جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


ماده واحده - از اول فروردین ماه 2537 شاهنشاهی کارکنان سازمان مرکزی
تعاون روستایی ایران مشمول استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری خواهند بود. نحوه اجرای
قانون مذکور در مورد کارکنان سازمان همچنین نحوه انتقال وجوه صندوق
بازنشستگی مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری به موجب آیین نامه ای خواهد بود
که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت کشاورزی و عمران
روستایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تصویب
کمیسیونهای مربوط مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره - مستخدمین بازنشسته و ازکارافتاده فعلی و وراث وظیفه بگیر
کارکنان پیشین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مشمول مقررات بازنشستگی
و وظیفه استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری می باشند و حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان طبق
ضوابط مقرر در آیین نامه این قانون از محل صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت
خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در
جلسه روز سه شنبه 26 اردیبهشت ماه 2537 در جلسه روز چهار شنبه سی و یکم
خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
9792
تاریخ تصویب :
1357/03/31
تاریخ ابلاغ :
1357/05/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :