جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون سال مالی شرکت سهامی شیلات
ایران و شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع
پتروشیمی ایران و شرکتهای فرعی آنها از اول فروردین ماه هر سال تا آخر
اسفند ماه همان سال خواهد بود.
کلیه مقررات مغایر با این قانون لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
یکشنبه یازدهم دی ماه 2536 در جلسه روز چهارشنبه سوم خرداد ماه دو هزار و
پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
9764
تاریخ تصویب :
1357/03/03
تاریخ ابلاغ :
1357/03/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :