جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره7407/ت30770ه 24/6/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیئت وزیران در جلسه مورخ15/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره218711/1802 مورخ19/2/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ب) ماده (11) قانون استخدام کشوری - مصوب 1345 - تصویب نمود:
بنیاد رودکی به فهرست موسسات موضوع بند (ب) ماده (11) قانون استخدام کشوری ، اضافه می شود و ماموریت حداکثر (10) نفر از مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری به بنیاد یاد شده با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای آنان توسط بنیاد یادشده تا شش ماه مجاز می باشد . تمدید ماموریت افراد یادشده ، درصورت نیاز آن بنیاد و رضایت مستخدم ، بدون حفظ پست سازمانی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر می باشد .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17351
تاریخ تصویب :
1383/06/15
تاریخ ابلاغ :
1383/07/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :