جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مبلغ 24191400 ریال از
بودجه های مصوب ادارات تابع وزارت گمرکات و انحصارات کسر و به عنوان بودجه
وزارتخانه مزبور در بودجه کل کشور پادار نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در
جلسه پنجشنبه بیست و پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب
مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1336/07/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :