جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقتنامه مصونیت ها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی مورخ
15 مه 1976 برابر با 25/3/2535 مشتمل بر یک مقدمه و 36 ماده تصویب و
اجازه تسلیم سند الحاق آن داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس
شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 25 بهمن ماه 2536 در جلسه روز چهار شنبه
هفدهم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا
رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
موافقتنامه
در خصوص مزایا و مصونیت های سازمان کنفرانس اسلامی مصوب هفتمین کنفرانس
وزرای امور خارجه دولتهای اسلامی که از تاریخ 13 تا 16 جمادی الاولی 1396
هجری قمری - (مطابق با 15 - 12 مه 1976 میلادی ) در استانبول تشکیل گردید.
نظر به اینکه ماده (8) 6 منشور سازمان کنفرانس اسلامی مقرر می دارد "با
توجه به توافق حاصل در مورد مزایا و مصونیت هایی که توسط کنفرانس تصویب
خواهد گردید:
الف - کنفرانس به نمایندگی از دول عضو از اهلیت حقوقی ، مزایا و
مصونیتهایی که برای انجام وظایف و ایفای هدفهای خود نیاز دارد برخوردار
خواهد بود.
ب - نمایندگان دول عضو از مزایا و مصونیت هایی که برای انجام وظایف خود
نیاز دارند برخوردار خواهند گردید.
ج - کارمندان کنفرانس از مزایا و مصونیت های لازم برای اجرای وظایف خود طبق
نظر کنفرانس بهره مند خواهند شد."
علیهذا نظر به لزوم تعیین حدود و انواع مزایا و مصونیت های مقرر در منشور
و نیز تعیین هدفها و موارد اجرای آن به منظور تسهیل در فعالیتهای سازمان ،
هفتمین کنفرانس وزیران امور خارجه دولتهای اسلامی که از تاریخ 13 تا 16
جمادی الاول 1356 هجری قمری (مطابق با 12 تا 15 مه 1976) در استانبول تشکیل
گردید کنوانسیون زیر را تصویب نمود.
بخش اول - شخصیت حقوقی
ماده 1 - سازمان کنفرانس اسلامی در خصوص امور ذیل دارای شخصیت حقوقی خواهد
بود و برای انجام اقدامات زیر اهلیت خواهد داشت :
الف - تحصیل و واگذاری اموال منقول و غیر منقول .
ب - انعقاد قرارداد،
ج - اقامه دعوی در محاکم قضایی .
بخش دوم - اموال و دارایی .
ماده 2 - سازمان کنفرانس اسلامی و اموال و دارایی آن در هر مکان و موقعیت
از مصونیت قضایی برخوردار خواهد بود مگر آنکه دبیر کل سازمان صراحتا از
مصونیت صرفنظر نماید.
مع الوصف تفاهم حاصل است که سلب مصونیت در مورد اقدامات اجرایی مجری
نخواهد بود.
ماده 3 - محلهای مسکونی سازمان کنفرانسی اسلامی از تعرض مصون خواهد بود و
اموال و دارایی آن در هر مقام از بازجویی و ضبط و توقیف ، سلب مالکیت یا
هر نوع مداخله یا اقدام اجرایی مصونیت خواهد داشت .
ماده 4 - آرشیوهای سازمان کنفرانس اسلامی و کلیه اسناد متعلق به سازمان یا
اسنادی که در اختیار سازمان قرار دارد از تعرض مصون خواهد بود.
ماده 5 - سازمان می تواند:
1 - وجوهی به صورت مسکوک طلا یا هر نوع ارز دیگر نگهداری نماید و طبق
قوانین و مقررات جاری دولتهای عضو با هر نوع ارز عملیات پولی انجام دهد.
2 - وجوه خود را اعم از طلا یا ارز از کشوری به کشور دیگر یا در داخل یک
کشور از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل نماید یا آنها را به هر ارزی که مایل
است تبدیل کند.
معهذا سازمان نمی تواند بر خلاف قوانین جاری در قلمرو یک دولت ارزی را که
مورد محدودیت خاصی قرار گرفته بیش از میزانی که به قلمرو آن دولت وارد
کرده است از آن خارج نماید.
ماده 6 - سازمان موظف است در اجرای حقوقی که به موجب ماده فوق برای او
شناخته شده به توصیه ها و پیشنهادهای دول عضو توجه کند مشروط بر آنکه
توصیه های مذکور مغایر با منافع و مصالح سازمان و دولتهای عضو نباشد.
ماده 7 - سازمان کنفرانس اسلامی و اموال و داراییهای منقول و غیر منقول آن
از معافیتهای زیر برخوردار خواهد بود:
الف - معافیت از مالیاتهای مستقیم به جز عوارضی که برای خدمات عمومی اخذ
می گردد.
ب - معافیت از عوارض گمرکی ، ممنوعیت ها و محدودیتهای وارداتی و صادراتی
نسبت به کالاهای مورد نیاز رسمی سازمان ، کالاهایی که تحت این معافیتها به
کشوری وارد می شود جز با موافقت دولت مربوطه در آن کشور قابل فروش نخواهد
بود.
ج - معافیت از عوارض گمرکی و محدودیتها و ممنوعیتهای وارداتی و صادراتی
نسبت به انتشارات سازمان .
فصل سوم - تسهیلات ارتباطی
ماده 8 - سازمان کنفرانس اسلامی در قلمرو هر یک از دولتهای عضو از نظر
ارتباطات رسمی خود حداقل از همان مزایا و تسهیلاتی که یک دولت عضو نسبت به
دولت دیگر منجمله نمایندگی سیاسی آن در مورد حق اولویت و استفاده از
نرخهای ویژه و معافیتهای مالیاتی در مورد پست و تلگراف و پیامهای رادیویی
و تلفنی و سایر وسائل مخابراتی و نرخهای مطبوعاتی مربوط به پخش خبر از
رادیو و درج در مطبوعات قائل می شود برخوردار خواهد گردید.

ماده 9 - سازمان کنفرانس اسلامی می تواند از علائم رمز استفاده نماید و
مراسلات خود را از طریق پیک یا کیسه دیپلماتیک انجام دهد در این صورت پیک
و کیسه سازمان از مزایا و مصونیتهای پیکها و کیسه های دیپلماتیک برخوردار
خواهد بود.
بخش 4 - نمایندگان دول عضو:
ماده 10 - نمایندگان دول عضو در ارگانها و کنفرانسهای اصلی و فرعی سازمان
حین انجام وظایف رسمی و طی مدت مسافرت به محل تشکیل جلسه و مراجعت از آن ،
از مزایا و مصونیت های زیر برخوردار خواهند گردید:
الف - مصونیت شخص آنها از توقیف و بازداشت و مصونیت اثاثه آنها از ضبط و
مصادره .
ب - مصونیت قضایی نسبت به اظهارات کتبی و شفاهی و اعمالی که در اجرای
وظایف رسمی خود انجام می دهند.
ج - مصونیت از تعرض نسبت به کلیه اوراق و اسناد متعلق به آنها.
د - حق دریافت علائم رمز و دریافت اوراق و مکاتبات توسط پیک یا کیسه
ممهور.
ه - معافیت خود و همسران آنها از محدودیتهای مربوط به مهاجرت و ثبت نام
اتباع بیگانه و خدمات ملی اجباری در کشوری که برای انجام وظایف از آن
دیدار یا عبور می کنند.
و - تسهیلاتی که برای نمایندگان دولتهای خارجی که دارای ماموریت موقت
می باشند در مورد قوانین مربوط به ارز و مبادلات ارزی وجود دارد.
ز - مصونیت ها و تسهیلاتی که در مورد اثاثه شخصی به فرستادگان سیاسی اعطا
می گردد.
ح - مصونیت ها و تسهیلات دیگر که به فرستادگان سیاسی اعطا می گردد به شرط آن
که مغایر با مقررات فوق الذکر نباشد.
این مزایا شامل معافیت از حقوق و عوارض گمرکی نسبت به کالاهای وارده توسط
افراد مذکور به جز وسائل شخصی آنها نخواهد بود.
ماده 11 - نمایندگان دولتهای عضو در ارگانهای اصلی و فرعی سازمان کنفرانس
اسلامی و در کنفرانسهایی که توسط سازمان تشکیل می گردد نسبت به اظهارات
شفاهی و کتبی خود در اجرای وظایفشان به عنوان نماینده دولت متبوع در
ارگانهای سازمان کنفرانس اسلامی از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود. و
این مصونیت پس از اتمام دوره نمایندگی نیز شامل افراد مذکور خواهد گردید.
ماده 12 - دوران اقامت نمایندگان هر یک از دولتهای عضو در قلمرو سایر
دولتهای عضو به منظور فعالیت در ارگانهای اصلی و فرعی سازمان یا در
کنگره های سازمان کنفرانس اسلامی از نظر مقررات مالیاتی به عنوان دوره
اقامت در یک کشور تلقی نخواهد شد.
ماده 13 - مزایا و مصونیت های اعطایی به نمایندگان دول عضو منحصرا به
منظور تامین استقلال در انجام وظایف رسمی بوده و در جهت منافع شخصی آنها
به کار نخواهد رفت .
علیهذا دولتهای عضو موظف اند در مواردی که مصونیت های مذکور به نمایندگان
آنها مانع اجرای عدالت گردد از نماینده خود سلب مصونیت نمایند مشروط بر
اینکه سلب مصونیت لطمه ای به هدف منظور از اعطای آن وارد نیاورد.
ماده 14 - مقررات مواد 10 و 11 و 12 بین نماینده و مقامات دولتی که
نماینده تبعه آن است یا به نمایندگی آن دولت عمل می کند جز با موافقت دولت
مربوطه مجری نخواهد بود.
ماده 15 - اصطلاح "نماینده " در این فصل شامل عموم نمایندگان دول عضو و
معاونان و مشاورین آنها و کارشناسان و اعضای دبیرخانه نمایندگیها خواهد
بود.
ماده 16 - نمایندگان دائمی دولتهای عضو در دورانی که به عنوان نماینده
دولت متبوع خود در ارگانهای سازمان فعالیت می کنند از مزایا و مصونیت های
فرستادگان سیاسی برخوردار خواهند گردید.
ماده 17 - اسامی نمایندگان دول عضو و نمایندگان دائم و اعضای کمیته های
دائمی توسط دبیر کل به اطلاع دولتهای عضو خواهد رسید.
فصل پنجم - کارمندان
ماده 18 - کنفرانس اسلامی بنا به پیشنهاد دبیر کل ، کارمندان و ماموران
سازمان را که مشمول مقررات ماده 19 و مواد فصل هفتم می باشند طبقه بندی
خواهد کرد و دبیر کل هر چند یک بار فهرستی از اسامی کارمندان مذکور را
همراه با ذکر وظایف هر یک جهت دولتهای عضو ارسال خواهد نمود.
ماده 19 - 1 - کارمندان دبیرخانه کل بودن توجه به تابعیتشان از مزایا و
مصونیتهای زیر برخوردار خواهند گردید:
الف - مصونیت قضایی نسبت به اظهارات کتبی و شفاهی و کلیه اقداماتی که در
اجرای وظایف رسمی خود به عمل می آورند.
ب - معافیت از مالیات حقوق و فوق العاده که توسط سازمان به آنها پرداخت
شده یا پرداخت خواهد شد.
ج - کارمندان سازمان به استثنای کارکنان تبعه دولت مقر دبیرخانه همچنین
از مزایای زیر بهره مند می گردند:
1 - معافیت از تضییقات مربوط به مهاجرت و تشریفات ثبت نام خارجیان نسبت
به خود و همسر و افراد تحت تکفل آنها.
2 - تسهیلات ارزی که برای فرستادگان سیاسی همرتبه آنها قائل می شوند.
3 - تسهیلاتی که در هنگام بروز بحرانهای بین المللی برای بازگشت فرستادگان
سیاسی به میهن وجود دارد.
4 - معافیت از پرداخت عوارض گمرکی نسبت به مبلمان و لوازم شخصی ظرف یک
سال از تاریخ احراز پست در کشور مورد نظر.
ماده 20 - دبیر کل و معاونین او و سایر کارمندان عالی رتبه سازمان و
همچنین همسر و فرزندان صغیرشان علاوه بر مزایا و مصونیتهای مذکور در دو
ماده قبل از همان مزایا و مصونیتهایی که طبق قوانین بین المللی بر هر یک
از مامورین سیاسی طبق مقامشان اعطا می شود برخوردار خواهند گردید.
ماده 21 - مزایا و مصونیتهای ناشی از این موافقتنامه برای حفظ منافع
سازمان و حسن اجرای وظایف کارمندان است و چنانچه دبیر کل سازمان احساس
کند که در موارد خاصی مصونیت اعطایی مانع از اجرای عدالت می گردد و سلب آن
لطمه ای به منافع سازمان وارد نخواهد کرد حق دارد و موظف است مصونیت
کارمندان دبیرخانه کل را که مشمول ماده قبل نمی گردند سلب نماید لیکن در
مورد کارمندان مذکور در ماده فوق الذکر سلب مصونیت منوط به موافقت کنفرانس
خواهد بود.
ماده 22 - سازمان به منظور تسهیل در حسن اجرای عدالت و تامین رعایت
مقررات پلیس و جلوگیری از هر نوع سو استفاده از مزایا و مصونیت های مذکور
در فصل حاضر در کلیه موارد با مقامات مربوطه دولتهای عضو همکاری خواهد
نمود.
فصل ششم - کارشناسان
ماده 23 - کارشناسانی که از طرف سازمان به انجام ماموریتی منصوب می شوند
(به استثنای کارمندان مشمول مقررات فصل پنجم ) در اجرای قطعنامه ای که توسط
کنفرانس اتخاذ خواهد شد از مزایا و مصونیتهای لازم برای اجرای وظایف خود
به ویژه مزایا و مصونیتهای زیر برخوردار خواهند گردید:
الف - شخص آنها از توقیف و بازداشت مصون خواهند بود و اثاثه شخصی آنها به
جز در موارد استثنایی که از طرف دولت مربوطه با مشورت دبیر کل سازمان
تعیین می شود از ضبط و توقیف مصونیت خواهد داشت
ب - مصونیت قضایی نسبت به اظهارات کتبی و شفاهی و اعمالی که در اجرای
وظایف رسمی خود به عمل می آورند این مصونیت پس از خاتمه ماموریت همچنان
محفوظ خواهد بود.
ج - مکاتبات و اسناد سازمان از تعرض مصون خواهد بود.
د - برخورداری از تسهیلات ارزی که نمایندگان دولتهای خارجی در ماموریت
موقت طبق قوانین و مقررات جاری دولت مربوط از آن استفاده می کنند.
ه - برخورداری از مصونیت ها و مزایایی که در مورد اثاثه شخصی به ماموران
سیاسی اعطا می گردد.
و - مصونیت شخص آنها و همسر و فرزندانشان از تضییقات مهاجرت و ثبت نام
بیگانگان و الزامات مربوط به خدمات ملی .
ماده 24 - مزایا و مصونیتهای اعطایی به کارشناسان برای حفظ منافع سازمان
است و چنانچه دبیر کل احساس کند که در مورد خاصی مصونیت اعطایی مانع از
اجرای عدالت می گردد و سلب آن لطمه ای به منافع سازمان وارد نخواهد ساخت حق
دارد و موظف است مصونیت کارشناس را سلب نماید.
فصل هفتم - برگ عبور
ماده 25 - دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی می تواند برای کارمندان خود
برگ عبور صادر نماید. این برگها توسط دولتهای عضو با رعایت مقررات دو
ماده ذیل به عنوان اسناد معتبر مسافرت شناخته خواهد شد.
ماده 26 - برای دارندگان برگ عبور (لسه پاسه ) بنا به تقاضای دبیر کل
روادید لازم صادر خواهد گردید و در آن قید خواهد شد که دارنده ، کارمند
دبیرخانه بوده و برای انجام ماموریت رسمی مسافرت می نماید.
ماده 27 - صدور روادید برای افراد فوق الذکر در اسرع وقت ممکن صورت خواهد
گرفت و تسهیلات دیگری نیز از نظر تسریع در امر مسافرت برای آنها منظور
خواهد شد.
ماده 28 - تسهیلات مذکور در ماده 27 درباره کارمندان و کارشناسانی که فاقد
برگ عبور از طرف سازمان باشند به عمل خواهد آمد لیکن بایستی واجد
گواهینامه ای دال بر مسافرت رسمی آنها از طرف سازمان باشند.
فصل هشتم - حل اختلافات
ماده 29 - سازمان کنفرانس اسلامی به منظور حل و فصل مسائل زیر به تاسیس یک
ارگان مبادرت خواهد نمود.:
الف - اختلافات ناشی از قرارداد یا سایر مسائل حقوق خصوصی که سازمان در آن
طرفیت داشته باشد.
ب - اختلافات مربوط به کارمندان سازمان که به دلیل سمت رسمی از مصونیت
برخوردارند و از آنها سلب مصونیت نشده است .
مقررات نهایی :
ماده 30 - هیچ یک از مقررات این موافقتنامه لطمه ای به اختیارات دول عضو
برای اتخاذ تدابیر مقتضی در جهت حفظ تمامیت سرزمین خود و برقراری امنیت و
نظم عمومی وارد نخواهد ساخت . دولتی که به اتخاذ این گونه تدابیر مبادرت
می نماید در اسرع وقت برای حصول توافق نسبت به اقدامات لازم جهت حفظ منافع
سازمان با دبیرخانه کل تماس حاصل خواهد نمود.
ماده 31 - مصونیت های صریح یا ضمنی ناشی از این موافقتنامه منحصرا مصونیت
اداری است و جنبه شخصی ندارد.
ماده 32 - دبیر کل کنوانسیون حاضر را برای الحاق جهت دولتهای عضو خواهد
فرستاد.
ماده 33 - این کنوانسیون برای هر دولت عضو از تاریخ سپردن سند الحاق نزد
دبیر کل لازم الاجرا خواهد گردید و دبیر کل کلیه دولتهای عضو را از سپردن
سند الحاق توسط هر دولت مطلع خواهد نمود.
ماده 34 - الحاق هر دولت عضو به کنوانسیون حاضر به مفهوم آن است که کلیه
تشریفات مربوط به تصویب موافقتنامه توسط آن دولت انجام یافته و
موافقتنامه حاضر جز لاینفک قوانین دولت مذکور گردیده است .
ماده 35 - این کنوانسیون برای هر یک از دولتهای ملحق شونده مادام که آن
دولت در عضویت سازمان می باشد معتبر خواهد بود.
ماده 36 - سازمان کنفرانس اسلامی می تواند برای اجرای صحیح مقررات این
کنوانسیون در قلمرو دولتهای عضو به انعقاد موافقتنامه های تکمیلی مبادرت
نماید.
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و سی و شش ماده منضم به قانون اجازه
الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه مصونیت ها و مزایای سازمان
کنفرانس اسلامی می باشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
9775
تاریخ تصویب :
1357/03/17
تاریخ ابلاغ :
1357/04/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :