جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


شماره22780/ت29985 ه 22/7/1383
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/7/1383 بنا به پیشنهاد شماره 54016 مورخ 14/10/1382 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (10) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث - مصوب 1347- تصویب نمود:
سقف تعهدات صندوق تامین خسارتهای بدنی اشخاص ثالث موضوع ماده (11) آئین نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی - مصوب 1348- به هشتاد میلیون (000ر000ر80) ریال افزایش مییابد.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17375
تاریخ تصویب :
1383/07/19
تاریخ ابلاغ :
1383/07/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :