جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


شماره 34396/ت31270ه 28/6/1383
اصلاح آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی
معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور - وزارت امور خارجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 15/6/1383 بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی ، موضوع تصویبنامه شماره 12613/ت91ه مورخ 9/3/1371 به شرح زیر اصلاح می شود:
الف - متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (2) آئین نامه یادشده الحاق می شود و عنوان تبصره قبلی به تبصره (1) تغییر می یابد:
تبصره 2 - کلیه دستگاههای اجرائی مشمول این آئین نامه موظفند قبل از تنظیم توافقهای حقوقی ساده و نزاکتی نیز براساس ماده (3) قانون وظایف وزارت امورخارجه ، مراتب را با آن وزارت هماهنگ نمایند .
ب - متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (12) آئین نامه مزبور الحاق می شود:
تبصره 5 - در صورت غیبت غیرموجه هر یک از نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرائی و اساتید حقوق در کمیسیون بررسی توافقهای بین المللی در بیش از (3) جلسه متوالی (با تشخیص معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور) مراتب برای معرفی عضو جدید به دستگاه اجرائی ذیربط منعکس می شود و یا اساتید جدید توسط معاونت مزبور تعیین خواهند شد .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17353
تاریخ تصویب :
1383/06/15
تاریخ ابلاغ :
1383/07/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :