×

چون براساس مصوبه مورخ 1363 09 26 شورای حقوق و دستمزد فوق العاده شغل برخی از رشته های کارشناسی در رسته کشاورزی افزایش یافته و وزیرکشاورزی نیز در تاریخ 1363 10 25 با آن موافقت نموده است لذا متصدیان مربوطه استحقاق دریافت فوق العاده مذکور را دارند

چون براساس مصوبه مورخ 1363 09 26 شورای حقوق و دستمزد فوق العاده شغل برخی از رشته های کارشناسی در رسته کشاورزی افزایش یافته و وزیرکشاورزی نیز در تاریخ 1363 10 25 با آن موافقت نموده است لذا متصدیان مربوطه استحقاق دریافت فوق العاده مذکور را دارند

چون-براساس-مصوبه-مورخ-1363-09-26-شورای-حقوق-و-دستمزد-فوق-العاده-شغل-برخی-از-رشته-های-کارشناسی-در-رسته-کشاورزی-افزایش-یافته-و-وزیرکشاورزی-نیز-در-تاریخ-1363-10-25-با-آن-موافقت-نموده-است-لذا-متصدیان-مربوطه-استحقاق-دریافت-فوق-العاده-مذکور-را-دارند-

تاریخ 3/9/75 شماره دادنامه 190 کلاسه پرونده 75/104

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به مصوبه مورخ 26/9/63 شورای حقوق و دستمزد مبنی برافزایش فوق العاده شغل برخی ازرشته های کارشناسی در رسته کشاورزی و موافقت مورخ 25/10/63 وزیر وقت کشاورزی در زمینه اجرای مصوبه مذکور آراء شعب 4 1815 دیوان درخصوص استحقاق متصدیان مشاغل مذکور در مصوبه فوق الذکر با رعایت شرایط مقرر در تصویب نامه شماره 8312 1/4/54 هیئت وزیران و سایر مقررات مربوط موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود 0 این رای مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوس پور

* سابقه *
تاریخ 3/9/75 شماره دادنامه 190 کلاسه پرونده 75/104
مرجع رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی سید اسماعیل موسوی
موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب
14 ، 15 ، 18 و 19 دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/148 موضوع شکایت آقای سید اسماعیل موسوی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی منطقه نوشهر به شرح دادنامه شماره 1697/2/71 اعلام داشته اند ، اداره طرف شکایت استحقاق شاکی را در مورد فوق العاده های موضوع احکام مربوطه از تاریخ های اجرائی مندرج در آنها ذیحق دانسته و استحقاق او را مورد تائید قرارداده النهایه عدم پرداخت وجوه مقرر در احکام صادره را ناشی از عدم وجود اعتبار مالی اعلام نموده باتوجه به احکام صادره و پاسخ طرف شکایت استحقاق شاکی محرز لذا شکایت وی وارد است حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت فوق العاده موضوع احکام فوق الذکر صادر و اعلام می گردد و اما در خصوص ادعای دیگر شاکی مبنی بر مطالبه افزایش فوق العاده موضوع حکم مورخ 19/11/68 از تاریخ 26/9/63 نظر به اینکه ادعای شاکی مستند قانونی ندارد لذا رد می گردد0 ب شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/352 موضوع شکایت آقای سلیمان یعقوبی به طرفیت 1 سازمان جنگلها و مراتع کشور 2 اداره کل منابع طبیعی منطقه غرب مازندران نوشهر به خواسته الزام به افزایش فوق العاده شغل به شرح دادنامه شماره 24875/10/74 چنین رای صادر نموده است ، نظر به اینکه طرف شکایت اعلام داشته که فوق العاده شغل کارشناسان براساس بند 9تصویب نامه 18312/4/54 بوده و مدیر کارگزینی و رفاه سازمان جنگلها و مراتع کشور طی لایحه مورخ 30/6/73 نیز اعلام داشته که میزان افزایش فوق العاده شغل براساس بند یک تصویب نامه 0000تعیین می گردد0000 و نظر به اینکه شاکی اعلام داشته از تاریخ 18/1/64 به لحاظ اشتغال در رشته کارشناسی رسته کشاورزی مستحق بهره وری از این افزایش بوده است بنابراین شکایت نامبرده دائر بر مطالبه افزایش مذکور از تاریخ 18/1/64 لغایت 1/1/68 برابر تصویب نامه مذکور به لحاظ اینکه خارج از شمول رای شماره 20115/6/76 هیات عمومی است وارد و موجه تشخیص و حکم بر ورود شکایت و استحقاق نامبرده بر اینکه از مزایای مذکور از تاریخ استحقاق لغایت 1/1/68 و الزام طرف شکایت بر اجرای مقررات مربوطه و پرداخت وجوه استحقاقی شاکی برابر ضوابط و مقررات مربوطه صادر و اعلام می گردد0 ج شعبه چهاردهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 72/368 موضوع شکایت آقای عسگر صیاد زمردی به طرفیت 1 سازمان جنگلها و مراتع کشور 2 اداره کل منابع طبیعی منطقه نوشهر غرب مازندران به خواسته الزام به صدور حکم جهت پرداخت مطالبات ناشی از افزایش فوق العاده شغل به شرح دادنامه شماره 14583/4/72 حکم به ورود شکایت صادرنموده است 0 د شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/1177 موضوع شکایت آقای ایرج میارنعیمی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور واداره کل منابع طبیعی نوشهر به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده شغل و حق سرپرستی و سختی شرایط محیط کار به موجب ابلاغهای صادره و پرداخت افزایش فوق العاده شغل از تاریخ 26/9/63 لغایت 29/12/67 به شرح دادنامه 509 5/5/73 چنین رای صادر نموده است 0000در مورد مطالبه افزایش فوق العاده شغل از 26/9/63 لغایت 29/12/67 مستندا" به نامه 25/10/63 وزارت کشاورزی و موافقت باپرداخت افزایش فوق العاده مذکور ازتاریخ 26/9/63 حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد0ه شعبه هجدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/582 موضوع شکایت آقای ابوطالب بنیادی به خواسته الزام به افزایش فوق العاده شغل به شرح دادنامه شماره 31463/6/70 چنین رای صادر نموده است ، با توجه به اینکه آقای وزیر کشاورزی به موجب نامه 25/10/63 از تاریخ 26/9/63 موافقت و دستور اقدام داده اند لهذا عدم پرداخت آن از مورخه 26/9/63 فاقد مجوز بوده حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می شود0هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوانتشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراءبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی سال پنجاه وسوم شماره 3115209/2/1376
6


نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 190

تاریخ تصویب : 1375/09/03

تاریخ ابلاغ : 1376/02/03

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.