جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


شماره 570 15/12/1357
وزارت دفاع ملی

ماده واحده - بند الف ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب اردیبهشت ماه 1350 بشرح زیر اصلاح میگردد :
الف - دوره زیر پرچم یک سال
نخست وزیر - مهدی بازرگان
نوع :
قانون
شماره انتشار :
9948
تاریخ تصویب :
1357/12/15
تاریخ ابلاغ :
1358/02/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :