جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره30730/ت31076ه 18/6/1383
نهاد ریاست جمهوری - وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - دبیرخانه شواری عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پیشنهاد شماره 1296/11/83/ن م - ورخ22/4/1383 شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و به استناد بند (ب) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1372 - اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند (آبادان - خرمشهر) را به شرح زیر تصویب نمود :

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند (آبادان - خرمشهر)

فصل اول - کلیات و تعاریف
ماده 1 - نام سازمان ، سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند (آبادان - خرمشهر) می باشد که از این پس در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود .
ماده 2 - مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند (آبادان - خرمشهر) می باشد .
ماده 3 - سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می شود .
ماده 4 - سرمایه سازمان مبلغ یکصد میلیارد (000‚000‚000‚100) ریال است که از محل آورده های غیرنقدی (زمین و تاسیسات) سازمان تقویم می شود . سرمایه سازمان کلا متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار سهم (000‚100) یک میلیون (000‚000‚1)ریالی می باشد .
فصل دوم - اهداف سازمان
ماده 5 - اهداف سازمان به شرح زیر می باشد :
انجام امور زیربنایی ، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظیم بازار کار و کالا ، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی .
فصل سوم - ارکان سازمان
ماده 6 - ارکان سازمان عبارتند از :
1 - مجمع عمومی .
2 - هیئت مدیره .
3 - مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره .
4 - بازرس یا بازرسان قانونی .
ماده 7 - هیئت وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می باشد که به موجب تصویبنامه شماره76305/ت19037ه مورخ26/10/1376 اختیارات خود را به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی به ریاست رئیس جمهور تفویض نموده است .
ماده 8 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است :
الف - موافقت با تاسیس و انحلال شرکتهای تابعه .
ب - تصویب ، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه با رعایت اصل85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
پ - اعمال نظارت عالیه برفعالیتهای سازمان .
ت - تصویب برنامه های عمرانی ، فرهنگی ، بودجه سالانه ، صورتهای مالی و عملکرد سازمان .
ث - تصویب آئین نامه های سازمان .
ج - تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تایید فرماندهی کل قوا .
چ - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه .
ح - نصب و عزل اعضای هیئت مدیره .
خ - انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق الزحمه آنها .
د - تعیین خط مشی عمومی سازمان .
ذ - تعیین حقوق ، مزایا و هرگونه پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل .
ر - تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند (آبادان - خرمشهر) .
ز - اتخاذ تصمیم نسبت به هرموضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستورجلسه مجمع عمومی قرارگیرد .
ژ - اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته های سازمان .
ماده 9 - مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک بار برای رسیدگی و تصویب صورتهای مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد ، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال تشکیل می گردد .
ماده 10 - دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رئیس جمهور به عمل می آید .
ماده 11 - محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستورجلسه مجامع عمومی براساس آئین نامه داخلی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد بود .
ماده 12 - سازمان توسط هیئت مدیره ای متشکل از سه نفر اداره می گردد . اعضای هیئت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند ، عزل اعضای هیئت مدیره با همان مرجع انتخاب کننده می باشد .
ماده 13 - اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شوند . انتخاب مجدد آنان بلامانع است . تا زمانی که اعضای هیئت مدیره جدید انتخاب نشده اند ، هیئت مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد .
ماده 14 - جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یک بار و بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل می گردد .اعضای هیئت مدیره می توانند موضوعات مورد نظر خود را ازطریق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در دستورجلسه هیئت مدیره قرار دهند .
ماده 15 - جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم الاجرا می باشد .
ماده 16 - برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه ای توسط هیئت مدیره (منشی هیئت مدیره) تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه برسد . در صورتجلسات هیئت مدیره نام اعضای هیئت مدیره حاضر یا غایب و خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می گردد . هریک از اعضای هیئت مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد ، نظر او باید در صورتجلسه قید گردد .
ماده 17 - هیئت مدیره دارای همه گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1372 - برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و از جمله دارای اختیارات و وظایف زیرمی باشد :
الف - تعیین روشهای اجرائی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی .
ب - چگونگی و نحوه اخذ عوارض براساس آئین نامه های مربوط .
پ - چگونگی و نحوه ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی ، همچنین ثبت کشتی ها ، شناورها و هواپیماها در منطقه ، براساس آئین نامه های مربوط و بدون ایجاد حق امتیاز و انحصار .
ت - موافقت با تاسیس دفتر نمایندگی در محلهای لازم .
ث - چگونگی و نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن در محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند (آبادان - خرمشهر) براساس قانون و آئین نامه اجرائی مصوب مجمع عمومی .
ج - اخذ تصمیم نسبت به خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری و انجام کلیه امور تجاری و تولیدی و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آئین نامه های مصوب .
چ - تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومی جهت تصویب .
ح - تهیه و تایید گزارش هیئت مدیره ، صورتهای مالی و عملکرد سالانه سازمان و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب .
خ - بررسی و تدوین آئین نامه های داخلی و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب .
د - پیشنهاد تشکیل و یا انحلال شرکتهای فرعی براساس موازین قانون تجارت جهت تصویب به مجمع عمومی .
ذ - موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمینات تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب آئین نامه های مربوط .
ر - هیئت مدیره می تواند بعضی از اختیارات خود را به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تفویض نماید .
ز - هیئت مدیره موظف است تمام اطلاعات درخواستی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری را که جهت ارایه عملکرد سازمان به مجمع عمومی لازم است در مهلت تعیین شده به دبیرخانه اعلام نماید .
ماده 18 - مدیرعامل سازمان که ریاست هیئت مدیره را به عهده دارد ، به موجب حکم رئیس جمهور و از میان اعضای هیئت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرائی سازمان می باشد .
دوره تصدی مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع می باشد . در هرحال دوره مدیریت عامل از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود .
ماده 19 - رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره دارای همه گونه حقوق ، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد . سایر وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است :
الف - کلیه مکاتبات عادی و جاری سازمان با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل معتبر می باشد .
ب - عزل و نصب کارکنان سازمان .
پ - تعیین حقوق و مزایا ، ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان طبق آئین نامه مربوط .
ت - دریافت مطالبات و پرداخت بدهیها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با امضای مجاز سازمان .
ج - صدور مجوز برای انجام هرنوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزادتجاری - صنعتی اروند (آبادان - خرمشهر) .
چ - صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آئین نامه های مربوط .
ح - تعیین متصدی برای انواع مشاغلی که در محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی متصدی مستقیم ندارد .
خ - رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل می تواند برخی از اختیارات خود را به اعضای هیئت مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسوولیت خود واگذار نماید .
د - رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مسوول حسن اجرای کلیه امور منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند (آبادان - خرمشهر) و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می باشد .
ذ - مدیرعامل موظف است یک نسخه از صورتجلسات هیئت مدیره را مرتبا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ارسال نماید .
ماده 20 - مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل را از میان اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح برای مدت یک سال انتخاب می نماید . انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است ، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد .
در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصلی ، بازرس علی البدل وظایف وی را عهده دار خواهد شد .
ماده 21 - بازرس قانونی می تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر و پرونده ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد . اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است :
الف - تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب .
ب - رسیدگی به صورتهای مالی سازمان و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان برای تقدیم به مجمع عمومی ، گزارش مزبور حداقل بیست روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تسلیم می شود .
پ - اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی .
ت - اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده اند ، نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد .
فصل چهارم - صورتهای مالی
ماده 22 - سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد . کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می شود . صورتهای مالی سازمان و گزارش هیئت مدیره باید تا چهل روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود .
ماده 23 - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنین کلیه چکها ، بروات و سفته ها همواره با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا نماینده او و یک نفر به انتخاب هیئت مدیره همراه با مهر سازمان معتبر می باشد .
ماده 24 - تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف هیئت مدیره تعیین می گردند .
ماده 25 - حسابهای سازمان طبق اصول صحیح و متداول حسابداری و براساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می شود .
ماده 26 - نبست به اموری که در این اساسنامه مقرراتی منظور نشده باشد مقررات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، مصوبات مجمع عمومی و آئین نامه اجرائی مربوط ، حاکمیت دارد .
این اساسنامه به موجب نامه شماره 8338/30/83 م - ورخ 5/6/1383 شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17345
تاریخ تصویب :
1383/05/04
تاریخ ابلاغ :
1383/06/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :