جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


شماره33848/ت30096ه 24/6/1383

وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ15/6/1383 بنابه پیشنهاد شماره24456 مورخ14/6/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند ( ه ) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تصویب نمود :
در ماده (1) آئین نامه بند(ه) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام ، موضوع تصویبنامه شماره 24094/ت24285ه مورخ 22/5/1380 عبارت ( مشترک شرکت مادرتخصصی ذیربط و ) حذف می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17351
تاریخ تصویب :
1383/06/15
تاریخ ابلاغ :
1383/07/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :