جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت امور خارجه اجازه داده می شود قطعه زمین واقعه
در شهر کراچی به مساحت 4383 یارد خریداری شده در سال 1330 را که از لحاظ
موقعیت محل برای سفارت کبرا مناسب نیست به حداکثر بهای ممکنه به فروش
رسانیده بهای حاصل از فروش زمین را با کمک اعتبار مربوطه به مصرف ساختمان
عمارت نوساز در قطعه زمینی که از طرف دولت پاکستان به دولت شاهنشاهی
ایران واگذار شده برسانند.
لایحه قانونی فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجشنبه پنجم
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1336/02/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :