جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


ماده واحده - از اول سال 2536 درآمدهای انجمن سلطنتی اسب و سود سهام
یا سود سهم الشرکه حاصل از مشارکت انجمن مزبور در شرکتهای دیگر از پرداخت
مالیات بر درآمد معاف می باشد و آن قسمت از درآمد مشمول مالیات شرکتهای
اخیرالذکر که به عنوان سود سهام یا سود سهم الشرکه به انجمن سلطنتی اسب
پرداخت یا تخصیص داده می شود از مالیات بر درآمد موضوع بند ت اصلاحی ماده
80 قانون مالیاتهای مستقیم نیز معاف خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز
چهار شنبه 3/3/2537، در جلسه روز سه شنبه نهم خرداد ماه دو هزار و پانصد
و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
9769
تاریخ تصویب :
1357/03/09
تاریخ ابلاغ :
1357/04/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :