جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


ماده واحد - به وزارت کشاورزی و عمران روستایی اجازه داده می شود از مراتع غیر مشجر واقع در محدوده شهرها که بعد از تاریخ تصویب این قانون به موجب بهره برداری از جنگلها و مراتع" href="/tags/15976/قانون-حفاظت-و-بهره-برداری-از-جنگلها-و-مراتع/" class="link">قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ملی می شود در صورتی که تاریخ تفکیک قبل از تاریخ تقدیم لایحه این قانون باشد برای هر مورد مالکیت (اعم از مشاع و مفروز) حداکثر پانصد متر مربع به تشخیص وزارت کشاورزی و عمران روستایی از همان محدوده ملی شده مجزا و بدون دریافت وجه به مالکان مزبور مسترد نماید.
به مشمولین این قانون در هیچ مورد بیش از یک قطعه واگذار نخواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک شنبه 21 اسفند ماه /2536 در جلسه روز چهارشنبه سوم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
9764
تاریخ تصویب :
1357/03/03
تاریخ ابلاغ :
1357/03/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :