز استان بوشهر و مرکز استان هرمزگان ) باشد علاوه
بر حق فنی مربوط سی درصد حقوق به عنوان فوق العاده خارج از مرکز کادر پزشکی
پرداخت می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پسی از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه
شنبه دوم اسفند ماه 2536 در جلسه روز چهار شنبه سوم خرداد ماه دو هزار و
پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
9764
تاریخ تصویب :
1357/03/03
تاریخ ابلاغ :
1357/03/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :