جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود تا حدود مبلغ چهارصد
میلیون ریال برای تکمیل ساختمانهای نیمه تمام و ایجاد ساختمانهای جدید
دانشگاه تهران و بیمارستانها و همچنین مبلغ دویست میلیون ریال برای تکمیل
ساختمانهای دانشکده های شهرستانها و بیمارستانهای تابعه آنها به تدریجی که
مورد خرج پیدا می کند از بانک ملی ایران وام گرفته مبالغ دریافتی را از
تاریخ اخذ به انضمام سود متعلقه در ظرف ده سال به اقساط متساوی از محل
اعتباری که در بودجه تفصیلی مربوطه پیش بینی می گردد مسترد دارد استفاده از
وجوه مزبور تابع قوانین و مقررات مالی خواهد بود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در
جلسه یکشنبه هیجدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس
شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1336/12/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :