جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره 55082/82 25/6/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل1988 کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب سال1353 هجری شمسی مطابق با سال1974 میلادی که ازسوی دولت به شماره51186/27726 مورخ14/10/1381 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ2/6/1383 مجلس بااصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
شماره35515 31/6/1383
وزارت راه و ترابری
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل1988 کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب سال1353 هجری شمسی مطابق با سال1974 میلادی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ18/6/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره55082/82 مورخ25/6/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل 1988 کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب سال1353 هجری شمسی مطابق با سال1974 میلادی
ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به پروتکل مصوب سال1367 هجری شمسی مطابق با سال1988 میلادی کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (1974) سازمان بین المللی دریانوردی مشتمل بر نه ماده ، نوزده مقرره ، یک پیوست و پنج قطعنامه به شرح پیوست ملحق شود و اسناد مربوط را مبادله نماید .
بسم الله الرحمن الرحیم
پروتکل 1988 مربوط به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا ،1974
متعاهدین به پروتکل حاضر:
که متعاهد به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب اول نوامبر1974 (برابر با دهم آبان1353) لندن می باشند ، با تشخیص نیاز به معرفی مقرراتی در کنوانسیون فوق الذکر برای بازرسی و صدور گواهینامه هماهنگ با مقررات مشابه در سایر اسناد بین المللی ،
با در نظر گرفتن این که این نیاز به نحو احسن با انعقاد پروتکل مربوط به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا ، (1974) تامین می شود:
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده1 - تعهدات کلی
1 - متعاهدین به پروتکل حاضر متعهد می شوند که مقررات پروتکل حاضر و ضمائم آن که جزء لاینفک پروتکل حاضر محسوب می شود را به مرحله اجرا درآورند . هرگونه ارجاع به پروتکل حاضر در عین حال به منزله ارجاع به ضمائم آن است .
2 - بین متعاهدین به پروتکل حاضر ، مقررات کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا ، (1974) آن طور که اصلاح شده (که از این به بعد (کنوانسیون) نامیده می شود) باید با توجه به تغییرات و الحاقات مندرج در پروتکل حاضر ، به کار گرفته شود .
3 - در مورد کشتیهائی که محق به برافراشتن پرچم کشوری که متعاهد به کنوانسیون و پروتکل حاضر نیستند ، متعاهدین به پروتکل حاضر باید الزامات کنوانسیون و پروتکل حاضر را حسب لزوم به منظور اطمینان از این که هیچ رفتار مطلوب دیگری در مورد این کشتیها به کار گرفته نشده است ، اعمال نمایند .
ماده 2 - معاهدات قبلی
1 - بین کشورهای متعاهد به این پروتکل ، پروتکل حاضر جایگزین و ملغی کننده پروتکل سال1978 مربوط به کنوانسیون می باشد .
2 - علی رغم هرگونه مقررات دیگری در پروتکل حاضر ، هر گواهینامه که برطبق و تحت مقررات کنوانسیون صادر شده باشد و هر متمم چنین گواهینامه که برطبق و تحت مقررات پروتکل 1978 مربوط به کنوانسیون که در زمان لازم الاجراء شدن پروتکل حاضر در ارتباط با آن متعاهدی که توسط آن گواهینامه و یا متمم صادر شده است ، باید تا تاریخ انقضاء آنها تحت مفاد کنوانسیون یا پروتکل 1978 مربوط به کنوانسیون ، حسب مورد معتبر باقی بماند .
3 - هر متعاهدی به پروتکل حاضر نباید بر طبق و تحت مقررات کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا ، 1974 که در اول نوامبر سال1974 (برابر با دهم آبان 1353) به تصویب رسید ، گواهینامه صادر نماید .
ماده 3 - تبادل اطلاعات
متعاهدین به پروتکل حاضر متعهد می شوند اسناد ذیل را به دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی (که از این پس(سازمان) خوانده می شود) ارسال و تودیع نمایند:
الف - متن قوانین ، مصوبات ، احکام ، مقررات و دیگر اسناد در مورد موضوعات مختلف که در محدوده پروتکل حاضر رسما اعلام شده باشد؛
ب - فهرستی از بازرسان منتخب یا سازمانهای مشخص شده که به نیابت از آنها مجاز به فعالیت در زمینه اداره امور ایمنی جان اشخاص در دریا جهت ابلاغ به متعاهدین و اطلاع مامورین آنها عمل می کنند و اطلاعیه ای در رابطه با مسوولیتهای ویژه و شرایط اختیارات تفویض شده به بازرسان منتخب یا سازمانهای مشخص شده؛ و
ج - تعداد کافی از نمونه های گواهینامه های مربوطه صادره تحت مقررات پروتکل حاضر .
ماده 4 - امضاء ، تصویب ، پذیرش ، تایید و الحاق
1 - پروتکل حاضر از تاریخ اول مارس1989 (برابر با دهم اسفند1368) تا بیست و هشتم فوریه 1990 (برابر با نهم اسفند 1369) در مقر مرکزی سازمان جهت امضاء و پس از آن تاریخ ، جهت الحاق مفتوح خواهد بود . منوط به مقررات بند(3) ، کشورها می توانند رضایت خود را برای عضویت در این پروتکل به روشهای زیر اعلام نمایند:
الف - امضاء بدون حق شرط تصویب ، پذیرش ، یا تایید؛ یا ب - امضاء مشروط به تصویب ، پذیرش یا تایید و پس از آن تصویب ، پذیرش یا تایید ، یا
ج - الحاق .
2 - تصویب ، پذیرش ، تایید یا الحاق باید با تسلیم یک سند به این منظور به دبیرکل سازمان صورت پذیرد .
3 - پروتکل حاضر ممکن است بدون حق شرط تایید ، تصویب ، پذیرش یا مورد الحاق قرار گیرد ، فقط توسط کشورهائی که کنوانسیون را بدون حق شرط ، تصویب ، قبول ، تایید یا به آن ملحق شده اند .
ماده 5 - لازم الاجراء شدن
1 - پروتکل حاضر باید دوازده ماه پس از تاریخ تحقق یافتن دو شرط ذیل لازم الاجراء گردد:
الف - حداقل پانزده کشور که مجموع ناوگانهای تجاری آنها از پنجاه درصد (50%) تناژ ناخالص کشتیرانی تجاری جهانی کمتر نباشد ، رضایت خود را مبنی برعضویت در این پروتکل بر طبق ماده(4) ابراز نموده باشند ، و
ب - شرایط لازم الاجراء شدن پروتکل1988 در رابطه با کنوانسیون بین المللی خط شاهین ،1966 برآورده شده باشد .
به شرط این که پروتکل حاضر تا قبل از اول فوریه1992 (برابر با دوازدهم بهمن1371) لازم الاجراء نشده باشد .
2 - برای کشورهائی که سند تصویب ، پذیرش ، تایید یا الحاق در رابطه با پروتکل حاضر را بعد از زمانی که شرایط لازم الاجراء شدن آن تحقق یافته باشد ، اما قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن تسلیم کرده اند ، تصویب ، پذیرش ، تایید یا الحاق در تاریخ لازم الاجراء شدن پروتکل حاضر یا سه ماه پس از تاریخ تسلیم اسناد ، هر کدام که دیرتر باشد ، به مورد اجراء در خواهد آمد .
3 - هر سند تصویب ، پذیرش ، تایید یا الحاق که پس از تاریخ لازم الاجراء شدن پروتکل حاضر تسلیم شود ، باید سه ماه پس از تاریخ تسلیم به مرحله اجراء دراید .
4 - بعد از تاریخی که اصلاحیه ای به پروتکل حاضر تحت ماده(6) پذیرفته شده تلقی شود ، هر سند تصویب ، پذیرش ، تایید یا الحاق تسلیم شده باید در مورد پروتکل حاضر آن طور که اصلاح شده ، اعمال گردد .
ماده 6 - اصلاحیه ها
روشهائی که در ماده(8) کنوانسیون قید شده است در اصلاحیه های پروتکل حاضر به کار گرفته خواهدشد ، به شرط آن که:
الف - هرگونه ارجاع در آن ماده به کنوانسیون و دولتهای متعاهد به ترتیب به منزله ارجاع به پروتکل حاضر و متعاهدین به پروتکل حاضر می باشد؛
ب - اصلاحیه های ماده های پروتکل حاضر و ضمیمه آن باید برطبق رویه قابل اجرا در مورد اصلاحیه های ماده های کنوانسیون یا فصل یک ضمیمه آن تصویب شده و به اجرا درآید ؛ و
ج - اصلاحیه های پیوست ضمیمه پروتکل حاضر می تواند برطبق رویه قابل اجرا در مورد اصلاحیه های ضمیمه کنوانسیون به غیر از فصل یک تصویب و به اجرا دراید .
ماده 7 - انصراف
1 - پروتکل حاضر می تواند توسط هر متعاهدی در هر زمان پس از سپری شدن پنج سال از تاریخی که پروتکل حاضر در مورد آن طرف لازم الاجراء می شود ، مورد انصراف واقع شود .
2 - انصراف با تودیع سند انصراف نزد دبیرکل سازمان معتبر خواهدبود .
3 - انصراف یک سال پس از دریافت سند انصراف توسط دبیرکل ، یا پس از سپریشدن دوره طولانی تری که ممکن است در سند انصراف مشخص شده باشد معتبر خواهد شد .
4 - انصراف از کنوانسیون مربوطه توسط یک متعاهد باید به منزله انصاف از پروتکل حاضر توسط آن متعاهد درنظرگرفته شود . چنین انصرافی در همان تاریخی که انصراف از کنوانسیون مربوطه مطابق با بند (ج) ماده (11) آن کنوانسیون به مورد اجرا درمی آید ، نافذ خواهد شد .
ماده 8 - امین اسناد
1 - پروتکل حاضر باید نزد دبیرکل سازمان (که از این پس (امین اسناد) خوانده می شود) سپرده شود .
2 - امین اسناد باید:
الف - موارد ذیل را به اطلاع دولتهای تمام کشورهائی که پروتکل حاضر را امضاء نمود ه اند یابدان ملحق شده اند برساند:
(1) هر امضاء جدید یا تسلیم یک سند تصویب ، پذیرش ، تایید یا الحاق ، به همراه تاریخ مربوطه؛
(2) تاریخ لازم الاجراءشدن پروتکل حاضر؛
(3) تسلیم هر سند انصراف از پروتکل حاضر به همراه تاریخ دریافت سند و تاریخی که انصراف معتبر خواهد شد؛
ب - نسخ گواهی شده برابر اصل پروتکل حاضر را به دولتهای تمام کشورهائی که پروتکل حاضر را امضاء نموده یا بدان ملحق شده اند ، ارسال نماید .
3 - به محض این که پروتکل حاضر لازم الاجراء شد ، یک نسخه گواهی شده برابر اصل آن باید توسط امین اسناد به دبیرخانه سازمان ملل جهت ثبت و انتشار مطابق با ماده (102) منشور سازمان ملل ارسال گردد .
ماده 9 - زبان ها
پروتکل حاضر در یک نسخه اصلی به زبانهای عربی ، چینی ، انگلیسی ، فرانسوی ، روسی و اسپانیائی تهیه گردید که هریک از متون آنها به طور مساوی معتبر می باشد . ترجمه رسمی زبان ایتالیائی باید تهیه و به همراه نسخه اصلی امضاء شده ، سپرده شود .
این پروتکل در یازدهمین روز نوامبر سال یکهزار و نهصد و هشتاد و هشت (برابر با بیستم آبان ماه 1367) در لندن انجام شد . در احراز مراتب فوق ، امضاءکنندگان ذیل که از طرف دول متبوعه خود بدین منظور دارای اختیار کامل می باشند ، پروتکل حاضر را امضاء نموده اند .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منظور به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نه ماده ، نوزده مقرره ، یک پیوست و پنج قطعنامه در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/6/1383 به تایید شورای نگهبان رسید .
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17353
تاریخ تصویب :
1383/06/02
تاریخ ابلاغ :
1383/07/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :