جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره131123/1901 20/7/1383
وزارت مسکن و شهرسازی - وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور
شورای عالی اداری در صدوهفدهمین جلسه مورخ 28/6/1383 در اجرای مصوبه شماره 11822/1901 مورخ 29/1/1383 شورا ، به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت ، جلوگیری از انجام فعالیت‎های موازی در تشکیلات دولت ، کاهش هزینه‎های اداری و معطوف ساختن منابع دستگاه‎های اجرائی به انجام مأموریت‎های اصلی و قانونی محوله تصویب نمود:
1 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که مؤسسه آموزشی و پژوهشی ساختمان و شهرسازی (متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن) از تاریخ ابلاغ این مصوبه از پذیرش دانشجو تحت عناوینی که مستلزم تداوم فعالیت مؤسسه در قالب بخش دولتی باشد ، خودداری و حداکثر ظرف شش ماه پس از اتمام تعهدات قبلی ، نسبت به‎واگذاری کلیه سهام مؤسسه با ساز و کار انگیزشی لازم به بخش غیردولتی اقدام نماید .
2 - وزیر مسکن و شهرسازی مسئول اجرای این مصوبه می‎باشد .
3 - گزارش اجرای این مصوبه توسط سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور تهیه و به شورای عالی اداری ارائه می‎گردد .
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری - حمید شرکاء
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17379
تاریخ تصویب :
1383/06/28
تاریخ ابلاغ :
1383/08/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :