جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه می شود برای کمک به آسیب دیدگان
زلزله صفحات شمال و جبران خسارت وارده به آنان تا حدود مبلغ یکصد میلیون
ریال از محل درآمد عمومی سال جاری تخصیص دهد و از مبلغ مذکور پنجاه
میلیون ریال را به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و پنجاه میلیون ریال به
هیات کمک به آسیب دیدگان پرداخت نموده تا به مصرف کمک به زلزله زدگان برسد
و رسیدی که از طرف جمعیت و هیات مزبور به وزارت دارایی تسلیم می شود به
منزله سند هزینه به خرج قطعی منظور گردد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه بیست و سوم تیر ماه
یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1336/04/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :