جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره 1620/29 3/8/1357

ماده1 - کلیه امور مربوط به نشر آگهیهای وزارت دادگستری تحت نظارت دفتر اطلاعات و روابط عمومی وزارت دادگستری انجام خواهد شد
ماده2 - مدیران دفاتر دادگاهها - دادسراها - مسئولان دبیر خانه حوزه های شوراهای داوری امور آگهی های حوزه مسئولیت خود را با همکاری و نظارت دفتر اطلاعات و روابط عمومی وزارت دادگستری تصدی و مکاتبات لازم را معمول میدارد
ماده3 - در مورد انتشار آگهی های حوزه وزارتی نظیر آگهیهای استخدام و انتخابات و افتتاح حوزه های شوراهای داوری - افتتاح دادگاهها و غیره دفتر اطلاعات و روابط عمومی اقدام مینماید
ماده4 - در مورد آگهیهای شخصی مسئولان مذکور در ماده 2 بدوا هزینه درج آگهیهای محاسبه نموده و پس از تودیع هزینه توسط ذینفع عین آگهی را همراه با فتوکپی قبض سپرده یا حواله کتبی و نامه ای حاکی از تعداد نوبت انتشار و همچنین تعداد نسخ روزنامه حاوی درج آگهی مورد نیاز به دفتر اطلاعات و روابط عمومی ارسال میدارند
تبصره - در مورد آگهیهای شخصی شوراهای داوری متقاضیان پس از اطلاع از میزان هزینه درج با مراجعه به نزدیکترین شعبه بانک هزینه را پرداخت و چک یا حواله در وجه حوزه مربوط شورای داوری دریافت میدارند
ماده5 - دفتر اطلاعات و روابط عمومی پس از دریافت نامه و آگهی موضوع ماده4 برای انتشار آن از طریق وزارت اطلاعات و جهانگردی اقدام مینماید
ماده6 - روزنامه های حاوی درج آگهی به تعداد مورد درخواست توسط نماینده روزنامه به مرجع مربوط تحویل میگردد که در صورت صحت آگهی در مورد آگهیهای شخصی هزینه درج با ظهر نویسی قبض سپرده یا حواله بانکی توسط دادرس دادگاه یا مسئول دبیر خانه شورای داوری حسب مورد به نماینده روزنامه پرداخت شود و مورد آگهیهای دولتی رسید برابر نمونه منضم به این آئیننامه به وی تسلیم شود که همراه با سایر مدارک به دفتر اطلاعات و روابط عمومی تحویل نماید
ماده7 - مدارک لازم برای پرداخت هزینه درج آگهیهای دولتی از طرف اداره کل امور مالی رسید مرجع آگهی اصل آگهی مهر شده ارجاعی وزارت اطلاعات و جهانگردی و گواهی دفتر اطلاعات و روابط عمومی وزارت دادگستری میباشد
ماده8 - مسئولان روابط عمومی استانها به ترتیب مقرر در این آئین نامه نسبت به انتشار آگهیها در روزنامه های محلی در سطح استان اقدام مینماید
ماده9 - انتشار و تادیه هزینه آگهیهای شهرستان که به لحاظ عدم وجود روزنامه محلی در سطح استان ویا ضرورت انتشار در روزنامه های مرکز به دفتر اطلاعات و روابط عمومی ارسال میشود تابع ترتیبات فوق است
ماده10 - انتشار آگهی اشخاصی که عدم بضاعت آنان توسط دادرس دادگاه و یا حوزه شورای داوری حسب مورد تصدیق شود رایگان خواهد بود
ماده11 - در صورتیکه روزنامه در انتشار آگهی تاخیر یا اشتباهی نماید بنحویکه موجبات تجدید جلسه و یا انتشار مجدد آگهی فراهم شود هزینه درج پرداخت نمیشود
ماده12 - آگهیهای که برابر ماده 100 آئین دادرسی مدنی ویا ماده111 قانون آئین دادرسی کیفری انتشار مییابد باید بطور اختصار و مطابق نمونه پیوست این آئین نامه تهیه شود بعلاوه حتی المقدور باید تعداد متهمین در یک آگهی گنجانده شده و از تحریر اعداد بصورت کسری متعارفی و تنظیم آگهی بصورت جدولی خودداری گردد آگهی باید ماشین شده و یا به خط خوانا و بدون قلم خوردگی باشد
ماده13 - این آئیننامه جایگزین شماره 7128 مربوط به روش تنظیم و نشر آگهیهای وزارت دادگستر مصوب اسفند ماه 1344 خواهد بود وزیر دادگستری - محمد باهری
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
9863
تاریخ تصویب :
1357/08/03
تاریخ ابلاغ :
1357/08/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :