جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره61928/236 7/7/1383
حضرت حجت‎الاسلام‎والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح الزام دولت به اخذ مجوز مجلس شورای اسلامی در دو قرارداد مصداق مواد (124) و (130) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح اصلاح مواد (124) و (130) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی در انعقاد قرارداد با شرکت‎های خارجی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و دو فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/6/1383 تصویب گردید و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 5/7/1383 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‎گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
شماره37642 11/7/1383
وزارت راه و ترابری - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
قانون الزام دولت به اخذ مجوز مجلس شورای اسلامی در دو قرارداد مصداق مواد (124) و (130) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/7/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 61928/236 مورخ 7/7/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد .
سیدمحمد خاتمی - رئیس جمهور
قانون الزام دولت به اخذ مجوز مجلس شورای اسلامی در دو قرارداد مصداق مواد (124) و (130) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده - قرارداد شبکه تلفن همراه ، موضوع ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معروف به ایران ‎سل و قرارداد توسعه و تجهیز و بهره‎‎برداری از فرودگاه امام خمینی (ره) ، موضوع بند (الف) ماده (130) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معروف به تاو پس از تصویب مجلس شورای اسلامی قابل اجراست .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 5/7/1383 به تأیید شورای نگهبان رسید .
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17363
تاریخ تصویب :
1383/07/05
تاریخ ابلاغ :
1383/07/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :