جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


شماره30763/ت31054ه 18/6/1383
وزارت مسکن و شهرسازی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ28/4/1383 بنابه پیشنهاد شماره02/100/2718 مورخ21/4/1383 وزارت مسکن و شهرسازی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - و در اجرای مصوبه شماره 3510/دش مورخ 15/6/1372 شورای عالی اداری ، اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادر تخصصی) را به شرح زیر تصویب نمود :
اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادر تخصصی)
فصل اول - کلیات و سرمایه
ماده 1 - شرکت مادر تخصصی سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود ، شرکتی است دولتی و وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و این اساسنامه و به صورت سهامی خاص اداره می شود .
ماده 2 - مرکز اصلی سازمان تهران است .
ماده 3 - مدت سازمان نامحدود است .
ماده 4 - وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است :
1 - تهیه و اجرای طرحهای ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی .
2 - فروش و اجاره دادن ساختمان و تاسیساتی که با سرمایه گذاری مستقل یا مشترک احداث می شود طبق قوانین و مقررات مربوط .
3 - قبول خدمات مدیریت طرح و اجرای ساختمان و یاهرگونه خدمات فنی و مهندسی در قبال دریافت حق الزحمه .
4 - تحصیل اعتبار و وام از منابع مختلف اعم از داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
5 - سرمایه گذاری به منظور اجرای وظایف سازمان به طور مستقل و یا با مشارکت سرمایه گذاران بخش عمومی یا بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی با رعایت مقررات مربوط .
6 - تجهیز منابع داخل و خارج به منظور سرمایه گذاری در پروژه های مربوط به وظایف سازمان .
7 - خرید زمین و ساختمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
8 - اجرای سایر موارد ارجاعی یا تفویضی از طرف مجمع عمومی سازمان مرتبط با موضوع فعالیت سازمان و با رعایت این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط .
ماده 5 - سرمایه سازمان مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون (000‚000‚100‚1) ریال است که به یازده هزار سهم یکصدهزار ریالی تقسیم شده و کلا متعلق به دولت می باشد .
فصل دوم - ارکان سازمان
ماده 6 - ارکان سازمان به شرح زیر است :
1 - مجمع عمومی .
2 - هیئت مدیره .
3 - بازرس (حسابرس) .
ماده 7 - اعضای مجمع عمومی سازمان عبارتند از :
1 - وزیر مسکن و شهرسازی (رئیس مجمع عمومی) .
2 - وزیر امور اقتصادی و دارایی .
3 - وزیر صنایع و معادن .
4 - وزیر بازرگانی .
5 - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
ماده 8 - مجمع عمومی عادی سالی دوبار برای تصویب برنامه ها و بودجه سال بعد و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال قبل به دعوت رئیس مجمع عمومی تشکیل می شود . مجمع عمومی عادی ممکن است درصورت لزوم به طور فوق العاده نیز تشکیل گردد .
ماده 9 - مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده به تقاضای هریک از اعضای مجمع عمومی ، رئیس هیئت مدیره و یا بازرس و به دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل می شود .
ماده 10 - جلسات مجامع عمومی با حضور حداقل سه عضو رسمیت یافته و تصمیمات جلسات مذکور نیز حداقل با سه رای موافق معتبر است .
ماده 11 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است :
1 - تعیین خط مشی کلی و اهداف برنامه های سازمان .
2 - رسیدگی به گزارش عملکرد سازمان و گزارش بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و تقسیم سود ویژه .
3 - تصویب بودجه سالانه سازمان و تغییرات آن .
4 - عزل و نصب اعضای هیئت مدیره ، به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تعیین بازرس (حسابرس) .
5 - تصویب تشکیلات سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .
6 - اتخاذ تصمیم نسبت به آئین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی و تغییرات بعدی آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب آئین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی .
7 - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب .
8 - تصویب ایجاد شعبه در داخل کشور پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
9 - بررسی و تایید پیشنهاد تغییرات در مواد اساسنامه به منظور ارایه به هیئت وزیران برای تصویب .
10 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال سازمان در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای سیر مراحل بعدی .
11 - تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد .
12 - اتخاذ تصمیم درباره سایر مسائلی که در چارچوب وظایف سازمان در دستور جلسه قرار می گیرد .
ماده 12 - هیئت مدیره سازمان از سه عضو موظف (یک نفر رئیس و دو نفر عضو اصلی) تشکیل می شود . رئیس هیئت مدیره توسط اعضای هیئت مدیره تعیین می شود . اعضای هیئت مدیره علاوه بر وظایف اصلی سرپرستی قسمتی از امور سازمان را به تشخیص رئیس هیئت مدیره نیز به عهده خواهد داشت .
ماده 13 - اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب و منصوب می گردند و تا موقعی که عزل نشده و یا تجدید انتخاب به عمل نیامده است در مقام خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع است . درصورت استعفا ، فوت ، بازنشستگی و یا عزل هریک از اعضای هیئت مدیره ، جانشین آنان به ترتیب فوق تعیین می شود .
تبصره - رئیس هیئت مدیره سازمان در حکم معاون وزیر مسکن و شهرسازی می باشد .
ماده 14 - اعضای هیئت مدیره نمی توانند در مدت تصدی در سازمان هیچگونه شغل موظف دیگر داشته باشند و همچنین تصدی هرنوع سمت دیگر اعم از موظف و غیرموظف در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنها توسط هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان ممنوع است .
ماده 15 - هیئت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای اختیارات لازم برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه ازجمله وظایف زیر می باشند :
1 - انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان .
2 - تهیه و پیشنهاد طرح تشکیلات سازمان به مجمع عمومی برای تصویب در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه .
3 - تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی و سایر آئین نامه ها به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم .
4 - تصویب برنامه ها و طرحهای اجرائی بنا به پیشنهاد مدیرعامل .
5 - تهیه گزارش عملکرد ، صورتهای مالی و همچنین بودجه سالانه سازمان برای اتخاذ تصمیم مجمع عمومی .
6 - تصویب و ابلاغ آئین نامه های داخلی و دستورالعملها و روشهای اجرائی سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه .
7 - پیشنهاد دریافت وام و اعتبار برای سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بودجه مصوب به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم .
8 - پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن و استرداد دعاوی برای تصویب مجمع عمومی با رعایت اصل(139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
9 - بررسی و پیشنهاد سرمایه گذاری به طور مستقل یا از طریق مشارکت با شرکتهای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اجرای وظایف سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مجمع عمومی برای تصویب .
10 - انعقاد قراردادها در چارچوب وظایف محوله و قوانین و مقررات مربوط .
11 - تصویب ارایه خدمات مدیریت طرح و اجرای ساختمان و یا هرگونه خدمات فنی و مهندسی و تعیین حق الزحمه آن .
12 - تعیین کارمزد مناسب برای انجام وظایف مندرج در بندهای (3) و (7) ماده (4) این اساسنامه .
13 - اتخاذ تصمیم نسبت به خرید هرگونه لوازم و اموال منقول و غیرمنقول که برای اجرای وظایف محوله لازم باشد و همچنین معاوضه اموال و اراضی و ساختمانهای ملکی سازمان برای رفع نیاز اداری و تاسیساتی سازمان یا به منظور سرمایه گذاری در چارچوب قوانین و مقررات .
14 - تعیین قیمت برای فروش یا اجاره دادن ساختمانها و تاسیسات و محصولاتی که با سرمایه گذاری مستقل یا از طریق مشارکت احداث یا حادث شده اند .
15 - اتخاذ تصمیم در مورد هرموضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات موردعمل سازمان ضروری باشد .
ماده 16 - جلسات هیئت مدیره با حضور رئیس هیئت مدیره و حداقل یک نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا (حداقل 2 رای موافق) معتبر است و تصمیمات آن در دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه می رسد .
فصل سوم - مدیرعامل
ماده 17 - مدیرعامل سازمان بالاترین مقام اجرائی و اداری سازمان بوده و برای مدت سه سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب می شود . مدیرعامل می تواند رئیس هیئت مدیره نیز باشد . مدیرعامل برکلیه ادارات و قسمتهای سازمان ریاست داشته و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمایه سازمان می باشد و برای اداره امور سازمان و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل کلیه مقامات قضایی ، کشوری ، لشگری ، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص با حق توکیل غیر دارد و می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات اجرائی و همچنین حق امضای خود را با حفظ مسئولیت به هریک از اعضای هیئت مدیره و یا معاونین و سایر کارکنان سازمان واگذار نماید . موارد ذیل از وظایف مدیرعامل می باشد .
1 - اداره امور سازمان طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط .
2 - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره .
3 - عزل و نصب ، ارتقا ، اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اضافه کار و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان سازمان طبق قوانین و مقررات مربوط .
4 - اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به امور سازمان و بازرسی کلیه قسمتها و ادارات تابعه مستقیما یا با تفویض اختیار به اعضای هیئت مدیره یا کارکنان سازمان به مسئولیت خود .
5 - اهتمام در تامین رفاه کارکنان سازمان براساس قوانین و مقررات مربوط .
6 - انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط ، به عهده مدیرعامل محول شده یا می شود .
ماده 18 - امضای قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره می باشد . کلیه چکها علاوه بر امضای افراد یادشده به امضای ذی حساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید .
فصل چهارم - بازرس قانونی (حسابرس)
ماده 19 - بازرس (حسابرس) سازمان که سازمان حسابرسی یا از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران - مصوب 1372 - می باشد ، بر اجرای مقررات این اساسنامه و آئین نامه های مربوط نظارت داشته و صورتهای مالی سازمان را رسیدگی و گزارشات لازم را جهت مجمع عمومی تهیه می نماید و نیز کلیه وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است انجام می دهد . بازرس نسخه ای از گزارش خود را حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به مقامات و مراجع ذی ربط ارایه می نماید . بازرس با اطلاع رئیس هیئت مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارد بدون اینکه در عملیات اجرائی دخالت کند و یا انجام وظایفش موجب وقفه در عملیات سازمان شود .
فصل پنجم - منابع مالی و سایر مقررات
ماده 21 - منابع مالی و درآمدی سازمان عبارت است از :
1 - حق الزحمه دریافتی از اعتبارات تخصیص یافته به هریک از طرحهای تملک دارایی در دست اجرای سازمان که حق الزحمه مذکور به پیشنهاد هیئت مدیره و تایید مجمع عمومی توسط هیئت وزیران تعیین می گردد .
2 - کمکهای نقدی و غیرنقدی دولت و همچنین کمکهای دولت که در بودجه سالیانه کل کشور منظور می شود .
3 - حق الزحمه های حاصل از انجام و ارایه خدمات فنی و مهندسی .
4 - درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای مستقل یا مشترک و سایر درآمدهای سازمان .
ماده 22 - سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هرسال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می یابد .
ماده 23 - حسابهای سازمان در پایان اسفندماه بسته می شود . صورتهای مالی باید هرسال در موعد قانونی به بازرس تسلیم شود .
ماده 24 - در مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد .
ماده 25 - سازمان از نظر سیاستها و برنامه ها و فعالیتهای توسعه و بهره برداری تابع ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی است .
این اساسنامه به موجب نامه شماره 8343/30/83 مورخ 5/6/1383 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17345
تاریخ تصویب :
1383/04/28
تاریخ ابلاغ :
1383/06/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :