جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


فصل اول: ( کلیات )
ماده : (1) وظائف و اختیاراتی که بموجب اصل 91 الی 99 و دیگر اصول قانون اساسی و سایر قوانین بر عهدة شورای نگهبان قرار دارد به ترتیب مذکور در این آئیننامه اجرا میشود.
ماده : (2) کلیة آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به وظائف و اختیارات شورا در حدود قوانین به تصویب شورای نگهبان میرسد.
ماده : (3) شورای نگهبان دارای سازمان اداری میباشد که وظائف و اختیارات و نمودار تشکیلاتی آن با پیشنهاد دبیر شورا، به تصویب شورای نگهبان میرسد.
در مورد اصلاحات و تغییرات نیز به همین ترتیب عمل میشود.
فصل دوم: ( اعضاء شورای نگهبان )
ماده : (4) دورة شورای نگهبان شش ساله از مبدأ 26/4/1359 و دوره های عضویت شش ساله اعضاء با توجه به اصل 92 به ترتیب 26/4/1359 و 26/4/1362 میباشد.
ماده : (5) هرگاه در اثناء دورهای عضوی فوت نماید یا استعفاء دهد و یا عزل شود عضویت جانشین وی فقط برای بقیة مدت خواهد بود.
ماده : (6) دبیر شورا 40 روز قبل از پایان مدت عضویت اعضائی که عضویتشان در شرف انقضاء است طی نامهای مراتب را در مورد فقهاء به مقام معظم رهبری و در مورد حقوقدانان به رئیس قوة قضائیه اعلام مینماید.
ماده : (7) استعفای اعضای شورا باید کتباً به دبیر شورا اعلام شود. دبیر شورا استعفاءنامه را در اولین جلسة شورا قرائت میکند، چنانچه ظرف یک هفته از تاریخ قرائت استعفاء مسترد نشد، استعفاءنامة عضو فقیه به مقام معظم رهبری و استعفاءنامة عضو حقوقدان به رؤسای قوة قضائیه و قوة مقننه اعلام میگردد.
ماده : (8) گزارش فعالیت هر یک از اعضاء و چگونگی شرکت آنها در این فعالیتها از لحاظ غیبت، تأخیر و تعطیل در جلسات اصلی شورا و مجلس و نیز کمیسیونهای آن در پایان هر دوره پس از اطلاع اعضای شورا حسب مورد به استحضار مقام معظم رهبری و رئیس قوة قضائیه میرسد. هر شش ماه یکبار نیز گزارش فعالیت اعضاء و غیبت و تأخیر ورود و تعجیل در خروج آنان در جلسة شورای نگهبان مطرح میشود.
فصل سوم ( جلسات و وظائف شورای نگهبان )
ماده : (9) شورا دارای جلسات عادی و فوق العاده خواهد بود.
ماده : (10) جلسات عادی شورا هفتهای 2 روز (روزهای چهارشنبه صبح و بعد از ظهر و پنجشنبه صبح) تشکیل میشود.
ماده : (11) به هنگام رسیدگی به انتخابات و لایحة بودجه و موارد مشابه علاوه بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعداد جلسات لازم توسط دبیر با توافق اعضاء شورا تعیین میشود.
ماده : (12) جلسات فوق العاده بر حسب ضرورت بنا بر تشخیص و تصمیم دبیر شورا و یا تقاضای سه نفر از اعضاء تشکیل خواهد شد.
ماده : (13) جلسات شورای نگهبان با حضور 7 نفر از اعضاء رسمی است ولی اخذ آراء جز در موارد ضروری و یا حصول رأی لازم با حضور حداقل 9 نفر خواهد بود.
ماده : (14) جلسات فقهاء با حضور چهار نفر رسمی است ولی اخذ رأی جز در موارد ضروری و یا حصول رأی لازم با حضور حداقل 5 نفر خواهد بود.
ماده : (15) جلسات شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی با حضور حداقل 9 نفر از اعضاء رسمیت مییابد ولی اخذ رأی جز در صورت حصول رأی لازم با حضور بقیة اعضاء خواهد بود.
ماده : (16) جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز خواهد شد و حداکثر 10 دقیقه اعضاء میتوانند نسبت به مسائل مهم روز قبل از دستور جلسه اظهارنظر نمایند.
ماده : (17) در مورد طرحها و لوایح فوری اعضاء شورای نگهبان پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از مجلس خارج و بعد از مشورت، ظرف 24 ساعت نظر خود را اظهار نمایند.
تبصره: در موارد فوری جلسة شورا تا رسیدن به نظریة قابل اعلام ادامه مییابد و اعضاء نمیتوانند جلسه را ترک گویند.
ماده : (18) تفسیر اصول قانون اساسی با ارجاع مقام معظم رهبری و یا با درخواست رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوة قضائیه و یا یکی از اعضای شورای نگهبان صورت میگیرد.
ماده : (19) اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آنها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام مییابد و تابع مدتهای مذکور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمیباشد. سؤالهای فقهی دیوان عدالت اداری و قضات دربارة مغایرت قوانین و مقررات با شرع حسب مورد از طریق رئیس دیوان و رئیس قوة قضائیه به شورای نگهبان ارسال میشود.
ماده : (20) نظرهای تفسیری شورای نگهبان به مرجع درخواست کنندة تفسیر و رئیس جمهور اعلام میگردد و برای روزنامة رسمی و رسانه های همگانی فرستاده میشود.
ماده : (21) در موارد مغایرت قوانین با شرع موضوع ماده : 19 نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان به رئیس جمهوری اعلام میشود تا از طرف وی اقدام لازم به عمل آید.
ماده : (22) تشخیص اینکه مورد سؤال از مصادیق تفسیر است با اکثریت شورای نگهبان است.
فصل چهارم: ( دبیر و قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان و وظائف آنان )
ماده : (23) شورای نگهبان دارای یک دبیر و یک قائم مقام از اعضاء شورای نگهبان و یک سخنگو (از اعضاء و یا خارج از اعضاء شورای نگهبان) خواهد بود که برای مدت یکسال انتخاب میگردند.
ماده : (24) انتخاب دبیر و قائم مقام و سخنگو با اکثریت مطلق و رأی مخفی است و اگر بار اول اکثریت مطلق حاصل نگردید بین دو نفر که حائز اکثریت بودهاند انتخابات تجدید میشود و این بار اکثریت نسبی کافی است. و در صورت تساوی آراء بیش از دو نفر در دور اول دو نفر با قرعه برای دور دوم انتخاب میشوند و در صورت تساوی آراء در این دور قرعه حاکم خواهد بود.
تبصره: هر گاه هیچیک از دبیر شورا و قائم مقام او از فقهاء انتخاب نشوند برای ادارة جلسة خاص فقهاء یکی از آنان برای یک سال به طریق فوق انتخاب میشود.
ماده : (25) شورای نگهبان برای تهیة صورتجلسات و ثبت و ضبط مذاکرات یک نفر از خارج اعضاء با پیشنهاد دبیر انتخاب مینماید و حتیالامکان ایشان مسؤولیت دفتر شورای نگهبان را نیز به عهده خواهد داشت.
ماده : (26) سخنگو مواضع و نظرات شورا را منعکس خواهد نمود. در صورتیکه شورا نشر مطلبی را صلاح نداند سخنگو از اعلام آن خودداری مینماید.
ماده : (27) در صورت فوت یا استعفاء هر یک از دبیر، قائم مقام و سخنگوی شورا، انتخاب هر یک از آنان در اولین جلسه برای بقیة مدت به عمل خواهد آمد.
تبصرة(1) : انتخاب مجدد شخص مستعفی در صورت تمایل او بلامانع است.
تبصرة(2) : بیماری و ناتوانی دبیر و قائم مقام و سخنگو بیش از 2 ماه با تشخیص شورا از موجبات انتخاب مجدد است.
ماده : (28) شورای نگهبان هیأتی مرکب از دبیر و سخنگو و یک تن از اعضاء شورا به عنوان مشاوران اطلاع رسانی خواهد داشت.
ماده : (29) سخنگوی شورای نگهبان کلیة امور اطلاع رسانی مربوط به وظائف و اختیارات شورا را بر عهده دارد و با توجه به نظرات شورا و مشورت با مشاوران اطلاع رسانی سیاست و خط مشی مربوط به اطلاع رسانی را تعیین خواهد کرد و نیز جلسات منظمی برای مشاوره در امور جاری با مشاوران خواهد داشت.
ماده : (30) روابط عمومی شورای نگهبان در بخش اطلاع رسانی زیر نظر سخنگو انجام وظیفه مینماید.
ماده : (31) مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان از طریق دبیر یا قائم مقام به مراجع ذیربط اعلام خواهد شد.
ماده : (32) کلیة مصوبات مجلس شورای اسلامی در اولین فرصت و سؤالاتی که پاسخ به آنها در صلاحیت شورا است پس از وصول و با دستور دبیر توسط دفتر شورای نگهبان در اختیار اعضاء قرار میگیرد.
ماده : (33) مصوبات و مشروح مذاکرات شورای نگهبان توسط دفتر شورا تکثیر و در اختیار اعضاء قرار میگیرد.
تبصره: مشروح مذاکرات مربوط به بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات به لحاظ رعایت حیثیت افراد محرمانه تلقی شده و انتشار آن منوط به دستور دبیر میباشد.
ماده : (34) تشکیل و ادارة جلسات شورا و حفظ نظم در مذاکرات و اجرای آئیننامه به عهدة دبیر یا قائم مقام است.
ماده : (35) دستور جلسات شورای نگهبان جز در موارد فوری حداقل 24 ساعت قبل از تشکیل جلسه توسط دبیر به اعضاء اعلام میگردد.
ماده : (36) کفایت مذاکرات با پیشنهاد یکی از اعضاء مطرح و نسبت به آن رای گیری به عمل میآید.
ماده : (37) کلیة مذاکرات جلسات رسمی شورا ثبت و ضبط میشود.
ماده : (38) منشی جلسه، مصوبات شورا و نتیجة رأیگیری را با ذکر نام موافق و مخالف در صورتجلسه قید نموده و به امضاء حاضران میرساند. کلیة مذاکرات روی نوار ضبط و سپس پیاده و حداکثر ظرف پنج روز در اختیار اعضاء قرار میگیرد.
ماده : (39) نتیجة مذاکرات و نظرات موافق و مخالف و استدلالها از مشروح مذاکرات استخراج و زیرنظر شورای تحقیق به صورت علمی و فنی تنقیح و تدوین و منتشر میشود.
فصل پنجم: ( تعطیلات و مرخصیها )
ماده : (40) اعضاء شورا میتوانند از یک ماه مرخصی استحقاقی در سال استفاده نمایند و با اجازة دبیر استفاده از این مرخصی بصورت متوالی و با فاصله بلامانع است ولی بدون تصویب شورا نباید به بیش از دو نفر همزمان مرخصی داد.
تبصره: در صورتیکه عضوی نیاز مبرم به مرخصی بیش از مدت مذکور داشته باشد باید به تصویب شورا برسد.
- زمان اجرای این آئین نامه از 1/4/1379 خواهد بود و آئیننامة قبلی لغو میگردد.
- آئین نامه داخلی شورای نگهبان مشتمل بر 40 ماده و 6 تبصره در جلسة رسمی مورخ 22/4/1379 با حضور اعضاء به تصویب رسیده است
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/04/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :