جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شماره41712/ت31573 ه 29/7/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/7/1383 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
ماده (6) آئیننامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه ، موضوع تصویبنامه شماره 17814/ت30987ه مورخ 12/7/1383 و تبصره آن از تاریخ لازمالاجرا شدن آئیننامه یادشده لغو و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح میشود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17381
تاریخ تصویب :
1383/07/22
تاریخ ابلاغ :
1383/08/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :