جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


ماده واحده - پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه
درباره ایجاد و بهره برداری از دو نیروگاه هسته ای مشتمل بر یک مقدمه و
چهار بند که در تاریخ 24 مهر ماه 2536 در تهران به امضای نمایندگان دو
دولت رسیده است تصویب و اجازه مبادله آن داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن پروتکل ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای
ملی در جلسه روز پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه 2537 در جلسه روز چهار شنبه سی
و یکم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا
رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه با علاقمندی به توسعه همکاری در
زمینه استفاده صلحجویانه از انرژی هسته ای ، با توجه به قرارداد منعقده بین
سازمان انرژی اتمی ایران و صنایع فرانسه برای خرید دو نیروگاه هسته ای هر
یک به ظرفیت 900 مگاوات ، با توجه به قصد دو دولت برای تسهیل ایجاد و
بهره برداری از این دو نیروگاه به شرح زیر موافقت نمودند:
1 - دولت فرانسه متعهد می شود تا حد امکان تسهیلات لازم را برای ایجاد
نیروگاه های اتمی ایران 3 و ایران 4 به وسیله صنایع فرانسه با شرایط
رضایتبخش فراهم نموده و سوخت مورد نیاز این دو نیروگاه را تا مدت ده سال
تامین کند.
برای این منظور دولت فرانسه متعهد می شود مجوزهای صادراتی لازم را با توجه
به تعهدات بین المللی خود در تاریخ امضای این پروتکل و به شرط اجرای
مقررات پروتکل حاضر در مورد تضمین استفاده صلحجویانه زیر نظر آژانس
بین المللی انرژی اتمی از سوئی و حفاظت فیزیکی از سوی دیگر و نیز در مورد
سوخت مصرف شده صادر نماید.
2 - دولت شاهنشاهی ایران متعهد می شود استفاده صلحجویانه و غیر انفجاری از
مواد هسته ای و تاسیسات و تجهیزاتی را که از طرف فرانسه داده می شود تضمین
نماید.
اجرای این تعهدات بر اساس مقررات موافقتنامه ضمانت در چهارچوب معاهده عدم
اشاعه سلاحهای هسته ای که در تاریخ 9 فروردین 1973 بین دولت شاهنشاهی ایران
و آژانس بین المللی انرژی اتمی امضا شده و (ذیلا موافقتنامه ایران و آژانس
بین المللی انرژی اتمی نامیده می شود) انجام خواهد گرفت .
در هر صورت تا زمانی که مواد تاسیسات و تجهیزات هسته ای صادره به ایران بر
اساس قرارداد بین سازمان انرژی اتمی ایران و صنایع فرانسه یا مواد هسته ای
تولید شده به وسیله این تاسیسات و تجهیزات در خاک ایران باقی است
ضمانت های پیش بینی شده در موافقتنامه ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی
قابل اجرا خواهند بود.
3 - قراردادهای منعقده بین سازمان انرژی اتمی ایران و صنایع فرانسه شامل
انتقال مواد هسته ای خواهد بود که به علت ماهیت خود نیازمند حفاظت فیزیکی
ویژه در دو کشور می باشد که اجرای آن منحصرا در مسئولیت هر یک از این دو
دولت است .
برای این منظور ایران و فرانسه هر یک به سهم خود متعهد می شوند اقدامات
حفاظتی لازم را انجام دهند و شیوه انتقال مسئولیت انجام حفاظت را در موقع
انتقال مواد هسته ای تعیین نمایند.
میزان حفاظت مادی و گروههای مختلف مواد در نامه هایی که بین سازمانهای
مسئول دو کشور همزمان با امضا این پروتکل مبادله می شود تعیین خواهند شد.
قراردادهای حمل و نقل مربوط به ارسال موادی که در یکی از گروههای مزبور
جای دارد از یک کشور به کشور دیگر باید شامل یک ماده مورد قبول مقامات
مسئول دو کشور باشد که مسئولیت حفاظت مادی مواد را در مراحل مختلف حمل و
نقل و نحوه انتقال این مسئولیت را بین دو کشور مشخص نماید. دو دولت نام و
عنوان مقامات مسئول اجرای این ماده را به اطلاع یکدیگر خواهند رساند.
4 - در مورد مربوط به سوخت مصرف شده در نیروگاههای هسته ای :
1 - دولت فرانسه متعهد می شود از تصفیه مجدد و بازیابی مواد سوخت مصرف شده
این نیروگاهها در فرانسه ممانعت ننماید. این دولت در موقع مناسب ترتیب
انعقاد قراردادهای تجاری را با توجه به مقررات پروتکل حاضر و شرایط
پیش بینی شده برای بازگرداندن پس مانده ها به ایران خواهد داد.
2 - در هر صورت قبل از تصفیه مجدد سوخت مصرف شده در این نیروگاهها طرفین
با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
3 - پلوتونیوم حاصل از این تصفیه مجدد برای مصرف کنندگان ایران یا
مصرف کنندگان احتمالی دیگر که مورد توافق طرفین باشند برای تغذیه
نیروگاههای اتمی و به شکل سوخت ساخته شده به منظور جلوگیری از ربوده شدن
آن به هنگام حمل نقل مجددا ارسال خواهد شد.
پروتکل حاضر به محض اطلاع دو دولت از پذیرش آن به وسیله یکدیگر لازم الاجرا
خواهد بود. به تاریخ 16 اکتبر 1977 مطابق با 24 مهر ماه 2536 در دو نسخه
اصلی به زبانهای فارسی و فرانسه تنظیم گردید و هر دو متن متساویا معتبر
است .
از طرف دولت شاهنشاهی ایران - اعتماد از طرف دولت جمهوری فرانسه
پروتکل فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهار بند منضم به قانون پروتکل بین دولت
شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه درباره ایجاد و بهره برداری از دو
نیروگاه هسته ای می باشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
9792
تاریخ تصویب :
1357/03/31
تاریخ ابلاغ :
1357/05/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :