جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود سهام خود را در
بانک فرهنگیان ایران به تدریج ظرف سه سال به کارکنان آن وزارت و کارکنان
واحدهای وابسته به فروش برساند و میزان مالکیت خود را نسبت به سرمایه
بانک تا یک درصد مجموع سهام تقلیل دهد.
وزارت آموزش و پرورش با دارا بودن یک درصد سهام بانک فرهنگیان ایران ،
مدیریت این بانک را به عهده خواهد داشت و انتخاب اکثریت اعضای هیات مدیره
بانک و عزل آنان با وزارت آموزش و پرورش می باشد.
حدود اختیارات و وظایف هیات مدیره و نحوه اعمال مدیریت طبق آیین نامه ای
خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
تبصره 1 - در اجرای این قانون قسمت اخیر ماده 88 لایحه اصلاح قسمتی از
قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 (2527 شاهنشاهی ) و آن قسمت از مقررات
قانون مزبور و سایر قوانین که با مفاد این قانون مغایرت دارد لازم الرعایه
نخواهد بود.
تبصره 2 - وجوه حاصل از فروش سهام مذکور در این ماده به مصرف احداث
ساختمان مدارس و یا خرید آن خواهد رسید و ضوابط فروش سهام طبق آیین نامه ای
خواهد بود که به تصویب وزارت آموزش و پرورش می رسد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز
دوشنبه 18/2/2537، در جلسه روز پنجشنبه چهارم خرداد ماه دو هزار و پانصد
و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
9764
تاریخ تصویب :
1357/03/04
تاریخ ابلاغ :
1357/03/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :