جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


شماره 45094 23/5/2537
وزارت امور خارجه

هیات وزیران در جلسه مورخ 23/5/2537 بنا به پیشنهاد شماره 18 /5197 مورخ 24/4/2537 وزارت امور خارجه باستناد ماده 5 آئین نامه استملاک اتباع بیگانه با تقاضای سر کنسولگری آفریقای جنوبی دایر بخریداری ملک واقع در بخش 11 تهران الهیه شمیران خیابان مریم شماره 24 به پلاک ثبتی 107 فرعی از 3330 و 3332 و 3333 و 3335 اصلی بمساحت 1307 متر مربع متعلق به لیلیان فرندیان و ریچارد هراج (بابایان ) و کاترین بابایان برای سکونت سر کنسول آفریقای جنوبی - موافقت نمودند و به وزارت امور خارجه اجازه دادند اقدامات لازم رادر این خصوص معمول دارد
اصل تصویبنامه د دفتر نخست وزیر است
وزیر مشاور در امور اجرائی - محمود کاشفی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9818
تاریخ تصویب :
1357/05/23
تاریخ ابلاغ :
1357/06/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :