جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


شماره 30729/ت31076ه 18/6/1383
نهاد ریاست جمهوری - وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی
هیات وزیران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پیشنهاد شماره 1296/11/83/ن مورخ 22/4/1383 شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و به استناد بند (ب) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارسباران (جلفا) را به شرح زیر تصویب نمود :
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارسباران (جلفا)
فصل اول - کلیات و تعاریف
ماده 1 - نام سازمان ، سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارسباران (جلفا) می باشد که از این پس در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود .
ماده 2 - مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارسباران (جلفا) می باشد .
ماده 3 - سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می شود .
ماده 4 - سرمایه سازمان مبلغ یکصدمیلیارد (000‚000‚000‚100) ریال است که از محل آورده های غیرنقدی (زمین و تاسیسات) سازمان تقویم می شود . سرمایه سازمان کلا متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصدهزار سهم (000‚100) یک میلیون (000‚000‚1) ریالی می باشد .
فصل دوم - اهداف سازمان
ماده 5 - اهداف سازمان به شرح زیر می باشد :
انجام امور زیربنایی ، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظیم بازار کار و کالا ، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی .
فصل سوم - ارکان سازمان
ماده 6 - ارکان سازمان عبارتند از :
1 - مجمع عمومی .
2 - هیات مدیره .
3 - مدیرعامل و رئیس هیات مدیره .
4 - بازرس یا بازرسان قانونی .
ماده 7 - هیات وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می باشد که به موجب تصویبنامه شماره 76305/ت19037ه مورخ 26/10/1376 اختیارات خود را به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی به ریاست رئیس جمهور تفویض نموده است .
ماده 8 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است :
الف - موافقت با تاسیس و انحلال شرکتهای تابعه .
ب - تصویب ، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه با رعایت اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
پ - اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای سازمان .
ت - تصویب برنامه های عمرانی ، فرهنگی ، بودجه سالانه ، صورتهای مالی و عملکرد سازمان .
ث - تصویب آئین نامه های سازمان .
ج - تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تایید فرماندهی کل قوا .
چ - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه .
ح - نصب و عزل اعضای هیات مدیره .
خ - انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق الزحمه آنها .
د - تعیین خط مشی عمومی سازمان .
ذ - تعیین حقوق ، مزایا و هرگونه پاداش اعضای هیات مدیره و مدیرعامل .
ر - تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارسباران (جلفا) .
ز - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد .
ژ - اتخاذ تصمیم در باره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته های سازمان .
ماده 9 - مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک بار برای رسیدگی و تصویب صورتهای مالی تا پایان تیر ماه هر سال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد ، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال تشکیل می گردد .
ماده 10 - دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رئیس جمهور به عمل می آید .
ماده 11 - محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی براساس آئین نامه داخلی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد بود .
ماده 12 - سازمان توسط هیات مدیره ای متشکل از سه نفر اداره می گردد . اعضای هیات مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند .
عزل اعضای هیات مدیره با همان مرجع انتخاب کننده می باشد .
ماده 13 - اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شوند . انتخاب مجدد آنان بلامانع است . تا زمانی که اعضای هیات مدیره جدید انتخاب نشده اند ، هیات مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد .
ماده 14 - جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یک بار و بنا به دعوت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل می گردد . اعضای هیات مدیره می توانند موضوعات موردنظر خود را از طریق رئیس هیات مدیره و مدیرعامل در دستور جلسه هیات مدیره قرار دهند .
ماده 15 - جلسات هیات مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم الاجرا می باشد .
ماده 16 - برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه ای توسط هیات مدیره (منشی هیات مدیره) تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیات مدیره حاضر در جلسه برسد . در صورتجلسات هیات مدیره نام اعضای هیات مدیره حاضر یا غایب و خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می گردد . هریک از اعضای هیات مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد ، نظر او باید در صورتجلسه قید گردد .
ماده 17 - هیات مدیره دارای همه گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و از جمله دارای اختیارات و وظایف زیر می باشد :
الف - تعیین روشهای اجرائی انعق - اد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی .
ب - چگونگی و نحوه اخذ عوارض براساس آئین نامه های مربوط .
پ - چگونگی و نحوه ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی ، همچنین ثبت کشتی ها ، شناورها و هواپیماها در منطقه ، براساس آئین نامه های مربوط و بدون ایجاد حق امتیاز و انحصار .
ت - موافقت با تاسیس دفتر نمایندگی در محلهای لازم .
ث - چگونگی و نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن در محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارسباران (جلفا) براساس قانون و آئین نامه اجرائی مصوب مجمع عمومی .
ج - اخذ تصمیم نسبت به خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری و انجام کلیه امور تجاری و تولیدی و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آئین نامه های مصوب .
چ - تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومی جهت تصویب .
ح - تهیه و تایید گزارش هیات مدیره ، صورتهای مالی و عملکرد سالانه سازمان و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب .
خ - بررسی و تدوین آئین نامه های داخلی و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب .
د - پیشنهاد تشکیل و یا انحلال شرکتهای فرعی براساس موازین قانون تجارت جهت تصویب به مجمع عمومی .
ذ - موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمینات تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب آئین نامه های مربوط .
ر - هیات مدیره می تواند بعضی از اختیارات خود را به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل تفویض نماید .
ز - هیات مدیره موظف است تمام اطلاعات درخواستی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری را که جهت ارایه عملکرد سازمان به مجمع عمومی لازم است در مهلت تعیین شده به دبیرخانه اعلام نماید .
ماده 18 - مدیرعامل سازمان که ریاست هیات مدیره را به عهده دارد ، به موجب حکم رئیس جمهور و از میان اعضای هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرائی سازمان می باشد .
دوره تصدی مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع می باشد . در هر حال دوره مدیریت عامل از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود .
ماده 19 - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل در اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره دارای همه گونه حقوق ، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد . سایر وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است :
الف - کلیه مکاتبات عادی و جاری سازمان با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل معتبر می باشد .
ب - عزل و نصب کارکنان سازمان .
پ - تعیین حقوق و مزایا ، ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان طبق آئین نامه مربوط .
ت - دریافت مطالبات و پرداخت بدهیها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با امضای مجاز سازمان .
ج - صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارسباران (جلفا) .
چ - صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آئین نامه های مربوط .
ح - تعیین متصدی برای انواع مشاغلی که در محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی متصدی مستقیم ندارد .
خ - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل می تواند برخی از اختیارات خود را به اعضای هیات مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسوولیت خود واگذار نماید .
د - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مسوول حسن اجرای کلیه امور منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارسباران (جلفا) و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می باشد .
ذ - مدیرعامل موظف است یک نسخه از صورتجلسات هیات مدیره را مرتبا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ارسال نماید .
ماده 20 - مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل را از میان اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح برای مدت یک سال انتخاب می نماید . انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است ، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد .
در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصلی ، بازرس علی البدل وظایف وی را عهده دار خواهد شد .
ماده 21 - بازرس قانونی می تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر و پرونده ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد . اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است :
الف - تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب .
ب - رسیدگی به صورتهای مالی سازمان و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان برای تقدیم به مجمع عمومی . گزارش مزبور حداقل بیست روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل تسلیم می شود .
پ - اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی .
ت - اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده اند ، نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد .
فصل چهارم - صورتهای مالی
ماده 22 - سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد . کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می شود . صورتهای مالی سازمان و گزارش هیات مدیره باید تا چهل روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود .
ماده 23 - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنین کلیه چکها ، بروات و سفته ها همواره با امضای متفق رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و یا نماینده او و یک نفر به انتخاب هیات مدیره همراه با مهر سازمان معتبر می باشد .
ماده 24 - تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف هیات مدیره تعیین می گردند .
ماده 25 - حسابهای سازمان طبق اصول صحیح و متداول حسابداری و براساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می شود .
ماده 26 - نسبت به اموری که در این اساسنامه مقرراتی منظور نشده باشد ، مقررات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، مصوبات مجمع عمومی و آئین نامه اجرائی مربوط ، حاکمیت دارد .
این اساسنامه به موجب نامه شم - اره 8337/30/83 م - ورخ 5/6/1383 شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17345
تاریخ تصویب :
1383/05/04
تاریخ ابلاغ :
1383/06/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :