جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 35250 1/5/2537
سازمان امور اداری و استخدامی کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ 1/5/2537 بنا به پیشنهاد شماره 1024/6 مورخ 24/4/2537 سازمان امور اداری و استخدامی کشور باستناد تبصره ماده 12 قانون استخدام کشوری تصویب نمودند ماموریت مستخدمین رسمی باتاق اصناف موضوع تصویبنامه شماره 21832 مورخ 15/4/2535 و تصمیم مورخ 30/3/2536 هیات وزیران با حفظ پست سازمانی و دریافت حقوق و مزایای پست مورد تصدی با موافقت وزارتخانه مربوط بمدت یکسال به اتاق اصناف پایتخت تمدید شود
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است
وزیر مشاور در امور اجرائی - محمود کاشفی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9809
تاریخ تصویب :
1357/05/01
تاریخ ابلاغ :
1357/05/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :