جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


شماره 2830 11/2/2537
وزارت مسکن و شهر سازی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/2/2537 بنا به پیشنهاد شماره 979/1 مورخ 2/2/2537 وزارت دادگستری و وزارت مسکن و شهر سازی تصویب نمودند
بند زیر بعنوان ( بند د ) بماده 6 آئین نامه اجرائی قانون معاملات زمین موضوع تصویبنامه شماره 17608 مورخ 19/8/2534 هیئت وزیران اضافه شود
بند د - شرکت سرمایه گذاری ساختمانهای بانکهای ایران
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است
وزیر مشاور در امور اجرائی - محمود کاشفی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9734
تاریخ تصویب :
1357/02/11
تاریخ ابلاغ :
1357/02/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :