جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره زیر به ماده 22 قانون استخدام نیروهای مسلح
شاهنشاهی افزوده می شود.
تبصره - دانشجویان رشته خلبانی دانشکده افسری نیروی هوایی شاهنشاهی پس از
موفقیت و ابراز شایستگی لازم در آموزشهای مقدماتی و عمومی که مدت آن حداقل
از یک سال کمتر نخواهد بود بدوا به درجه ستوان سومی نائل و بقیه دوره
دانشکده را با درجه مذکور طی خواهند نمود و پس از موفقیت در دوره خلبانی
به درجه ستوان دومی مفتخر می گردند و هر گاه به علل مختلف و ضعف در پرواز
قادر به ادامه تحصیل در این رشته نباشند جهت طی آموزش تخصصی به یکی از
دوره های تخصصی همان نیرو معرفی و به تحصیل ادامه خواهند داد و در این
صورت ترفیعات بعدی آنان تابع مقررات مربوط به افسران فارغ التحصیل
آموزشگاههای افسری خواهد بود.
این تبصره از تاریخ 15/7/2535 قابل اجرا می باشد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
پنجشنبه 25 اسفند ماه 2536 در جلسه روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه دو
هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
9792
تاریخ تصویب :
1357/03/31
تاریخ ابلاغ :
1357/05/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :