جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره 690 16/12/1357
سازمان برنامه و بودجه

ماده واحده - به دولت موقت انقلاب اسلامی اجاره داده میشود :
1 - تا مبلغ 145 میلیارد ریال از محل در آمد عمومی سال 1357 کل کشور بمنظور پرداخت افزایشهای ناشی از اصلاحات قانون استخدام کشوری و آئین نامه های اجرائی آن و تغییر ضریب جدول حقوق مذکور و ترمیم حقوق بازنشستگان و وظیفه و مستمری بگیران و کمکهای غیر نقدی و افزایش حقوق و مزایای مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح ملی ایران و افزایش ناشی از تغییر ضوابط حقوق و فوق العاده مخصوص کادر اداری و هیئت علمی دانشگاهها و موسسات عالی علمی و تحقیقاتی و کادر سیاسی وزارت امور خارجه و دارندگان پایه های قضائی و افزایش حقوق و مزایای کارکنان سایر دستگاههای اجرائی تامین و طبق فهرستی که توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد بمصرف برساند
2 - تا مبلغ 15 میلیارد ریال از محل درآمد عمومی سال 1357 کل کشور بابت سایر هزینه های ضروری تامین و طبق فهرستی که از طرف سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد بمصرف برساند
3 - بمنظور تامین کمبود منابع دولت در موارد اضطراری در انتشار اوراق خرانه به میزان لازم اقدام نماید ولی بهیچ وجه بهره ای پرداخت نخواهد شد
4 - اختیارات حاصله در اجرای مفاد تبصره 5 قانون بودجه سال 1357 کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه تفویض نماید
5 - تا مبلغ 6 میلیارد ریال بابت باز پرداخت وامهای خارجی که سر رسید پرداخت آنها در سال جاری میباشد از محل اعتبار ردیف 801000 قانون بودجه سال 1357 کل کشور پرداخت شود
نخست وزیر - مهدی بازرگان
نوع :
قانون
شماره انتشار :
9948
تاریخ تصویب :
1357/12/16
تاریخ ابلاغ :
1358/02/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :