جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی و کشاورزی اجازه داده می شود از اراضی
زاید ضرابخانه که در اختیار وزارت دارایی است به کارمندان و کارگران
اداره ضرابخانه و سیلو و دخانیات و کارمندان وابسته به وزارت دارایی که
دارای تمکن نیستند و خانه شخصی ندارند با رعایت حق تقدم برای کارمندان و
کارگران که فرزند بیشتر دارند و جریان قرعه کشی و مقدمات تقسیم آن به
واجدین شرایط قبلا فراهم شده است قباله فروش تنظیم و مبادله نمایند.
تبصره 1 - از هر متر مربع زمین یکصد ریال بابت بهای اراضی به اقساط
سه ساله به حساب خزانه داری کل و یکصد ریال بابت هزینه احداث خیابان و سایر
مصارف عمرانی کوی مزبور دریافت می شود از یکصد ریال هزینه عمران بیست و
پنج درصد آن موقع تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی دریافت و بقیه به اقساط
سه ساله وصول خواهد گردید.
تبصره 2 - بانک ساختمانی ملزم است طبق مقررات آن بانک عملیات عمرانی
این اراضی را معادل وجوهی که بابت هزینه عمران وصول می نماید با نظارت
نمایندگان صاحبان اراضی انجام دهد و همچنین صاحبان اراضی موظفند طبق
نظریه فنی بانک نامبرده اقدام به ساختمان بنمایند.
وزارت دارایی و کشاورزی مامور اجرای این قانون می باشند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره است در جلسه پنجشنبه بیست و
دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1336/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :