×

آئین نامه پرداخت وام با بهره ترجیحی به کارمندان وزارتخانه ها موسسات دولتی

آئین نامه پرداخت وام با بهره ترجیحی به کارمندان وزارتخانه ها موسسات دولتی

آئین-نامه-پرداخت-وام-با-بهره-ترجیحی-به-کارمندان-وزارتخانه-ها-موسسات-دولتی

وکیل


شماره 62000 25/7/1357

هیات وزیران در جلسه مورخ 25/7/1357 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارائی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بانک مرکزی ایران به استناد ماده16 قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه سازی مصوب 16/10/1351 آئین نامه پرداخت وام با استفاده از کمک بهره را به کارمندان وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرح زیر تصویب نمودند
1 - تعداد وامهای قابل پرداخت در هر سال با توجه به امکانات اعتباری بانکها و دولت تعیین خواهد گردید
2 - سهمیه هر یک از وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته از تعداد وامهای مذکور در بند یک به نسبت تعداد کارمندان موسسات مذکور که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام میشود تعیین و از طرف وزارت مسکن و شهرسازی به وزارتخانه مربوط و بانک مرکزی اعلام میگردد
تبصره - وزارتخانه ها و موسساتی که از منابع خود و یا منابع دیگر مبادرت به پرداخت وام مسکن کرده یا میکند تعداد کارمندانی را که به این ترتیب وام دریافت کرده اند از این ارقام کسر مینماید
3 - بانکهای عامل برای پرداخت وام به هریک از وزارت خانه ها و موسسات دولتی از طرف بانک مرکزی تعیین و به وزارتخانه های مربوط و وزارت مسکن و شهر سازی اعلام میشود
4 - بانکهای عامل بر اساس سهمیه اعلام شده و با معرفی افراد واجد شرایط توسط وزیر و یا نماینده تام الاختیار وی نسبت به پرداخت وام بر اساس جدول پیوست شماره1 این آئین نامه اقدام مینماید 5 - متقاضیانی که برای خرید یا احداث واحد مسکونی تقاضای وام با بهره ترجیحی مینماید باید دارای شرایط زیر باشد
الف - خود یا همسر یا افراد تحت تکفل متقاضی در شهر های کشور مالک واحد مسکونی نباشد
ب - متقاضی باید مقیم و شاغل در محلی باشد که در آن محل تقاضای وام مینماید
پ - متقاضی قبلا از زمین دولتی یا وام مسکن با بهره ترجیحی یا واگذاری واحد مسکونی ساخته شده توسط دولت استفاده نکرده باشد
ت - ساکنین خانه های سازمانی تا زمانیکه از خانه های مذکور استفاده مینماید حق استفاده از وام مسکن موضوع این آئین نامه را ندارد
6 - چنانچه ثابت شود که استفاده کننده حائز شرایط مذکور نبوده است و یا خلاف این ضوابط عمل کرده است در این صورت بانک عامل مکلف است وام با بهره ترجیحی را از تاریخ پرداخت وام با بهره متداول بانکی نماید
7 - چنانچه تعداد متقاضیان واجد شرایط مذکور در بند 5 بیش از سهمیه تعیین شده هر وزارتخانه یا موسسه دولتی باشد در اینصورت اولویت پرداخت وام بر اساس امتیازاتی خواهد بود که با توجه به داشتن همسر تعدا فرزندان افراد تحت تکفل و سنوات خدمت از طرف وزارتخانه مربوط تعیین میگردد
8 - میزان کمک بهره برابر با ما به التفاوت نرخهای مندرج در جدول ضمیمه و نرخ بهره 12 درصد در سال خواهد بود به وامهای مذکور علاوه بر بهره یک در صد در سال کارمزد تعلق خواهد گرفت که از طرف وام گیرنده پرداخت خواهد شد
9 - اعتبار بانکی مورد نیاز برای پرداخت وام 20000 واحد مسکونی در حدود 60 میلیارد ریال است که نحوه تامین آن از سیستم بانکی از طرف بانک مرکزی تعیین و سهمیه هر یک از بانکهای عامل از مبلغ مذکور تعیین به وزارتخانه های مربوطه و بانکهای عامل اعلام میگردد میزان اعتبار بانکی مورد نیاز برای پرداخت وام موضوع این آئین نامه در سالهای بعد با توجه به تعداد وامهای قابل پرداخت موضوع بند یک تعیین میشود
10 - بانکهای عامل صورت وامهائی را که باین ترتیب پرداخت میکنند به بانک مرکزی ایران اعلام خواهند داشت ضمنا بانکهای عامل در پایان ماههای اسفند و شهریور هرسال صورتی از میزان کمک بهره تعلق گرفته باین وامها را تهیه و برای وصول به بانک مرکزی ایران ارسال خواهند نمود
11 - مبالغی که بابت کمک بهره باین ترتیب توسط بانک مرکزی ایران به بانکهای عامل با تعهد سازمان برنامه و بودجه پرداخت میگردد در بودجه هر سال منظور میگردد تا به بانک مرکزی ایران پرداخت گردد سازمان برنامه و بودجه ضمن بودجه سال 1358 اعتبار لازم برای پرداخت کمک بهره در سال 1357 و سالهای بعد را منظور خواهند نمود
12 - کارمندان گروههای در آمدی 2و 3 ( 50 - 30 هزار ریال در ماه) و ( 50 هزار ریال به بالا) چنانچه متقاضی وام معادل گروههای پائین تر باشند میتوانند از نرخ بهره و مدت باز پرداخت مربوط به گروه پائین تر استفاده نمایند
13 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی که ضوابط دیگری برای پرداخت وام مسکن دارند میتوانند بموجب ضوابط خاص خود عمل کنند و با فقط از مقررات این آئین نامه بهره مند گردند
14 - محدودیت زیر بنا مندرج در جدول پیوست آئین نامه مصوب شماره 7226 مورخ 29/2/1357 در مورد شرکتهای تعاونی مسکن حذف میگردد
15 - کارمندان وزارتخانه و موسسات دولتی که برای احداث یا خرید مسکن قبل از تصویب این آئین نامه وام مسکن دریافت نموده اند در صورتیکه مشمول شرایط مندرج در این آئین نامه باشند میتوانند از تاریخ تصویب این آئین نامه نسبت به مانده وام از کمک بهره موضوع این آئین نامه استفاده نماید دستور العمل برای این ماده از طرف بانک مرکزی ایران تهیه و اعلام خواهد گردید
مشخصات مبلغ وام نرخ بهره و مدت وام مربوط به واحدهای مسکونی مشمول آئین نامه پرداخت وام با بهره ترجیحی به کارمندان دولت
1 - در آمد ماهیانه شامل حقوق و فوق العاده شغل بوده و قبل از وضع کسور قانونی از قبیل مالیات و بازنشستگی و بیمه ملاک عمل است
2 - درآمد ماهیانه وام گیرندگان در زمان دریافت وام مسکن ملاک محاسبه خواهد بود
3 - در صورت لزوم اقساط وام بنحوی محاسبه خواهد شد که در سالهای اول باز پرداخت آن کمتر و در سالهای آخر بیشتر باشد
4 - ارقام مذکور در این جدول سالانه یک بار از طرف وزارت مسکن و شهر سازی قابل تجدید نظر میباشد

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 9875

تاریخ تصویب : 1357/07/25

تاریخ ابلاغ : 1357/08/27

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.