جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


شماره 39986 19/4/2537
وزارت امور اقتصادی و دارائی

هیات وزیران در جلسه مورخ 19/4/2537 در اجرای بند (الف) تبصره 21 قانون بودجه سال 2537 کل کشور بنا به پیشنهاد شماره 24/5691/9083 مورخ 3/4/2537 وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه ترتیب استفاده از اعتبار ردیفهای 502011 و 502012 قانون بودجه سال جاری کل کشور را بشرح زیر تصویب نمودند :
ماده 1 - نحوه توزیع و استفاده از اعتبار ردیف 502012 بشرح زیر است
(مبالغ به میلیارد ریال)
1 - اعتبار قابل استفاده برای پرداخت ما به التفاوت فوق العاده شغل 17
1 - 1 - مشمولین تصویبنامه شماره 4810 مورخ 2/3/2536 ( موضوع فوق العاده شغل شاغلین مشاغل رسته های اداری و مالی , امور اجتماعی امور آموزشی و فرهنگی - فرابری داده ها و خدمات ) 9
2 - 1 - مشمولین تصویبنامه شماره 4812 مورخ 2/3/2536 ( موضوع فوق العاده شغل معلمان کشور ) 2/7
3 - 1 - سایر 8/0
2 - اعتبار قابل استفاده برای پرداخت ما به التفاوت مربوط به تغییر ضریب جدول حقوق ( از 70 به 80 ریال) کارکنان شاغل مشمولین قانون استخدام کشوری موضوع بند (الف) تبصره 84 قانون بودجه سال 2536 کل کشور 5/14
3 - اعتبار قابل استفاده برای پرداخت افزایش حداقل دریافتی 7/1
1 - 3 - کارکنان رسمی و پیمانی مشمولین قانون استخدام کشوری موضوع بند (ب) تبصره 84 قانون بودجه سال 2536 کل کشور 8/0
2 - 3 - باز نشستگان و وظیفه بگیران موضوع بند (ج) تبصره 84 قانون بودجه سال 2536 کل کشور 9/0
4 - اعتبار قابل استفاده برای افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه 8/4
1 - 4 - اعتبار قابل استفاده برای پرداخت افزایش حقوق باز نشستگی و وظیفه موضوع بند (و) تبصره 84 قانون بودجه سال 2536 کل کشور
2/1
2 - 4 - اعتبار قابل استفاده برای پرداخت افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع تبصره 85 قانون بودجه سال کل کشور 6/3
5 - اعتبار قابل استفاده برای پرداخت اضافه حقوق ناشی از اعطای ترفیعات استحقاقی موضوع ماده 35 قانون استخدام کشور 7
ماده 2 - اعتبارات مربوط به افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه منظور در ردیفهای ( 2 - 3) و (1 - 4) و (2 - 4) ماده یک این تصویبنامه بصندوق باز نشستگی کشوری قابل پرداخت خواهد بود
ماده 3 - استفاده از اعتبارات فوق الذکر منحصرا در مورد دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری مجاز است
تبصره - تامین اعتبار مورد نیاز سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی برای پرداخت افزایش ناشی از تغییر ضریب جدول حقوق قانون استخدام کشوری موضوع بند (الف) تبصره 84 قانون بودجه سال 2536 کل کشور در مورد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری وزارت بهداری و بهزیستی که به سازمانهای مذکور منتقل شده اند از محل اعتبار منظور در ردیف (2) ماده یک این تصویبنامه بلا مانع میباشد
ماده 4 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند اعتبار مورد نیاز برای پرداخت فوق العاده شغل و ترفیعات موضوع ماده 35 قانون استخدام کشوری کارکنان خود را بدوا از محل اعتبار مصوب بودجه مورد عمل تامین نمایند و در صورتیکه اعتبار مواد مربوط برای این منظور کافی نباشد کسری اعتبار در درجه اول با صدور بودجه از محل اعتبار سایر مواد باید تامین شود و اگر صدور اصلاح بودجه مقدور نباشد از محل اعتبار ردیفهای مربوط را این تصویبنامه قابل تامین و پرداخت خواهد بود
ماده 5 - ترتیب استفاده از اعتبار منظور در ردیف (3 - 1) ماده یک این تصویبنامه برای مصارف مربوط و همچنین دستگاه ها ئیکه میتوانند از آن استفاده نمایند توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تعیین و اعلام خواهد شد
ماده 6 - تعهدات سال 2536 مربوط به ردیفهای (1 - 1) و (2 - 1) و (3 - 1) و (2) و( 1 - 3) و (1 - 4) و (2 - 4) و (5) این تصویبنامه از محل اعتبارات منظور در ردیفهای مربوط قابل پرداخت خواهد بود
ماده 7 - تعهدات تا آخر سال 2535 مربوط به ردیفهای 502004 و 502005 و 502006 و 502008 قانون بودجه سال مزبور دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری از محل اعتبار ردیف 502011 قانون بودجه سال 2537 کل کشور قابل پرداخت خواهد بود
ماده 8 - دستور العمل اجرائی این تصویبنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و بدستگاههای اجرائی مشمول ابلاغ خواهد شد
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است
وزیر مشاور در امور اجرائی - محمود کاشفی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9792
تاریخ تصویب :
1357/04/19
تاریخ ابلاغ :
1357/05/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :