جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره32419/ت31139 ک 27/7/1383
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 29/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره 40885/42/4/1 مورخ 3/5/1383 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت26118 ه مورخ 22/12/1380 تصویب نمودند:
روستاهای صیدنظری‎سفلی ، محمدقلی ، علی‎مدد ، زمان ، سلطانقلی‎سفلی ، کوله ، بابامرادی‎سفلی و سلطانقلی علیا از توابع بخش مرکزی شهرستان شیروان و چرداول در استان ایلام به صورت تجمیع با هم ادغام و به شهر تبدیل و به عنوان شهر آسمان‎آباد شناخته شود . محدوده قانونی این شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذکور تعیین خواهد شد .
این تصویبنامه در تاریخ 23/7/1383 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17377
تاریخ تصویب :
1383/06/29
تاریخ ابلاغ :
1383/08/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :