جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره 45886 30/5/2537
وزارت امور خارجه

هیات وزیران در جلسه مورخ 30/5/2537 بنا باستناد شماره 18/6336 مورخ 21/5/2537 وزارت امور خارجه باستناد ماده 5 آئین نامه استملاک اتباع بیگانه با تقاضای دولت عراق دایر به خریداری شش دانگ ملک واقع در حومه بخش یک کرمانشاه - بولوار طاق بستان کوچه مهر به پلاکهای شماره 87و 88 فرعی از 69 اصلی به مساحت 800 متر مربع متعلق به آقای دکتر ابوالقاسم حبیبیان برای محل دفتر سر کنسولگری عراق در کرمانشاه و اقامت سر کنسول عراق - موافقت نمودند و به وزارت امور خارجه اجازه دادند اقدامات لازم را در این خصوص معمول دارد
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است
وزیر مشاور در امور اجرائی - محمود کاشفی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9823
تاریخ تصویب :
1357/05/30
تاریخ ابلاغ :
1357/06/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :